Wettelijke pensioenen

De instellingen (FPD, RSVZ) hebben als voornaamste opdracht om de pensioenen te berekenen. De FPD berekent de pensioenen van de werknemers uit de privésector en werknemers van de overheid. Het RSVZ berekent de pensioenen van de zelfstandigen uit de privésector.

Daarnaast zijn er nog andere instellingen (vb, gmeenten) die hun eigen pensioenen berekenen.  

In de hypothese dat een persoon gedurende zijn loopbaan als werknemer, als zelfstandige en als ambtenaar heeft gewerkt (ongeacht de prestaties gelijktijdig – dit is zelden -, of achtereenvolgens – dit is courant - werden verricht), moet elke instelling de beslissing die door de twee andere instellingen werd genomen, kennen om zijn voornaamste opdracht tot een goed einde te brengen.
In het geval van een gemengde loopbaan moet elke instelling immers de beslissing inzake pensioen die door de andere instellingen werd genomen, kennen en omgekeerd.

Om de pensioenrechten van een persoon te kunnen bepalen, moeten de voormelde instellingen krachtens voormelde bepalingen rekening houden met de volgende elementen:

 • de loopbaan in de andere stelsels om te bepalen of het rustpensioen vervroegd kan worden toegekend;
 • de loopbaan in de andere stelsels om te bepalen of het rustpensioen vervroegd en zonder vermindering kan worden toegekend;
 • de loopbaanbreuk in de andere stelsels om hun eigen breuk betreffende het rust- en overlevingspensioen te bepalen (beperking tot de eenheid);
 • de loopbaanbreuk in de andere stelsels om hun eigen breuk betreffende de gescheiden echtgenoot te bepalen (beperking tot de eenheid);
 • de loopbaanbreuk en het pensioenbedrag in de andere stelsels om hun eigen breuk betreffende het rust- en overlevingspensioen te bepalen (toepassing van het omgezette bedrag);
 • de loopbaanbreuk en het pensioenbedrag in het andere stelsel om na te gaan of betrokkene recht heeft op een minimum rust- en overlevingspensioen dat eventueel begrensd wordt;
 • de loopbaanbreuk en het pensioenbedrag in de andere stelsels om de cumulregels van een overlevingspensioen met andere pensioenen toe te passen;
 • de begindatum, in het andere stelsel, van het rustpensioen dat aanleiding heeft gegeven tot een afgeleid overlevingspensioen om na te gaan of het pensioen in aanmerking komt voor de herwaardering “welzijn”;
 • de aanwezigheid van een kind ten laste; de toekenning van het overlevingspensioen hangt in sommige gevallen af van het feit dat betrokkene een kind ten laste heeft; de andere instellingen kunnen reeds in het bezit zijn van deze informatie (hierdoor wordt vermeden dat meermaals dezelfde informatie aan betrokkene wordt gevraagd);
 • de bedragen toegekend door de andere stelsels om het aandeel van de gescheiden echtgenoot te bepalen;
 • het bedrag dat overeenstemt met bepaalde periodes in andere stelsels;
 • de bedragen toegekend in de andere stelsels om het minimum gewaarborgd pensioenbedrag te bepalen;
 • de bedragen toegekend in de andere stelsels voor de toepassing van het absolute pensioenplafond;
 • de bedragen toegekend in de andere stelsels voor de jaren die bij de berekening van het pensioen van de gescheiden echtgenoot in aanmerking werden genomen.

Het Hermes-project heeft precies tot doel om de RSVZ en de FPD toe te laten de noodzakelijke gegevens uit te wisselen voor het nemen van beslissingen inzake vaststelling van de pensioenrechten met elkaar.

Gepensioneerden ontvangen vakantiegeld per pensioen. Tijdens de berekening van het vakantiegeld dient er rekening gehouden te worden met het vakantiegeld dat de gepensioneerden krijgt bij andere pensioeninstellingen.  Jaarlijks wordt het berekend vakantiegeld van de gepensioneerde werknemers uit de privésector door de FPD ter beschikking gesteld van andere pensioeninstellingen.

Elke betalende pensioeninstelling dient bij de FPD aan te geven wanneer een persoon op pensioen gaat, met  welk type pensioen (vb. rustpensioen, overlevingspensioen…)  en het bedrag van het pensioen bedrag. Deze informatie wordt bijgehouden in het pensioenkadaster.

FPD stelt de informatie uit het pensioenkadaster ter beschikking van de instellingen van de sociale zekerheid.  Wanneer er een persoon een pensioen ontvangt bij meerdere aangevende pensioeninstellingen wordt informatie over inhoudingen overgemaakt aan de verschillende pensioeninstellingen.