Variabele: Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun

Afkorting

CAT_ID

Thema

/

Definitie/omschrijving

Het leefloon (Recht op maatschappelijke Integratie) en de financiële hulp (Recht op de maatschappelijke hulp) worden vastgesteld op basis van de samenstelling van het gezin van de aanvrager. Het OCMW bepaalt de categorie waartoe de aanvrager behoort aan de hand van een sociaal onderzoek. Dit sociaal onderzoek is op de feitelijke situatie gebaseerd, ook al is die situatie verschillend van de administratieve situatie.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Heeft betrekking op beide wetgevingen, het leefloon of de financiële steun.

De samenwoners zonder kinderen kunnen elk afzonderlijk een aanvraag voor een geïndividualiseerd leefloon indienen en krijgen. Het is ook mogelijk dat het leefloon aan slechts één van de samenwoners wordt toegekend.

Ingeval van co-ouderschap kunnen de ouders van categorie veranderen in de loop van een maand en overgaan van de categorie " Alleenstaande persoon " of " Persoon die met een of verschillende personen samenwoont " naar de categorie " Persoon die uitsluitend met een gezin ten laste samenwoont ". Om praktische redenen veranderen de ouders om de twee maanden van categorie (ze krijgen geen twee verschillende categorieën toegekend tijdens éénzelfde maand al naargelang de al dan niet aanwezigheid van de kinderen).

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
-1Niet van toepassing 01/10/2002 - 31/12/2015
756Echtgenoten die onder hetzelfde dak samenwonen 01/10/2002 - 31/03/2013 De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormt.
757Persoon die uitsluitend met kinderen ten laste samenwoont 01/10/2002 - 31/12/2015 Ze krijgen een verhoogd leefloon teneinde aan hun verplichtingen ten opzichte van de kinderen te kunnen voldoen. Deze categorie bestaat uit twee groepen : - de alleenstaande ouders die alimentatiegeld moeten betalen voor hun kinderen,- de ouders die in het kader van een echtscheiding of scheiding van tafel en bed zijn overeengekomen om de kinderlast te delen in het kader van het co-ouderschap, waarbij elk van hen de kinderen gedurende de helft van de tijd bij zich heeft.De begunstigde maakt geen deel meer uit van deze categorie zodra hij met een andere persoon dan de kinderen samenwoont.
758Alleenstaande 01/01/2005 - 31/12/2015 .
759Persoon die met andere al dan niet verwante personen samenwoont 01/10/2002 - 31/12/2015 De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormt.
7578Persoon die met één of meerdere personen samenwoont 01/10/2002 - 31/12/2005 De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een (feitelijk) gezin vormt.De echtgenoten of levenspartners zonder kinderen maken deel uit van de categorie " Samenwonende "
7579Alleenstaande 01/10/2002 - 31/12/2005 Men onderscheidt de alleenstaande ouder die alimentatiegeld betaalt voor zijn kind(eren), de alleenstaande ouder die gedurende de helft van de tijd samenwoont met zijn kind(eren) in het kader van het co-ouderschap, de alleenstaande ouder die voor een geplaatst kind een bijdrage betaalt die is vastgelegd door de jeugdrechtbank of de administratieve overheden in het kader van de bijstand aan of de bescherming van de jeugd
7581Persoon die (uitsluitend) met een gezin ten laste samenwoont 01/10/2002 - 31/12/2004 Het woord "uitsluitend" werd afgeschaft met ingang van 1 september 2005.De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een (feitelijk) gezin vormt.
2947984Persoon die met een gezin ten laste samenwoont en >= 1 minderjarig niet gehuwd kind 01/01/2005 - 31/12/2015
2948069Alleenstaande 01/01/2005 - 31/12/2015
2948070Persoon die met één of meerdere personen samenwoont 01/01/2005 - 31/12/2015

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

 • de tewerkstelling;
 • een leefloon;
 • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

 • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
 • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
 • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
 • de repatriëringskosten;
 • de kosten voor huisvesting;
 • de plaatsings- of verblijfskosten;
 • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
 • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.