Vlaamse sociale bescherming (VSB)

De Vlaamse overheid kiest voor een verzekeringsmodel dat verder bouwt op het systeem van de Vlaamse sociale bescherming.  Daarmee zorgt Vlaanderen voor een eigen beleid van sociale bescherming naast de (federale) sociale zekerheid.  Tegenover de solidaire zorgpremie die jaarlijks wordt betaald, staan rechten op tegemoetkomingen en financieringen die zorg betaalbaar maken voor elke inwoner. Het gaat dan over het zorgbudget Vlaamse sociale bescherming, het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen: tegemoetkoming hulp aan bejaarden).

Afhankelijk van je woonplaats en je statuut, moet of kan je aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Zo moet elke inwoner van Vlaanderen vanaf het jaar waarin hij 26 wordt, zich verplicht aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen zich vrijwillig aansluiten. Ook grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties kunnen of moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.

Het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming ontvangt via de bestanden VZV25+ van KSZ alle personen die in het jaar 25 jaar of ouder zijn voor alle sub registers en met een officieel adres in Vlaanderen.

Aan de hand van het elektronisch bericht A415 kan ervoor worden gezorgd dat (beroepsactieve en gepensioneerde) buitenlandse verzekerden niet ambtshalve worden aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, dat eventueel betaalde zorgpremie worden terugbetaald, dat eventuele zorgbudgetten worden stopgezet en dat de ledenbestanden van de diverse zorgkassen kunnen worden verbeterd. De Vlaamse zorgverzekering vraagt aan de KSZ om jaarlijks voor al haar leden te controleren of ze al dan niet recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering zodat bepaald kan worden wie recht heeft op een verminderde jaarlijkse zorgpremie.

Via de verwerkingen CareNeedsNotifications en Handichild deelt KSZ aan het Vlaams zorgfonds mee wie in aanmerking komt voor de het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dit is de forfaitaire maandelijkse tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg. De Vlaamse sociale bescherming wenst zo deze personen zelf te informeren dat zij in aanmerking komen voor het zorgbudget. Wanneer de zorgbehoevende weet dat hij in aanmerking komt, kan hij een aanvraag voor het zorgbudget indienen bij de zorgkas van zijn keuze.

Uitwisselingen

VZV25+

A415

IncreasedAllowance

Handichild

CareNeedsNotifications

Machtiging