Délibérations CSI

Délibérations du 6 novembre 2018

18/128

 

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed voor het identificeren en contacteren van personen en voor de voorbereiding, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het beleid inzake onroerend erfgoed.

Accès aux registres Banque Carrefour par l’Agence flamande « onroerend erfgoed » (patrimoine immobilier) en vue d’identifier et de contacter les personnes et en vue de préparer, exécuter, surveiller et évaluer la politique en matière de patrimoine immobilier.

18/134

 

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Tewerkstelling en Arbeidsvergunningen van het Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de uitreiking van beroepskaarten aan buitenlanders die gemachtigd zijn om een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgisch grondgebied.

Accès aux registres Banque Carrefour par la Direction de l’Emploi et des Permis de travail de la Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO6) du Service public de Wallonie, dans le cadre de la délivrance de permis de travail à des étrangers qui sont autorisés à exercer une activité professionnelle indépendante sur le territoire belge.

18/136

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Sociale Inspectie van het Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst voor het controleren van zelfstandige buitenlandse werknemers.

Accès aux registres Banque Carrefour par la Direction de l’Inspection sociale de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) du Service public de Wallonie en vue du contrôle de travailleurs indépendants étrangers.

18/138

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Operationeel Directoraat-Generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie (DGO4) van de Waalse Overheidsdienst voor het toekennen van de energiepremies “MEBAR”.

Accès aux registres Banque Carrefour par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie (DGO4) du Service public de Wallonie pour l’octroi des primes d’énergie « MEBAR ».

18/160

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé (DGO5) van de Waalse Overheidsdienst voor het beheer van het kadaster van de plaatselijke mandatarissen.

Accès aux registres Banque Carrefour par la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé (DGO5) du Service public de Wallonie en vue de la gestion du cadastre des mandataires.

18/130

Mededeling van persoonsgegevens door FAMIFED en de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die bevoegd zijn voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag aan het federaal agentschap voor de Beroepsrisico’s FEDRIS in het kader van de schadeloosstelling van familieleden van personen overleden door een beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte.

Communication de données à caractère personnel par FAMIFED et les organisations des Communautés et Régions qui sont compétentes pour la gestion et le paiement des allocations familiales à l’Agence fédérale des risques professionnels Fedris dans le cadre de l’indemnisation de membres de la famille des personnes décédées d’une maladie professionnelle ou d’une maladie liée à l’amiante.

18/144

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst voor het beheer van de subsidies voor de landbouwopleiding.

Communication de données à caractère personnel par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) à la Direction de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) du Service Public de Wallonie en vue de la gestion des subventions pour la formation agricole.

18/146

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de “Direction du support juridique et judiciaire, service des transmissions d’entreprises” (DGO7) van de Waalse overheidsdienst voor de controle op de toekenning of het behoud van het verlaagd tarief voor de overdracht van onderneming bij schenking of bij erfopvolging.

Communication de données à caractère personnel par l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants (INASTI) à la Direction du support juridique et judiciaire service des transmissions d’entreprises (DGO7) du Service Public de Wallonie en vue du contrôle de l’octroi ou maintien du taux réduit pour la transmission d’entreprise par voie de succession ou de donation.

18/162

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de Directie Beroepsopleiding van het operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse overheidsdienst met het oog op het beheer van de centra voor socioprofessionele inschakeling.

Communication de données à caractère personnel par l'Office national de sécurité sociale (ONSS) à la Direction de la Formation Professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) du Service Public de Wallonie en vue de la gestion des centres d’insertion socioprofessionnelle.

18/148

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan het Istituto Nazionale della Previdenzia Sociale (INPS) met het oog op de toekenning van rust- en overlevingspensioenen en de strijd tegen sociale fraude.

Communication de données à caractère personnel par le Service fédéral des pensions à l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) en vue de l’octroi de pensions de retraite et de pensions de survie et de la lutte contre la fraude sociale.

18/132

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven voor het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem.

Communication de données à caractère personnel pseudonymisées par l’Office national de sécurité sociale à l'Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) de la KU Leuven, en vue de l'analyse de la dynamique du marché du travail à l’aéroport de Zaventem.

18/142

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel in het kader van het onderzoeksproject “arbeidsloopbanen als structurele determinanten van sociale ongelijkheden in algemene en oorzaakspecifieke invaliditeit en mortaliteit”.

Communication de données à caractère personnel pseudonymisées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à la Vrije Universiteit Brussel dans le cadre du projet de recherche « les carrières professionnelles comme déterminants structurels d'inégalités sociales en matière d'invalidité et mortalité générales et liées à des causes spécifiques ».

18/140

Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming.

Communication de données anonymes par la Banque Carrefour de la sécurité sociale dans le cadre de la réalisation d’études utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la protection sociale.

18/035

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège voor het meten, begrijpen en verminderen van de non-take-up van sociale rechten onder de Belgische bevolking met een laag inkomen (project TAKE FOCUSED).

Communication de données à caractère personnel par la Banque Carrefour de la sécurité sociale au service public fédéral Sécurité sociale, à l’Université d’Anvers et à l’Université de Liège, en vue de mesurer, de comprendre et de réduire le non-recours aux droits sociaux par la population belge bénéficiant d’un faible revenu (projet TAKE FOCUSED).

17/094

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) in het kader van het onderzoeksproject “valorisering administratieve databanken inzake aanvullende pensioenen” 

Communication de données à caractère personnel pseudonymisées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale au Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) dans le cadre du projet de recherche « Valorisation des banques de données administratives en matière de pensions complémentaires » 

16/008

Oprichting van de buffergegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten 

Création d'une banque de données "Tampon" auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale en vue de l'octroi automatique de droits supplémentaires 

 
18/154

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeentes en provincies voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”.

Communication de données à caractère personnel par la Banque Carrefour de la sécurité sociale aux communes et aux provinces en vue de l’octroi automatique d’avantages complémentaires aux habitants ayant droit à l’intervention majorée de l’assurance soins de santé et indemnités - consultation en ligne de sources authentiques dans le cadre du projet « statuts sociaux harmonisés ».

18/046

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten” 

Consultation en ligne de sources authentiques par des instances qui accordent des droits supplémentaires dans le cadre du projet « statuts sociaux harmonisés » 

13/018

Mededeling van persoonsgegevens aan de Directie Controle van het Wegvervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer door middel van de webtoepassing DOLSIS en de onlinediensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

Communication de données à caractère personnel à la Direction Contrôle du Transport routier du SPF Mobililté et Transports, au moyen de l’application web DOLSIS et des services en ligne de la Banque Carrefour de la sécurité sociale

18/152

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale overheidsdienst Justitie aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in het kader van de behandeling van de werkloosheidsdossiers van gedetineerden 

Communication de données à caractère personnel par le service public fédéral Justice à l’Office national de l’Emploi dans le cadre du traitement des dossiers d’allocations de chômage de personnes détenues

 

Délibérations du 2 octobre 2018

18/113

 

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding (“Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle” (Bruxelles Formation)).

Extension du réseau de la sécurité sociale à l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (Bruxelles Formation).

17/055

 

Raadpleging van het Kadaster van de Kinderbijslag van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) en de kadasters van de Gemeenschappen en de Gewesten door het Vlaams Woningfonds voor het toekennen van sociale leningen en huurwaarborgleningen.

Consultation du Cadastre des allocations familiales de l’Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) et des cadastres des Communautés et des Régions par le Vlaams Woningfonds en vue de l’octroi de prêts sociaux et de prêts de garantie locative.

09/001

Mededeling van DIMONA-persoonsgegevens aan het Vlaams Woningfonds.

Communication de données à caractère personnel DIMONA au Vlaams Woningfonds.

18/037

Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA (KU Leuven) voor het realiseren van een studie over het verband tussen arbeidsmobiliteit, arbeidsinkomen, onderwijs en jobkenmerken en voor het analyseren van de dynamiek van de tewerkstelling met dienstencheques.

Communication de données à caractère personnel codées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à l’Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA (KU Leuven) pour la réalisation d'une étude sur le rapport entre mobilité professionnelle, revenus professionnels, enseignement et caractéristiques de l’emploi et pour l’analyse de la dynamique de l’emploi dans le système des titres-services.

02/110

Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DMFA (déclaration multifonctionnelle/multifunctionele aangifte).

Communication de données sociales à caractère personnel dans le cadre du projet DMFA (déclaration multifonctionnelle/multifunctionele aangifte).

18/112

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Instituut voor Tropische Geneeskunde met het oog op de controle en de actualisering van de identificatiegegevens van patiënten, hun ondubbelzinnige identificatie in de medische dossiers en het facturatiebeheer.

Accès de l’Institut de médecine tropicale aux registres Banque Carrefour, en vue de la vérification et de l’actualisation des données d’identification de patients, de leur identification univoque dans les dossiers médicaux et la gestion de la facturation.

18/114

Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan ACTIRIS voor het verrichten van een diversiteitsmonitoring van het personeel.

Communication de données anonymes par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à ACTIRIS en vue de la réalisation d'une mesure de la diversité du personnel.

18/115

Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming voor het onderzoeken van de situatie van schoolverlaters op de arbeidsmarkt.

Communication de données anonymes par la Banque Carrefour de la sécurité sociale au département flamand de l’Enseignement et de la Formation, en vue de l'analyse de la situation des jeunes sortant de l’école sur le marché du travail.

18/116

Mededeling van persoonsgegevens door de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag aan de Federale Pensioendienst voor het uitvoeren van de opdrachten die hij heeft overgenomen van de Pensioendienst voor de Overheidssector.

Communication de données à caractère personnel par les organisations des communautés et des régions compétentes pour la gestion et le paiement des allocations familiales au Service fédéral des pensions pour l’exécution des missions reprises par ce dernier du Service des pensions du secteur public.

15/074

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven voor het onderzoeken van het effect van ruimtelijke barrières en taalbarrières op de jobkansen van Brusselse werkzoekenden.

Communication de données à caractère personnel pseudonymisées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale à la faculté "Economie en Bedrijfswetenschappen" de la Katholieke Universiteit Leuven en vue d'une recherche sur l'effet de barrières spatiales et de barrières linguistiques sur les opportunités d'emploi des demandeurs d'emploi bruxellois.

18/118

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de “Office Francophone de la Formation en Alternance” (OFFA) met het oog op de organisatie van het systeem van alternerend leren.

Communication de données à caractère personnel par l’Office national de Sécurité sociale (ONSS) à l’Office Francophone de la Formation en Alternance (OFFA) en vue de l’organisation du système de La formation en alternance.

17/080

Mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) in het kader van het onderzoeksproject “valorisering administratieve databanken inzake pensioenrechten voor onderzoek en nationale en internationale rapportering”.

Communication de données à caractère personnel pseudonymisées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale au Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) dans le cadre du projet de recherche « Valorisation des banques de données administratives en matière de droits de pension à des fins de recherche et de rapportage national et international ».

18/122

Mededeling van persoonsgegevens over het verloop van de vaststelling van de verminderde zelfredzaamheid door de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming en aan de zorgkassen voor het behandelen van de dossiers inzake het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Communication de données à caractère personnel relatives au déroulement de la détermination de l’autonomie réduite par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale à l’Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming et aux caisses d’assurance soins pour le traitement des dossiers relatifs au budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins.

18/123

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan SYNTRA Vlaanderen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) met het oog op de controle van de sociale schulden in het kader van de erkenning van de ondernemingen voor alternerend leren.

Communication de données à caractère personnel par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) à SYNTRA Vlaanderen, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale et le Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) en vue du contrôle des dettes sociales dans le cadre de l’agréation des entreprises pour la formation en alternance.

18/126

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de FOREM via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de “Banque Carrefour d’échange des données” met het oog op de controle van de sociale schulden bij de toekenning van subsidies voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen.

Communication de données à caractère personnel par l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) au Forem via la Banque Carrefour de la sécurité sociale et la Banque Carrefour d’échange des données en vue du contrôle des dettes sociales lors de l’octroi de subventions liées aux législations visant à la promotion de l’emploi.

18/120

Mededeling van anonieme gegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor het onderzoeken van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt.

Communication de données anonymes par la Banque Carrefour de la sécurité sociale au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en vue de l’analyse de la transition entre l’enseignement et le marché du travail.