Variabele: Belangrijkste prestatiecode 3

Een verbetering voorstellen

Naam

Belangrijkste prestatiecode 3

Afkorting

Barb300

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De prestatiecode geeft de reden waarom voor een bepaalde dag of uur door de werkgever een loon wordt uitbetaald (bijvoorbeeld werkelijke gepresteerde arbeid) of waarom er geen loon wordt uitbetaald dat aanleiding geeft tot het betalen van sociale zekerheidsbijdragen (bijvoorbeeld ongeval of ziekte). Prestatiecodes 3 hebben betrekking op andere dagen dan ziekte of ongeval, waarvoor de werkgever geen loon uitkeert dat aanleiding geeft tot het betalen van socialezekerheidsbijdragen (bv. economische werkloosheid, staking, ouderschapsverlof,...). In het datawarehouse wordt de belangrijkste prestatiecode 3 opgenomen, dit wil zeggen de code met het grootst aantal gepresteerde dagen.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Ook het totaal aantal dagen (zie variabele 'P_dg300') en het totaal aantal uren (zie variabele 'P_ur300') met een prestatiecode 3 is gekend.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
001 Aanvang stage tot vaste benoeming 01/01/1997 - 31/12/2004
002 Aanvang tewerkstelling nieuw statuut 01/01/1997 - 31/12/2004
003 Aanvangsdatum contract van bepaalde duur 01/01/1997 - 31/12/2004
004 Aanvangsdatum contract van onbepaalde duur 01/01/1997 - 31/12/2004
005 Aanvang tewerkstelling in vaste benoeming 01/01/1997 - 31/12/2004
049 Andere indiensttreding 01/01/1997 - 31/12/2004
050 Einde stage tot vaste benoeming 01/01/1997 - 31/12/2004
051 Pensioen op wettelijke pensioenleeftijd 01/01/1997 - 31/12/2004
052 Vervroegd pensioen 01/01/1997 - 31/12/2004
053 Vervroegd pensioen wegens ziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
054 Einde contract bepaalde duur 01/01/1997 - 31/12/2004
055 Ontslag verleend 01/01/1997 - 31/12/2004
056 Ontslagen 01/01/1997 - 31/12/2004
057 Overlijden 01/01/1997 - 31/12/2004
058 Einde van tewerkstelling in bepaalde stat 01/01/1997 - 31/12/2004
099 Andere uitdiensttreding 01/01/1997 - 31/12/2004
101 Werkelijk gepresteerde arbeid 01/01/1997 - 31/12/2004
102 Za-zo of vervangdag (bezold.-dertigsten) 01/01/1997 - 31/12/2004
103 Wettelijke feestdag of vervangdag 01/01/1997 - 31/12/2004
104 Niet-wettelijke feestdag of vakantiedag 01/01/1997 - 31/12/2004
105 Wettelijk vakantieverlof (art. 3 KB 1.6.64) 01/01/1997 - 31/12/2004
106 Uitzonderl. verl. wegens omstandigh. 01/01/1997 - 31/12/2004
107 Omstandigheidsverlof art 6bisKB 1.6.64 01/01/1997 - 31/12/2004
108 Congés particuliers com. Flamande 11jrs 01/01/1997 - 31/12/2004
110 Ziekteperiode gedekt door volledig loon 01/01/1997 - 31/12/2004
111 Arbeidsongeschiktheid - arbeidsongeval 01/01/1997 - 31/12/2004
112 Arbeidsongeschiktheid - beroepsziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
113 Bevallingsverlof volledig loon (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
114 Verlof vr. Opvang ( adoptie of pleegv.dij 01/01/1997 - 31/12/2004
115 Zaterdag/zondag gedurende ziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
116 Verlof zwangere werkneemster wegens risico (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
117 Vaderschapsverlof of adoptieverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
120 Oproeping/wederoproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/12/2004
121 Afw. wegens dienst bij burgerl. besch. 01/01/1997 - 31/12/2004
122 Afw. vervullen burgerplichten 01/01/1997 - 31/12/2004
123 Afw. uitoefenen openbaar ambt 01/01/1997 - 31/12/2004
130 Periode gedekt door opzegvergoeding 01/01/1997 - 31/12/2004
150 Disponibiliteit wegens ziekte (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
151 Disponibiliteit ontstentenis betrekking (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
152 Disponibiliteit ambtsontheffing (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
153 Verl. vermind. prest. -ziekte gebrekkig. (vastbenoemden) 01/01/1997 - 31/12/2004
160 Prestaties aangeslotene "derde betalende 01/01/1997 - 31/12/2004
161 Prestaties gedetacheerd personeelslid 01/01/1997 - 31/12/2004
162 Prest. gedetach. - erkende vakbondsorga. 01/01/1997 - 31/12/2004
170 Kb 261 (75% loon 50% prestatie. 100% sz. Bijdr) 01/01/1997 - 31/12/2004
171 Afw. bijz. Regelingart. 36bis, K.B. 1/6/64 01/01/1997 - 31/12/2004
172 50% arbeid, 50%ziekte art 231 tot 233KB4.1.63 01/01/1997 - 31/12/2004
175 Opleidingsverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
180 Uitstpmogelijkh.omzendbr.Vl.Gem.4/4/90 01/01/1997 - 31/12/2004
185 Arb.duurvermindering verplegend en verzorgend personeel dat hiermee gelijkgest. is bij einde loopbaan. 01/01/1997 - 31/12/2004
190 Schorsing met behoud van wedde 01/01/1997 - 31/12/2004
198 Bezoldige afw.h. opleiding verpleegkundige 01/01/1997 - 31/12/2004
199 Andere vervroegde dienstvrijst. en afw. 01/01/1997 - 31/12/2004
210 Ongeval-ziekte (eerste 12 maanden) 01/01/1997 - 31/12/2004
211 Carensdag 01/01/1997 - 31/12/2004
212 Ziekte of ongeval (2de week gew.b. loon) handarb. 01/04/1999 - 31/12/2004
216 Ziekte of ongeval (2de week gew.b. loon) hoofdarb. 01/01/2000 - 31/12/2004
220 Tijd. voll. arb. ongeschikt, ongeval of ziekte (contract.) 01/01/2001 - 31/12/2004
221 Tijdel.voll.arbeidsongesch.-arb.ongeval 01/01/1997 - 31/12/2004
222 Tijdel.voll.arbeidsongesch.beroepsziekte 01/01/1997 - 31/12/2004
231 Tijdel.gedeelt.arb.ongesch-arb.ongeval (12m) 01/01/1997 - 31/12/2004
232 Tijdel.gedeelt.arb.ongesch-ber.ziekte (12m) 01/01/1997 - 30/09/2003
241 Moeder - of vaderschapsverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
242 Vaderschapsverlof - adoptieverlof 01/07/2002 - 31/12/2004
245 Zwangere werkneemster of werkneemster die zoogt 01/01/1997 - 31/12/2004
248 Profylactisch verlof 01/01/1997 - 31/12/2004
250 Aanvullende vakantiedagen voor de jeugdige werknemers 01/01/2001 - 31/12/2004
251 Economische werkloosheid 01/01/1997 - 31/12/2004
255 Erkende staking 01/01/1997 - 31/12/2004
257 Lock-out 01/07/2003 - 30/09/2003
260 Fictief aantal uren vakantie met sociale rehten van onthaalouders 01/04/2003 - 31/12/2004
261 Oproeping onder de wapens 01/01/1997 - 30/09/2003
262 Wederoproeping onder de wapens 01/01/1997 - 31/12/2004
265 Burgerdienst-gewetensbezwaarden 01/01/1997 - 31/12/2004
267 Burgerplichten 01/01/1997 - 31/12/2004
270 Tussentijdse functie arbeidsgerecht 01/01/1997 - 31/12/2004
272 Uitoefening van syndicale opdracht 01/01/1997 - 31/12/2004
274 Fictieve aantal uren die overeenstemmen met voorziene maar niet geleverde prestaties van een onthaalouder te wijten aan de afwezigheid van kinderen die normaal opgevangen worden maar die afwezig zijn om redenen buiten zijn of haar wil (art 3,9° en art 27bis van het KB van 28.11.1969). 01/04/2003 - 31/12/2004
280 Familiale redenen 01/01/1997 - 31/12/2004
286 Sociale promotie 01/01/1997 - 31/12/2004
289 Slecht weer 01/01/1997 - 31/12/2004
290 Wekelijkse afwezigh. vrijw. 4/5 week 01/01/1997 - 31/12/2004
291 Afwezigheid halft. vervroegde uittreding 01/01/1997 - 31/12/2004
301 Za-zo (niet vergoed) 01/01/1997 - 31/12/2004
302 Loopbaanonderbreking 01/01/1997 - 31/12/2004
303 Loopbaanhalvering 01/01/1997 - 31/12/2004
304 Verlof (zonder wedde) verminderde prest. 01/01/1997 - 31/12/2004
305 Verlof (zonder wedde) verm. prest. persoonl. 01/01/1997 - 31/12/2004
306 Loopbaanonderbr pall. zorgen 01/01/1997 - 31/12/2004
307 Oudeschapsverlof onderbr. beroeps loopb 01/01/1997 - 31/12/2004
308 Loopb onderbr zwaar ziek familielid 01/01/1997 - 31/12/2004
310 Ouderschapsverlof 01/01/1997 - 31/12/2004
311 Onbezoldigd verlof-dwingende redenen 01/01/1997 - 31/12/2004
312 Onbezoldigd verlof-proefper.overh.dienst 01/01/1997 - 31/12/2004
313 Onbezoldigd verlof-kand.stellen verkiez. 01/01/1997 - 31/12/2004
314 Onbezoldigd verlof tijdel. ambt. onderw. 01/01/1997 - 31/12/2004
315 Disponibiliteit persoonlijke aangelegenh. 01/01/1997 - 31/12/2004
318 Afwezigheid van lange duur (gewettigd) 01/01/1997 - 31/12/2004
319 Verlof voor opdracht van algemeen belang 01/01/1997 - 31/12/2004
320 Detachering 01/01/1997 - 31/12/2004
321 Afwezigheid wegens vrijheidsberoving 01/01/1997 - 31/12/2004
322 Schorsing met verlies van wedde 01/01/1997 - 31/12/2004
323 Ongewettigde afwezigheid 01/01/1997 - 31/12/2004
324 Verlof zonder wedde 01/01/1997 - 31/12/2004
325 Onbezoldigd verlof uitoef politiek mandaat 01/01/1997 - 31/12/2004
350 Afwezigheid-ziekte, beroepsziekte (+12m.) 01/01/1997 - 31/12/2004
398 Niet gepresteerde dag ingevolge contract 01/01/1997 - 31/12/2004
399 Andere onbezoldigde afwezigheden 01/01/1997 - 31/12/2004
998 Prestatiecode aangeduid door RSZ PPO 01/01/1997 - 31/12/2004