KSZ versus COVID-19

Algemene informatie

De verschillende overheidsniveaus hebben tal van maatregelen genomen om de economische en sociale impact van Covid-19 te verzachten. De instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid, onder coördinatie van de KSZ, zijn gemobiliseerd om deze maatregelen snel en efficiënt te implementeren.

Vereenvoudigen, administratieve rompslomp beperken en maximaal automatiseren van de toekenning van rechten in de sociale sector, dat zijn in een notendop onze doelstellingen.

Gebruik

Aanpak

De actoren die in relatie staan met de KSZ zullen gebruik kunnen maken van processen en tools die reeds operationeel zijn. Voor elke aanvraag bepalen de projectleiders de beste aanpak. De flexibiliteit laat toe om de beschikbare middelen aan te passen en te combineren, waardoor nieuwe ontwikkelingen beperkt kunnen blijven.

Voornaamste diensten die aangewend worden in deze crisis:

 • Unieke identificatie van burgers en ondernemingen voor een vlotte uitwisseling van informatie met betrekking tot burgers en ondernemingen.
 • Elektronische gegevensstromen tussen partners waardoor elk gegeven dat bij een bepaalde instantie beschikbaar is meegedeeld kan worden aan andere betrokken instanties (binnen of buiten de sociale zekerheid) die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten.
 • Bufferdatabank met de belangrijkste geharmoniseerde sociale statuten (GSS) op basis waarvan de toekenning van aanvullende rechten die verbonden zijn aan het sociaal statuut of aan een financiële situatie zodra mogelijk geautomatiseerd kunnen worden. Deze flexibele tool laat toe om gegevens gemakkelijk te combineren zonder dat hiervoor zware ontwikkelingen nodig zijn. Er is geen termijn voor de aanlevering van de gegevens door de authentieke bron en er zijn geen ontwikkelingen vereist langs de kant van de gegevensontvanger. De ontwikkeling blijft beperkt tot een minimum.
 • Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH) om op een efficiënte manier tegemoet te komen aan gegevensaanvragen vanwege onderzoeksinstellingen en de overheid. In het kader van de Covid-19-crisis worden nieuwe gegevens beschikbaar gesteld afkomstig van de RVA (inzake tijdelijke werkloosheid), de RSZ, de Federale Pensioendienst en de POD Maatschappelijke Integratie.
 • Alle aanvragen worden geanalyseerd en verwerkt, waarna gegevensuitwisselingen tot stand kunnen komen die gecontroleerd en gemachtigd worden door het Informatieveiligheidscomité.

Enkele feiten die onze klantgerichte aanpak illustreren

 • Ten aanzien van de authentieke bronnen treedt de KSZ op als een eerste filter voor elke concrete aanvraag.
 • Voor de bestemmelingen van de uitwisselingen via het netwerk verricht de KSZ de verdeling van de gegevens op basis van criteria die vastgesteld werden door de bestemmelingen van de gegevens (bv. op basis van domicilie).
 • Er is een zekere flexibiliteit bij de mededeling van gegevens, maar steeds met inachtneming van de standaarden op het vlak van minimale veiligheidsnormen, die vastgesteld werden binnen de sociale zekerheid, waarbij steeds beveiligde kanalen gebruikt worden en loggings worden genomen.
 • Zowel de gegevens inzake tijdelijke werkloosheid als de gegevens met betrekking tot het overbruggingsrecht werden meegedeeld in een direct bruikbare vorm en in het formaat gekozen door de bestemmeling van de gegevens, zodat ze onmiddellijk gebruikt kunnen worden.

Een overzicht van de resultaten van de verwerkingen

 • Corona-ouderschapsverlof
 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Mededeling van sociale statuten aan alle instanties die bijkomende sociale steun wensen toe te kennen
 • Aanpassing van Dimona en toevoeging van een nieuw type bediende “quarantaine”
 • Uitreiken van quarantaine-attesten in de eBox burger
 • Tussenkomst in de energiekosten
 • Begeleiding van tijdelijk werklozen naar werk in de sector van de seizoensarbeid
 • Toekenning van een steunpremie aan huurders van privé-woningen
 • Mededeling van gegevens aan de FOD Volksgezondheid in het kader van de verdeling van beschermingsmateriaal aan de zorgverleners
 • Mededeling van statistische gegevens aan Statbel
 • Mededeling van statistische gegevens voor het opstellen van sociaal-economische indicatoren op lokaal niveau en voor de raming van de financiële compensaties op gemeentelijk niveau, overzicht van de bedrijven die tijdelijke werkloosheid inroepen
 • enz.

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens is onderworpen aan een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

 

Gebruik van de bufferdatabank Geharmoniseerde Sociale Statuten

Tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht

Hergebruik van bestaande stromen

Gebruik van het datawarehouse

Zie ook

Statistieken van gebruik van diensten

Contact

Voor meer informatie contacteer de dienst Programma-, Project- en Klantenbeheer (PPKB).

External@ksz-bcss.fgov.be