Variabele: Type GPMI

Een verbetering voorstellen

Naam

Type GPMI

Afkorting

GPMI

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Het type GPMI.

Deze variabele laat toe om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten GPMI en het niet verplicht zijn een GPMI uit te werken ten gevolge van specifieke redenen (d.w.z. billijkheidsredenen).

Zie bijlage6 voor een overzicht van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie. Zie bijlageX voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Bron

DWH_SPPIS_PIIS_CPAS

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Aangezien een GPMI steeds samenhangt met het recht op maatschappelijke integratie, zal een persoon dat een GPMI uitwerkt ook steeds een ander type OCMW-steun ontvangen (bijv. een leefloon of een tewerkstelling onder het Recht op Maatschappelijke Integratie). Verder zijn er een aantal uitzonderingen op de verplichting van een GPMI:

  • Het OCMW kan oordelen dat men geen GPMI moet uitwerken omwille van gezondheidsredenen of omdat een persoon in omstandigheden verkeert waardoor het uitvoeren van een GPMI onhaalbaar of onwenselijk blijkt te zijn (d.w.z. billijkheidsredenen).
  • Personen die werkend zijn maar een leefloon ontvangen als aanvulling op hun loon, hoeven geen GPMI uit te werken. 

Verder werd enkel de categorie "Geen GPMI om bilijkheidsredenen"

Tot slot is het mogelijk dat een persoon binnen dezelfde maand zowel een “Gesubsidieerd algemeen GPMI” als een “Overig algemeen GPMI” toegewezen krijgt. In dergelijke gevallen werd enkel het “Gesubsidieerd algemeen GPMI” behouden. 

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Student GPMI 01/01/2003 - ∞
2 Gesubsidieerd algemeen GPMI 01/01/2003 - ∞
3 Overig algemeen GPMI 01/01/2003 - ∞
4 Geen GPMI om billijkheidsredenen 01/01/2003 - ∞

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie

Het recht op integratie in de vorm van tewerkstelling kan worden toegekend aan eenieder die de voorwaarden vervult om aanspraak te maken op maatschappelijke integratie. Voor jongeren onder de 25 jaar is dit zelfs de enige vorm waaronder het recht op maatschappelijke integratie kan worden toegekend, tenzij ze niet kunnen werken om gezondheids- of billijkheidsredenen.

Het OCMW kan de maatschappelijke integratie bevorderen door de tewerkstelling van personen die recht hebben op maatschappelijke integratie. Het OCMW kan verschillende rollen aannemen om deze opdracht van tewerkstelling te volbrengen.

Voor personen die niet rechtstreeks kunnen worden tewerkgesteld, kan een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie worden uitgewerkt via een beroepsopleiding, de voltooiing van studies of een proces van socialisatie.

Dit project beschrijft het traject van inschakeling of tewerkstelling van de rechthebbende en de inspanningen waartoe beide partijen - het OCMW en de rechthebbende - zich verbinden om het traject tot een goed einde te brengen. Een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie is dus in essentie een verbintenis tussen de twee partijen. Er kunnen ook derden bij betrokken worden, op wie een beroep gedaan wordt om bepaalde doelstellingen van het project te bereiken (bijvoorbeeld een opleidingsinstelling, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg). Tijdens het project heeft de begunstigde recht op een leefloon tot op het moment dat hij een arbeidsovereenkomst verkrijgt.

Volgens de wet is het geïndividualiseerde project van maatschappelijke integratie verplicht voor jongeren die niet onmiddellijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. Het project is er aldus op gericht de kansen van de rechthebbende op een professionele inschakeling te verhogen.