Variabele: Beslissing Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Een verbetering voorstellen

Naam

Beslissing Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Afkorting

Gri_cod

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Inhoud van de beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De invaliditeit wordt erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, op basis van een gedetailleerd verslag dat wordt opgemaakt door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. De Raad moet een beslissing nemen binnen de vier laatste weken van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Een erkenning gebeurt steeds voor een bepaalde periode. Na deze periode kan de adviserend geneesheer een voorstel doen om de periode te verlengen, en neemt de GRI de beslissing of de periode effectief verlengd wordt.
  • In 2011 zijn deze codes herzien. Het is echter mogelijk dat de oude codes nog voorkomen in de databank, omdat ze niet meer zijn geactualiseerd.
  • In 2016 zijn de codes herzien. Het gaat nu om de reden van het einde van het dossier.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
04 Onderzoek HCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 080.
05 Voorlopige beslissing + aanvullende inlichtingen ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
06 Voorlopige beslissing + enquête verpleegster of adjunct controleur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
07 Voorlopige verlenging + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 070.
070 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee, maar ook besloten om betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag de betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 07.
071 Voorlopige verlenging + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur (HVD) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
077 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee, maar ook besloten betrokkende door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag de betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 72.
08 Onderzoek door HCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 080.
080 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkent tot en met ee/ee/eeee, maar ook besloten het dossier van de betrokkene te laten onderzoeken door de Hoge Commissie van de G.R.I.. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 de codes 04 en 08.
09 Voorlopige erkenning + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 090.
090 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning), maar ook besloten betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 09.
10 Betrokkene heeft werk hervat 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 100.
100 Gezien de spontane werkhervatting is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 10.
11 Dossier afgesloten wegens gebrek aan nieuw voorstel 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 110.
110 Gezien het uitblijven van gegevens omtrent de huidige toestand is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 11.
12 Datum werkhervatting meegedeeld op primaire steekkaart 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 geschrapt.
13 Vaststelling werkhervatting door andere dienst of instelling 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 130.
130 De G.R.I. neemt akte van de werkhervatting van betrokkene, vastgesteld door de bevoegde diensten van het RIZIV of door andere bevoegde instellingen. De invaliditeit is slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 13.
20 Betrokkene is overleden 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 200.
200 Gezien het overlijden van betrokkene is de invaliditeit slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 20.
30 Betrokkenen geniet ouderdomspensioen 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 300.
300 De invaliditeit van betrokkene, die gerechtigd is op een pensioen, is erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 de codes 30 en 31.
31 Betrokkene geniet vervroegd pensioen 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 300.
340 Invaliditeit erkend tot aan pensioen (eerste erkenning) 01/01/1997 - 31/12/2010
340 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning), de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
341 Invaliditeit erkend tot aan pensioen (verlenging) 01/01/1997 - 31/12/2010
341 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
342 Invaliditeit erkend tot aan pensioen (na herval) 01/01/1997 - 31/12/2010
342 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend (na wederinstorting) tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
343 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop de betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
344 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee, de dag voor de datum waarop betrokkene gerechtigd wordt op een ouderdomspensioen. 01/01/2011 - 31/12/2015
400 Mutatie, komend van zelfde landsbond naar ander ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
401 Mutatie, komend van landsbond 100 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
402 Mutatie, komend van landsbond 200 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
403 Mutatie, komend van landsbond 300 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
404 Mutatie, komend van landsbond 400 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
405 Mutatie, komend van landsbond 500 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
406 Mutatie, komend van landsbond 600 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
50 Eerste erkenning + aanvullende inlichtingen van ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 500.
500 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorend een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 50.
501 Eerste erkenning + aanvullende inlichtingen van derden of + enquête verpleegster of adjunct-controleur 01/01/1997 - 31/12/2010
501 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
506 Na onderzoek door de gewestelijke commissie of door een geneesheer-inspecteur heeft de G.R.I. in de zitting van zz/zz/zzzz de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015
51 Eerste erkenning 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vervangen door code 510 vanaf 01/01/2011.
510 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning) 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 51.
513 Eerste erkenning (mijnwerker) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
514 Eerste erkenning (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
516 Eerste erkenning (na onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur) 01/01/1997 - 31/12/2010
516 Na onderzoek door de gewestelijke commissie of door een geneesheer-inspecteur heeft de G.R.I. in zitting van zz/zz/zzzz de invaliditeit van de betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). 01/01/2011 - 31/12/2015
580 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee (eerste erkenning). Tevens heeft deze raad akte genomen van de verplichte werkhervatting (uitsluiting) door de adviserend geneesheer. 01/01/2011 - 31/12/2015
60 Verlenging + aanvullende inlichtingen ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 600.
600 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 60.
601 Verlenging + aanvullende inlichtingen van derden of + enquête verpleegster of adjunct-controleur 01/01/1997 - 31/12/2010
601 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
61 Verlenging 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 610.
610 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 61.
612 Verlenging (overlevingspensioen) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
613 Verlenging (mijnwerker) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
614 Verlenging (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
62 Opheffing artikel 136 door adviserend geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 630.
624 Opheffing artikel 136 door adviserend geneesheer (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
63 Opheffing artikel 136 door GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 640.
630 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 62.
631 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015
632 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
637 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
638 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb door de adviserend geneesheer en heeft de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten het dossier van betrokkene te laten onderzoeken door de Hoge commissie van de G.R.I.. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
64 Opheffing artikel 24 door adviserend geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
640 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 63.
641 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015
642 Opheffing artikel 24 door adviserend geneesheer (overlevingspensioen) 01/01/1997 - 30/12/2010
642 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
647 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten betrokkene door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur te laten onderzoeken. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
648 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en de invaliditeit verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens werd besloten het dossier van betrokkene te laten onderzoeken door de Hoge commissie van de G.R.I.. In afwachting mag betrokkene geen toestemming krijgen om in het buitenland te verblijven. 01/01/2011 - 31/12/2015
65 Opheffing artikel 24 door GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
66 Verlenging ingevolge vonnis of arrest 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 660.
660 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I., ingevolge een vonnis van de arbeidsrechtbank, de invaliditeit van betrokkene erkend vanaf bb/bb/bbbb tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 66.
661 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I., ingevolge een arrest van het arbeidshof, de invaliditeit van betrokkene erkend vanaf bb/bb/bbbb tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015
670 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de Hoge Commissie beslist de invaliditeit van betrokkene te erkennen vanaf bb/bb/bbbb tot en met ee/ee/eeee volgens artikel 101/artikel 23ter. 01/01/2011 - 31/12/2015
680 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit van betrokkene verder erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens heeft deze raad akte genomen van de verplichte werkhervatting (uitsluiting) door de adviserend geneesheer. 01/01/2011 - 31/12/2015
70 Erkenning na herval + aanvullende inlichtingen ziekenfonds 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 700.
700 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad hebben evenwel geoordeeld dat zij bijkomende inlichtingen wensen te verkrijgen alvorens een nieuwe beslissing te treffen. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 70.
701 Erkenning na herval + aanvullende inlichtingen van derden 01/01/1997 - 31/12/2010
701 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. De leden van deze raad wensen evenwel een bijkomend onderzoek door een sociaal verpleegkundige of een enquête door een controleur te laten uitvoeren. 01/01/2011 - 31/12/2015
71 Erkenning na herval 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 710.
710 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de erkenning van de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 71.
714 Erkenning na herval (niet vergoede verzekerde) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
72 Erkenning na herval + onderzoek GCGRI of geneesheer-inspecteur 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 077.
780 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de invaliditeit (na wederinstorting) van betrokkene erkend tot en met ee/ee/eeee. Tevens heeft deze raad akte genomen van de verplichte werkhervatting (uitsluiting) door de adviserend geneesheer. 01/01/2011 - 31/12/2015
80 Uitsluiting door GCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 800.
800 In zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de beslissing tot uitsluiting, genomen door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, bekrachtigd. De invaliditeit is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 80.
806 Uitsluiting door GCGRI (eerste erkenning met uitsluiting) 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 816.
81 Uitsluiting door HCGRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 810.
810 In zitting van zz/zz/zzzz heeft de Hoge Commissie van de G.R.I., na onderzoek van het dossier, beslist een einde te stellen aan de erkenning van de invaliditeit. De invaliditeit is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 81.
816 Uitsluiting door HCGRI (eerste erkenning met uitsluiting) 01/01/1997 - 31/12/2010
816 In zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. de beslissing tot uitsluiting, genomen door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, bekrachtigd. De invaliditeit (eerste aanvraag) is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 806.
82 Uitsluiting door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 820.
820 Ingevolge de uitsluiting door de adviserend geneesheer of door de geneesheer-inspecteur (buiten opdracht van de G.R.I.) is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 82.
83 Toepassing artikel 136 door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 830.
830 Ingevolge de toepassing van artikel 134 §2 (of artikel 24) door de adviserend geneesheer of door de geneesheer-inspecteur (buiten opdracht van de G.R.I.) is betrokkene niet meer gerechtigd op uitkeringen vanaf bb/bb/bbbb. De invaliditeit van betrokkene blijft erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 83.
84 Toepassing artikel 136 door de GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is vanaf 01/01/2011 vervangen door code 840.
840 Ingevolge de toepassing van artikel 134 §2 (of artikel 24) door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, is betrokkene niet meer gerechtigd op uitkeringen vanaf bb/bb/bbbb. De invaliditeit van betrokkene blijft erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015 Deze code vervangt vanaf 01/01/2011 code 84.
85 Toepassing artikel 24 door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
850 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I. akte genomen van de opheffing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) vanaf bb/bb/bbbb en van de uitsluiting door de adviserend geneesheer. Bijgevolg is de invaliditeit van betrokkene slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015
86 Toepassing artikel 24 door GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
860 In de zitting van zz/zz/zzzz heeft de HCGRI de toepassing van artikel 134 §2 (of van artikel 24) opgeheven vanaf bb/bb/bbbb en tevens de beslissing tot uitsluiting, genomen door de gewestelijke commissie van de G.R.I. of door een geneesheer-inspecteur, bekrachtigd. De invaliditeit is bijgevolg slechts erkend tot en met ee/ee/eeee. 01/01/2011 - 31/12/2015
87 Erkenning herval met uitsluiting door adviserend geneesheer of door geneesheer-inspecteur buiten opdracht GRI 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
95 Invaliditeit was erkend door GRI, doch later geweigerd wegens vaststelling van administratieve aard. 01/01/1997 - 31/12/2010 Deze code is geschrapt vanaf 01/01/2011.
900 in zitting van zz/zz/zzzz heeft de G.R.I., na onderzoek van het rapport van de gewestelijke commissie van de G.R.I. of van een geneesheer-inspecteur, beslist dat betrokkene niet als invalide mag worden erkend. 01/01/2011 - 31/12/2015
950 Wegens een vaststelling van administratieve aard (verzekerbaarheid niet in orde, overleden, gepensioneerd, werkhervatting, ...) kan de betrokkene niet als invalide worden erkend. 01/01/2011 - 31/12/2015
0 Geen einde bekend 01/01/2016 - ∞
1 Uitsluiting VI 01/01/2016 - ∞
2 Uitsluiting naar aanleiding van art. 134 §2/24 VI 01/01/2016 - ∞
3 Uitsluiting na niet-toegelaten arbeid art.101 VI 01/01/2016 - ∞
4 Uitsluiting RIZIV 01/01/2016 - ∞
5 Uitsluiting naar aanleiding van art. 134 §2/24 RIZIV 01/01/2016 - ∞
6 Uitsluiting na niet-toegelaten arbeid art. 101 RIZIV 01/01/2016 - ∞
7 Voorlopige spontane werkhervatting 01/01/2016 - ∞
8 Definitieve spontane werkhervatting 01/01/2016 - ∞
9 Pensioen 01/01/2016 - ∞
10 Overlijden 01/01/2016 - ∞