GSS : beschermde klant drinkwater

De Vlaamse watermaatschappijen moeten er voor zorgen dat de toegang tot de openbare watervoorziening behouden blijft.  In dit kader hiervan werd het sociaal statuut ‘beschermde klant’ ingevoerd voor bepaalde sociale categorieën.

Context 

De Vlaamse watermaatschappijen moeten sociale openbare dienstverplichtingen naleven. Ze moeten er onder meer voor zorgen dat de toegang tot de openbare watervoorziening behouden blijft.

Op 6/12/2013 (publicatie 10/1/2014) werd een besluit door de Vlaamse Regering goedgekeurd dat kwetsbare doelgroepen een betere bescherming biedt bij een eventuele afsluiting van de drinkwaterlevering. Dit besluit werd uitgevoerd door de bevoegde Minister op 1/4/2014. Met dit besluit werd het statuut ‘beschermde klant’ ingevoerd dat toegang geeft tot bijkomende rechten, waaronder een gratis waterscan (om tot een rationeel watergebruik te komen), de mogelijkheid tot een maandelijkse betaling, de opmaak van een betalingsplan op maat en de kwijtschelding van kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven.

AquaFlanders vzw is de vereniging van exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk in Vlaanderen. AquaFlanders vzw werkt samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de beschermde klanten jaarlijks te kunnen afbakenen. Een beschermde klant is een huishoudelijke klant die zelf of van wie een gezinsliddat gedomicilieerd is op hetzelfde adres en op 1 januari behoort tot één van de volgende categorieën:

  1. persoon die van het leefloon geniet, ingevoerd bij wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
  2. persoon aan wie een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn steun verleent die geheel of gedeeltelijk door de federale staat wordt ten laste genomen op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende de tenlasteneming van de steun, toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  3. persoon die een bij de wet van 1 april 1969 ingesteld gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten of met toepassing van artikel 21, § 2, van dezelfde wet het recht op de rentebijslag behouden alsook zij die genieten van de inkomensgarantie voor ouderen ingesteld bij de wet van 22 maart 2001 tot ins telling van een inkomensgarantie voor ouderen
  4. persoon die geniet van één van de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten
  5. kind getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent, zoals vastgesteld door een geneesheer van de directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid
  6. persoon die geniet van een financiële sociale steun verstrekt door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie
  7. persoon die geniet van een tegemoetkoming toegekend door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, eerste lid, 1°, 3° en 4° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
  8. persoon die geniet van een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 procent, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten
  9. persoon die geniet van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde gehandicapten, overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de programmawet van 22 december 1989
  10. persoon die geniet van een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapte

AquaFlanders en de VMM maken jaarlijks aan de KSZ een bestand over met de personen van wie ze de rechten op 1 januari van het betrokkene jaar wensen te controleren. De KSZ voert een controle uit in de buffergegevensbank en deelt aan AquaFlanders en de VMM de rechthebbenden mee zonder echter het statuut aan de oorsprong van het recht te vermelden.

Machtiging