GSS - MyBEnefits

De toepassing MyBEnefits is een nieuwe tool in het kader van de maximale automatisering van de toekenning van de sociale rechten.

Deze mobiele toepassing vult het reeds bestaande aanbod van diensten van de KSZ aan, met name de raadpleging van de authentieke bronnen via het netwerk van de sociale zekerheid (dienst GSS online) en het gebruik van de bufferdatabank.

Concreet heeft de KSZ meegewerkt aan de ontwikkeling van de mobiele toepassing MyBEnefits om zo de mogelijkheden inzake beveiligde gegevensuitwisseling met toekenningsinstanties van sociale rechten buiten haar klassieke partners uit te breiden.

MyBEnefits

De toepassing MyBEnefits vergemakkelijkt de toekenning van sociale tarieven en andere verminderingen. Ze is bedoeld voor de burgers en de instellingen die aanvullende rechten toekennen (voornamelijk in de culturele sector, sport, voor kinderopvang maar ook bijvoorbeeld voor een NMBS-begeleiderskaart te verkrijgen, pro deo rechtsbijstand, korting gemeentebelasting, …) 

  • De toepassing is besckikbaar voor Android en kan worden gedownload vanaf Google Play
  • Ze is ook toegankelijk via de website mybenefits.fgov.be.

MyBEnefits – Burger

Via MyBEnefits kan de burger de lijst visualiseren van de sociale statuten die verband houden met zijn situatie (d.w.z. gekend binnen de sociale zekerheid) en die gebruikt worden in het kader van het project GSS.

Om toegang te krijgen tot zijn gegevens moet de burger zich eerst identificeren / authentiseren. Vervolgens ziet hij op het scherm zijn rijksregisternummer en de lijst van zijn sociale statuten die op dat moment verbonden zijn aan het verkrijgen van een aanvullend recht.
Elk sociaal statuut wordt getoond samen met een unieke code (QR-code of code van 12 cijfers).

Wanneer de burger in contact komt met een instelling die aanvullende rechten toekent op basis van onder meer de sociale statuten, dan kan hij de code van zijn keuze meedelen als bewijs dat hij aan de voorwaarden beantwoordt om recht te hebben op het voordeel.

MyBEnefits - Professional

MyBEnefits kan worden gebruikt door elke organisatie die actief is in een sector die sociale rechten toekent (vrijstelling, verminderd tarief, ...).

Er zijn twee manieren voor de professional om na te gaan of de burger voldoet aan de voorwaarden om het voordeel te krijgen:

  • de code die de burger voorlegt rechtstreeks scannen in de toepassing MyBEnefits
  • de code van 12 cijfers invoeren in de webtoepassing mybenefits.fgov.be

verschillenden stappen voor het gebruik van MyBEnefits door een professional

Administratieve lasten beperken en vereenvoudigen

Met de code kan de burger een statuut bewijzen, dit vervangt een attest dat uitgereikt wordt door een administratie. Dit is enkel mogelijk voor zover de professional aan de andere kant van het loket zelf ook gebruik maakt van de toepassing MyBEnefits.

De betrokken professionals worden bijgevolg uitgenodigd om gebruik te maken van dit systeem om aldus de non-take-up van rechten te vermijden en de administratieve rompslomp voor de burger te beperken doordat hij geen attest meer moet aanvragen bij een administratie.

 

 

 

 

Principe van de toepassing MyBEnefits

De toepassing kan worden gebruikt als communicatiekanaal.

Op basis van de gegevens waarover de burger via MyBEnefits beschikt controleren de toekenningsinstanties of de criteria voldaan zijn voor de toekenning van een aanvullend recht.

  • Een deel van deze gegevens heeft betrekking op de sociale statuten en is momenteel afkomstig van zes instellingen die actief zijn in de sector van de sociale zekerheid (NIC, FPD, POD MI, DGPH, VSB, Kind&Gezin).
  • Een ander deel van die gegevens heeft betrekking op informatie over de leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling, die vaak criteria zijn voor de toekenning van rechten en die afkomstig zijn van het rijksregister.

Deze gegevens kunnen langs elektronische weg worden geraadpleegd via een beveiligd systeem.