Variabele: Artikel 60, § 7 - Plaats van tewerkstelling van de hoofdbegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Artikel 60, § 7 - Plaats van tewerkstelling van de hoofdbegunstigde

Afkorting

CA60BENPLC

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan bij welke type werkgever de persoon werkt in het kader van artikel 60, § 7.

Zie bijlage3 voor een overzicht van de voorwaarden voor tewerkstelling met toepassing van artikel 60§ 7.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7, heeft betrekking op zowel de leefloners als de personen op wie de wetgeving over de maatschappelijke hulp van toepassing is. Deze variabele is echter enkel van toepassing op de maatschappelijke hulp.

De variabele " BUDART_ID " wordt gebruikt om het aantal personen te tellen dat in het kader van de maatschappelijke integratie voorzien in artikel 60, § 7, wordt tewerkgesteld, terwijl de variabele " THP_ID " wordt gebruikt om het aantal personen te tellen dat in het kader van de maatschappelijke hulp wordt tewerkgesteld.

Het is mogelijk dat bepaalde codes vooraf gegaan worden door een 0. Het gaat om een anomalie in de codering. Bijvoorbeeld, als de code 01 verschijnt, dient men dit te lezen als 1.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbekend 01/01/2004 - ∞
1de aanvrager wordt tewerkgesteld in het OCMW zelf 01/10/2002 - ∞
2de aanvrager wordt tewerkgesteld in de gemeente van het OCMW zelf 01/10/2002 - ∞
3de aanvrager wordt tewerkgesteld in een ander OCMW 01/07/2003 - ∞
4de aanvrager wordt tewerkgesteld in een gemeente van een ander OCMW 01/01/2004 - ∞
5de aanvrager wordt tewerkgesteld in een vzw met een sociaal doel 01/10/2002 - ∞
6de aanvrager wordt tewerkgesteld in een vzw met een cultureel doel 01/10/2002 - ∞
7de aanvrager wordt tewerkgesteld in een vzw met een ecologisch doel 01/01/2003 - ∞
8de aanvrager wordt tewerkgesteld in een intercommunale met een sociaal doel 01/10/2002 - ∞
9de aanvrager wordt tewerkgesteld in een intercommunale met een cultureel doel 01/10/2002 - ∞
10de aanvrager wordt tewerkgesteld in een intercommunale met een ecologisch doel 01/10/2002 - ∞
11de aanvrager wordt tewerkgesteld in een initiatief dat erkend is door de Minister die de sociale economie onder zijn bevoegdheid heeft maar het OCMW vraagt de verhoogde toelage niet of komt hiervoor niet in aanmerking. De vennootschapen met een sociaal oogmerk bedoeld in artikel 661 van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 worden als sociale economie-initiatief erkend bij artikel 2, 2° van het ministerieel besluit van 10 oktober 2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie (Belgisch Staatsblad van 30 november 2004) 01/10/2002 - ∞
12de aanvrager wordt tewerkgesteld in een vereniging waarvan sprake in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's 01/10/2002 - ∞
13de aanvrager wordt tewerkgesteld in een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de RSZPPO 01/10/2002 - ∞
14de aanvrager wordt tewerkgesteld in een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege aangesloten is bij de RSZ 01/10/2002 - ∞
15de aanvrager wordt tewerkgesteld in een initiatief dat door de minister bevoegd voor sociale economie is erkend. In dat kader beschikt het OCMW over een quotum en vraagt de verhoogde toelage 01/10/2002 - ∞
16de aanvrager wordt tewerkgesteld bij een partner die met het OCMW een overeenkomst heeft afgesloten in het kader van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's 01/10/2002 - ∞
17de aanvrager wordt tewerkgesteld op een andere plaats 01/10/2002 - ∞
18de aanvrager wordt tewerkgesteld in de privé-sector buiten het kader van een overeenkomst artikel 61 01/10/2004 - ∞

Een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7

Een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, is een vorm van maatschappelijke hulpverlening waarbij het OCMW een persoon een baan bezorgt met een welbepaald doel. In de meeste gevallen treedt het OCMW zelf als werkgever op.

De bedoeling van een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, is om mensen die uit de arbeidsmarkt zijn gestapt of “gevallen” opnieuw in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW kan aan een persoon een tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7 aanbieden voor twee doeleinden: om hem of haar in staat te stellen werkervaring op te doen en/of om ervoor te zorgen dat hij of zij opnieuw een beroep kan doen op een sociale uitkering (in de meeste gevallen is dit een werkloosheidsuitkering).