Variabele: Statuut Functie

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut Functie

Afkorting

Stfncd

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Code van het statuut van de functie.

Deze variabele geeft naast de werknemerscategorie (Wcatcd) bijkomende informatie over de bijdrageverminderingen, de aard en het regime van de arbeidsprestatie.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het statuut van de functie is een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende statuten worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Onbepaald 01/01/1997 - 31/12/2004
1 Hoofdfunctie 01/01/1997 - 31/12/2004
2 Bijfunctie 01/01/1997 - 31/12/2004
3 Vrijwillige vierdagenweek 01/01/1997 - 31/12/2004
4 Halftijdse vervroegde uittreding 01/01/1997 - 31/12/2004
5 Vervanging halftijdse vervroegde u.d. 01/01/1997 - 31/12/2004
6 Vervangt een of meer 4/5werknemers 01/01/1997 - 31/12/2004
7 Stagiair eerste-werkervaringscontract 01/01/1997 - 31/12/2004
8 Seizoenarbeider 01/01/1997 - 31/12/2004
9 Arbeider bij tussenpozen 01/01/1997 - 31/12/2004
C Personeelslid dat gedetacheerd is naar een privéziekenhuis 01/10/2000 - 31/12/2003
D Werknemer met startbaanovereenkomst, jonger dan 25 jaar, andere dan laaggeschoold 01/04/2000 - 31/12/2003
E Werknemer met startbaanovereenkomst, tussen 25 en 30 jaar, werkzoekende en andere dan laaggeschoold 01/10/2000 - 30/06/2004
F Werknemer met startbaanovereenkomst, minstens 25 jaar oud en laaggeschoold 01/04/2000 - 31/12/2003
M Maribel 01/01/1997 - 31/12/2004
V Vervanging loopbaanonderbreking 01/01/1997 - 31/12/2004
N Maribel-halftijdse vervroegde uittreding 01/01/1997 - 31/12/2004
P Maribel-vrijwillige vierdagenweek 01/01/1997 - 31/12/2004
R Werknemer die een opleidingstraject volgt in het kader van de sociale maribel of contractuele werknemer die aangeworven wordt om een personeelslid te vervangen dat een opleiding volgt voor verpleegkundige. 01/07/2000 - 31/03/2004
S Tijdelijke of statutaire werknemer die bezoldigd wordt terwijl hij afwezig is om een voltijdse opleiding te volgen of een opleiding in het kader van sociale promotie volgt voor verpleegkundige. 01/07/2000 - 31/12/2003
Y Andere 01/01/1997 - 31/12/2004
Z Andere 01/01/1997 - 31/12/2004