Rijksregister

Context

De instellingen van sociale zekerheid beschikken over een wettelijk kader om het rijksregisternummer en de wettelijke gegevens die in het Rijksregister opgenomen zijn, te gebruiken. Hierdoor zijn ze verplicht, althans voor zover ze in het netwerk van de Kruispuntbank geïntegreerd zijn, om een beroep te doen op de diensten van het Rijksregister in plaats van de betrokken gegevens op te vragen bij de gemeente, de sociaal verzekerde zelf of diens werkgever. In uitvoering van haar wettelijke opdracht tot organisatie van de betrekkingen tussen de instellingen van sociale zekerheid en het Rijksregister, biedt de Kruispuntbank de instellingen een aantal hulpmiddelen aan ter vereenvoudiging van de verwerking van de identificatiegegevens van de sociaal verzekerden.
De diensten die door de Kruispuntbank in dit opzicht worden verleend, streven de volgende doelstellingen na:

 • aan de instellingen de mogelijkheid bieden om bepaalde identificatiegegevens m.b.t. de sociaal verzekerden niet meer redundant te moeten bijhouden
 • de instellingen van sociale zekerheid, maar ook de sociaal verzekerden zelf of hun werkgevers ontlasten op administratief vlak
 • het waarborgen van de uniciteit van de gegevensopslag

Het gegevensverkeer verloopt volledig elektronisch vanuit de gemeenten tot bij de instellingen van sociale zekerheid.
In het netwerk rond de Kruispuntbank neemt het Rijksregister een specifieke positie in. Het Rijksregister biedt uitsluitend informatie aan aan het netwerk van de sociale zekerheid. Er bestaat slechts één uitzondering op dit belangrijke principe: indien een instelling van sociale zekerheid een fout vaststelt op het vlak van de wettelijke gegevens van een sociaal verzekerde, dan maakt de Kruispuntbank deze over aan het Rijksregister zodat de betrokken gemeente de fout kan rechtzetten.
Het Rijksregister houdt de gegevens bij van alle natuurlijke personen die ingeschreven zijn in:

 • de bevolkings- en vreemdelingenregisters die worden bijgehouden in de gemeenten; iedere natuurlijke persoon die in België verblijft, moet in zijn hoofdverblijfplaats in één van die registers worden ingeschreven
 • de registers bijgehouden door de Belgische diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland
 • het wachtregister

Met betrekking tot alle natuurlijke personen ingeschreven in de eerste twee types van registers deelt het Rijksregister aan de Kruispuntbank de volgende wettelijke gegevens mee:

 • de naam en de voornamen
 • de geboorteplaats en -datum
 • het geslacht
 • de nationaliteit
 • de hoofdverblijfplaats
 • de plaats en datum van overlijden
 • de burgerlijke staat
 • de gezinssamenstelling
 • de wettelijke samenwoonst
 • het type inschrijvingsregister
 • het identificatienummer (Rijksregisternummer)

De opeenvolgende wijzigingen van voormelde gegevens en de geldigheidsperiodes worden eveneens ter beschikking gesteld.
De Kruispuntbank verleent daarenboven de volgende diensten:

 • fonetische opzoeking, interactief of in massa, op basis van het foneem van de naam, de voornaam en een (gedeeltelijke) geboortedatum
 • raadpleging van de wettelijke gegevens en van de historieken ervan, interactief of in massa, op basis van het rijksregisternummer

  Structuur van het rijksnummer: 11 posities

  • De eerste 6 posities vormen de geboortedatum in omgekeerde volgorde
  • De volgende 3 posities zijn de dagteller van de geboorten; dit cijfer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man
  • De laatste 2 posities vormen het controlecijfer (Modulo 97)
 • dagelijks doorsturen, in massa, van de wijzigingen aan de wettelijke gegevens

In samenspraak met het Rijksregister heeft de Kruispuntbank ten behoeve van de instellingen verschillende webservices voor het raadplegen van de informatie of het ontvangen van de mutaties ontwikkeld.
Alle gegevensopvragingen bij het Rijksregister en de wijzigingen aan de wettelijke gegevens ondergaan een preventieve rechtmatigheidscontrole aan de hand van het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank. Voor elke gegevensopvraging of mutatie wordt nagegaan of de identificatiegegevens wel degelijk betrekking hebben op een sociaal verzekerde waarvoor de aanvragende instelling een dossier heeft.
De wijzigingen aan de wettelijke gegevens worden door het Rijksregister éénmaal per dag in massa overgemaakt aan de Kruispuntbank; de Kruispuntbank verdeelt die gegevens dagelijks en in massa onder de belanghebbende instellingen (van sociale zekerheid) die in het netwerk zijn geïntegreerd.

Machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister (toegang tot het Rijksregister en gebruik van het rijksregisternummer)

De toegangsprocedure tot het Rijksregister van de natuurlijke personen werd gewijzigd bij de wet van 25 maart 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003. Krachtens deze wet wordt de machtiging om toegang te hebben tot de informatiegegevens opgeslagen in het Rijksregister, of om er mededeling van te verkrijgen, verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister. Bijgevolg is de machtigingsprocedure bij koninklijk besluit niet langer van toepassing.
Het sectoraal comité van het Rijksregister, dat belast is met het verlenen van de machtigingen, wordt opgericht binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
De overheden, de instellingen en de personen die gemachtigd zijn de gegevens van het Rijksregister te raadplegen, mogen de betreffende gegevens, krachtens het principe van de eenmalige gegevensinzameling, niet meer rechtstreeks opvragen bij een persoon.
Eens een gegeven is medegedeeld aan het Rijksregister en erin is opgenomen, is de betrokken persoon niet verplicht het rechtstreeks mee te delen aan de overheden, de instellingen en de personen die gemachtigd zijn de gegevens van het Rijksregister te raadplegen.
De machtiging om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken wordt verleend door het sectoraal comité van het Rijksregister aan de betrokken overheden, de instellingen en de personen.
Het identificatienummer van het Rijksregister mag niet worden gebruikt zonder machtiging of voor andere doeleinden dan die waarvoor die machtiging is verleend.

Machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid bepaalt dat er geen machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is voor de mededeling binnen het netwerk van het rijksregisternummer, de wettelijke gegevens en de opeenvolgende wijzigingen van die gegevens. Artikel 7 van het besluit voorziet echter dat de instelling die die mededeling verricht, het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid hiervan op de hoogte brengt binnen de twee maanden na de aanvang hiervan.

Webservices

PersonServices (Operaties BySSIN en Phonetic)
FamilyCompositionService (Operaties BySSIN, History, en HistoryByDate)
HouseHolderService (Referentiepersoon) (Idem)
PersonInfoGroupService (Historieken, behalve FamilyComposition en HouseHolder) (Idem)
PersonNotifications (Mutaties)
FamilyComposition // HouseHolderNotifications

 

 

Zie ook

satistieken van gebruik van diensten

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers  

CBSS manual

contact Cel Identificatie