Variabele: Rechtsvorm van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Rechtsvorm van de entiteit

Afkorting

jurform_code

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de rechtsvorm van de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Europese Coöperatieve Vennootschap 01/01/2008 - ∞
2 Organisme voor de financiering van pensioenen 01/01/2007 - ∞
3 BTW-eenheid 01/01/2007 - ∞
6 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/01/1970 - ∞
7 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/01/1991 - ∞
8 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - ∞
9 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming 01/01/1991 - ∞
11 Vennootschap onder firma 01/01/1954 - ∞
12 Gewone commanditaire vennootschap 01/01/1954 - ∞
13 Commanditaire vennootschap op aandelen 01/01/1954 - ∞
14 Naamloze vennootschap 01/01/1954 - ∞
15 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - ∞
16 Coöperatieve vennootschap (oud statuut) 01/01/1954 - ∞
17 Vereniging zonder winstoogmerk 01/01/1954 - ∞
18 Instelling van openbaar nut 01/01/1954 - ∞
19 Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen 01/01/1954 - ∞
20 Beroepsvereniging 01/01/1954 - ∞
21 Onderlinge verzekeringsvereniging / Gemeenschappelijke verzekeringskas van privaat recht 01/01/1954 - ∞
22 Internationale wetenschappelijke organisatie van Belgisch recht 01/01/1954 - ∞
23 Buitenlandse privaatrechtelijke vereniging met vestiging in België 01/01/1954 - ∞
25 Landbouwvennootschap 01/01/1979 - ∞
26 Private stichting 01/01/2002 - ∞
27 Europese vennootschap (Societas Europaea) 01/01/1991 - ∞
28 Instelling zonder winstoogmerk 01/01/2005 - ∞
29 Stichting van openbaar nut 01/01/2003 - ∞
30 Buitenlandse entiteit 01/01/1954 - ∞
40 Kongolese vennootschap 01/01/1954 - ∞
51 Andere privaatrechtelijke vorm met rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
60 Economisch samenwerkingsverband 01/01/1955 - ∞
65 Europees economisch samenwerkingsverband 01/01/1989 - ∞
70 Vereniging van medeëigenaars 01/01/1954 - ∞
107 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming van publiek recht 01/01/2003 - 31/12/2005
108 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht 01/01/1954 - ∞
110 Rijk, Provincie, Gewest, Gemeenschap 01/01/1954 - ∞
114 Naamloze vennootschap van publiek recht 01/01/1954 - ∞
116 Coöperatieve vennootschap van publiek recht (oud statuut) 01/01/1954 - ∞
117 Vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/01/1966 - ∞
121 Onderlinge verzekeringsvereniging van publiek recht 01/01/1954 - 31/12/2016
123 Beroepsvereniging / Orde 01/01/1954 - ∞
124 Openbare instelling 01/01/1954 - ∞
125 Internationale vereniging zonder winstoogmerk 01/01/1954 - ∞
127 Berg van Barmhartigheid 01/01/1954 - ∞
129 Polder / Watering 01/01/1954 - ∞
151 Andere rechtsvorm 01/01/1954 - ∞
160 Buitenlandse of internationale publieke organisatie 01/01/1954 - ∞
200 Vennootschap in oprichting 01/01/1974 - ∞
206 Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 01/01/1985 - 31/12/2018
208 Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - 31/12/2018
211 Burgerlijke vennootschap onder vorm van vennootschap onder firma 01/01/1980 - 31/12/2018
212 Burgerlijke vennootschap onder vorm van gewone commanditaire vennootschap 01/01/1985 - ∞
213 Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen 01/01/1980 - 31/12/2018
214 Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap 01/01/1954 - 31/12/2018
215 Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 01/01/1954 - ∞
217 Europese politieke partij 01/01/2017 - ∞
218 Europese politieke stichting 01/01/2017 - ∞
230 Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met rechtspersoonlijkheid) 01/01/1954 - ∞
235 Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor BTW 01/01/1954 - ∞
265 Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België (EESV) 01/01/1991 - ∞
301 Federale overheidsdienst 01/01/2001 - ∞
302 Programmatorische federale overheidsdienst 01/01/2002 - ∞
303 Andere federale dienst 01/01/1954 - ∞
310 Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/1980 - ∞
320 Overheid van het Waalse Gewest 01/01/1974 - ∞
325 Internationale vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht 01/01/2010 - ∞
330 Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/1989 - ∞
340 Overheid van de Franse Gemeenschap 01/01/1954 - ∞
350 Overheid van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/1973 - ∞
370 Ministerie van Economische Zaken 01/01/1954 - ∞
371 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking 01/01/1954 - ∞
372 Ministerie van Landbouw 01/01/1968 - 31/12/2016
373 Ministerie van Middenstand 01/01/1968 - ∞
374 Ministerie van Verkeerswerken 01/01/1959 - 31/12/1990
375 Ministerie van Defensie 01/01/1968 - 31/12/2003
376 Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur 01/01/1968 - 31/12/2000
377 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 01/01/1968 - 31/12/2002
378 Ministerie van Financiën 01/01/1968 - 31/12/2019
379 Ministerie van Binnenlandse Zaken 01/01/1954 - ∞
380 Ministerie van Justitie 01/01/1968 - ∞
381 Ministerie van Sociale Voorzorg 01/01/1968 - 31/12/1995
382 Ministerie van Volksgezondheid en Gezin 01/01/1968 - 31/12/1995
383 Diensten van de Eerste Minister 01/01/1964 - ∞
384 Ministerie van Verkeer en Infrastructuur 01/01/1968 - 31/12/2001
385 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/1963 - ∞
386 Ministerie van de Franse Gemeenschap 01/01/1980 - ∞
387 Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/1973 - ∞
388 Ministerie van het Waalse Gewest 01/01/1957 - ∞
389 Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/1983 - 31/12/2003
390 Ministerie van Ambtenarenzaken 01/01/1994 - 31/12/2001
391 Ministerie van Middenstand en Landbouw 01/01/1994 - 31/12/2002
392 Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 01/01/1994 - 31/12/2008
393 Andere 01/01/1996 - ∞
400 Provinciale overheid 01/01/1968 - ∞
401 Organisme ingeschreven door de RSZ PPO 01/01/2005 - 31/12/2008
411 Stad / gemeente 01/01/1954 - ∞
412 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 01/01/1954 - ∞
413 Lokale politiezone 01/01/2000 - ∞
414 Intercommunale 01/01/1954 - ∞
415 Projectvereniging 01/01/2001 - ∞
416 Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest) 01/01/1960 - ∞
417 Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) 01/01/1992 - ∞
418 Autonoom gemeentebedrijf 01/01/1954 - ∞
419 Autonoom provinciebedrijf 01/01/2000 - ∞
420 Vereniging van OCMW's 01/01/1966 - ∞
421 Prezone 01/01/2012 - 31/12/2015
422 Hulpverleningszone 01/01/2015 - ∞
451 Organismen ingeschreven voorde R.V.P. 01/01/1969 - ∞
452 Organisme ingeschreven voor de Administratie van de Pensioenen 01/01/1983 - ∞
453 Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs 01/01/1974 - ∞
454 Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (zonder rechtspersoonlijkheid) 01/01/1954 - ∞
506 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1998 - ∞
508 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1992 - ∞
511 Vennootschap onder firma met een sociaal oogmerk 01/01/2000 - ∞
512 Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk 01/01/1996 - ∞
513 Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk 01/01/1989 - ∞
514 Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk 01/01/1954 - ∞
515 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1996 - ∞
560 Economisch samenwerkingsverband met een sociaal oogmerk 01/01/1996 - ∞
608 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk 01/01/1999 - ∞
610 Besloten Vennootschap 01/01/2019 - ∞
612 Commanditaire vennootschap 01/01/2019 - ∞
616 Besloten Vennootschap van publiek recht 01/01/2019 - ∞
617 Commanditaire vennootschap van publiek recht 01/01/2020 - ∞
651 Andere vorm met een sociaal oogmerk van publiek recht 01/01/1990 - ∞
702 Maatschap 01/01/2003 - ∞
706 Coöperatieve vennootschap 01/01/2019 - ∞
716 Coöperatieve vennootschap van publiek recht 01/01/2019 - ∞
721 Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1954 - ∞
722 Tijdelijke vereniging 01/01/1954 - ∞
724 Vakbond 01/01/1954 - ∞
790 Diversen zonder rechtspersoonlijkheid 01/01/1955 - ∞
999 Ongekende rechtsvorm RSZ 01/01/1954 - ∞