Variabele: Werknemerscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscode

Afkorting

Codtra

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

In functie van een correcte inning van de socialezekerheidsbijdragen maakt deze variabele een onderscheid tussen arbeiders, bedienden en ambtenaren en geeft tevens aan of het gaat om leerjongens, gesubsidieerde contractuelen,...

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
10 Tijdelijke werklieden land/of tuinbouw (enkel bij cattra 193, 194, 494) (clatr2=OH) 01/01/1997 - 31/12/2002
11 Arbeiders met forfetaire lonen (enkel voor bepaalde cattra) 01/01/1997 - 31/12/2002
12 Gehandicapte arbeiders met forfaitaire lonen (voornamelijk in beschutte werkplaatsen) 01/01/1997 - 31/12/2002
13 Taxichauffeurs voor personenvervoer (enkel cattra 068) 01/01/1997 - 31/12/2002
14 Gewone arbeiders (sinds 1/98 enkel in catrra 068) 01/01/1997 - 31/12/2002
15 Gewone arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
16 Mijnwerkers en gelijkgestelden (cattra = 006) 01/01/1997 - 31/12/2002
22 Leerplichtigen arbeiders (forfaitaire lonen) 01/01/1997 - 31/12/2002
24 Gesubsidieerde contractuele gewone arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
25 Gesubsidieerde contractuele arbeiders - gehandicapte arbeiders - reëel loon 01/01/1997 - 31/12/2002
26 Leerplichtigen - werklieden en stagiairs van de gewone categorie (zie werknemerskengetal 014) tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 01/01/1997 - 31/12/2002
27 Leerplichtigen gewone arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
35 Leerlingen en gelijkgestelden - arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
41 Dienstboden (enkel cattra 027) - zeer uitzonderlijk 01/01/1997 - 31/12/2002
439 Leerlingen en gelijkgestelden - bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
45 Dienstboden (cattra 037, cattra 437) - vrijwel alle actieve dienstboden vallen hier onder 01/01/1997 - 31/12/2002
482 Leerplichtigen bedienden 01/01/1997 - 31/12/1997
484 Gesubsidieerde contractuelen bijdrageplichtig voor PC 218 of PC 201 01/01/1997 - 31/12/2002
485 Gesubsidieerde contractuelen - bedienden - gehandicapten in een beschutte werkplaats 01/01/1997 - 31/12/2002
486 Leerplichtigen - gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de werkgeverscategorieën 216 en 217. 01/01/1997 - 31/12/2012
487 Leerplichtigen bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
489 Gesubsidieerde contractuelen 01/01/1997 - 31/12/1997
492 Gehandicapten - bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
493 Academisch en wetenschappelijk personeel bepaalde universiteiten (cattra 175 en 396) 01/01/1997 - 31/12/2002
494 Niet meer geldig 01/01/1997 - 31/12/2002
495 Gewone bedienden 01/01/1997 - 31/12/2002
496 Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen voor werkgevers met de werkgeverscategorieën 216 en 217. 01/01/1997 - 31/12/2002
671 Statutairen aangeworven na 31/12/1998 en onderworpen aan kinderbijslag 01/01/1999 - 31/12/2002
675 Statutairen 01/01/1997 - 31/12/2002
840 Studenten in een studentenjob - solidariteitsbijdrage 01/07/1997 - 31/12/2002
876 Ontslagen statutair personeel - bijdrage RIZIV 01/01/1997 - 31/12/2002
879 Bijzondere bijdrage brugpensioen 01/01/1997 - 31/12/2002