Diensten

Overheidsprogramma 's

GSS - MyBEnefits

de burger deelt zijn sociale statuten mee aan de instellingen die instaan voor de controle en de toekenning van de sociale rechten, dit alles via een mobiele toepassing

KSZ eBox burger

beveiligde, elektronische brievenbus waarin de burger allerlei officiële documenten kan ontvangen

Identificatie van personen & media identificatie in de sociale zekerheid

Rijksregister/KSZ-registers

identificatiegegevens van natuurlijke personen

Linkenregister

database waarin de link tussen het Belgische identificatienummer van een persoon en zijn buitenlandse identificatiesleutels bewaard wordt

Verwijzingsrepertorium

duidt aan tot welke gegevens de instellingen toegang kunnen krijgen en voor welke burgers ze een dossier beheren

isi+-kaart

bijkomende identificatiedrager in de sociale zekerheid

Specificaties van de isi+-kaart

technische specificaties en dienst voor de uitreiking van de isi+-kaart

Aanvullende rechten (afgeleide)

Project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' (GSS)

vergemakkelijken van de toegang tot sociale statuten en harmonisatie van de toekenningsvoorwaarden van de daaraan verbonden rechten

GSS : Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

voorkeurtarief toegekend aan gezinnen behorend tot bepaalde sociale categorieën

GSS: gemeenten en provincies

vrijstellingen en toekening aanvullende voordelen (nieuwe contracten)

GSS : OCMW's

toekenning aanvullende voordelen

GSS : beschermde klant drinkwater

statuut beschermde klant in het drinkwater in Vlaanderen

Verwarmingstoelage

instructies en indiening van een aanvraag voor de verwarmingstoelage

Openbaar vervoer

diensten die aan openbare vervoersbedrijven toelaten om een voordeeltarief (gratis of met korting) toe te kennen

Sociaal telefoon- en/of internettarief

diensten die aan operatoren toelaten om een vermindering toe te kennen op installatiekosten en/of op een abonnement

Arbeidsrelaties

Dimona

verplichte aangifte door de werkgever van in- en uitdiensttreding

DmfA

gegevensuitwisselingen in het kader van de Multifunctionele Aangifte

Werkgeversrepertorium

gegevensuitwisselingen met betrekking tot werkgeversgegevens

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet

uitwisseling van gegevens over loopbaanonderbrekingen en tijdskredieten toegekend door de RVA en / of de Gewesten

Gezondheidszorg en sociale zekerheid

Maximumfactuur (sociale MAF, inkomens-MAF)

garantie dat elk gezin jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer dan het maximumbedrag hoeft uit te geven

Gegevens betreffende de verzekerbaarheid

recht op prestaties van de ziekteverzekering (verzekering, verhoogde tegemoetkoming, GMD, ...)

Kankeropsporing

bepalen van de doelgroepen die in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek naar verschillende kankers

Chronisch zieken

informatie betreffende de erkenning van het statuut van persoon met een chronische aandoening

Back to Work

re-integratie van personen op de arbeidsmarkt na een lange arbeidsongeschiktheid

Andere

Belastingsvoordelen

Vermindering of vrijstelling van belastingen

Sociale kennisgeving

verplichting van openbare of ministriele ambtenaren om na te gaan of een persoon of onderneming schulden heeft in de sociale zekerheid

Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

secundair repertorium bij KSZ voor het verspreiden van Dimona berichten, Rijksregister mutaties, arbeidsongevallen aan de betrokken Externe Diensten

Migrerende werknemers (Europese formulieren)

Europese gegevensuitwisseling van sociale zekerheidsgegevens voor het vergemakkelijken van de handhaving van verworven rechten van mobiele werknemers van de Europese Unie