Variabele: Artikel ven de sanctie

Een verbetering voorstellen

Naam

Artikel ven de sanctie

Afkorting

Artikel

Thema

Activering van de werkloze, Sancties

Definitie/omschrijving

Duidt de reden aan waarom en voor hoelang de uitkering van een uitkeringsgerechtigde ingetrokken worden.

Zie bijlage voor een overzicht van de activering van het zoekgedrag naar werk door werklozen.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
130B2 Gesprek 2-AN-verminderde uitk. 4m 01/01/2016 - ∞
130B3 Gesprek 2-AN-verminderde uitk. 6m 01/01/2016 - ∞
130B4 Gesprek 3-AN-verminderde uitk. 6m 01/01/2016 - ∞
1531 Onjuiste/onvolledige verklaring of een verplichte verklaring niet of te laat afgelegd 01/01/2016 - ∞
1532 Idem 153,1 maar op basis van de verklaring werd de code werknemer met gezinslast of alleenwonende onterecht toegekend 01/01/2016 - ∞
1533 Idem 153,1 of 153,2, herhaling 01/01/2016 - ∞
1541 Onrechtmatige stempel 01/01/2016 - ∞
1542 Onrechtmatige stempel, herhaling 01/01/2016 - ∞
1543 Misbruik controlekaart met kwade trouw 01/01/2016 - ∞
1544 Misbruik controlekaart met kwade trouw, herhaling 01/04/2016 - ∞
1552 Uitsluiting herhaling opmaken van onjuiste stukken of vals stempelmerk 01/10/2018 - ∞
15511 Opmaken van onjuiste stukken 01/07/2019 - ∞
15512 Vals stempelmerk 01/01/2016 - ∞
52,D Afdanking om billijke redenen (dienstbetrekking / stage) 01/01/2016 - ∞
52,DB Afdanking om billijke redenen beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞
52,DW Afdanking om billijke redenen DAC, BTK, GESCO, IBF, project prime of tewerkst. in het kader van een progr. ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerc. sector in het Vlaams Gewest 01/10/2016 - ∞
52,DX Afdanking om billijke redenen PWA 01/07/2017 - ∞
52,E Afdanking om billijke redenen dienstbetrekking / stage (wachtuitkeringen) 01/01/2016 - ∞
52,EB Afdanking om billijke redenen beroepsopleiding (inschakelingsuitkeringen) 01/07/2019 - ∞
52,F Afdanking om billijke redenen dienstbetrekking / stage, 1ste herhaling 01/07/2019 - ∞
52,FB Afdanking om billijke redenen beroepsopleiding, 1e herhaling 01/10/2018 - ∞
52,G Afdanking om billijke redenen dienstbetrekking / stage, 2de herhaling 01/04/2016 - ∞
52,GB Afdanking om billijke redenen beroepsopleiding, 2de herhaling 01/04/2017 - ∞
52BIS,A Gewone vrijwillige werkverlating / stage 01/01/2016 - ∞
52BIS,AB Gewone stopzetting beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞
52BIS,AW Gewone werkverlating DAC, BTK, GESCO, IBF, project prime of tewerkst. in het kader van een progr. ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerc. sector in het Vlaams Gewest 01/10/2017 - ∞
52BIS,B Vrijwillige werkverlating / stage met opzet 01/01/2016 - ∞
52BIS,BB Stopzetting beroepsopleiding met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,C Vrijwillige werkverlating / stage, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,CB Stopzetting beroepsopleiding, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,H Werkweigering of weigering stage 01/01/2016 - ∞
52BIS,HB Weigering beroepsopleiding 01/04/2016 - ∞
52BIS,J Werkweigering of weigering stage met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,JB Weigering beroepsopleiding met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,K Werkweigering of weigering stage, herhaling 01/04/2016 - ∞
52BIS,L Niet-aanmelding bij een werkgever 01/01/2016 - ∞
52BIS,M Niet-aanmelding bij een werkgever met opzet 01/04/2016 - ∞
52BIS,N Niet-aanmelding bij een werkgever, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,P Niet-aanmelding bij een plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding 01/01/2016 - ∞
52BIS,Q Niet-aanmelding bij een plaatsingsdienst of dienst beroepsopleiding, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,R Weigering deelname aan een inschakelingsparcours 01/01/2016 - ∞
52BIS,S Stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours 01/01/2016 - ∞
52BIS,T Stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours, herhaling 01/01/2016 - ∞
52BIS,U Weigering outplacement 01/01/2016 - ∞
52BIS,V Weigering inschrijving tewerkstellingscel 01/07/2019 - ∞
52BIS,W Afwezigheid aanvraag outplacement 01/01/2016 - ∞
54 Werkverlating om een andere dienstbetrekking uit te oefenen (4 weken) 01/01/2016 - ∞
56&2 Uitsluiting art 56, §2 door de Gewesten in geval van onbeschikbaarheid 01/04/2016 - ∞
56,B Subjectieve onbeschikbaarheid die niet spontaan door de werkloze werd verklaard 01/01/2016 - ∞
56,C Objectieve onbeschikbaarheid vastgesteld door het WB 01/01/2016 - ∞
58 Inschrijving als werkzoekende volledige werkloosheid 01/01/2016 - ∞
58&1 Uitsluiting art 58, §1 door de Gewesten in geval van schrapping als werkzoekende 01/01/2016 - ∞
589&11,Y Dispo Gewest - 1ste neg. Eval. - Verwittiging 01/01/2016 - ∞
589&121 Dispo Gewest - 1ste neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 4 à 10 weken 01/04/2016 - ∞
589&122 Dispo Gewest -1ste neg. Eval. - Schorsing 4 à 10 weken 01/04/2016 - ∞
589&211 Dispo Gewest - 2de neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 13 weken 01/04/2016 - ∞
589&212 Dispo Gewest -1ste neg. Eval. - Schorsing 13 weken 01/04/2016 - ∞
589&311 Dispo Gewest - 3de neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 26 weken 01/04/2016 - ∞
589&311,V Dispo Gewest - 3de neg. Eval. - Vermind. uitk. tot leefloon 26 weken + uits 01/04/2016 - ∞
589&312 Dispo Gewest - 3de neg. Eval. - Verlies van het recht op uitkeringen 01/04/2016 - ∞
59,4/3 DISPO "W" - negat. 2de evaluatie: uitsluiting 6m 01/01/2016 - ∞
59,5/2 DISPO "W" - herzien. afgewezen: verlenging uitsluiting 59,4/3 met 6m 01/01/2016 - ∞
5951 Gesprek 2-W-beperkte schorsing 4m 01/01/2016 - ∞
5952 Gesprek 2-B-beperkte schorsing 4m 01/01/2016 - ∞
5954 Gesprek 2-B-uitsluiting 01/01/2016 - ∞
5961 Gesprek 3-W-uitsluiting 01/01/2016 - ∞
5962 Gesprek 3-B-uitsluiting 01/01/2016 - ∞
59B,10 Vrijwillige verzaking 6 maanden 01/01/2016 - ∞
70 Afwezig bij oproeping werkloosheidsbureau 01/01/2016 - ∞
701 Ongekend Adres 01/04/2016 - ∞
70,1J Geen gevolg aan de vraag naar informatie - Dispo Jongeren 01/01/2016 - ∞
702 Gesprek 1: Afwezig 01/01/2016 - ∞
70,2J Afwezig bij evaluatiegesprek op vraag van jongere 01/01/2016 - ∞
703 Gesprek 2: Afwezig 01/01/2016 - ∞
70,3J Afwezig bij definitief evaluatiegesprek 01/01/2016 - ∞
705 Geen reactie opmaken contract na gesprek 1 01/01/2016 - ∞
O155,1,1 Opmaken van onjuiste stukken, feit na 30.09.2006 01/01/2016 - ∞
O155,1,2 Vals stempelmerk, feit na 30.09.2006 01/01/2016 - ∞
O155,2 Opmaken van onjuiste stukken of vals stempelmerk, feit na 30.09.2006, herhaling 01/04/2016 - ∞

De activering van het zoeken naar werk door de werklozen

Sinds 2004 bestaat er in België een plan voor de activering van het zoeken naar werk. Dit houdt in dat de RVA procedures heeft ingevoerd voor de systematische opvolging van de manieren van werk zoeken door langdurig werklozen. Het begrip “langdurig” houdt een werkloosheid in van langer dan 7 maanden voor personen onder de 25 jaar en van langer dan 13 maanden voor 25-plussers. Alle langdurig werklozen ontvangen een brief waarin hun plichten worden beschreven, en indien ze ongeveer 8 maanden later nog steeds werkloos zijn, zullen ze voor een gesprek worden uitgenodigd met als doel het evalueren van de inspanningen die ze hebben geleverd om een betrekking te vinden.

Als de RVA na dit eerste gesprek oordeelt dat de persoon voldoende inspanningen heeft geleverd om een betrekking te zoeken (bewijs van de inspanningen), zal hij de volgende 16 maanden niet meer op gesprek moeten komen. Als hij niet voldoende inspanningen heeft geleverd, wordt er met de werkloze een actieplan uitgewerkt waarin de verschillende acties worden beschreven die moeten worden ondernomen. De afwezigheid van de werkloze op dit eerste gesprek zal ertoe leiden dat de uitkeringen worden geschorst tot de werkloze op het gesprek aanwezig is.

De personen met een actieplan worden 4 maanden later op een tweede gesprek uitgenodigd. Als het resultaat positief is, zal de werkloze gedurende een periode van 12 maanden niet meer op gesprek moeten komen. Bij een negatief resultaat is er een sanctie (de uitkeringen worden tijdelijk geschorst) en wordt er een nieuw actieplan opgemaakt. De afwezigheid op dit gesprek wordt ook gesanctioneerd. De personen met een actieplan worden 4 maanden later opnieuw op een derde gesprek uitgenodigd. Als het resultaat positief is, zal de werkloze gedurende een periode van 12 maanden niet meer op gesprek moeten komen. Bij een negatief resultaat worden de uitkeringen voor een bepaalde duur geschorst.

Alvorens dit plan werd ingevoerd, was de schorsing van de uitkeringen via de toepassing van artikel 80 van de werkloosheidsreglementering, die sinds 1992 van kracht is, van toepassing op de werklozen wiens werkloosheidsduur als abnormaal lang werd beschouwd t.o.v. de vastgestelde gemiddelde duur voor eenzelfde regio, eenzelfde leeftijdsklasse en eenzelfde geslacht. Gezien de regels inzake het minimumloon die moeten worden gerespecteerd, ontsnapten in de praktijk de alleenstaanden en de gezinshoofden aan de toepassing van artikel 80 en waren het voornamelijk de alleenstaande vrouwen op wie het artikel werd toegepast.

De invoering van het Activeringsplan ging gepaard met de schorsing van artikel 80, wat erop neerkomt dat er een bron van discriminatie werd afgeschaft. Aangezien geen enkele categorie van werklozen hier nog aan kan ontsnappen, vrezen sommigen dat het aantal gesanctioneerde personen zal toenemen.

 

De hieronder beschreven procedure draagt de naam DISPO. Deze procedure neemt verschillende vormen aan in functie van de doelgroep. We maken een onderscheid tussen de klassieke DISPO-sancties (vermindering, schorsing, uitsluiting) , de DISPO W (enkel voor mensen die een inschakelingsuitkering genoten) en de DISPO J (jonge werkzoekenden die geen uitkering ontvangen). Deze procedure is sinds 2016 niet langer van toepassing, gegeven dat een deel van deze materie geregionaliseerd is.

 

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming is de RVA niet langer bevoegd is voor de controle van de beschikbaarheid van de werklozen. De gewesten zijn hiervoor verantwoordelijk, hoewel de RVA de uitbetalingen nog uitvoert wat verklaart waarom een federale instelling nog steeds beschikt over gegevens van de regio’s. We maken voortaan een onderscheid tussen de actieve beschikbaarheid (gelinkt aan vrijwillige werkloosheid), de passieve beschikbaarheid en de objectieve beschikbaarheid (uitsluiting op basis van oude artikels). De procedure die het mogelijk maakte om langdurig werklozen te sanctioneren is niet vervangen, maar bestaat eenvoudigweg niet langer.