Buiten sociale sector

Linkenregister

Algemene info

Het linkenregister is een database waarin de link tussen het Belgische identificatienummer van een persoon en zijn buitenlandse identificatiesleutels bewaard wordt. Het Belgische identificatienummer is steeds een INSZ, d.w.z. ofwel een rijksregisternummer, ofwel een BIS-nummer.
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen divers van aard zijn, namelijk het nummer van het rijbewijs, van de identiteitskaart, van het paspoort of het socialezekerheidsnummer, ...

Een link in het linkenregister omvat de volgende elementen:

Dutch

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet

Algemene informatie

Vóór de zesde Staatshervorming waren de loopbaanonderbrekingen (openbare sector) en het tijdskrediet (privé-sector) de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid, terwijl de RVA belast was met het dagelijks beheer ervan.

Sinds de zesde Staatshervorming werden de loopbaanonderbrekingen geregionaliseerd. Elk gewest kan dus zijn eigen reglementering op dat vlak herzien en beheren.

Dutch

Back to Work

Algemene informatie

De federale overheid wil de professionele re-activatie van langdurig zieken vereenvoudigen voor zover de re-integratie van deze personen kan worden overwogen gelet op hun resterende capaciteiten. Dit project “Back to Work” genaamd, werd medio 2017 in productie genomen.

Hieronder het schema van het re-integratietraject voor werknemers

Dutch

GSS : OCMW's

Te ondernemen stappen

Uw OCMW heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt het OCMW de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in de OCMW-reglementering.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Dutch

GSS: gemeenten en provincies

Welke stappen moet de gemeente of provincie zetten?

Uw gemeente/provincie heeft officieel beslist om over te gaan tot de automatische toekenning van een aanvullend voordeel.

De KSZ biedt gemeenten/provincies de mogelijkheid om te weten welke inwoners van de gemeente/provincie behoren tot de verschillende sociale categorieën die bedoeld worden in het provincie- of gemeentereglement.
De diensten van de KSZ zijn toegankelijk mits naleving van de vastgestelde procedure. Enkel dossiers die volledig zijn worden in aanmerking genomen.

Dutch

Dimona

Algemene informatie

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is een elektronisch bericht waarbij de werkgever de indienst- en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft aan de RSZ. Ze is verplicht voor alle werkgevers uit de openbare en de privésector.

Met Dimona geeft de werkgever aan of een werknemer

Dutch

isi+-kaart

Algemene informatie

Sinds 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen een isi+-kaart uit aan een specifieke doelgroep, de kinderen jonger dan 12 jaar en de sociaal verzekerden die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunnen of moeten beschikken.

De functie ervan is tweevoudig: de identificatie van de sociaal verzekerde en de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens.

Dutch