KSZ versus COVID-19

Mobiliseren van expertise 

De verschillende overheidsniveaus hebben tal van maatregelen genomen om de economische en sociale impact van Covid-19 te verzachten. De instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid, onder coördinatie van de KSZ, hebben deze maatregelen snel en efficiënt kunnen concretiseren.

Daartoe hebben de actoren uit de sociale sector de reeds bestaande processen en tools benut. De flexibiliteit ervan heeft toegelaten om de beschikbare middelen aan te passen en te combineren, waardoor nieuwe ontwikkelingen beperkt konden blijven.

4 actiepijlers:

 • Unieke identificatie van de burgers en ondernemingen
 • Uitwisseling van elektronische gegevensstromen tussen partners
 • Toegang tot de belangrijkste geharmoniseerde sociale statuten (GSS) via de bufferdatabank op basis waarvan de toekenning van aanvullende rechten die verbonden zijn aan het sociaal statuut of aan een financiële situatie zodra mogelijk geautomatiseerd kunnen worden
 • Opmaak van statistieken op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH) om op een efficiënte manier tegemoet te komen aan gegevensaanvragen vanwege onderzoeksinstellingen en de overheid

Faciliteren van het gebruik van gegevens

Sinds het begin van de crisis heeft de KSZ aanzienlijke volumes van elektronische gegevensuitwisselingen verwerkt.

De gegevens inzake tijdelijke werkloosheid en de gegevens met betrekking tot het overbruggingsrecht werden meegedeeld in een direct bruikbare vorm en in het formaat gekozen door de bestemmeling van de gegevens, zodat ze onmiddellijk gebruikt kunnen worden.

Resultaten

Maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid

In het verwijzingsrepertorium van de KSZ (meer bepaald op basis van de inschrijvingen in het personenrepertorium) kan worden bepaald voor hoeveel verschillende personen informatie van type ‘tijdelijke werkloosheid’ specifiek werd meegedeeld.

Al deze personen hebben in principe steun genoten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de tijdelijke werkloosheid. De vermelde cijfers dateren van 31 augustus 2021.

Hieronder volgt een overzicht van de gegevensuitwisselingen die via het netwerk verricht werden met betrekking tot het gegeven ‘tijdelijke werkloosheid’.

 • De RVA heeft het gegeven ‘tijdelijke werkloosheid’ uitgewisseld met de KSZ voor 1.530.075 verschillende personen.
 • Het Vlaams departement Financiën en Begroting heeft dit gegeven via het netwerk verkregen voor 831.244 verschillende personen en heeft deze informatie geraadpleegd in het kader van de toekenning van een energiepremie aan 14.604 personen.
 • De fondsen voor bestaanszekerheid en de pensioenfondsen hebben de informatie verkregen voor  95.276 personen met het oog op de gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie of de berekening van de aanvullende pensioenbijdragen.
 • De gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten die belast zijn met de begeleiding van de werkzoekenden kregen de informatie voor respectievelijk 954.944 personen voor wat de VDAB betreft, 77.805 personen voor wat ACTIRIS betreft en 452.336 personen voor wat de FOREM beteft.
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de noodzakelijke gegevens ontvangen voor de ondersteuning van 16.253 werknemers die actief zijn in de dienstencheque-ondernemingen.
 • Brussel Fiscaliteit kon op basis van deze informatie 586.180 dossiers verwerken in het kader van de toekenning van een steunpremie aan de huurders.

Maatregelen inzake overbruggingsrecht

De overheden hebben sinds het begin van de crisis verschillende maatregelen getroffen ten aanzien van de zelfstandigen die zwaar getroffen zijn als gevolg van de drastische vermindering van hun inkomsten of zelfs de volledige stopzetting van hun activiteiten.

Het overbruggingsrecht behelst de toekenning van een maandelijkse financiële tegemoetkoming. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen ter ondersteuning van de zelfstandigen waarbij het overbruggingsrecht als toekenningscriterium gebruikt wordt. Dit is onder meer het geval voor de toelating om een vervangingsinkomen te cumuleren met het crisisoverbruggingsrecht of voor de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het RSVZ schat het aantal zelfstandigen ‘natuurlijke personen’ die een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht genoten hebben op meer dan 440.000.

Meer bepaald:

 • Het RSVZ heeft het gegeven ‘overbruggingsrecht’ met de KSZ uitgewisseld voor 441.928 verschillende personen.
 • De verzekeringsinstellingen hebben (via het NIC) voor 44.799 verschillende personen een mededeling van de KSZ ontvangen met betrekking tot het overbruggingsrecht in het kader van de regels inzake toegelaten cumul van uitkeringen.
 • De OCMW’s hebben voor 401.596 verschillende personen het gegeven ‘rechthebbende op het overbruggingsrecht’ ontvangen met het oog op de uitbetaling van een eenmalige aanvullende premie om de koopkracht en het welzijn van de betrokkenen te verbeteren.
 • Brussel Fiscaliteit kon op basis van deze informatie 586.180 dossiers verwerken in het kader van de toekenning van een steunpremie aan de huurders.

Uitzonderlijke steunmaatregelen voor kwetsbare gezinnen

Voor de automatische toekenning van voordelen aan kwetsbare personen hebben heel wat partners een beroep gedaan op de diensten van de KSZ via de bufferdatabank ‘geharmoniseerde sociale statuten’. De bufferdatabank is een flexibele tool die toelaat om gegevens gemakkelijk te combineren zonder dat hiervoor zware ontwikkelingen nodig zijn. Er is geen termijn voor de aanlevering van de gegevens door de authentieke bron en er zijn geen ontwikkelingen vereist langs de kant van de gegevensontvanger. De ontwikkeling blijft beperkt tot een minimum.

Om de talrijke aanvragen van o.m. OCMW’s, steden en gemeenten te beheren, heeft de KSZ de algemene machtiging met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan deze instanties gewijzigd. Concreet heeft de KSZ een zo eenvoudig mogelijke uitzonderingsprocedure ingevoerd om enerzijds snel een gegevensaanvraag te kunnen indienen en anderzijds de gegevens te verkrijgen met inachtneming van strikte veiligheidsregels en -voorwaarden.

De KSZ heeft samengewerkt met haar partners om de gevraagde diensten en informatie zo snel mogelijk te leveren. Hieronder volgt een overzicht van de verwerkingen die op basis van de bufferdatabank verricht werden:

 • De FOD Economie heeft tijdelijk het aantal rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit kunnen uitbreiden naar de categorie RVV (rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming), aldus is het aantal rechthebbende gezinnen verdubbeld van 424.000 tot 871.000, wat overeenkomt met iets meer dan 17 % van de gezinnen die automatisch recht hebben op deze voordeeltarieven.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon in 2020 een steunpremie toekennen aan de huurders met een bescheiden inkomen die als gevolg van de crisis inkomensverlies hebben geleden.
 • 50 OCMW’s/steden/gemeenten hebben een subsidie kunnen toekennen aan kwetsbare personen in het kader van de consumptiebudget-maatregel die in Vlaanderen ingevoerd werd.
 • 525 OCMW’s hebben een lijst ontvangen van de personen in tijdelijke werkloosheid of met een overbruggingsrecht in hun geografische zone, zodat ze de personen die een verlies aan koopkracht hebben geleden als gevolg van de pandemie konden identificeren en gepaste maatregelen konden treffen.

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens is onderworpen aan een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Gebruik van de bufferdatabank Geharmoniseerde Sociale Statuten

Tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht

Hergebruik van bestaande stromen

Gebruik van het datawarehouse

gegevensuitwisselingen in het kader van de strijd tegen Coronacrisis

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be

Zie ook

Statistieken van gebruik van diensten

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be