Arbeidsrelaties

Jaarlijkse vakantie

Algemene informatie

De RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) is de openbare instelling van sociale zekerheid die verantwoordelijk is voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars.

Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft.
Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

Dutch

Arbeidsongeval - Beroepsziekte

Algemene informatie

Wanneer een werknemer slachtoffer is van een arbeidsongeval, meldt de betrokken arbeidsongevallenverzekeraar dit aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), alsook de beslissingen en het gevolg dat eraan gegeven wordt, onder meer de betaling van een vergoeding.

Een arbeidsongeval wordt als volgt gedefinieerd in de wet:

Dutch

Loopbaanonderbreking, tijdskrediet

Algemene informatie

Vóór de zesde Staatshervorming waren de loopbaanonderbrekingen (openbare sector) en het tijdskrediet (privé-sector) de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid, terwijl de RVA belast was met het dagelijks beheer ervan.

Sinds de zesde Staatshervorming werden de loopbaanonderbrekingen geregionaliseerd. Elk gewest kan dus zijn eigen reglementering op dat vlak herzien en beheren.

Dutch

Dimona

Algemene informatie

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is een elektronisch bericht waarbij de werkgever de indienst- en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft aan de RSZ. Ze is verplicht voor alle werkgevers uit de openbare en de privésector.

Met Dimona geeft de werkgever aan of een werknemer

Dutch

Aansluitingsgegevens Zelfstandigen

Algemene informatie

Binnen het netwerk van de sociale zekerheid beheert het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) een secundair netwerk waar elf sociale verzekeringsfondsen (verder afgekort als "SVF") deel van uitmaken.

Het "Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders" of kortweg ARZA wordt beheerd door het RSVZ en heeft onder meer de volgende kenmerken:

Dutch

Gegevens uit de werkloosheidssector

Algemene informatie

De werkloosheidssector evolueert voortdurend; de opdrachten evolueren doorheen de tijd in functie van de beleidsbeslissingen. De verschillende opdrachten van de werkloosheidssector zijn gebaseerd op twee grote pijlers:

  • de begeleiding en opvolging van de werkzoekenden 
  • de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen en de controle ervan

De begeleiding en opvolging van de werkzoekenden

Een deel van de opdrachten die onder deze pijler vallen wordt beheerd door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten:

Dutch

Werkgeversrepertorium

Algemene Informatie

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) houdt een werkgeversrepertorium bij. In deze gegevensbank worden de basisidentificatiegegevens met betrekking tot de werkgever bewaard alsmede de aanduiding van de werkgeverscategorie waartoe hij behoort. Deze informatie wordt door de werkgever meegedeeld bij zijn inschrijving bij de RSZ, eventuele wijzigingen van deze gegevens worden natuurlijk ook bijgehouden en ook de historiek is beschikbaar. Dit werkgeversrepertorium vormt een belangrijke gegevensbron voor het netwerk beheerd door de KSZ.

Dutch

ASR

Algemene informatie

Wanneer een sociaal risico zich voordoet, moet de sociaal verzekerde en/of zijn werkgever hiervan aangifte doen aan de bevoegde instelling van sociale zekerheid: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (en de uitbetalingsinstellingen), de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) of bij de ziekenfondsen. Gegevens over periodes van niet-tewerkstelling met genot van socialezekerheidsuitkeringen zijn rechtstreeks uitgewisseld tussen de betrokken instellingen van sociale zekerheid. 

Dutch

DmfA

Algemene informatie

Elke werkgever doet elk kwartaal een " Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte" (DmfA) bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met daarin de loon- en arbeidstijdgegevens van al zijn werknemers. Voor elke aangifte maakt de RSZ per persoon een attest aan met deze loon- en arbeidstijdgegevens.

Dutch