Variabele: Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de Staat aan de OCMW's (begrotingsartikel)

Afkorting

Budart_id

Thema

Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

Om recht te hebben op de maatschappelijke integratie moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (ook de buitenlanders) en aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

In het begrotingsartikel worden de verschillende soorten hulpverlening onderscheiden en wordt bepaald of ze gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt enkel voor de maatschappelijke integratie ingevuld. Deze variabele maakt een telling mogelijk van het aantal gerechtigden op het leefloon, het aantal personen dat door het OCMW worden tewerkgesteld, het aantal personen waarop andere maatregelen van toepassing zijn, ... ). Deze variabele dient aldus voor het opmaken van statistieken.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
105 Persoon die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven.(100%) 01/01/2016 - ∞
106 Bestaansminimum toegekend aan dakloze (100%) 01/01/2016 - ∞
108 Tewerkstelling art. 61 (100%) 01/01/2016 - ∞
109 Verhoogd bestaansminimum (100%) 01/01/2016 - ∞
112 Personeelskosten (100%) 01/01/2016 - ∞
114 Sociale economie-initiatief (100%) 01/01/2016 - ∞
115 Art. 60.7 deeltijds (100%) 01/01/2016 - ∞
116 Art. 60.7voltijds (100%) 01/01/2016 - ∞
118 Doorstromings-programma (100%) 01/01/2016 - ∞
119 Sociaal inschakelings-initiatief (100%) 01/01/2016 - ∞
120 Invoeginterim (100%) 01/01/2016 - ∞
121 Activa-plan (100%) 01/01/2016 - ∞
122 Banenplanuitkering (100%) 01/01/2016 - 30/09/2017
123 Erkende arbeidsposten (100%) 01/01/2016 - ∞
124 Plan Activa PVP voor 45 jaar (100%) 01/01/2016 - 31/12/2019
125 Plan Activa PVP +45 jaar (100%) 01/01/2016 - 31/12/2019
126 Sociaal inschakelingsinitiatief (100%) 01/01/2016 - ∞
127 Combinatie van activeringen (100%) 01/01/2016 - ∞
128 Partnerschapsovereenkomst (100%) 01/01/2016 - ∞
129 Toelage onderhoudsgeld (100%) 01/01/2016 - ∞
130 Project individuele integratie (75%) 01/01/2016 - 31/12/2016
132 Begeleiding kosten en activatie projet individuele integratie (10%) 01/01/2016 - ∞
133 Begeleiding kosten en activatie project individuele integratie student (10%) 01/01/2016 - ∞
134 Art.60.7 deeltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
135 Art.60.7 voltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
136 Sociaal econ.init. vanaf 2017 (100%) 01/01/2017 - ∞
137 Inschakelingstewerkstelling voltijds (Brussels Gewest, RMI) 01/01/2020 - ∞
138 Inschakelingstewerkstelling deeltijds (Brussels Gewest, RMI) 01/01/2020 - ∞
139 Opleiding inschakelingstewerkstelling (Brussels Gewest, RMI) 01/01/2020 - ∞
152 Begeleid-kosten GPMI jonger dan 25 jaar(20%) 01/04/2021 - 30/09/2021
153 Begeleiding en activatie GPMI student (20%) 01/04/2021 - 30/09/2021
401 HZIV 01/01/2020 - ∞
501 Hulpbehoevende Belgen niet ingeschreven + hospitalisatie (100%) 01/01/2016 - ∞
502 Hulpbehoevende buitenlanders niet ingeschreven (100%) 01/01/2016 - ∞
504 Kinderen (100%) 01/01/2016 - ∞
506 Toegewezen asielzoekers (50%) 01/01/2016 - ∞
507 Activering van de maatschappelijke hulp (100%) 01/01/2016 - ∞
508 Activering - Art.60 (100%) 01/01/2016 - ∞
509 Activering - Art.61 (100%) 01/01/2016 - ∞
510 Aanvullend financiële steun op activering (100%) 01/01/2016 - ∞
513 Partnerschaps-overeenkomst (100%) 01/01/2016 - ∞
515 Art.60.7 deeltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
516 Art.60.7 voltijds vanaf 2017(100%) 01/01/2017 - ∞
517 Sociaal econ.init. vanaf 2017(100%): 01/01/2017 - ∞
518 Inschakelingstewerkstelling voltijds (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
519 Inschakelingstewerkstelling deeltijds (Brussels Gewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
520 Opleiding inschakelingstewerkstelling (Brussels Ggewest, RMH) 01/01/2020 - ∞
855 Leefloon (55 %) 01/01/2016 - ∞
863 Leefloon (63 %) 01/01/2016 - ∞
864 Leefloon (64%) 01/01/2020 - ∞
865 Leefloon (65 %) 01/01/2016 - ∞
866 Leefloon (66%) 01/01/2016 - ∞
870 Leefloon (67%) 01/01/2016 - ∞
965 Geïndividualiseerd project student (55%+10%) 01/01/2016 - 31/12/2016
973 Geïndividualiseerd project student (63%+10%) 01/01/2016 - 31/12/2016
975 Geïndividualiseerd project student (65%+10%) 01/01/2016 - 31/12/2016
976 Leefloon (68%) 01/01/2016 - 31/12/2016
980 Leefloon (69%) 01/01/2016 - 31/12/2016

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

  • de tewerkstelling;
  • een leefloon;
  • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.