Variabele: OCMW-steun niveau 2

Een verbetering voorstellen

Naam

OCMW-steun niveau 2

Afkorting

groep_niveau2

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Het type OCMW-steun op het tweede niveau. Deze variabele bouwt verder op het initiële onderscheid van het type OCMW-steun tussen het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002) en Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965) en geeft specifiekere categorieën van OCMW-steun weer.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002). Zie bijlage2 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965). Zie bijlage3 voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Bron

DWH_SPPIS_Soutien_CPAS

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het Recht op Maatschappelijke Integratie wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven. Sommige personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het wachtregister hebben echter Recht op Maatschappelijke Integratie. Dit is het geval voor de personen die tot één van de volgende categorieën behoren: (1) burger van de Europese Unie of persoon die hem begeleidt in het kader van een gezinshereniging en die beschikt over een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden; (2) erkende staatloze, (3) erkende vluchteling. De eerste categorie van personen kan voorkomen in het vreemdelingenregister maar niet in het wachtregister. De tweede en derde categorie kunnen zowel in het vreemdelingenregister als in het wachtregister voorkomen.

Het Recht op Maatschappelijke Hulp wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Recht op Maatschappelijke Integratie - Leefloon 01/01/2003 - ∞
2 Recht op Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling 01/01/2003 - ∞
3 Recht op Maatschappelijke Integratie - Premie dakloze 01/01/2003 - ∞
4 Recht op Maatschappelijke Integratie - Overige 01/01/2003 - ∞
5 Recht op Maatschappelijke Hulp - Financiële hulp 01/01/2003 - ∞
6 Recht op Maatschappelijke Hulp - Tewerkstelling 01/01/2003 - ∞
7 Recht op Maatschappelijke Hulp - Medische kosten 01/01/2003 - ∞
8 Recht op Maatschappelijke Hulp - Premie dakloze 01/01/2003 - ∞
9 Recht op Maatschappelijke Hulp - Overige 01/01/2003 - ∞

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

 • de tewerkstelling;
 • een leefloon;
 • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

 • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
 • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
 • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
 • de repatriëringskosten;
 • de kosten voor huisvesting;
 • de plaatsings- of verblijfskosten;
 • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
 • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.