Variabele: Code gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Code gelijkgestelde dagen

Afkorting

Codasm

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code van het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen in het kwartaal

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 worden de gelijkgestelde dagen niet langer afzonderlijk aangegeven op de RSZ-aangifte. De aangegeven dagen worden aan de hand van de een prestatiecode uitgesplitst naar (1) bezoldigde dagen, (2) vakantiedagen (enkel voor arbeiders die onder het stelsel van de RJV vallen), (3) gelijkgestelde dagen en (4) overige dagen. Via het Datawarehouse is enkel het meest voorkomende type van gelijkgestelde dagen gekend. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de RSZ.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ - bijdragen, met uitzondering van de wettelijke en bijkomende vakantie van arbeiders 01/01/2003 - 30/06/2004
2 Wettelijke vakantie voor arbeiders 01/01/2003 - 31/12/2003
4 Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf (onvolledig loon) 01/01/2003 - 31/12/2016
6 Rustdagen voor het moederschap (7 weken vóór en 8 weken ná de bevalling) 01/01/2003 - 30/09/2003
10 Gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken 01/01/2003 - 31/12/2016
11 Arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 12bis/ 13bis 01/01/2003 - 31/12/2016
13 Sociale promotie 01/01/2003 - 31/12/2016
16 Omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder 01/01/2003 - 31/03/2003
21 Dagen staking/lock-out 01/01/2003 - 31/12/2016
22 Syndicale opdracht 01/01/2003 - 31/12/2016
23 Carensdag 01/01/2003 - 31/03/2016
24 Verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de onthaalouders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke feestdagen wanneer er geen kinderopvang is 01/01/2003 - 31/12/2016
25 Burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat 01/01/2003 - 31/12/2016
26 Militieverplichtingen 01/01/2003 - 31/12/2016
38 Onbezoldigde en toegestane afwezigheid wegens dwingende redenen (max. d./jaar) 01/01/2003 - 31/12/2003
41 Dagen van bezoldigde volledige afwezigheid in de stand non-activiteit.Worden hier bedoeld de dagen van non-activiteit waarvoor het personeelslid een andere bezoldiging geniet dan zijn activiteitswedde. 01/01/2011 - 30/06/2016 In het kader van de Capelo-hervorming.
42 Dagen van volledige terbeschikkingstelling met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging.Worden hier voornamelijk bedoeld de dagen van terbeschikkingstelling die gespreid zijn over een trimester zonder een periode te vormen (bijvoorbeeld x dagen van terbeschikkingstelling wegens ziekte). 01/01/2011 - 31/12/2016 In het kader van de Capelo-hervorming.
43 Dagen van tijdelijke ontstentenis van betrekking wegens gezondheidsredenen (militairen) 01/10/2015 - 31/12/2015
50 Ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht en profylactisch verlof) 01/01/2003 - 31/12/2016
51 Moederschapsbescherming (=moederschapsbescherming; moederschapsrust en in vaderschapsverlof omgezet moederschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder) en borstvoedingspauzes (CAO nr. 80) 01/01/2003 - 31/12/2016
52 Vaderschaps- of adoptieverlof (te gebruiken voor al de door uitkeringsverzekering betaalde dagen die volgen op de drie door de werkgever betaalde dagen) 01/01/2003 - 31/12/2016
60 Arbeidsongeval 01/01/2003 - 31/12/2016
61 Beroepsziekte 01/01/2003 - 31/12/2016
70 Tijdelijke werkloosheid door andere dan de codes 71 en 72 01/01/2003 - 31/12/2016
71 Specifieke code economische werkloosheid 01/01/2003 - 31/12/2016
72 Specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer 01/01/2003 - 31/12/2016
73 Jeugdvakantie en seniorvakantie 01/01/2003 - 31/12/2016
74 Minderprestaties van de erkende onthaalouder, te wijten aan de afwezigheid van kinderen die normaal zouden worden opgevangen, maar die niet zijn komen opdagen door omstandigheden buiten de wil van de onthaalouder om 01/04/2003 - 31/12/2016
75 Dagen pleegzorgen 01/01/2009 - 31/12/2016
76 Schorsingsdagen bedienden wegens werkgebrek 01/01/2010 - 31/12/2016
81 Arbeidsonderbreking wegens slecht weer 01/01/2003 - 31/03/2003
82 Rustdagen toegekend met oog op arbeidsduurvermindering in het bouwbedrijf 01/01/2003 - 31/03/2003
99 Onbestaande of oude codes 01/01/2003 - 31/12/2016 Anomalie