Variabele: Type afwezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Type afwezigheid

Afkorting

Absencecd

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan op welk type afwezigheid/verlof de periode betrekking heeft.

Bron

DWH_SDPSP_LPB_CAREERDET

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Wanneer een geregistreerde periode betrekking heeft op actieve dienst, neemt de variabele "Absencecd" steeds de waarde "XXX" aan.
  • In het kader van het CAPELO-project (loopbaangegevensbank voor de overheidssector) is er een hergroepering gemaakt van de verschillende types verloven en afwezigheden. Deze codes zullen later worden opgenomen in het DWH AM&SB.
  • Bepaalde perioden van afwezigheid (of bepaalde perioden met verminderde prestaties) worden slechts voor een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten in aanmerking genomen. Het gaat enerzijds om bepaalde niet-bezoldigde perioden van afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit en anderzijds om perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (hetzij gratis aanneembaar hetzij mits validering).
  • Bepaalde perioden van afwezigheid komen nooit in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Het gaat ten om eerste niet-gevalideerde perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking of perioden die niet meer kunnen worden gevalideerd omdat de aanneembare perioden van loopbaanonderbreking in alle gevallen beperkt zijn tot maximum 60 kalendermaanden. Ten tweede betreft het bepaalde perioden van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden die niet gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit en die een maand per kalenderjaar overschrijden.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
001 Familiaal verlof van lange duur 01/01/2004 - 31/03/2016
002 Borstvoedingsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
003 Ouderschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
004 Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale reden 01/01/2004 - 31/03/2016
005 Terbeschikkingstelling wegens ziekte 01/01/2004 - 31/03/2016
006 Verlof voor adoptie en pleegvoogdij 01/01/2004 - 31/03/2016
007 Verlof voor sociale promotie 01/01/2004 - 31/03/2016
008 Verlof voor sommige militaire prestaties in vredestijd 01/01/2004 - 31/03/2016
009 Syndicaal verlof 01/01/2004 - 31/03/2016
010 Verlof voor stage in overheidsdienst, provincie, gemeente, officiële of gesubsidieerde vrije school 01/01/2004 - 31/03/2016
011 Verlof wegen dwingende reden van familiaal belang 01/01/2004 - 31/03/2016
012 Verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer of Senaat erkende politieke groeperingen - bezoldigd 01/01/2004 - 31/03/2016
013 Verlof voor het vervullen van een ambt in een ministerieel kabinet 01/01/2004 - 31/03/2016
015 Verlof om kandidatuur voor te dragen voor wetgevende of provinciale verkiezingen 01/01/2004 - 31/03/2016
016 Verlof om cursus te volgen in de school voor burgerlijke veiligheid 01/01/2004 - 31/03/2016
018 Verlof voor het volgen van cursussen, het voorbereiden en afleggen van examens 01/01/2004 - 31/03/2016
019 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of invaliditeit 01/01/2004 - 31/03/2016
020 Verlof voor verminderde prestaties toegekend aan het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste heeft 01/01/2004 - 31/03/2016
021 Bijzonder verlof voor verminderde prestaties toegekend vanaf de leeftijd van 50 jaar 01/01/2004 - 31/03/2016
022 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
023 Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
024 Terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing 01/01/2004 - 31/03/2016
025 Terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
026 Terbeschikkingstelling in het belang van de dienst zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
027 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
028 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
029 Terbeschikkingstelling wegens speciale opdracht met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
030 Terbeschikkingstelling wegens speciale opdracht zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
031 Loopbaanonderbreking volledig 01/01/2004 - 31/03/2016
032 Loopbaanonderbreking deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
033 Verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
034 Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
035 Verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
036 Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
037 Afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend aan het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste heeft 01/01/2004 - 31/03/2016
038 Verlof om interimair een ambt uit te oefenen in een officiële of gesubsidieerde school 01/01/2004 - 31/03/2016
039 Verlof voor opdracht in het belang van het onderwijs 01/01/2004 - 31/03/2016
040 Verlof voor opdracht 01/01/2004 - 31/03/2016
041 Preventieve schorsing in het belang van de dienst met behoud van bezoldiging 01/01/2004 - 31/03/2016
043 Halftijdse vervroegde uitreding 01/01/2004 - 31/03/2016
044 Vrijwillige vierdagenweek 01/01/2004 - 31/03/2016
045 Palliatief verlof - voltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
046 Tuchtschorsing 01/01/2004 - 31/03/2016
047 Verlof voor opdracht (eerste vrijstelling) 01/01/2004 - 31/03/2016
048 Verlof voor opdracht verlenging - algemeen belang erkend 01/01/2004 - 31/03/2016
049 Verlof voor opdracht verlenging - algemeen belang niet erkend 01/01/2004 - 31/03/2016
050 Vrijstelling voor uitoefening ambt in ontwikkelingsland 01/01/2004 - 31/03/2016
051 Staking - non actief 01/01/2004 - 31/03/2016
052 Staking - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
053 Onwettig afwezig 01/01/2004 - 31/03/2016
054 Non-activiteit wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
055 Non-activiteit wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
056 Non-activiteit wegens tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
057 Non-activiteit wegens persoonlijke redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
058 In voorlopige hechtenis gevolgd door een veroordeling 01/01/2004 - 31/03/2016
059 In voorlopige hechtenis niet gevolgd door een veroordeling 01/01/2004 - 31/03/2016
060 In hechtenis in de strafkamers van het korps 01/01/2004 - 31/03/2016
061 In hechtenis in de strafkamers van het korps 01/01/2004 - 31/03/2016
063 Deserteur 01/01/2004 - 31/03/2016
064 Ontbrekend 01/01/2004 - 31/03/2016
068 Verlof voor opdracht met halftijdse prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
069 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
070 Verlof voorafgaand aan rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
071 Loopbaanonderbreking met onderbrekingsuitkering 01/01/2004 - 31/03/2016
072 Loopbaanonderbreking zonder onderbrekingsuitkering 01/01/2004 - 31/03/2016
073 Palliatief verlof - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
074 Onbezoldigd ziekteverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
075 Onbezoldigd bevallingsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
076 Schorsing van de arbeidsovereenkomst 01/01/2004 - 31/03/2016
077 Verlof voor opdracht - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
078 Verlof voor opdracht - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
079 Gecontingenteerd verlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
080 Gecontingenteerd verlof - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
081 Politiek verlof om deel uit te maken van de Franse deelregering of Franstalige gemeenschapsraad 01/01/2004 - 31/03/2016
082 politiek verlof om deel uit te maken van een wetgevende vergadering of een regering, andere dan de Franse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
083 Facultatief politiek verlof - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
084 Ambtshalve politiek verlof - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
085 Ambtshalve voltijds politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
087 Verlof voor verminderde prestaties gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
088 Verlof voor verminderde prestaties gelijkgesteld aan non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
089 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
090 Tijdelijk ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
091 Tijdelijk ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
092 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens speciale opdracht met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
093 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens speciale opdracht zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
100 Tijdelijke ambtsontheffing wegens tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
102 Non-activiteit wegens familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
103 Tijdelijke ambtsontheffing wegens familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
104 Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
107 Achterwege 01/01/2004 - 31/03/2016
109 Tijd niet te berekenen bij bestuursmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
111 In hechtenis als gevolg van een veroordeling 01/01/2004 - 31/03/2016
112 Non-activiteit als tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
113 Afwezigheid van lange duur door familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
114 Tuchtschorsing 01/01/2004 - 31/03/2016
115 Schorsing bij ordemaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
117 Tijdelijk pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2004 - 31/03/2016
118 Arbeidsduurvermindering tot 36 uur per week 01/01/2004 - 31/03/2016
119 Vervroegde uittreding (deeltijds) 01/01/2004 - 31/03/2016
120 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het ambtshalve vervroegd pensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
121 Terbeschikkingstelling wegens ziekte (bijambt) 01/01/2004 - 31/03/2016
122 Non-activiteit - periode zonder prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
123 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
124 Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
125 Wetenschappelijke opdracht 01/01/2004 - 31/03/2016
126 Ambtshalve politiek verlof - deeltijds - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
127 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
128 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
129 Vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het facultatief vervroegd pensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
130 Politiek verlof - vrijstelling van dienst 01/01/2004 - 31/03/2016
131 Terbeschikkingstelling wegens vrijwillig vertrek 01/01/2004 - 31/03/2016
133 Non-activiteit - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
135 Vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
136 Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
137 Verlof voorafgaand aan pensionering 01/01/2004 - 31/03/2016
138 Ambtshalve deeltijds politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
139 Facultatief politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
140 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
141 Verlof voorafgaand aan de pensionering met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
142 Volledige onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met behoud van salaris 01/01/2004 - 31/03/2016
143 Gedeeltelijke onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met behoud van salaris 01/01/2004 - 31/03/2016
146 Volledige onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met verlies van salaris 01/01/2004 - 31/03/2016
150 Verlof voorafgaand aan de pensionering zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
151 Schorsing bij tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
152 Terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
153 facultatief politiek verlof - deeltijds- non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
154 Ziekteverlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
155 Verlof zonder wedde gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
156 Vrijwillige actieve disponibiliteit met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
157 Vrijwillige actieve disponibiliteit zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
158 Verlof voorafgaand aan de pensionering 01/01/2004 - 31/03/2016
159 Eindeloopbaanverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
160 Verlof voor verminderde prestaties van sommige personeelsleden van de gemeenten, OCMW's, agglomeraties en federaties van gemeenten 01/01/2004 - 31/03/2016
161 Volledige loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2004 - 31/03/2016
162 Deeltijdse loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2004 - 31/03/2016
163 Volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
164 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
165 Volledige loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2004 - 31/03/2016
166 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2004 - 31/03/2016
167 Verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
168 Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 01/01/2004 - 31/03/2016
169 Verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
170 Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (tijdelijk) met aanvraag voor validering 01/01/2004 - 31/03/2016
171 Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (tijdelijk) zonder aanvraag voor validering 01/01/2004 - 31/03/2016
172 Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
173 Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden (tijdelijk) 01/01/2004 - 31/03/2016
174 Vrijwillige indisponibiliteitsstelling 01/01/2004 - 31/03/2016
175 Verplichte indisponibiliteitsstelling 01/01/2004 - 31/03/2016
176 Automatische indisponibiliteitsstelling 01/01/2004 - 31/03/2016
177 Onbezoldigd ziekteverlof - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
178 Onbezoldigd bevallingsverlof - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
179 Ambtshalve politiek verlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
180 Ambtshalve politiek verlof - deeltijds - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
181 Facultatief politiek verlof - deeltijds - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
182 Facultatief politiek verlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
183 Verlof om deel uit te maken van de jury van het Hof van Assisen 01/01/2004 - 31/03/2016
184 Verlof voor opdracht bezoldigd 01/01/2004 - 31/03/2016
185 Preventieve schorsing in het belang van de dienst met verminderde bezoldiging 01/01/2004 - 31/03/2016
186 Verlof voor ouderschapsbescherming 01/01/2004 - 31/03/2016
187 Verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant 01/01/2004 - 31/03/2016
188 Deeltijdse arbeid (30/38 of 3/4 tijds) 01/01/2004 - 31/03/2016
189 Non-activiteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
190 Moederschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
191 Verlof wegens moederschapbescherming (vastbenoemd of stagedoend) 01/01/2004 - 31/03/2016
192 Verlof wegens moederschapbescherming (contractueel of gesubsidieerd contractueel) 01/01/2004 - 31/03/2016
193 Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
194 Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen - zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
195 Vrijwillige disponibiliteit met beroepsactiviteit zonder voorafgaande toestemming 01/01/2004 - 31/03/2016
196 Disponibiliteit voor verminderde prestaties eindeloopbaanplanning 01/01/2004 - 31/03/2016
197 Disponibiliteit wegens eindeloopbaanplanning 01/01/2004 - 31/03/2016
198 Loopbaanbonus 01/01/2004 - 31/03/2016
199 Verlof voor verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer of de Senaat erkende politieke groeperingen - niet bezoldigd 01/01/2004 - 31/03/2016
200 Ambtshalve verlof voor de uitoefening van een management- of staffunctie 01/01/2004 - 31/03/2016
201 Brugpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
202 Bonus - volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
203 Bonus - deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
204 Tijdelijke ambtontheffing wegens loopbaanonderbreking 01/01/2004 - 31/03/2016
205 Preventieve schorsing in het belang van de dienst zonder bezoldiging 01/01/2004 - 31/03/2016
206 Bevallingsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
207 Borstvoedingsverlof 01/01/2014 - 31/03/2016
208 Vrijwillige opschorting van de prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
209 Vrijwillige opschorting van de prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
210 Bijzonder verlof voor verminderde prestaties 01/01/2010 - 31/03/2016
212 Verlof voor opdracht - bezoldigd - algemeen belang erkend 01/01/2010 - 31/03/2016
300 Volledige onderbreking van de loopbaan - met tussenkomst van de RVA 01/01/2012 - 31/03/2016
301 Volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2013 - 31/03/2016
302 Volledige loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2013 - 31/03/2016
303 Volledige loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2012 - 31/03/2016
400 Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan - met tussenkomst van de RVA 01/01/2012 - 31/03/2016
401 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2012 - 31/03/2016
402 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2013 - 31/03/2016
403 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2012 - 31/03/2016
501 Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2012 - 31/03/2016
502 Niet-bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2012 - 31/03/2016
503 Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
504 Ouderschapsverlof 01/01/2012 - 31/03/2016
505 Onbezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit met het oog op het uitoefenen van een beroepsactiviteit (stage, interim in het onderwijs, opdracht, mandaat, ...) 01/01/2012 - 31/03/2016
506 Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of vierdagenweek zonder premie (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers) 01/01/2012 - 31/03/2016
507 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2012 - 31/03/2016
508 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2012 - 31/03/2016
509 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2012 - 31/03/2016
510 Onbezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van non-activiteit zonder wedde 01/01/2012 - 31/03/2016
511 Bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2013 - 31/03/2016
512 Verlof zonder wedde in administratieve toestand non-activiteit 01/01/2012 - 31/03/2016
513 Ambtshalve verlof voor een opdracht van algemeen belang voor de uitoefening van een management- of staffunctie in de overheidsdiensten 01/01/2013 - 31/03/2016
521 Afwezigheid (volledig of deeltijds) van een contractuele werknemer, niet bezoldigd door de werkgever 01/01/2012 - 31/03/2016
531 Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
541 Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (militairen) of loopbaanonderbreking met vergoeding ten laste van de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
542 Tijdelijke ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen (militairen) 01/01/2013 - 31/03/2016
543 Tijdelijke ambtsontheffing wegens disciplinaire maatregelen of elke andere periode van bezoldigde non-activiteit (militairen) 01/01/2013 - 31/03/2016
544 Verlof of loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen, verlof voor ouderschapsbescherming of loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, of loopbaanonderbreking voor het verzorgen van een zwaar ziek familielid met een vergoeding ten laste van de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
545 Automatische indisponibiliteitsstelling (militairen) 01/01/2014 - 31/03/2016
700 Vermindering van de prestaties in de openbare sector overeenkomstig de wet van 10 april 1995 (vrijwillige vierdagenweek, halftijdse vervroegde uitdiensttreding) 01/01/2012 - 31/03/2016
801 Afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2013 - 31/03/2016
802 Afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2013 - 31/03/2016
803 Niet-bezoldigde afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2013 - 31/03/2016
804 Niet-bezoldigde afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2013 - 31/03/2016
805 Afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
806 Afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
807 Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2012 - 31/03/2016
808 Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2013 - 31/03/2016
809 Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2013 - 31/03/2016
810 Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2013 - 31/03/2016
811 Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2013 - 31/03/2016
812 Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2013 - 31/03/2016
813 Onbezoldigde afwezigheid (volledig) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van activiteit zonder wedde 01/01/2013 - 31/03/2016
814 Onbezoldigde afwezigheid (deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van activiteit zonder wedde 01/01/2013 - 31/03/2016
815 Bezoldigde afwezigheid (volledig) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2013 - 31/03/2016
816 Bezoldigde afwezigheid (deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2014 - 31/03/2016
817 Terbeschikkingstelling (volledig) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/01/2013 - 31/03/2016
818 Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/01/2013 - 31/03/2016
819 Afwezigheid (volledig) van een contractuele werknemer, niet bezoldigd door de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
820 Afwezigheid (deeltijds) van een contractuele werknemers, niet bezoldigd door de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
XXX Niet van toepassing 01/01/2004 - 31/03/2016