Documentatie

Diensten Description Document
LinkRegister de dienst LinkRegister laat toe de raadpleging en het beheer van het linkenregister
LivingWages de dienst LivingWages biedt toegang tot de leefloongegevens bij de POD MI
de mogelijke raadplegingen zijn: 1) leefloonperiodes gegroepeerd per OCMW 2) enkel de periodes van leefloon 3) de leefloonperiodes gegroepeerd per OCMW samen met de leeflooncategorie
LivingWagesNotifications de dienst LivingWagesNotifications kadert in de uitwisseling van leefloonattesten tussen de OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie
LivingWagesWithAmount de dienst LivingWagesNotifications laat toe de wijzigingen (mutaties) in leefloonsituaties mee te delen
MedexOccupationalAccidentService de dienst MedexOccupationalAccident laat toe om een melding van arbeidsongeval in de overheidssector naar Medex te sturen (meegedeeld aan Fedris door de werkgever via de applicatie PUBLIATO), voor zover het slachtoffer onder de Medex-regelgeving valt
NrPersonService de dienst NrPersonService laat toe een persoon op te zoeken in het rijksregister op basis van adresgegevens
OccupationalAccidentConsultService de dienst OccupationalAccidentConsultService laat de socialezekerheidsinstellingen toe om de gegevens van Fedris over arbeidsongevallen te raadplegen voor de personen over wie ze een dossier beheren
OccupationalAccidentNotificationService de dienst OccupationalAccidentNotificationService laat de dagelijkse verspreiding toe van notificaties betreffende nieuwe, gewijzigde of geannuleerde aangiften van arbeidsongevallen
OccupationalAccidentService de dienst OccupationalAccidentService laat de uitwisseling van berichten toe om de verzekeringsinstelling (VI) via het NIC op de hoogte te brengen van het bestaan van een arbeidsongeval bij een arbeidsongevallenverzekeraar, evenals alle stappen (periodes van invaliditeit, genezing, enz.) en de arbeidsongevallenverzekeraar te melden dat er subrogatie door een VI is voor de terugbetaling van de uitkeringen en medische kosten
OccupationalDisease de dienst OccupationalDisease laat toe de gegevens betreffende beroepsziekteattesten bij FEDRIS te raadplegen
PensionCareService de dienst PensionCareService laat toe de attesten inzake gezondheidszorg te raadplegen in de database RIZIV-P
PensionDemand via de dienst PensionDemand kunnen burgers en ambtenaren (federaal en gemeentelijk)  pensioenaanvragen indienen via het portaal van de sociale zekerheid en ze doorsturen naar de instellingen die bevoegd zijn om ze te behandelen, namelijk de FPD, RSVZ en SIGEDIS
PensionHolidayPay via de dienst PensionHolidayPay kunnen de FPD en de pensioeninstellingen van de 1ste pijler gegevens uitwisselen m.b.t. het vakantiegeld van gepensioneerden
PensionRegisterMutations de dienst PensionRegisterMutations laat de mededeling van mutaties m.b.t. pensioengegevens toe
PersonInfoGroupService de dienst PersonInfoGroupService laat toe om, op basis van het INSZ van een persoon, subgroepen van wettelijke persoonsgegevens van die persoon op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers
3 types van opzoekingen zijn mogelijk: 1) actuele persoonsgegevens 2) historiek van de persoonsgegevens 3) de situatie van de persoonsgegevens op een bepaalde datum
PersonNotificationsService de dienst PersonNotificationsService laat  de verdeling van notificaties toe voor mutaties van persoonsgegevens in het Rijksregister en/of in de KSZ-registers naar de partners bij wie het dossier gekend is
PersonService de dienst PersonService laat toe om, op basis van een INSZ of een fonetische opzoeking, de wettelijke persoonsgegevens van een persoon op te halen uit het Rijksregister en de KSZ-registers
PhotoService de dienst PhotoService  laat toe de identiteitsfoto van een persoon in het Rijksregister te raadplegen
PresenceRegistration de dienst PresenceRegistration laat toe de registratie van de aanwezigheid van werknemers op de werkplek door een werkgever en de raadpleging van deze gegevens door interne toepassingen
RepresentationService de dienst RepresentationService laat toe de gegevens m.b.t. de wettelijke vertegenwoordigers en handelingsbekwaamheid te raadplegen in het Rijksregister 
SelfEmployed de dienst SelfEmployed laat de openbare instellingen toe om de gegevens in het algemeen repertorium van de zelfstandigen (ARZA) bij het RSVZ te raadplegen en bij de socialeverzekeringsfondsen de informatie betreffende de betaling van de sociale bijdrage door de zelfstandigen te raadplegen
SelfEmployedContributionVouchers via de webservice  SelfEmployedContributionVouchers kunnen het NIC en het RIZIV de informatie met betrekking tot de bijdragebonnen van de zelfstandigen bij het RSVZ raadplegen
SSH_Final_Customer_Processing het document SSH_Final_Customer_Processing beschrijft de technische specificaties van de batch-verwerking van de eindklanten in het kader van het project geharmoniseerde sociale statuten (GSS), dat enkel gebruikt wordt voor de verwerking van omvangrijke volumes of indien er talrijke statuten en authentieke bronnen betrokken zijn
SsinInformationService de dienst SsinInformationService laat toe de actuele status van een INSZ te kennen (actief, geannuleerd of vervangen) en, in geval van vervanging, niet alleen het vervangende INSZ te kennen maar soms ook alle INSZ's die verbonden zijn aan het nieuwe INSZ
TemporaryUnemploymentService de dienst TemporaryUnemploymentService laat toe de gegevens inzake tijdelijke werkloosheid bij de RVA te raadplegen met inbegrip van de reden tot weigering van een tijdelijke werkloosheidsuitkering