Minimale normen

De Minimale Normen omvatten 10 basisprincipes met betrekking tot informatiebeveiliging die moeten worden nageleefd.(bijlage A van de 10 basisprincipes).

Belangrijk

Deze set van 'minimale normen' werd goedgekeurd op 7 maart 2017 en zal jaarlijks worden gereviseerd.

De jaarlijkse vragenlijst die de situatie van het vorige jaar evalueert moet dan ook worden afgezet tegen de geldende Minimale Normen over dezelfde periode. Het spreekt voor zich dat verbeterpunten en nieuwe initiatieven op het vlak van informatiebeveiliging worden afgetoetst aan de actuele Minimale Normen.

De Minimale Normen

1. Overzicht en Definities

2. Minimale Normen

3. Beleidslijnen

4. Bijkomende documenten