Variabele: Kengetal

Een verbetering voorstellen

Naam

Kengetal

Afkorting

Cattra

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Kengetal van de werkgever

Bron

DWH_ONSS_StatbaseCM

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het kengetal laat toe de werkgevers te differentiëren volgens hun verplichtingen (onder meer t.a.v. de fondsen voor bestaanszekerheid) in functie van bijzondere kenmerken eigen aan de uitgeoefende activiteit. De nace-codes worden beheerd per kengetal. In de praktijk zijn de nace-codes voor alle kengetallen van een werkgever gelijk op enkele uitzonderingen na. Elk trimester is deze tabel aan (minimale) veranderingen onderhevig, een maal per jaar krijgt deze in de fiches een update (laatste update: 4de kwartaal 2010)

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
000 Algemene categorie voor werkgevers van commerciële aard die de RSZ geen enkele bijdrage voor bestaanszekerheid verschuldigd zijn voor een sociaal fonds en/of niet opgenomen zijn in een bijzondere categorie. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
005 Categorie voorbehouden voor de werkgevers die enkel studenten tewerkstellen die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, op grond van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en die slechts een solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn. Categorie geschrapt op 31/12/2009. 01/01/2003 - 31/12/2009 Privé
006 Werkgevers voor wie de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, overeenkomstig de wet van 22 februari 1998, de inning en de invordering van de bijdragen verzekert die tot op 30/09/1998 werden geïnd door het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
010 Algemene categorie van werkgevers die voor hun bedienden een bijdrage verschuldigd zijn voor het "Sociaal Fonds van het ANPCB" (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden nr. 218 dat voor de nijverheid, de handel of de landbouw bevoegd is). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
011 Algemene categorie voor werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die aan geen enkel sociaal fonds een bijdrage voor bestaanszekerheid verschuldigd zijn en/of niet opgenomen zijn in een bijzondere categorie. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
012 Algemene categorie voor buitenlandse werkgevers die voor hun bedienden een bijdrage verschuldigd zijn voor het "Sociaal Fonds van het ANPCB" (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden nr. 218 dat voor de nijverheid, de handel of de landbouw bevoegd is). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
013 Werkgevers die voor de arbeiders en bepaalde bedienden onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en -handel nr. 324; die voor de arbeiders van commerciële bedrijven geen basisbijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen, die voor bepaalde bedienden een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité nr. 218 ANPCB. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
014 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf nr. 301 en/of de Paritaire Subcomités 301.01 tot 301.05. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
015 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Scheepsherstellingsbedrijf. Categorie geschrapt vanaf 30/06/2005. Werkgevers opgenomen in categorie 000 vanaf 01/07/2005. 01/01/2003 - 30/06/2005 Privé
016 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; vanaf 01/07/2007 met uitzondering van de gelegenheidswerknemers die aangegeven worden in een andere categorie (zie ook de categorieën 116, 216, 017, 117, 217). 01/01/2003 - 30/09/2013 Privé
017 Werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; vanaf 01/07/2007 met uitzondering van de gelegenheidswerknemers die aangegeven worden in een andere categorie (zie ook de categorieën 016, 116, 216, 117, 217). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
019 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité nr. 143 van de zeevisserij- "Zeevissersfonds", categorie voorbehouden voor het varend personeel; de werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor de zeevisserij moeten voor hun verloning (forfaitair) en hun prestaties aangegeven worden op een bijzondere manier (zie ook de categorieën 086, 186). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
020 Werkgevers die werknemers tewerkstellen die geheel of gedeeltelijk met fooien worden betaald, die niet onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302 en die de basisbijdrage voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" niet verschuldigd zijn. Categorie geschrapt op 31/03/2007. 01/01/2003 - 31/03/2007 Privé
021 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité nr. 139 voor de Binnenscheepvaart en die werknemers tewerkstellen verbonden door een arbeidsovereenkomst voor de binnenscheepvaart. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
022 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten nr. 305.02 en die een bijdrage verschuldigd zijn voor het "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" (subsector 305.02.09); heeft betrekking op de "Franstalige en de Duitstalige" werkgevers in het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en waarvan de activiteit bestaat uit "kinderopvang"; zijn de basisbijdrage niet verschuldigd voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorie 322); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
022 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 332 voor "le Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé" (subsector 332.00.10); zijn een bijdrage verschuldigd aan het "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants"; betreft de Franstalige en Duitstalige werkgevers van het Waalse en Brusselse Gewest wier hoofdactiviteit bestaat uit kinderopvang van kinderen tot 12 jaar: milieu d'accueil d'enfants, accueil extra-scolaire, crèche, crèche parentale, garde d'enfants malades, maison communale d'accueil d'enfance, maison d'enfants, milieu d'accueil occasionnel, milieu d'accueil régulier à horaire flexible, milieu d'accueil d'urgence, halte-garderie, farandoline, halte-accueil, prégardiennat, service d'accueillantes d'enfants conventionnées (zie ook categorieën 322, 722). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
023 Werkgevers die werknemers tewerkstellen die geheel of gedeeltelijk met fooien worden betaald, die niet vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302 en die de basisbijdrage verschuldigd zijn voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen". Categorie geschrapt op 31/03/2007. 01/01/2003 - 31/03/2007 Privé
024 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr. 124 en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit ruwbouw in het algemeen (zie ook de categorieën 026, 044, 054). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
025 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen nr. 305.01; betreft de instellingen onderworpen aan de wet op de hospitalen van 23/12/1963 en de psychiatrische verzorgingstehuizen, tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
025 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en diensten (subsector 330.01.10); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen"; betreft de privé-instellingen onderworpen aan de wet op de hospitalen van 07/08/1987 en de psychiatrische verzorgingstehuizen (zie ook categorieën 072, 111). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
026 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr. 124 waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit afwerkingswerken in het algemeen (met name schilderwerk, isolatie, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, plaatsen van houten voorwerpen, van prefabelementen, glaswerk, timmerwerk ...), uit de groothandel in bouwmaterialen ... (zie ook categorieën 024, 044, 054). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
027 Categorie enkel voorbehouden voor de aangifte van de persoonlijke bijdragen die verschuldigd zijn door de slachtoffers van een arbeidsongeval overkomen na 15/10/1951 en die gestort moeten worden door de werkgevers die zelfverzekeraars zijn en door de verzekeringsorganismen. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
028 Categorie enkel voorbehouden voor de aangifte van de persoonlijke bijdragen die verschuldigd zijn door de slachtoffers van een beroepsziekte waarvoor de vergoeding na 15/10/1951 aangevraagd werd. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
029 Werkgevers die behoren tot het Paritair Subcomité voor de Bosontginningen nr. 125.01; bepaalde van hun werknemers die per taak worden bezoldigd, moeten op een bijzondere manier aangegeven worden. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
030 Werkgevers van commerciële aard die tot op het einde van de jaren 80 uitgesloten waren van het voordeel van de vermindering van de werkgeversbijdragen MARIBEL voor de handarbeiders, voorzien in artikel 35 van de wet van 29 juni 1981. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
031 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters nr. 107 (zie ook categorie 038). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
032 Werkgevers die wegens hun semi-publiekrechtelijk karakter geen bijdrage "betaald educatief verlof" verschuldigd zijn maar die bijdragen verschuldigd zijn ten voordele van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), de tijdelijke werkloosheid en de oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 232, 432, 532). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
033 Categorie die enkel voorbehouden is voor bepaalde compensatiediensten die socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op de lonen voor de feestdagen die ze betalen als derde betalende in naam en voor rekening van de werkgevers (andere dan het Fonds voor bestaanszekerheid en de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
034 Toepassing van de wet van 28/06/1960 betreffende de maatschappelijke zekerheid der personen die bij het leger tijdelijke diensten volbracht hebben. Categorie geschrapt op 31/12/2003. 01/01/2003 - 31/12/2003 Privé
035 Categorie voorbehouden voor de werkgevers die een vrij beroep uitoefenen, d.w.z. de artsen, de tandartsen, de dierenartsen, de advocaten, de notarissen, de architecten, de gerechtsdeurwaarders, de paramedische beroepen, de beëdigde landmeters, de bedrijfsrevisoren en de boekhouders accountants, de feitelijke verenigingen die door deze personen opgericht werden evenals de vennootschappen die opgericht werden in het kader van de uitoefening van deze beroepen; met uitzondering van de apothekers; zijn de basisbijdrage niet verschuldigd voor het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; zijn geen enkele bijdrage voor bestaanszekerheid verschuldigd; maar komen in aanmerking voor de herverdeling van de sociale lasten (zie ook categorieën 135, 235, 335 voor de apothekers); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
035 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC nr. 336), betreft de vrije beroepen stricto sensu, die niet medisch zijn en recht hebben op herverdeling sociale lasten; nl. dierenarts, advocaat, notaris, architect, gerechtsdeurwaarder, beëdigd landmeter, bedrijfsrevisor, boekhouder, accountant, evenals feitelijke verenigingen en vennootschappen die opgericht werden in het kader van de uitoefening van deze beroepen (zie ook de categorieën 135, 735, 835). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
036 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst-, en dagbladbedrijf nr. 130. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
037 Werkgevers, natuurlijke personen, die dienstboden tewerkstellen, andere dan "huispersoneel", die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden nr. 323; voor wie de vermindering van de bijdragen zoals voorzien in het KB nr. 483 van 22/12/1986 bestemd is (zie ook de categorieën 039, 112, 113). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
038 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen voor de Paritaire Comités voor het kleding- en confectiebedrijf nr. 109 en/of nr. 215 (zie ook categorie 031). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
039 Werkgevers, natuurlijke personen, die "huisbedienden" tewerkstellen, andere dan dienstboden; waarvoor de vermindering van de bijdragen bestemd is zoals voorzien in het KB nr. 483 van 22/12/1986; en die vanaf 01/01/2008 ressorteren onder het Paritair Comité voor de non-profit sector nr. 337 of het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf nr. 146; met uitzondering van die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 144 voor de landbouw en het Paritair Comité nr. 145 voor het tuinbouwbedrijf (zie ook categoriën 094 en 193). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
043 Categorie voorbehouden voor hulppersoneel, tewerkgesteld door de Europese Gemeenschappen. Inning der sociale Zekerheidsbijdragen beperkt tot de regelingen met betrekking tot pensioen, ziekte- en invaliditeit en werkloosheid. 01/01/2003 - 31/03/2010 Privé
044 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr. 124 waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het uitvoeren van tegel- en mozaïekbevloering en alle andere werken voor muur- en grondbedekking (met uitzondering van hout), stukadoors- en pleisterwerk, stuc- en stafwerk (zie ook de categorieën 024, 026, 054). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
048 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen van de Paritaire Comités voor de Voedingsnijverheid nr. 118 en/of nr. 220 en die niet vermeld werden in een andere bijzondere categorie van deze sector (zie ook de categorieën 051, 052, 058, 258, 848). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
049 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor de Textielverzorging nr. 110. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
051 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen van de Paritaire Comités voor de voedingsnijverheid nr. 118 en/of nr. 220 - subsector van de groentenijverheid (conserven, bevroren groenten, droge groenten, watervrije groenten, schoonmaken of bereiden van verse groenten ...) (zie ook de categorieën 052, 048, 058, 258, 848). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
052 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn voor de Fondsen van de Paritaire Comités voor de voedingsnijverheid nr. 118 en/of nr. 220 - subsector van de fruitnijverheid (conserven, bevroren fruit, jams, siropen, ...) (zie ook de categorieën 051, 048, 058, 258, 848). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
053 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités nr. 101 - Nationale gemengde mijncommissie en nr. 205 voor de bedienden van de steenkolenmijnen - betreft de steenkolenmijnen, de fabrieken van bijproducten, de instellingen die afhangen van de mijnen, ... 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
054 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr. 124 waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het bedekken van gebouwen en voegwerken (zie ook categorieën 024, 026, 044). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
055 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking nr. 126. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
056 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités nr. 104 voor de ijzernijverheid en nr. 210 voor de bedienden van de ijzernijverheid. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
057 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de fondsen van de Paritaire Comités: voor de arbeiders: PC voor de handel in voedingswaren nr. 119; voor de bedienden: PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of ANPC nr. 218 - betreft de detailhandel in voedingswaren met minder dan 20 werknemers (gemiddeld tijdens het voorbije kalenderjaar) (zie ook categorie 157). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
058 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de fondsen: voor de arbeiders: van het PC voor de voedingsnijverheid nr. 118, subsector van de bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten voor onmiddellijke consumptie vervaardigen en verbruikzalen bij een banketbakkerij; bijdrage verschuldigd aan het "Waarborg- en Sociaal fonds van de bakkerij, de banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij"; voor de bedienden: van het PC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid nr. 220 en/of het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201; vanaf 01/04/2010, betreft de kleine bakkerijen en banketbakkerijen (zie ook categorieën 258, 048, 051, 052, 848). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
059 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk nr. 148.03 (zie ook categorie 169). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
060 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten nr. 317. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
061 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het glasbedrijf nr. 115. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
062 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap nr. 319.01; betreft de werkgevers die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie (zie ook categorieën 162, 462). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
063 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven die in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen nr. 102.05 (zie ook categorieën 463, 090, 010). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
064 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het garagebedrijf nr. 112 (zie ook categorie 065). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
065 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor het koetswerk nr. 149.02 (zie ook categorie 064). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
066 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de schoonmaak nr. 121. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
067 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, nr. 149.01; voor de bedienden: van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden nr. 218; met uitzondering van die aangegeven worden in categorie 467 (zie ook categorie 467). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
068 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur" (zie ook categorieën 083, 084, 085). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
069 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers nr. 128.02 (zie ook categorie 369). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
070 Werkgevers die een bijdrage zijn verschuldigd aan het Fonds van het Nationaal Paritair Comité voor de sport nr. 223; Categorie uitsluitend voorbehouden, vanaf 01/07/2007 voor de aangifte van de betaalde sportbeoefenaars krachtens een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar voorzien in de wet van 24 februari 1978 en van de beroepsrenners, houder van een vergunning afgeleverd door de VZW Koninklijke Belgische Wielrijdersbond; met beperkte onderwerpingsplicht; vanaf 01/01/08 betreft ook de voetbalscheidsrechters en de voetbaltrainers; in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de andere sportbeoefenaars en een andere categorie die toegekend wordt aan de gewone werknemers (zie ook categorieën 076, 262, 362). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
071 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van kansarme jongeren, met beperkte onderwerpingsplicht, tewerkgesteld bij werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die erkend zijn voor de vorming en de begeleide tewerkstelling van kansarme jongeren (K.B. nr. 499 dd. 31/12/1986); in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de gewone werknemers. 01/01/2003 - 30/06/2008 Privé
072 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren met een beperkte onderwerping : 1) de geneesheren die een opleiding volgen tot specialist en die aangegeven moeten worden door de verzorgingsinstelling waar de opleiding wordt gevolgd (in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de gewone werknemers (025...) ; 2) vanaf het 3de kwartaal 2009, de geneesheren die een opleiding tot huisarts volgen, aan te geven door het coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
073 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap nr. 327.03; betreft de "Duitstalige" beschutte werkplaatsen, categorie voorbehouden voor de beschutte werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (en erkend door het "AWIPH" - Agence Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées), maar geen bijdrage verschuldigd zijn aan het "Fonds de Sécurité d'existence pour les ETA situées en Région wallonne et en Communauté germanophone"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), voor de begeleiding van werklozen (854), voor de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 173, 273, 373, 473). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
074 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités nr. 152 en/of 225, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs nr. 152; sinds 01/04/2007, uitsluitend voor de inrichtingen en internaten die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest gevestigd is of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ op de Nederlandse taalrol ingeschreven zijn; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), voor de begeleiding van werklozen (854), voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
076 Categorie uitsluitend voorbehouden, vanaf 01/07/2007, voor de aangifte van betaalde sportbeoefenaars in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, behalve de andere sportbeoefenaars van de categorie 070, en die een beperkte onderwerpingsplicht kennen; werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan Fondsen van de Paritaire Subcomités nr. 329.01, 329.02 of 329.03 van de sociaal-culturele sector of aan het Fonds van PC nr. 218; in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de andere sportbeoefenaars en een andere categorie die toegekend wordt voor de gewone werknemers (zie ook categorieën 070, 262, 362). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
077 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel nr. 149.04; voor de bedienden: van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of van het ANPCB nr. 218. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
078 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het Paritair Subcomité voor de edele metalen nr. 149.03; voor de bedienden: van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of van het ANPCB nr. 218 - betreft bedrijven in horlogerieartikelen, juwelen, sieraden, goud- en/of zilverwerk. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
079 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen nr. 142.01 (zie ook categorieën 082, 092, 102). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
080 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen nr. 315.02 (zie ook categorie 180). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
081 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen nr. 127.02; voor de bedienden: van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of het ANPCB nr. 218 (zie ook categorieën 091, 230). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
082 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier nr. 142.03 (zie ook categorieën 079, 092, 102). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
083 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek"; en/of een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek nr. 226 - heeft slechts betrekking op de subsectoren goederenvervoer over de weg voor rekening van derden, goederenbehandeling en/of logistieke diensten voor rekening van derden ongeacht het gebruikte vervoermiddel (met uitzondering van de havengebieden) afhandeling op luchthavens (zie ook categorieën 068, 084, 085). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
084 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizing, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" en/of een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek nr. 226 (zie ook categorieën 068, 083, 085). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
085 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek nr. 140 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds bus & car" - heeft slechts betrekking op de speciale autobusdiensten (bijzondere vormen van geregeld vervoer) en de autocardiensten (ongeregeld vervoer) (zie ook categorieën 068, 083, 084, 232, 347). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
086 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de zeevisserij nr. 143 -"Waarborg en sociaal Fonds voor de zeevisserij"; betreft de vishandelaars-kopers in de vismijnen van de kust en hun personeel tewerkgesteld in hun pakhuizen gevestigd in of in de nabijheid van deze vismijnen (zie ook categorieën 019, 186). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
087 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités voor de scheikundige nijverheid nr. 116 en/of nr. 207 (zie ook categorie 187). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
088 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en die behoren tot de sector fabricage met inbegrip van het snijden en naaien van lederen handschoenen. Categorie geschrapt op 31/12/2002 - zie categorie 169. 01/01/2003 - 31/12/2002 Privé
089 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking nr. 136 en/of het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking nr. 222 (zie ook categorie 189). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
090 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk nr. 102.08 (zie ook categorieën 063, 463, 010). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
091 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen nr. 127, met uitzondering van de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen; voor de bedienden: van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of het ANPCB nr. 218 (zie ook categorieën 081, 230). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
092 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen nr. 142.02 (zie ook categorieën 079, 082, 102). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
093 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken nr. 132 (zie ook categorie 193). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
094 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen"; heeft betrekking op bedrijven waarvan de activiteit bestaat uit de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen, met uitzondering van de andere tuinbouwbedrijven, de bloementeelt en de witloofteelt; betreft ook de "huisbedienden" die dit type van activiteiten uit te oefenen voor en werkgever, natuurlijke persoon (zie ook categorieën 194, 294, 494, 594 en 039). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
095 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de beroepsvorming van de werknemers die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties behoren (PC 333). 01/01/2011 - 31/12/2016 Privé
097 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn door werkgevers van erkende uitzendbureaus: zijn een bijdrage verschuldigd aan het Fonds van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren nr. 322; in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de gewone werknemers. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
099 Categorie en bijzonder RSZnr. 194xxxx-xx uitsluitend voorbehouden voor "derde betalenden" die socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in naam en voor rekening van de werkgevers: voorbehouden voor de Bestaanszekerheidsfondsen die voor 30/09/1983 geïdentificeerd werden; eventueel in combinatie met een andere categorie, en een ander RSZnr. die toegekend wordt voor hun eigen werknemers (zie ook categorieën 199, 299, 399, 699...). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
100 Werkgevers die voor hun bedienden een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201, met uitzondering van die welke opgenomen zijn in een andere bijzondere (gemengde) categorie: 057, 058, 067, 077, 078, 081, 091, 169. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
102 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten nr. 142.04 (zie ook categorieën 079, 082, 092). 01/10/2005 - 31/12/2016 Privé
110 Werkgevers die, vanaf 01/10/2006, onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie nr. 106.02; die, vanaf 01/07/2007, een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie. 01/01/2007 - 31/12/2016 Privé
111 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal Budgettair Fonds) die tewerkgesteld zijn door ziekenhuizen; steeds in combinatie met de categorie 025 en dezelfde eigenschappen als deze categorie. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
112 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden nr. 323; betreft werkgevers waarvan de activiteit uitsluitend niet-commercieel is: werkgevers die hun eigen vereniging van mede-eigenaars beheren; die hun eigen onroerend vermogen, anders dan in mede-eigendom beheren; en vanaf 01/07/2008, de vastgoedmakelaars erkend door het BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (zie ook categorieën 037, 113). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
113 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden nr. 323; betreft de werkgevers waarvan de activiteit uitsluitend commercieel is: de syndici van verenigingen van mede-eigenaars en de rentmeesters van onroerende goederen, erkend als vastgoedmakelaars door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), en vanaf 01/07/2008 de vastgoedmakelaars erkend door het BIV; werkgevers die hun eigen onroerend vermogen, anders dan in mede-eigendom beheren (zie ook categorieën 037, 112). 01/04/2006 - 31/12/2016 Privé
114 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie en die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de steenbakkerij behoren (PC nr. 114). 01/01/2012 - 31/12/2016 Privé
116 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Full" moet doen (zie ook categorieën 016, 216, 017, 117, 217). 01/07/2007 - 30/09/2013 Privé
117 Werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Full" moet doen (zie ook categorieën 017, 217, 016, 116, 216). 01/07/2007 - 30/09/2013 Privé
122 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" (subsector 305.02.06); betreft de Nederlandstalige werkgevers gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de activiteit bestaat uit geneeskundige verzorging buiten het ziekenhuis en die verschillen van die welke verstrekt worden door de andere subsectoren van het PC 305.02; zijn de basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" niet verschuldigd (zie ook categorieën 222, 422); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
122 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (subsector 331.00.20); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"; betreft Nederlandstalige werkgevers, gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de hoofdactiviteit betreft: centrum voor geboorteregeling, centrum voor tele-onthaal, sociale vrijwilligersorganisatie, dienst voor de strijd tegen toxicomanie, centrum voor huwelijkscontacten, centrum voor prenatale raadpleging, consultatiebureau voor het jonge kind, vertrouwenscentrum kindermishandeling, adoptiedienst, centrum voor ontwikkelingsstoornissen, consultatiecentrum voor gehandicaptenzorg, samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie met uitzondering van de ziekenfondsen (zie ook categorieën 222, 422, 522, 722, 735, 911). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
123 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen nr. 314; met uitzondering van de fitness- , bodybuilding- en zonnecentra, en de sauna's (zie ook categorie 223). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
130 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen nr. 306 (zie ook categorie 530). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
132 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal Budgettair Fonds) die tewerkgesteld zijn door ziekenhuizen met een semi-publiek karakter: steeds in combinatie met de categorie 032 en dezelfde eigenschappen als deze categorie. 01/01/2003 - 31/12/2004 Privé
133 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf nr. 133. 01/04/2007 - 31/12/2016 Privé
135 Werkgevers, vrije beroepen, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten nr. 313; betreft werkgevers, vrije beroepen, die hun activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon of feitelijke vereniging (afgeleid van de categorie 035), evenals commerciële vennootschappen waarvan ten minste één vennoot houder is van de titel van "apotheker"; genieten het voordeel van de herverdeling van de sociale lasten (zie ook categorieën 235, 335). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
157 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités: voor de arbeiders: voor de handel in voedingswaren nr. 119; voor de bedienden: van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven nr. 202.01 - betreft de middelgrote kleinhandel in voedingswaren met 20 werknemers of meer (gemiddeld tijdens het vorige kalenderjaar) met maximum 2 verkooppunten, één in de maatschappelijke zetel en één in een bijhuis (zie ook categorie 057). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
158 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 058, maar die werknemers aangeven met forfaitaire lonen (zie ook categorieën 058, 258). Categorie afgeschaft op 31/03/2007. 01/01/2003 - 31/03/2007 Privé
162 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap nr. 319.02; betreft de werkgevers die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie en de werkgevers die niet erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit in het Waalse Gewest verricht wordt (zie ook categorieën 062, 462). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
166 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 066, maar die werknemers aangeven met forfaitaire lonen. Categorie afgeschaft op 31/03/2007. 01/01/2003 - 30/06/2007 Privé
169 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds: voor de arbeiders: van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid nr. 128.03; voor de bedienden: van het PC voor de zelfstandige kleinhandel nr. 201 en/of het ANPCB nr. 218 (zie ook categorieën 069, 369). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
173 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie nr. 327.02; betreft de werkgevers van de "Franstalige" Brusselse Beschutte werkplaatsen; bijdrageplichtig aan het "Fonds de Sécurité d'existence pour les ETA agréées par la Commission communautaire française"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), voor de begeleiding van werklozen (854), voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 273, 373, 473). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
174 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die vallen onder de bevoegdheid van de Paritaire Comités nr. 152 en/of 225, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs nr. 152; betreft sinds 01/04/2007 uitsluitend de inrichtingen en internaten die gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ op de Franse taalrol ingeschreven zijn; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859). 01/04/2007 - 31/12/2016 Privé
176 Categorie uitsluitend voorbehouden, vanaf 01/07/2012, voor de aangifte van betaalde sportbeoefenaars in uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, andere dan de sportbeoefenaars van de categorie 070 en 076, en die een beperkte onderwerpingsplicht kennen; werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité van de Vlaamse Gemeenschap nr. 329.01; in combinatie met een andere categorie die toegekend wordt aan de andere sportbeoefenaars en een andere categorie die toegekend wordt voor de gewone werknemers (zie categorieën 070, 076, 262). 01/04/2012 - 31/12/2016 Privé
180 Werkgevers van privaat recht die naast werknemers met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst, tevens personeel tewerkstellen met een overheidsstatuut en die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 315 voor de handelsluchtvaart ; die vanaf 21/08/2009 ressorteren onder het Paritair Subcomité nr. 315.03 voor het luchthavenbeheer ; betreft met name BAC S.A.-N.V. nr. 1788535-46 (zie ook categorie 080). 01/01/2005 - 31/12/2016 Privé
183 Werkgevers die voor hun handarbeiders ressorteren onder het Paritair Comité nr. 140, maar geen (dienstjaar 1995) of slechts een gedeelte (dienstjaar 1996 en volgende) van de bestaanszekerheidsbijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds. Categorie afgeschaft op 01/01/1996. 01/01/2003 - 30/06/2007 Privé
186 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij nr. 143 - "Waarborg en sociaal Fonds voor de zeevisserij"; betreft de werkgevers van wie de economische bedrijvigheid bestaat uit de exploitatie en het beheer van de visveilingen (zie ook categorieën 019, 086). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
187 Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités voor de scheikundige nijverheid nr. 116 en/of nr. 207, maar die vrijgesteld zijn van de betaling aan de Fondsen van het deel van de bijdragen dat bestemd is voor risicogroepen indien ze zelf gelijkaardige initiatieven genomen hebben die bekrachtigd werden door een CAO (zie ook categorie 087). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
189 Werkgevers die bijdragen verschuldigd zijn aan de Fondsen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton nr. 129 en/of van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid nr. 221 (zie ook categorie 089). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
193 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de landbouw nr. 144; betreft ook de "huisbedienden" die werkzaam zijn door en werkgever, natuurlijke persoon voor, bijvoorbeeld, het onderhoud van stallen, paarden ... (zie ook categorieën 093 en 039). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
194 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, die bijdrageplichtig zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf"; betreft de tuinbouwbedrijven, met uitzondering van die welke de activiteit bestaat uit de inplanting van parken en tuinen, de bloementeelt en de witloofteelt (zie ook categorieën 094, 294, 494, 594). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
199 Bijzondere categorie, en RSZnr., uitsluitend voorbehouden voor het Fonds voor de diamantnijverheid (nr. 1943023-48), voor de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid (nr. 1941003-94) en voor het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (nr. 1943066-16), die sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in de hoedanigheid van "derde betalende"; eventueel in combinatie met een andere categorie en een ander RSZnr. voor het eigen personeel (zie ook categorieën 099, 299, 399, 699,...). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
200 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn: voor de bedienden: aan het Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek nr. 226; voor de arbeiders: geen enkele andere bijdrage verschuldigd aan enig ander fonds (zie ook categorieën 083, 084). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
210 Algemene categorie voor werkgevers die voor hun arbeiders een speciale bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100), en voor hun bedienden een speciale bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds van het ANPCB" (PC nr. 218 dat voor de nijverheid, handel en landbouw bevoegd is) (zie ook categorie 010). 01/04/2012 - 31/12/2016 Privé
211 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap nr. 318.02; betreft de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde diensten, met uitzondering van de niet gesubsidieerde diensten; werkgevers die het voordeel genieten van de cumulatie van de structurele vermindering en de vermindering Sociale Maribel (zie ook categorieën 611, 011). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
212 Buitenlandse werkgevers zonder exploitatiezetel in België, die werknemers tewerkstellen die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst naar Belgisch Recht, maar die krachtens de internationale reglementering in België onderworpen moeten zijn; geen bijdrage jaarlijkse vakantie verschuldigd; de meeste bijzondere bijdragen zijn niet verschuldigd. 01/01/2004 - 31/12/2016 Privé
216 Werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Light" moet doen (zie ook categorieën 016, 116, 017, 117, 217). 01/07/2007 - 30/09/2013 Privé
217 Werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers voor wie de werkgever een "Dimona Light" moet doen (zie ook categorieën 017, 117, 016, 116, 216). 01/07/2007 - 30/09/2013 Privé
222 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation" (subsector 305.02.07); betreft de "Franstalige en Duitstalige werkgevers" die gevestigd zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de activiteit bestaat uit het verstrekken van geneeskundige verzorging buiten de ziekenhuizen en die verschillen van die welke verstrekt worden door de andere subsectoren van het PC 305.02; geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorieën 122, 422); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
222 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 332 voor "le Secteur francophone et germanophone de l'Aide sociale et des Soins de santé" (subsector 332.00.20); zijn een bijdrage verschuldigd aan het "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé"; betreft de Franstalige en Duitstalige werkgevers van het Waalse en Brusselse Gewest wier hoofdactiviteit bestaat uit: aide aux justiciables et détenus, centre d'action sociale globale (agréés Cocof), centre local de la promotion de la santé (agréé RW), centre de coordination de soins et services à domicile, service d'entraide, service de prévention et d'éducation à la santé, centre de planning familial, centre de santé et service de promotion de la santé à l'école, service communautaire de promotion de la santé, centre de santé mentale, équipe SOS enfants, service social, centre de télé-accueil, service de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes, aide aux victimes (non reconnu), espace-rencontre, télévigilance (zie ook categorieën 122, 422, 522, 722, 735, 911). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
223 Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen nr. 314; betreft enkel de sector van de fitness- , bodybuilding- en zonnecentra, en de sauna's (zie ook categorie 123). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
224 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 124) en die zich in het algemeen bezighouden met ruwbouw. (cfr. cat 024). Deze werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (cfr.cat 097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor vakopleiding van de arbeiders uit de bouwsector van de categorie 024. Categorie toe te kennen in functie van de uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
226 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 124) en die zich in het algemeen bezighouden met de afwerking. (cfr. cat 026). Deze werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (cfr.cat 097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor vakopleiding van de arbeiders uit de bouwsector van de categorie 026. Categorie toe te kennen in functie van de uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
230 Werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan het Fonds van de Paritaire Comités voor de petroleumnijverheid en -handel nr. 117 en/of nr. 211 (zie ook categorieën 081, 091). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
232 Werkgevers die ingevolge hun publiek karakter geen bijdrage verschuldigd zijn voor "betaald educatief verlof", noch ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 032, 432, 532). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
235 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor apotheken en tarificatiediensten nr. 313; betreft werkgevers uitsluitend van commerciële aard die optreden onder de vorm van een commerciële vennootschap waarvan geen enkele vennoot houder is van de titel van apotheker (voorheen ingeschreven onder kengetal 000) (zie ook categorieën 135, 335). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
244 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 124) en die zich bezighouden met tegel- en mozaïekbevloering en alle andere werken voor muur- en grondbedekking (behoudens hout), stukadoor- en pleisterwerk, stuc- en stafwerk. (cfr. cat 044).Deze werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (cfr. cat 097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor vakopleiding van de arbeiders uit de bouwsector van de categorie 044. Categorie toe te kennen in functie van de uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
254 Categorie voorbehouden voor interim-arbeiders die tewerkgesteld zijn in de sector van de bouw; Erkende uitzendkantoren, speciaal opgericht om arbeiders ter beschikking te stellen van bouwondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 124) en waarvan het normaal doel bestaat in het bedekken van gebouwen en voegwerken. (cfr. cat 054). Deze werkgevers zijn zowel bijdrageplichtig aan het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (cfr. cat 097) als aan het Fonds voor Bestaanszekerheid en het Fonds voor vakopleiding van de arbeiders uit de bouwsector van de categorie 054. Categorie toe te kennen in functie van de uitgeoefende activiteit door de uitzendkracht bij de gebruiker. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
258 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen: voor de arbeiders: van het PC voor de voedingsnijverheid nr. 118, subsector van de bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddelijke consumptie en verbruikszalen bij een banketbakkerij; bijdrage verschuldigd aan het "Waarborg- en Sociaal fonds van de bakkerij, de banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij"; voor de bedienden: van het PC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid nr. 220; vanaf 01/04/2010, betreft de grote bakkerijen en banketbakkerijen (zie ook categorieën 058, 048, 051, 052, 848). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
262 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Social Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap nr. 329.01 en van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties nr. 329.03, van wie de maatschappelijke zetel gevestigd is in: a) het Vlaamse Gewest; b) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven staan op de Nederlandse taalrol (zie ook categorieën 362 en 762). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
273 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap nr. 327.03; betreft de Waalse beschutte werkplaatsen, categorie voorbehouden voor de beschutte werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (en erkend door het "AWIPH" - Agence Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées), bijdrage verschuldigd zijn aan het "Fonds de Sécurité d'existence pour les ETA situées en Région wallonne et en Communauté germanophone"; geen bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 173, 373, 473). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
294 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen"; ingevolge hun semi-publiek karakter zijn ze de bijdrage die bestemd is voor betaald educatief verlof niet verschuldigd (zie ook categorieën 094, 194, 494, 594). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
299 Categorie en bijzonder RSZnr. 194xxxx-xx uitsluitend voorbehouden voor "derde betalenden" die socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in naam en voor rekening van de werkgevers: voorbehouden: 1) voor de Bestaanszekerheidsfondsen die na 30/09/1983 geïdentificeerd werden; 2) voor de "derde betalenden" inzake brugpensioen (conventioneel of andere...); eventueel in combinatie met een andere categorie, en een ander RSZnr. die toegekend wordt voor hun eigen werknemers (zie ook categorieën 099, 199, 699). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
303 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de filmproductie nr. 303.01 - betreft de productie van langspeelfilms, in hoofdzaak of bijkomstig (zie ook categorie 423). 01/01/2010 - 31/12/2016 Privé
311 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten nr. 305.02 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen" (subsector 305.02.01); betreft werkgevers van wie de activiteit bestaat uit de "opvang van ouderen" en niet commercieel van aard is (VZW, burgerlijke vennootschap,...); geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorie 330); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
311 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.01.20 ); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust-en verzorgingstehuizen"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard (VZW, BV...) waarvan de hoofdactiviteit rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum voor bejaarden, dagcentrum voor bejaarden betreft (zie ook categorie 330). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
317 Werkgevers, van commerciële of niet commerciële aard, die een bijdrage verschuldigd zijn voor het Fonds van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf nr. 302; categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de gelegenheidswerknemers vanaf 01/10/2013; zie ook categorie 017. 01/10/2013 - 31/12/2016 Privé
320 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen nr. 320. 01/10/2006 - 31/12/2016 Privé
321 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen nr. 321. 01/07/2014 - 31/12/2016
322 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de sector opvang van kinderen" (subsector 305.02.08); betreft de "Nederlandstalige" werkgevers gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de activiteit bestaat uit de "opvang van kinderen"; zijn de basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" niet verschuldigd (zie ook categorie 022); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
322 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (subsector 331.00.10); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"; betreft Nederlandstalige werkgevers gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de hoofdactiviteit kinderopvang betreft: de kinderkribben, peutertuinen, diensten voor onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang (zie ook categorieën 022, 722). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
323 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds voor het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen nr. 303.03. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
330 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten nr. 305.02 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen" (subsector 305.02.01); betreft werkgevers van wie de activiteit bestaat uit de "opvang van ouderen" en commercieel van aard is (NV, BVBA,...); zijn de basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen" (zie ook categorie 311); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
330 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.01.20); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen"; betreft werkgevers, uitsluitend van commerciële aard, waarvan de hoofdactiviteit rusthuis, rust- en verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum voor bejaarden, dagcentrum voor bejaarden betreft (zie ook categorie 311). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
335 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor apotheken en tarificatiediensten nr. 313; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die optreden onder de vorm van een niet-commerciële vereniging waarvan geen enkele vennoot houder is van de titel van apotheker (voorheen ingeschreven onder kengetal 011) (zie ook categorieën 135, 235). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
362 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard, die vallen onder bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest nr. 329.02 en van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties nr. 329.03 van wie de maatschappelijke zetel gevestigd is in: a) in het Waalse Gewest; b) tot 31/03/2010, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven zijn op de Franse taalrol (zie ook categorieën 262 en 762). 01/07/2003 - 31/12/2016 Privé
369 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels nr. 128.06 (zie ook categorieën 069, 169). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
373 Werkgevers die vallen onder bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap nr. 327.01; betreft werkgevers van Nederlandstalige sociale werkplaatsen; zijn een bijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sociale Werkplaatsen" (zie ook categorieën 073, 173, 273, 473). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
422 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten: bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten" (subsector 305.02.05); betreft de "bicommunautaire" werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van wie de activiteit bestaat uit geneeskundige verzorging buiten het ziekenhuis en die verschillen van die welke verstrekt worden door de andere subsectoren van het PC 305.02; zijn de basisbijdrage aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen niet verschuldigd (zie ook categorieën 122, 222); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
422 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.02); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten"; betreft de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zie ook categorieën 122, 222 , 522, 722, 735, 911). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
423 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector nr. 227. 01/10/2005 - 31/12/2016 Privé
430 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de tandprothese nr. 305.03; tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
430 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.03); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek"; betreft inrichtingen voor tandprothesen (tandtechnicus, laboratoria...). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
432 Werkgevers die ingevolge hun semi-publiek karakter geen bijdrage verschuldigd zijn voor de regeling van het "betaald educatief verlof", noch ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859); betreft onder anderen de kerkfabrieken... (zie ook categorieën 032, 232, 532). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
434 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn: voor de bediende: aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor het notariaat (van het Paritair Comité voor de notarisbedienden nr. 216); en vanaf 01/04/2012, voor hun arbeiders, aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100); categorie voorbehouden aan de organismen met een specifiek notarieel karakter (Federatie van de Notarissen, Tuchtkamer, Huis der notarissen...) die het voordeel van de Herverdeling van de sociale lasten niet genieten (zie ook categorie 435). 01/01/2012 - 31/12/2016 Privé
435 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn: voor de bediende: aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor het notariaat (van het Paritair Comité voor de notarisbedienden nr. 216); en vanaf 01/04/2012, voor hun arbeiders aan het Fonds voor de vorming van de arbeiders in het aanvullend Paritair Comité van de werklieden (PC nr. 100); categorie voorbehouden aan de notarissen (als natuurlijk persoon of als vennootschap) die in de hoedanigheid van vrije beroepen recht hebben op de Herverdeling van de sociale lasten (zie ook categorie 434). 01/01/2012 - 31/12/2016 Privé
443 Zie cat.043 - "Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes", dat bovendien voor bepaalde tewerkgestelde werknemers de bijdrage bestemd voor de kinderbijslagregeling verschuldigd is. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
462 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité nr. 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten die een bestaanszekerheidsbijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de instellingen en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie"; betreft de werkgevers die erkend of gesubsidieerd worden door de GGC, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; (zie ook categorieën 062, 162). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
463 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven die in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant nr. 102.06; de bijdrage is niet verschuldigd door de exploitaties van wit zand (categorie 010) (zie ook categorieën 063, 090, 010). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
467 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 067, maar die een lagere bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, nr. 149.01 - betreft werkgevers leden van Federatie van de Elektriciteit en de Elektronika -FEE- of van Beroepsvereniging van de radio- en televisiedistributie - RTD- (zie ook categorie 067). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
473 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap nr. 327.01; betreft de werkgevers van de Nederlandstalige beschutte werkplaatsen; bijdrage verschuldigd zijn aan het "Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"; geen basisbijdrage verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 073, 173, 273, 373). 01/04/2005 - 31/12/2016 Privé
494 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf"; betreft de bedrijven waarvan de activiteit bestaat uit bloementeelt, met uitzondering van de andere tuinbouwbedrijven, de inplanting van parken en tuinen, de witloofteelt (zie ook categorieën 094, 194, 294, 594). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
511 "Nederlandstalige" werkgevers die geen bijdrage verschuldigd zijn ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) en ook geen basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; betreft de revalidatiecentra die afhangen van een ziekenhuis (ressorteren onder het PSC 305.01), de autonome revalidatiecentra (ressorteren onder het PSC 305.02 - subsector 305.02.03), de vrije centra voor schooloriëntering en de vrije psycho-medische-sociale centra gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie ook categorie 711); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
511 Vanaf 01/01/2008, Nederlandstalige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.01.41); betreft autonome revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest of autonome Nederlandstalige revalidatiecentra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; zijn geen bijdragen verschuldigd voor risicogroepen (852), voor de begeleiding van werklozen (854) en voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorie 711). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
522 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinstellingen en -diensten - kamer 5 residuair van het federaal akkoord - ; zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinstellingen en -diensten"; betreft werkgevers wier hoofdactiviteit initiatief voor beschut wonen (Nederlandstalige subsector 330.01.51 en Franstalige subsector 330.01.52), wijkgezondheidscentrum (Nederlandstalige subsector 330.01.53 en Franstalige subsector 330.01.54), of dienst voor het bloed van het Rode Kruis van België (subsector 330.01.55) betreft (zie ook categorieën 122, 222, 422, 722, 735, 911). 01/04/2008 - 31/12/2016 Privé
530 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen nr. 307 (zie ook categorie 130). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
532 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting PC nr. 339; betreft de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscodes van de Gewesten waarvan de hoofdactiviteit 1) het kopen, laten slopen, laten (ver)bouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van sociale huisvesting 2) het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in punt 1) bedoelde gebouwen 3) het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het maatschappelijk doel betreft. 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
562 Nederlandstalige werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Vermakelijkheidsbedrijf nr. 304 en die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft de werkgevers waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ ingeschreven staan op de Nederlandse taalrol. 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
594 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, die een bijdrage verschuldigd zijn aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf"; betreft de bedrijven waarvan de witloofteelt 3/4 van de omzet van het vorige kalenderjaar uitmaakt en die de intentie hebben om een beroep te doen op occasionele werknemers gedurende een periode van meer dan 65 dagen tot maximum 100 dagen; met uitzondering van de andere tuinbouwbedrijven, de inplanting van parken en tuinen, de bloementeelt (zie ook categorieën 094, 194, 294, 494). 01/01/2007 - 31/12/2016 Privé
597 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322.01; Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van BEPAALDE werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst "dienstencheques": zij die tewerkgesteld zijn door: a) uitzendbureaus die een erkende "sui generis afdeling" hebben die zich inlaat met de tewerkstelling in het kader van dienstencheques; b) sinds 20/10/2006: erkende ondernemingen van dienstencheques die geen enkel andere activiteit uitoefenen, ongeacht of het om de hoofdactiviteit van de onderneming gaat of niet, waarvoor er een specifiek en werkend Paritair Comité bevoegd is; in combinatie met een andere categorie die aan de gewone werknemers wordt toegekend. 01/01/2004 - 31/12/2016 Privé
611 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap nr. 318.01; betreft de diensten die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van de niet-gesubsidieerde diensten; werkgevers die het voordeel genieten van de cumulatie van de structurele vermindering en de vermindering Sociale Maribel (zie ook categorieën 211, 011). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
630 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen nr. 309 (zie ook categorieën 030, 730, 440, 441, 445). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
662 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité van het Vermakelijkheidsbedrijf (PC nr. 304), die betalen voor het "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles"; betreft werkgevers waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ zijn ingeschreven op de Franse taalrol. 01/07/2009 - 31/12/2016 Privé
699 Bijzondere categorie, en RSZnr., uitsluitend voorbehouden voor het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking (nr. 1943025-42), is sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd in de hoedanigheid van "derde betalende"; eventueel in combinatie met een andere categorie, en een ander RSZnr. voor zijn eigen personeel (zie ook categorieën 099, 199, 299,...). 01/01/2003 - 31/12/2016 Privé
711 "Franstalige en Duitstalige" werkgevers die geen bijdrage verschuldigd zijn ten gunste van risicogroepen (852), de begeleiding van werklozen (854), tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) en ook geen basisbijdrage aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; betreft de revalidatiecentra die afhangen van een ziekenhuis (ressorteren onder het PSC 305.01), de autonome revalidatiecentra (ressorteren onder het PSC 305.02 - subsector 305.02.04), de vrije centra voor schooloriëntering en de vrije psycho-medische-sociale centra gevestigd in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie ook categorie 511); tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
711 Vanaf 01/01/2008, Frans- en Duitstalige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 330.01.42); betreft autonome revalidatiecentra gelegen in het Waalse Gewest of autonome Franstalige revalidatiecentra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; zijn geen bijdragen verschuldigd voor risicogroepen (852), voor de begeleiding van werklozen (854) en voor tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorie 511). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
722 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinstellingen en -diensten (subsector 330.04, kamer 7); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinstellingen en -diensten"; betreft werkgevers wier hoofdactiviteit eerstehulpdienst, onafhankelijk ziekenvervoer, medisch-pediatrisch centrum, overlegplatform van psychiatrische instellingen en diensten, polikliniek, palliatieve thuiszorg, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, laboratorium, medische controledienst, andere paramedische praktijk (restgroep) betreft (zie ook categorieën 122, 222, 422, 522, 735, 911). 01/04/2008 - 31/12/2016 Privé
730 Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan het Fonds van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie nr. 308 (zie ook categorieën 030, 630, 440, 441, 445). 01/01/2004 - 31/12/2016 Privé
735 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinstellingen en -diensten (subsector 330.04, kamer 7); zijn bijdrageplichtig aan het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinstellingen en -diensten"; betreft werkgevers, vrije beroepen, wiens hoofdactiviteit kabinet van huisarts, specialist, kinesitherapeut, tandarts en sommige paramedische beroepen betreft; hebben recht op herverdeling sociale lasten (voorheen ingeschreven onder kengetal 035) (zie ook categorieën 122, 222, 422, 522, 722, 911). 01/04/2008 - 31/12/2016 Privé
762 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties (PC nr. 329.03), die betalen voor het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard (federaal, bicommunautair, internationale verenigingen of organisaties naar buitenlands recht) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ zijn ingeschreven op de Franse taalrol (zie ook categorieën 262 en 362). 01/04/2010 - 31/12/2016 Privé
811 Categorie uitsluitend voorbehouden voor Centra voor beroepsopleiding of herscholing die mindervaliden tewerkstellen en die voor hun mindervaliden de loonmatigingsbijdrage verschuldigd zijn; werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Subcomités nr. 329.01, 329.02 of 329.03 (zie ook categorieën 262 en 362). Categorie afgeschaft op 30/09/2008. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
835 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de vrije beroepen PC nr. 336: 1) die een zelfstandige beroepsactiviteit van levering van diensten of goederen uitoefenen, die geen handelsonderneming of ambachtsonderneming uitmaakt, met uitsluiting van activiteiten van landbouw of veeteelt, en met uitsluiting van andere vrije beroepen die vallen onder werkgeverscategorie 035-135-735-911; 2) dienstverlenende personen, die onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende het voeren van de beroepstitel, voor zover zij niet vallen onder een andere werkgeverscategorie. 01/04/2008 - 31/12/2016 Privé
848 Werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van de Paritaire Comités voor de voedingsnijverheid nr. 118 - subsector van de suikerindustrie (suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, kandijsuikerfabrieken, distilleerderijen...) en/of nr. 220; bijdrageplichtig aan het "Waarborg- en sociaal fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" voor de 2de pensioenpijler (zie ook categorieën 048, 051, 052, 058, 258). 01/04/2004 - 31/12/2016 Privé
862 Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomite voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties (PC nr. 329.03), die betalen voor het "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap"; betreft werkgevers, uitsluitend van niet-commerciële aard (federaal, bicommunautair, internationale verenigingen of organisaties naar buitenlands recht) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die bij de RSZ zijn ingeschreven op de Nederlandse taalrol (zie ook categorieën 262, 362, 762). 01/07/2012 - 31/12/2007 Privé
911 Werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité nr. 305.02 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (subsector 305.02.02); betreft de werkgevers van wie de activiteit bestaat uit "thuisverpleging"; zijn geen basisbijdrage verschuldigd aan het "Fonds voor Sluiting van Ondernemingen"; tot 31/12/2007. 01/01/2003 - 31/12/2007 Privé
911 Vanaf 01/01/2008, werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 330 voor de gezondheidsinstellingen en -diensten (subsector 330.01.30); betreft werkgevers wier hoofdactiviteit bestaat uit thuisverpleging (zonder palliatieve thuiszorg of samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging) (zie ook categorieën 122, 222, 722). 01/01/2008 - 31/12/2016 Privé
001 Werkgevers uit de overheidssector die geen loonmatigingsbijdrage verschuldigd zijn; betreft de diensten van de federale Overheid; geïdentificeerd onder een nummer met 4 cijfers. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
040 Instellingen van openbaar nut, voorheen ondergebracht onder categorie 045, die, vanaf 1 januari 1977, de bijdrage voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verschuldigd zijn, die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en haar aanvullingen, en die de inhouding dienen te verrichten op het bedrag van het dubbel vakantiegeld. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
042 Toepassing van de besluitwet van 28/12/1944 op de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
045 Instelling van openbaar nut die krachtens de bepalingen van de wet van 27/06/1963 vrijgesteld zijn van de bijdrage voor jaarlijkse vakantie voor hun handarbeiders, maar, van 1 januari 1977 af, de bijdrage voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verschuldigd zijn, vanaf 01/01/1983 zijn hierin slechts opgenomen de instellingen van openbaar nut die uitdrukkelijk zijn opgesomd in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en haar aanvullingen (zie categorie 40). 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
046 Instellingen van openbaar nut die de bijdrage met betrekking tot de regeling voor jaarlijkse vakantie verschuldigd zijn, en die de inhouding dienen te verrichten op het bedrag van het dubbel vakantiegeld. Deze instellingen zijn geen bijdrage verschuldigd met betrekking tot de regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
047 Polders en wateringen. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
050 Werkgevers, ingeschreven in de nummerreeksen met 4 cijfers waarvan het personeel niet rechtstreeks ten laste van de Schatkist is, die de opbrengst van de loonmatiging aan de RSZ dienen te storten (K.B. nr. 401 dd. 18/04/1986 - B.S. 06/05/1986); betreft de diensten van de Gewesten, de Gemeenschappen, bepaalde regies en fondsen... 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
075 Vrij Universitair onderwijs. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
096 Instellingen van openbaar nut die krachtens de bepalingen van de wet van 27 juni 1963, vrijgesteld zijn van de bijdrage voor jaarlijkse vakantie voor hun handarbeiders, en die geen bijdrage verschuldigd zijn met betrekking tot de regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Vanaf 01/01/1983 zijn hierin slechts opgenomen de instellingen van openbaar nut die uitdrukkelijk zijn opgesomd in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en haar aanvullingen. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
101 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd worden met de categorie 001. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
134 Categorie uitsluitend voorbehouden voor militairen die teruggekeerd zijn naar het burgerleven op wie de wet van 06/02/2003 van toepassing is; betreft enkel de werkgever 9350-79 - Ministerie van Defensie. 01/10/2004 - 31/12/2016 Publiek
140 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd worden met de categorie 040. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
146 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 046, en die werknemers aangeven met forfaitaire lonen. Categorie afgeschaft op 31/03/2007). 01/01/2003 - 31/03/2007 Publiek
150 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd worden met de categorie 050. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
175 Instellingen van openbaar nut waarvoor de bepalingen gelden van de artikelen 11 en 12 van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de sociale zekerheidswet van 27 juni 1969 en de onderwijswet van 21 juni 1985. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
196 Categorie die uitsluitend voorbehouden is voor de aangifte van door het IBF gesubsidieerde contractuelen (waarvoor een toelage verleend wordt door het Interdepartementaal begrotingsfonds) die tewerkgesteld zijn door de openbare ziekenhuizen die geïdentificeerd worden met de categorie 096; betreft "le Centre hospitalier universitaire de Liège" nr. 429.015-47. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
245 Instellingen van openbaar nut die personeel onder statuut tewerkstellen dat geen aanspraak kan maken op een pensioen, anders dan dit voorzien is bij de pensioenregeling voor werknemers, en waarvoor slechts de bijdragen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en werkloosheid verschuldigd zijn (de bijdrage voor kinderbijslag is niet verschuldigd). Deze instellingen zijn onderworpen aan de regeling van de arbeidsongevallen en beroepsziekten van de privé sector. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
246 Voor deze instellingen is, in tegenstelling met de categorie 046, de bijdrage met betrekking tot de regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten wel verschuldigd. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
272 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren die de opleiding tot geneesheer-specialist volgen, en die een beperkte onderwerpingsplicht hebben, door werkgevers openbare ziekenhuizen die geen bijdrage voor betaald educatief verlof verschuldigd zijn; in combinatie met een andere categorie voor de gewone werknemers. 01/01/2003 - 31/03/2012 Publiek
296 Werkgevers die verzekeringsplichtig personeel tewerkstellen dat voor het pensioen, de jaarlijkse vakantie, de kinderbijslagen, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten onderworpen is aan de wetgeving van de overheidssector en waarvoor de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
346 Autonome overheidsbedrijven (komt van categorie 046) die genieten van de vermindering van de werkgeversbijdrage, ingesteld bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen bij de aanwerving van één of meer werkzoekenden die de gestelde voorwaarden vervullen. Categorie afgeschaft op 30/09/2003, werkgevers opgenomen in categorie 350. 01/01/2003 - 30/09/2003 Publiek
347 Betreft de "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn" RSZnr. 829.027-95. Deze onderneming werd niet beoogd door de Programmawet van 02/08/2002 en is de bijdrage van 0,04 % bestemd voor het betaald educatief verlof niet verschuldigd voor de contractuele personeelsleden (afgeleid van categorie 346). Deze categorie wordt slechts toegekend vanaf 01/04/2003 met retroactiviteit vanaf 01/07/2002. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
350 Autonome overheidsbedrijven (komt van categorie 050) die genieten van de vermindering van de werkgeversbijdrage, ingesteld bij de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen bij de aanwerving van één of meer werkzoekenden die de gestelde voorwaarden vervullen. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
351 Autonome overheidsbedrijven, bijdragen verschuldigd met betrekking tot "de kinderbijslag voor werknemers" voor de contractuele ambtenaren maar die voor de jaarlijkse vakantie onderworpen zijn aan de wetgeving van de overheidssector; betreft RTBF nr. 429083-37, de Nationale Loterij N.V. nr. 930145-60 ... 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
372 Categorie uitsluitend voorbehouden voor de aangifte van geneesheren die de opleiding tot geneesheer-specialist volgen, en die een beperkte onderwerpingsplicht hebben, door werkgevers openbare ziekenhuizen die geen bijdrage voor betaald educatief verlof verschuldigd zijn, noch de bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (met name de "CHU" van Luik nr. 429.015-47); in combinatie met een andere categorie voor de gewone werknemers. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
396 Toegekend aan 2 universitaire instellingen: - Universiteit Gent, RSZnr. 829.049-29 - Universiteit Antwerpen, RSZnr. 829.073-54.- Het academische en wetenschappelijk personeel is bijdrageplichtig enerzijds aan de regeling van de werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen (contractuelen) en anderzijds uitsluitend geneeskundige verzorging (statutairen). - Het administratief en technisch personeel is bijdrageplichtig enerzijds aan de regeling van de werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en kinderbijslagen (contractuelen) en anderzijds uitsluitend geneeskundige verzorging (statutairen). Bovendien bestaat de mogelijkheid om de speciale inhouding van 13,07% op het wettelijk dubbel vakantiegeld te verrekenen. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
399 Bijzondere categorie en RSZnr. 194xxxx-xx, uitsluitend voorbehouden voor instellingen met een overheidskarakter die sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in de hoedanigheid van "derde betalende"; in combinatie eventueel met een andere categorie en een ander RSZnr., toegekend voor de eigen werknemers (zie ook categorieën 099, 199, 299, 699,...); betreft onder andere: Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et PME IFAPME nr. 1942006-92, Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand, in kleinen und mittleren Unternehmen nr. 1946000-41; Office régional bruxellois de l'emploi ACTIRIS nr. 1940009-69; Syntra Vlaanderen Vlaams agentschap voor ondernemingsvorming nr. 1941006-85; Vlaams subsidie agentschap voor werk en sociale economie nr. 1941007-82 ... 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
411 Werkgevers die de loonmatigingsbijdrage, ingesteld door het K.B. nr. 401 van 18 april 1986 niet verschuldigd zijn. - Civiele Lijst van de Koning, Hertogstraat 2, 1000 BRUSSEL, RSZnr. 930.084-49. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
437 Werkgevers die de bijdrage voor het tewerkstellingsfonds - maatregelen ten voordele van de risicogroepen - en voor de begeleiding van de werklozen niet verschuldigd zijn. - Civiele Lijst van de Koning, Hertogstraat 2, 1000 BRUSSEL, RSZnr. 930.084-49. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
440 Werkgevers uit de overheidssector die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen nr. 325; betreft slechts de openbare kredietinstellingen die nominatief opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het PC nr. 325; zijn de bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852); de begeleiding van werklozen (854); de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859); bijdrageplichtig voor het dubbel vakantiegeld van de bedienden (zie ook categorieën 030, 630, 730, 441, 445). 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
441 Werkgevers uit de overheidssector die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen nr. 325; betreft slechts de openbare kredietinstellingen die nominatief opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het PC nr. 325; zijn de bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852); de begeleiding van werklozen (854); de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859); onderworpen aan de regeling van de arbeidsongevallen, beroepsziekten en jaarlijkse vakantie van de wetgeving van de publieke sector (zie ook categorieën 030, 630, 730, 440, 445). 01/01/2005 - 31/12/2016 Publiek
445 Werkgevers uit de overheidssector die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen nr. 325; betreft slechts de openbare kredietinstellingen die nominatief opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het PC nr. 325; zijn de bijdragen verschuldigd ten gunste van risicogroepen (852); de begeleiding van werklozen (854); de tijdelijke werkloosheid en oudere werklozen (859) (zie ook categorieën 030, 630, 730, 440, 441). 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
496 Werkgevers zoals bepaald onder kengetal 096 en die voor hun hoofdarbeiders de speciale inhouding op het bedrag van het dubbel vakantiegeld dienen te verrichten. 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
497 Categorie voorbehouden voor interim-diensten met overheidskarakter; hebben geen recht op hervedeling sociale lasten en "Maribel". 01/01/2003 - 31/12/2016 Publiek
599 Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA, Anspachlaan 65 - 1000 BRUSSEL - nr. 930.131-05. Stagiairs tewerkgesteld in een administratie onderworpen aan een saneringsplan - KB nr. 230 van 21/12/1983, art. 6 - BS 28/12/1983. Categorie afgeschaft op 31/12/1994. 01/01/2003 - 30/06/2007 Publiek