Sociale sector

Tweedepijler pensioenen

Algemene Informatie

Bij Sigedis werd er een gegevensbank opgericht (DB2P of gegevensbank opbouw aanvullende pensioenen) waarin de opgebouwde rechten in het kader van tweedepijler pensioenen worden bijgehouden en beheerd.

De gegevensbank heeft volgende wettelijke doelstellingen:

Dutch

Linkenregister

Algemene info

Het linkenregister is een database waarin de link tussen het Belgische identificatienummer van een persoon en zijn buitenlandse identificatiesleutels bewaard wordt. Het Belgische identificatienummer is steeds een INSZ, d.w.z. ofwel een rijksregisternummer, ofwel een BIS-nummer.
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen divers van aard zijn, namelijk het nummer van het rijbewijs, van de identiteitskaart, van het paspoort of het socialezekerheidsnummer, ...

Een link in het linkenregister omvat de volgende elementen:

Dutch

Jaarlijkse vakantie

Algemene informatie

De RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) is de openbare instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars.

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft.
Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

Dutch

Arbeidsongeval - Beroepsziekte

Algemene informatie

Wanneer een werknemer slachtoffer is van een arbeidsongeval, meldt de betrokken arbeidsongevallenverzekeraar dit aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), alsook de beslissingen en het gevolg dat eraan gegeven wordt, onder meer de betaling van een vergoeding.

Een arbeidsongeval wordt als volgt gedefinieerd in de wet:

Dutch

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet

Algemene informatie

Vóór de zesde Staatshervorming waren de loopbaanonderbrekingen (openbare sector) en het tijdskrediet (privé-sector) de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid, terwijl de RVA belast was met het dagelijks beheer ervan.

Sinds de zesde Staatshervorming werden de loopbaanonderbrekingen geregionaliseerd. Elk gewest kan dus zijn eigen reglementering op dat vlak herzien en beheren.

Dutch

Back to Work

Algemene informatie

De federale overheid wil de professionele re-activatie van langdurig zieken vereenvoudigen voor zover de re-integratie van deze personen kan worden overwogen gelet op hun resterende capaciteiten. Dit project “Back to Work” genaamd, werd medio 2017 in productie genomen.

Hieronder het schema van het re-integratietraject voor werknemers

Dutch

GSS : OCMW's

Te ondernemen stappen

Uw OCMW heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt het OCMW de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in de OCMW-reglementering.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Dutch

GSS: gemeenten en provincies

Welke stappen moet de gemeente of provincie zetten?

Uw gemeente/provincie heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt gemeenten/provincies de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente/provincie behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in het provincie- of gemeentereglement.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Dutch

Vlaamse sociale bescherming (VSB)

Algemene informatie 

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten.  Wie officieel in Vlaanderen woont en zorgbehoevend is, kan bovendien een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming en een zorgbudget aanvragen. Daarmee kunnen mensen de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.

Dutch