Bron DWH_SPPIS_Soutien_CPAS

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Naam

DWH_SPPIS_Soutien_CPAS

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Coverage/scope

Het bestand DWH_SPPIS_Soutien_CPAS heeft betrekking op een classificatie van de verschillende typen OCMW-steun ter bevordering van de sociaal-professionele integratie van de gerechtigden op maatschappelijke integratie (gedefinieerd volgens de wet van 26 mei 2002) en maatschappelijke hulp (gedefinieerd volgens de wet van 2 april 1965).

De afgeleide variabelen groep_niveau_X groeperen de verschillende types OCMW-steun in een reeks hoofdcategorieën op vier niveaus en vormen tevens een link tussen deze types OCMW-steun van vóór 2016 en na 2016 (met ingang van 2016 zijn de codes van sommige variabelen in de POD Maatschappelijke Integratie gewijzigd: vóór 2016 bevatte het DWH AM&SB technische codes – die niet gebruikt werden door de OCMW's – en vanaf 2016 bevatte het DWH AM&SB bedrijfscodes – die wel gebruikt werden in OCMW's). Deze variabelen werden bepaald aan de hand van een hiërarchische classificatie (zie bijlage3) op basis van de variabelen (1) Wetgeving (LEGISLATION), (2) Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de staat aan de ocmw's (begrotingsartikel) (Budart_id t.e.m. 2015) / Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de staat aan de ocmw's (begrotingsartikel) (Budart_id vanaf 2016) en (3) Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 (THP_ID t.e.m. 2015) / Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 (THP_ID vanaf 2016). Deze variabelen verwijzen respectievelijk naar (1) de wetgevingen waaronder het type steun valt (Recht op Maatschappelijke Integratie of Recht op Maatschappelijke Hulp), (2) het type OCMW-steun dat onder het Recht op Maatschappelijke Integratie valt en (3) het type OCMW-steun dat onder het Recht op Maatschappelijke Hulp valt.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002). Zie bijlage2 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965). Zie bijlage3 voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Periodiciteit

De gegevens worden twee maal per jaar geleverd, in mei en in november. De gegevens geleverd in mei hebben betrekking op de laatste twee kwartalen van het jaar A-2, de gegevens geleverd in november hebben betrekking op de eerste twee kwartalen van het jaar A-1. De actualiseringstermijn bedraagt aldus 15 maanden.

De basisgegevens zijn maandelijkse gegevens. Ze worden aan hun respectievelijke kwartaal toegekend in functie van de begindatum (DPAY1STDAY) en van de einddatum van tussenkomst van het OCMW (DPAYLSTDAY).

Observatie eenheid

Het type hulp van het OCMW vormt de observatie-eenheid.

Elk individu kan daarom meerdere observaties hebben.

Structuur

Het INSZ-nummer van de gerechtigde op de maatregel dient als identificatiemiddel.

Bijzonderheden/opmerkingen

Op het hoogste niveau, laten de gegevens toe om een onderscheid te maken tussen de personen die ressorteren onder het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002) en de personen die ressorteren onder het Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965).

Het Recht op Maatschappelijke Integratie wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven. Sommige personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het wachtregister hebben echter Recht op Maatschappelijke Integratie. Dit is het geval voor de personen die tot één van de volgende categorieën behoren: (1) burger van de Europese Unie of persoon die hem begeleidt in het kader van een gezinshereniging en die beschikt over een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden; (2) erkende staatloze, (3) erkende vluchteling. De eerste categorie van personen kan voorkomen in het vreemdelingenregister maar niet in het wachtregister. De tweede en derde categorie kunnen zowel in het vreemdelingenregister als in het wachtregister voorkomen.

Het Recht op Maatschappelijke Hulp wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven.

Verder hebben de gegevens enkel betrekking op personen die over een INSZ beschikken omdat dit nummer het fundamentele identificatie-element is om een betalingsdossier of een tewerkstellingsmaatregel in verband te brengen met een bepaald individu.

Tot slot is het met betrekking tot het Recht op Maatschappelijke Hulp belangrijk om te weten dat het DWH AM&SB niet alle medische kosten ontvangt, hetgeen een impact heeft op de cijfers rond dit type OCMW-steun. Het gaat daarbij om de medische kosten die afkomstig zijn van MediPrima (men ontvangt wel de medische kosten die gebaseerd zijn op NovaPrima).

Links

http://www.mi-is.be/be-fr/start

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

 • de tewerkstelling;
 • een leefloon;
 • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

 • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
 • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
 • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
 • de repatriëringskosten;
 • de kosten voor huisvesting;
 • de plaatsings- of verblijfskosten;
 • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
 • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.