Variabele: Belangrijkste prestatiecode 1b

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkste prestatiecode 1b

Afkorting

Barb100b

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De prestatiecode geeft de reden waarom voor een bepaalde dag of uur door de werkgever een loon wordt uitbetaald (bijvoorbeeld werkelijke gepresteerde arbeid) of waarom geen loon wordt uitbetaald dat aanleiding geeft tot betalen van sociale zekerheidsbijdragen (bijvoorbeeld ongeval of ziekte).

Prestatiecodes 1b hebben betrekking op periodes waarvoor de werkgever een loon uitkeert dat aanleiding geeft tot het betalen van sociale zekerheidsbijdragen, die niet tot het arbeidsvolume worden gerekend (zie variabele 'Vte'), bijvoorbeeld weekenddagen waarvoor geen arbeid wordt gepresteerd maar die wel bezoldigd worden (bv. omdat het loon in dertigsten berekend wordt). In het datawarehouse wordt de belangrijkste prestatiecode 1b opgenomen, dit wil zeggen de code met het grootst aantal dagen.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Ook het totaal aantal dagen (zie variabele 'P_dg100b') en het totaal aantal uren (zie variabele 'P_ur100b') met een prestatiecode 1b is gekend.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
001Aanvang stage tot vaste benoeming 01/01/1997 - 31/12/2004
002Aanvang tewerkstelling nieuw statuut 01/01/1997 - 31/12/2004
003Aanvangsdatum contract van bepaalde duur 01/01/1997 - 31/12/2004
004Aanvangsdatum contract van onbepaalde duur 01/01/1997 - 31/12/2004
005Aanvang tewerkstelling in vaste benoeming 01/01/1997 - 31/12/2004
049Andere indiensttreding 01/01/1997 - 31/12/2004
050Einde stage tot vaste benoeming 01/01/1997 - 31/12/2004
051Pensioen op wettelijke pensioenleeftijd 01/01/1997 - 31/12/2004
052Vervroegd pensioen 01/01/1997 - 31/12/2004
053Vervroegd pensioen wegens ziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
054Einde contract bepaalde duur 01/01/1997 - 31/12/2004
055Ontslag verleend 01/01/1997 - 31/12/2004
056Ontslagen 01/01/1997 - 31/12/2004
057Overlijden 01/01/1997 - 31/12/2004
058Einde van tewerkstelling in bepaalde stat 01/01/1997 - 31/12/2004
099Andere uitdiensttreding 01/01/1997 - 31/12/2004
101Werkelijk gepresteerde arbeid 01/01/1997 - 31/12/2004
102Za-zo of vervangdag (bezold.-dertigsten) 01/01/1997 - 31/12/2004
103Wettelijke feestdag of vervangdag 01/01/1997 - 31/12/2004
104Niet-wettelijke feestdag of vakantiedag 01/01/1997 - 31/12/2004
105Wettelijk vakantieverlof (art. 3 KB 1.6.64) 01/01/1997 - 31/12/2004
106Uitzonderl. verl. wegens omstandigh. 01/01/1997 - 31/12/2004
107Omstandigheidsverlof art 6bisKB 1.6.64 01/01/1997 - 31/12/2004
108Congés particuliers com. Flamande 11jrs 01/01/1997 - 30/06/2004
110Ziekteperiode gedekt door volledig loon 01/01/1997 - 31/12/2004
111Arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval 01/01/1997 - 31/12/2004
112Arbeidsongeschiktheid - beroepsziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
113Bevallingsverlof volledig loon (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
114Verlof vr. Opvang ( adoptie of pleegv.dij 01/01/1997 - 31/12/2004
115Zaterdag/zondag gedurende ziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
116Verlof zwangere werkneemster wegens risico (vastbenoemden) 01/04/2001 - 31/12/2004
117Vaderschapsverlof of adoptieverlof 01/01/2003 - 31/12/2004
120Oproeping/wederoproeping onder de wapens 01/01/2001 - 31/12/2004
121Afw. wegens dienst bij burgerl. besch. 01/04/1997 - 31/03/2002
122Afw. vervullen burgerplichten 01/01/1997 - 31/12/2004
123Afw. uitoefenen openbaar ambt 01/01/1997 - 31/12/2004
130Periode gedekt door opzegvergoeding 01/01/1997 - 31/12/2004
150Disponibiliteit wegens ziekte (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
151Disponibiliteit ontstentenis betrekking (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
152Disponibiliteit ambtsontheffing (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
153Verl. vermind. prest. -ziekte gebrekkig. (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
160Prestaties aangeslotene "derde betalende 01/04/1998 - 30/06/2002
161Prestaties gedetacheerd personeelslid 01/01/1997 - 31/12/2004
162Prest. gedetach. - erkende vakbondsorga. 01/01/1997 - 31/12/2004
170Kb 261 (75% loon 50% prestatie. 100% sz. Bijdr) 01/01/1997 - 31/12/1998
171Afw. bijz. Regelingart. 36bis, K.B. 1/6/64 01/01/1997 - 31/12/2004
17250% arbeid, 50%ziekte art 231 tot 233KB4.1.63 01/01/1997 - 31/12/2004
175Opleidingsverlof 01/01/2002 - 30/09/2004
180Uitstpmogelijkh.omzendbr.Vl.Gem.4/4/90 01/07/2001 - 31/12/2004
185Arb.duurvermindering verplegend en verzorgend personeel dat hiermee gelijkgest. is bij einde loopbaan. 01/01/1997 - 31/12/2004
190Schorsing met behoud van wedde 01/01/1997 - 31/12/2004
198Bezoldige afw.h. opleiding verpleegkundige 01/07/2000 - 31/12/2004
199Andere vervroegde dienstvrijst. en afw. 01/01/1997 - 31/12/2004
210Ongeval-ziekte (eerste 12 maanden) 01/01/1997 - 31/12/2004
211Carensdag 01/01/1997 - 31/12/2004
212Ziekte of ongeval (2de week gew.b. loon) handarb. 01/01/1997 - 31/12/2004
216Ziekte of ongeval (2de week gew.b. loon) hoofdarb. 01/01/1997 - 31/12/2004
220Tijd. voll. arb. ongeschikt, ongeval of ziekte (contract.) 01/01/1997 - 31/12/2004
221Tijdel.voll.arbeidsongesch.-arb.ongeval 01/01/1997 - 31/12/2004
222Tijdel.voll.arbeidsongesch.beroepsziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
231Tijdel.gedeelt.arb.ongesch-arb.ongeval (12m) 01/01/1997 - 31/12/2004
232Tijdel.gedeelt.arb.ongesch-ber.ziekte (12m) 01/01/1997 - 31/12/2004
241Moeder - of vaderschapsverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
242Vaderschapsverlof - adoptieverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
245Zwangere werkneemster of werkneemster die zoogt 01/01/1997 - 31/12/2004
248Profylactisch verlof 01/01/1997 - 31/12/2004
250Aanvullende vakantiedagen voor de jeugdige werknemers 01/01/1997 - 31/12/2004
251Economische werkloosheid 01/01/1997 - 31/12/2004
255Erkende staking 01/01/1997 - 31/12/2004
257Lock-out 01/01/1997 - 31/12/2004
260Fictief aantal uren vakantie met sociale rehten van onthaalouders 01/01/1997 - 31/12/2004
261Oproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/12/2004
262Wederoproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/12/2004
265Burgerdienst-gewetensbezwaarden 01/01/1997 - 31/12/2004
267Burgerplichten 01/01/1997 - 31/12/2004
270Tussentijdse functie arbeidsgerecht 01/01/1997 - 31/12/2004
272Uitoefening van syndicale opdracht 01/01/1997 - 31/12/2004
280Familiale redenen 01/01/1997 - 31/12/2004
286Sociale promotie 01/01/1997 - 31/12/2004
289Slecht weer 01/01/1997 - 31/12/2004
290Wekelijkse afwezigh. vrijw. 4/5 week 01/01/1997 - 31/12/2004
291Afwezigheid halft. vervroegde uittreding 01/01/1997 - 31/12/2004
301Za-zo (niet vergoed) 01/01/1997 - 31/12/2004
302Loopbaanonderbreking 01/01/1997 - 31/12/2004
303Loopbaanhalvering 01/01/1997 - 31/12/2004
304Verlof (zonder wedde) verminderde prest. 01/01/1997 - 31/12/2004
305Verlof (zonder wedde) verm. prest. persoonl. 01/01/1997 - 31/12/2004
306Loopbaanonderbr pall. zorgen 01/01/1997 - 31/12/2004
307Oudeschapsverlof onderbr. beroeps loopb 01/01/1997 - 31/12/2004
308Loopb onderbr zwaar ziek familielid 01/01/1997 - 31/12/2004
310Ouderschapsverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
311Onbezoldigd verlof-dwingende redenen 01/01/1997 - 31/12/2004
312Onbezoldigd verlof-proefper.overh.dienst 01/01/1997 - 31/12/2004
313Onbezoldigd verlof-kand.stellen verkiez. 01/01/1997 - 31/12/2004
314Onbezoldigd verlof tijdel. ambt. onderw. 01/01/1997 - 31/12/2004
315Disponibiliteit persoonlijke aangelegenh. 01/01/1997 - 31/12/2004
318Afwezigheid van lange duur (gewettigd) 01/01/1997 - 31/12/2004
319Verlof voor opdracht van algemeen belang 01/01/1997 - 31/12/2004
320Detachering 01/01/1997 - 31/12/2004
321Afwezigheid wegens vrijheidsberoving 01/01/1997 - 31/12/2004
322Schorsing met verlies van wedde 01/01/1997 - 31/12/2004
323Ongewettigde afwezigheid 01/01/1997 - 31/12/2004
324Verlof zonder wedde 01/01/1997 - 31/12/2004
325Onbezoldigd verlof uitoef politiek mandaat 01/01/1997 - 31/12/2004
350Afwezigheid-ziekte, beroepsziekte (+12m.) 01/01/1997 - 31/12/2004
398Niet gepresteerde dag ingevolge contract 01/01/1997 - 31/12/2004
399Andere onbezoldigde afwezigheden 01/01/1997 - 31/12/2004
998Prestatiecode aangeduid door RSZ PPO 01/01/1997 - 31/12/2004