Documentatie

Diensten Description Document
600N Fonetische ondervraging op naam; beperkt tot maximaal 5 antwoorden  
600R Fonetische ondervraging op naam in het Rijksregister; beperkt tot maximaal 5 antwoorden.  
601R Gecombineerde fonetische ondervraging waarbij steeds zowel het Rijksregister als het Bisregister worden ondervraagd. Bij een negatief resultaat wordt voor de vragende instelling een nieuw bisnummer aangemaakt  
601R_01 Gecombineerde fonetische ondervraging waarbij steeds zowel het Rijksregister als het Bisregister worden ondervraagd. Bij een negatief resultaat wordt voor de vragende instelling een nieuw bisnummer aangemaakt.  
607M Bericht om volledige inschrijvingen in het personenrepertorium te veranderen van hoedanigheidscode en/of om de periode van het dossier te wijzigen of om de inschrijving te schrappen. Dit is een ouder formulier. De mogelijkheden van het formulier U607 zijn voor de meesten interessanter.  
608L Attest m.b.t. de gerechtigden op een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering.  
610R Fonetische ondervraging op naam in het Rijksregister; maximaal 30 antwoorden, waarbij de eerste cfr. 600R en de 25 volgende met enkel de vermelding van het rijksnummer  
612R Gecombineerde fonetische ondervraging waarbij steeds zowel het Rijksregister als het Bisregister worden ondervraagd  
620R Opzoeking op adres in het Rijksregister.  
910M Vervanging van een bisnummer door een ander bisnummer of een rijksnummer  
A003 Attesten afkomstig van de DGPH, de FPD en de RVA om het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de sociale MAF na te gaan.
A006 Trimestriële mededeling aan andere instellingen, die wettelijke pensioenen betalen, van het percentage van de in te houden solidariteitsbijdrage en van het voorheffingspercentage.  
A007 Personen die geacht worden onderworpen te zijn aan de bijzondere bijdrage.  
A008 Zelfstandigen die onderworpen zijn aan de verhoogde socialezekerheidsbijdrage en het bedrag van de betaalde verhoging.  
A009 Mededeling van gegevens nodig voor het bijhouden van de individuele pensioenrekening van personen met een handicap.  
A011 Attest voor de maandelijkse mededeling van de volledig werklozen en de bruggepensioneerden door de werkloosheidssector aan de kinderbijslagsector.  
A012 Werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs  
A013 Mededeling van gegevens nodig voor het bijhouden van de individuele pensioenrekening van werklozen en van de personen met loopbaanonderbreking.  
A014,L Raadpleging van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet.  
A014,M Attest voor de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet.  
A016 Mededeling van gegevens over deeltijds werkenden met behoud van rechten, die nodig zijn voor het bijhouden van hun individuele pensioenrekening.  
A020 Attest waarbij de personen in arbeidsongeschiktheid of met moederschapsrust worden meegedeeld.  
A021 Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen  
A022 Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet  
A023 Attest waaruit blijkt dat de sociaal verzekerde in aanmerking komt voor de forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch zieken.