Bron DWH_ONEm_ACR

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Naam

DWH_ONEm_ACR

Geldigheidsperiode

01/01/2010 - 31/12/2015

Coverage/scope

Sinds 01/01/2010 worden de gegevens m.b.t. de sancties die van toepassing zijn in het kader van het activeren van het zoeken naar werk voor langdurig werklozen (AZW) in één enkel bestand verzameld- DWH_ONEM_ACR - waarin zowel de schorsingen als de verminderingen van de uitkeringen zijn opgenomen die respectievelijk uit de bestanden DWH_ONEm_Suspension en DWH_ONEm_Reduction afkomstig zijn.

Zie bijlage5 voor een overzicht van de activering van het zoekgedrag naar werk door werklozen.

Periodiciteit

De gegevens m.b.t. de sancties worden per kwartaal geleverd.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is de betekening van het begin van een sanctieperiode.

Aan eenzelfde persoon kunnen meerdere sancties toegekend worden.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Het samenvoegen van de bestanden m.b.t. de schorsingen en de verminderingen leidt tot een herorganisatie op het vlak van de variabelen en de codes (zie fiches variabelen en betrokken codes):

  • De twee variabelen artikel werden samengevoegd en de codes 59,55; 59,56; 59,63 en, 59,64 verdwijnen. Deze codes stemmen overeen met uitsluitingen (volledige schorsing) van de uitkeringen na een verminderingsperiode van 6 maanden. Het is dus niet langer mogelijk om in die gevallen een exacte uitsluitingsdatum te bepalen.
  • De variabele Refmaand verdwijnt, wat inhoudt dat informatie over de sanctie niet langer elke maand beschikbaar is. De begindatum en de duur van een sanctie kunnen wel nog gekend zijn. De toepassing van de sanctie kan echter om diverse redenen (begeleidings-, opleidings- of beroepservaringsactie die voorgesteld wordt door de dienst voor arbeidsvoorziening of een voltijdse werkhervatting) uitgesteld worden.

Links

http://www.rva.be/home/menufr.htm

De activering van het zoeken naar werk door de werklozen

Sinds 2004 bestaat er in België een plan voor de activering van het zoeken naar werk. Dit houdt in dat de RVA procedures heeft ingevoerd voor de systematische opvolging van de manieren van werk zoeken door langdurig werklozen. Het begrip “langdurig” houdt een werkloosheid in van langer dan 7 maanden voor personen onder de 25 jaar en van langer dan 13 maanden voor 25-plussers. Alle langdurig werklozen ontvangen een brief waarin hun plichten worden beschreven, en indien ze ongeveer 8 maanden later nog steeds werkloos zijn, zullen ze voor een gesprek worden uitgenodigd met als doel het evalueren van de inspanningen die ze hebben geleverd om een betrekking te vinden.

Als de RVA na dit eerste gesprek oordeelt dat de persoon voldoende inspanningen heeft geleverd om een betrekking te zoeken (bewijs van de inspanningen), zal hij de volgende 16 maanden niet meer op gesprek moeten komen. Als hij niet voldoende inspanningen heeft geleverd, wordt er met de werkloze een actieplan uitgewerkt waarin de verschillende acties worden beschreven die moeten worden ondernomen. De afwezigheid van de werkloze op dit eerste gesprek zal ertoe leiden dat de uitkeringen worden geschorst tot de werkloze op het gesprek aanwezig is.

De personen met een actieplan worden 4 maanden later op een tweede gesprek uitgenodigd. Als het resultaat positief is, zal de werkloze gedurende een periode van 12 maanden niet meer op gesprek moeten komen. Bij een negatief resultaat is er een sanctie (de uitkeringen worden tijdelijk geschorst) en wordt er een nieuw actieplan opgemaakt. De afwezigheid op dit gesprek wordt ook gesanctioneerd. De personen met een actieplan worden 4 maanden later opnieuw op een derde gesprek uitgenodigd. Als het resultaat positief is, zal de werkloze gedurende een periode van 12 maanden niet meer op gesprek moeten komen. Bij een negatief resultaat worden de uitkeringen voor een bepaalde duur geschorst.

Alvorens dit plan werd ingevoerd, was de schorsing van de uitkeringen via de toepassing van artikel 80 van de werkloosheidsreglementering, die sinds 1992 van kracht is, van toepassing op de werklozen wiens werkloosheidsduur als abnormaal lang werd beschouwd t.o.v. de vastgestelde gemiddelde duur voor eenzelfde regio, eenzelfde leeftijdsklasse en eenzelfde geslacht. Gezien de regels inzake het minimumloon die moeten worden gerespecteerd, ontsnapten in de praktijk de alleenstaanden en de gezinshoofden aan de toepassing van artikel 80 en waren het voornamelijk de alleenstaande vrouwen op wie het artikel werd toegepast.

De invoering van het Activeringsplan ging gepaard met de schorsing van artikel 80, wat erop neerkomt dat er een bron van discriminatie werd afgeschaft. Aangezien geen enkele categorie van werklozen hier nog aan kan ontsnappen, vrezen sommigen dat het aantal gesanctioneerde personen zal toenemen.

 

De hieronder beschreven procedure draagt de naam DISPO. Deze procedure neemt verschillende vormen aan in functie van de doelgroep. We maken een onderscheid tussen de klassieke DISPO-sancties (vermindering, schorsing, uitsluiting) , de DISPO W (enkel voor mensen die een inschakelingsuitkering genoten) en de DISPO J (jonge werkzoekenden die geen uitkering ontvangen). Deze procedure is sinds 2016 niet langer van toepassing, gegeven dat een deel van deze materie geregionaliseerd is.

 

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming is de RVA niet langer bevoegd is voor de controle van de beschikbaarheid van de werklozen. De gewesten zijn hiervoor verantwoordelijk, hoewel de RVA de uitbetalingen nog uitvoert wat verklaart waarom een federale instelling nog steeds beschikt over gegevens van de regio’s. We maken voortaan een onderscheid tussen de actieve beschikbaarheid (gelinkt aan vrijwillige werkloosheid), de passieve beschikbaarheid en de objectieve beschikbaarheid (uitsluiting op basis van oude artikels). De procedure die het mogelijk maakte om langdurig werklozen te sanctioneren is niet vervangen, maar bestaat eenvoudigweg niet langer.