Wat doet de KSZ en hoe doet ze het ?

Wat doet de KSZ ?

In uw privé- of beroepsleven zijn er heel wat situaties die de toekenning van socialezekerheidsuitkeringen noodzakelijk maken: bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid, kinderlast, pensioen, handicap, ongeval.

Als potentiële begunstigde moet u bekend zijn bij de instellingen die deze tegemoetkomingen uitbetalen.

De Kruispuntbank heeft de volgende opdrachten:

 • De actoren van de Belgische sociale zekerheid aanzetten
  • tot een efficiënte en effectieve dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen,
  • op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten
  • door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties met behulp van nieuwe technologieën (e-government)
  • vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie.
 • De informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector bevorderen, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben.
 • Geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende informatie ter beschikking stellen van de beleidsvoerders en onderzoekers.

Hoe doet ze het?

Gedurende tien jaar hebben de Kruispuntbank en de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) alle instrumenten voorbereid, ontwikkeld en geïmplementeerd die hen nu in staat stellen naar een hogere versnelling over te schakelen om aldus geïntegreerde diensten aan te bieden.

Het netwerk

De Kruispuntbank heeft een elektronisch netwerk uitgebouwd dat de verschillende instellingen van sociale zekerheid met elkaar verbindt.

 • Binnen het netwerk is de Kruispuntbank een motor in een dynamiek van informatiedeling met betrekking tot de sociaal verzekerden en de werkgevers. Iedere instelling van sociale zekerheid is verantwoordelijk voor de opslag en het bijwerken van de informatie in haar gegevensbank.
 • Op basis van strikte machtigingen kunnen andere instellingen van sociale zekerheid via het netwerk de informatie uit de verschillende gegevensbanken raadplegen; hierdoor vermijdt men veelvuldige inzamelingen van identieke gegevens.
 • De sociale gegevens van persoonlijke aard worden bewaard en beheerd door de instelling die, naargelang de aard van de gegevens, hiervoor het meest aangewezen is.

Enkele voorbeelden

 • De loongegevens worden bewaard en bijgewerkt door de RSZ.
 • Informatie over de hoedanigheid van werkloze wordt bijgehouden door de werkloosheidssector.

Het verwijzingsrepertorium

Met het oog op de geautomatiseerde uitwisseling van persoonsgegevens beschikt de Kruispuntbank over een gegevensbank waarin geen inhoudelijke informatie wordt bewaard, maar enkel verwijzingsgegevens, die per persoon aangeven welke gegevens in welke socialezekerheidstak(ken) of -instelling(en) worden bijgehouden en mogen worden verkregen. Concreet bestaat dit verwijzingsrepertorium uit verschillende, onderling gerelateerde tabellen, waarvan de voornaamste zijn :

 • het personenrepertorium (wie-waar-hoe-wanneer-tabel), dat aangeeft welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke instellingen van sociale zekerheid m.b.t. welke periodes ;
 • de toegangsmachtigingstabel (wie-krijgt-wat-tabel), die aangeeft welke gegevens de onderscheiden soorten instellingen van sociale zekerheid mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers ;
 • de beschikbaarheidstabel (wat-waar-tabel), die aangeeft welke gegevens beschikbaar zijn in de onderscheiden soorten instellingen van sociale zekerheid m.b.t. de verschillende soorten dossiers.

Het verwijzingsrepertorium is geïmplementeerd in de vorm van een relationele gegevensbank en heeft drie functies:

 • Vooreerst stelt het de Kruispuntbank in staat om de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de instellingen van sociale zekerheid in goede banen te leiden. Indien een instelling van sociale zekerheid voor het uitvoeren van haar opdrachten behoefte heeft aan bepaalde persoonsgegevens, zal het verwijzingsrepertorium de aanvraag automatisch routeren naar de instelling van sociale zekerheid die het meest aangewezen is om de persoonsgegevens ter beschikking te stellen; vervolgens zal ook het antwoord op een efficiënte wijze aan de vragende instelling van sociale zekerheid worden bezorgd. Daarbij verzekert het verwijzingsrepertorium tevens de anonimiteit van het door de betrokken persoon vrij gekozen lidmaatschap van een meewerkende instelling van sociale zekerheid, voornamelijk van een vakbond en een ziekenfonds.
 • Ten tweede stelt het de Kruispuntbank in staat om een preventieve controle te verrichten op de wettigheid van de uitwisselingen van persoonsgegevens. Door de systematische toetsing van iedere uitwisseling van gegevens aan het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank wordt met name gewaarborgd dat de gegevens dezelfde persoon betreffen in hoofde van elke instelling die bij de uitwisseling betrokken is en dat de uitwisseling wordt verricht overeenkomstig de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en volgens de modaliteiten vastgelegd door de Kruispuntbank.
 • Ten slotte vervult het verwijzingsrepertorium een signaalfunctie. Het deelt op eigen initiatief iedere wijziging van persoonsgegevens mee aan de instellingen van sociale zekerheid die deze nodig zouden kunnen hebben en het zorgt ervoor dat de toegang tot de gegevens in een beveiligde omgeving verloopt en overeenkomstig de toelatingen die gegeven werden aan personen die uit hoofde van hun taak of voor de behoeften van de dienst er toegang toe hebben.

De uitwisseling van gegevens

Wanneer een instelling van sociale zekerheid bepaalde gegevens nodig heeft voor de uitvoering van haar opdracht, moet zij haar aanvraag elektronisch overmaken aan de Kruispuntbank. Dankzij haar verwijzings- en situeringsrepertorium zal de Kruispuntbank kunnen nagaan of de gevraagde gegevens reeds beschikbaar zijn bij een andere instelling van sociale zekerheid die aangesloten is op het netwerk van gestribueerde gegevens. Zo ja, zal zij de betrokken gegevens die bij een andere instelling van sociale zekerheid kunnen verkregen worden, ter beschikking stellen van de vragende instelling.

Slechts wanneer de gevraagde gegevens nog niet beschikbaar zijn in het netwerk, mag de vragende instelling deze gegevens rechtstreeks opvragen bij de werkgever of de sociaal verzekerde. Hierdoor zullen dezelfde gegevens geen twee keer door verschillende instellingen bij dezelfde persoon opgevraagd worden.

De automatische mededeling van wijzigingen

De Kruispuntbank zorgt ook voor de automatische mededeling van bepaalde wijzigingen die door een instelling aangebracht worden aan de gegevens die ze bewaart. Deze mededelingen zijn dan bestemd voor de andere instellingen die aangesloten zijn op het netwerk en die op de hoogte moeten gebracht worden van deze wijzigingen.

Bijvoorbeeld

Een sociaal verzekerde is verhuisd en heeft de nodige stappen ondernomen voor een domiciliëring in zijn nieuwe gemeente. De gemeente zal zelf het Rijksregister verwittigen. De Kruispuntbank die door het Rijksregister op de hoogte gebracht wordt van de adreswijziging, zal dan de nieuwe adresgegevens automatisch meedelen aan de instellingen die expliciet gevraagd hebben verwittigd te worden in geval van adreswijziging, bijvoorbeeld het ziekenfonds of het kinderbijslagfonds van de betrokken persoon.

De coördinatie van het portaal van de sociale zekerheid

De Kruispuntbank is ook een motor in de ontwikkeling van het portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be met:

 • informatie over alle aspecten van de sociale zekerheid
 • elektronische transacties voor burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en beroepsbeoefenaars
 • geharmoniseerde instructies en een beschrijving van het gehanteerde multifunctionele informatiemodel
 • een persoonlijke pagina voor elke burger, onderneming, dienstverlener en beroepsbeoefenaar
 • een toegang tot een aantal mobiele toepassingen (apps) voor burgers en ondernemingen, zoals Checkin@work en Student@work