Sectoraal comité van de sociale zekerheid

AVG - Welke wijzigingen voor het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid ?

In het licht van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op 25 mei 2018 wordt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid afgeschaft en omgevormd tot het Informatieveiligheidscomité. Het Sectoraal Comité blijft echter functioneel totdat de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité wordt gestemd en diens leden worden benoemd.

Na 24 mei behoudt het Sectoraal Comité, en daarna het Informatieveiligheidscomité, de bevoegdheden die niet worden overgedragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit betreft o.a. het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens. De behandeling van klachten en het verlenen van adviezen zal immers wel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen.

Samenstelling van de afdeling sociale zekerheid

Voorzitter

Yves ROGER
(plaatsvervanger: M. Joel LIVYNS)

Lid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Dirk VAN DER KELEN
(plaatsvervanger: Ivan VANDERMEERSCH)

Externe leden

Informaticadeskundige

Jean RAMAEKERS (professor aan de Facultés Notre-Dame de la Paix te Namen) 
(plaatsvervanger: Bart SIJNAVE)

Rechtsgeleerden

Michel DISPERSYN (gewoon hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles) 
(plaatsvervanger: Pascal HUBAIN)

Paul SCHOUKENS (professor aan de Katholieke Universiteit Leuven)
(plaatsvervanger: Ludwine CASTELEYN)

Geneesheer

Bart VIAENE (arbeidsgeneesheer/informaticus verbonden aan de vzw IDEWE, Interbedrijfsgeneeskundige dienst voor werkgevers
(plaatsvervanger: Stefaan BARTHOLOMEEUSEN)

Actiedomeinen

Kruispuntbankwet

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Kruispuntbankwet, in het bijzonder de gegevensbeschermende bepalingen, door de Kruispuntbank, de socialezekerheidsinstellingen en, in het algemeen, alle personen die voor de toepassing van de sociale zekerheid omgaan met gegevens van persoonlijke aard.

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid kan, uit eigen beweging of op verzoek, aanbevelingen formuleren m.b.t. de uitvoering en de naleving van de Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsmaatregelen. Het kan bovendien, met dezelfde doelstelling, bijdragen tot de oplossing van principiële problemen en geschillen betreffende de toepassing van de Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsmaatregelen.

De voorzitter bezit de mogelijkheid om geschillen, die het Sectoraal Comité niet kan oplossen of waarvoor de betrokkenen geen bevredigende oplossing voorstellen, aanhangig te maken bij de arbeidsgerechten.

Statistieken

Een voorafgaand advies van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid wordt uitdrukkelijk door de Kruispuntbankwet vereist voor de doorgave van statistisch basismateriaal en steekproeven aan onderzoeksinstellingen.

Veiligheidsconsulenten

Het voorafgaand advies van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is eveneens vereist voor de aanduiding van de veiligheidsconsulenten voor de instellingen van sociale zekerheid die rechtstreeks op de Kruispuntbank zijn aangesloten. Het Sectoraal Comité houdt toezicht op het feit of de veiligheidsconsulenten van de instellingen van sociale zekerheid en van de Kruispuntbank een voortdurende passende vorming genieten en hun werkzaamheden op gecoördineerde wijze uitvoeren; zo nodig neemt het Sectoraal Comité in dat verband de nodige maatregelen. 
Om dit advies aan te vragen worden alle nodige gegevens ingevuld op een formulier  dat bij het Sectoraal Comité moet worden ingediend.

Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard

De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door instellingen van sociale zekerheid aan andere instanties, binnen of buiten het netwerk, vereist een machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 0p een paar wettelijke voorziene uitzonderingen na, verleent het Sectoraal Comité op voorhand de machtiging voor de uitwisseling van alle types socialegegevensstromen tussen de instellingen van sociale zekerheid alsook voor de stromen afkomstig van instellingen ten behoeve van personen die niet tot het netwerk van de Kruispuntbank behoren.

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is overigens gelast een inventaris bij te houden omtrent welke gegevensuitwisselingen geoorloofd zijn. Concreet wordt hieraan vorm gegeven door een kennissysteem uitgewerkt door de Kruispuntbank, dat automatisch de beschikbaarheids- en toegangsmachtigingstabel van het verwijzingsrepertorium voedt. Het kennissysteem is ten allen tijde raadpleegbaar en vormt een belangrijk instrument ter ondersteuning van een doeltreffende gegevensbescherming.

De volgende mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard evenwel vrijgesteld van een voorafgaande machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid:

  • mededelingen tussen een instelling van sociale zekerheid en haar onderaannemer (artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997);
  • mededelingen tussen instellingen die tot eenzelfde secundair netwerk behoren, die nodig zijn om de taken uit te voeren die hen werden toevertrouwd door of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling betreffende de sociale zekerheid (artikel 2, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997); deze mededelingen moeten evenwel door de beheersinstelling van het betrokken secundair netwerk aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en de Kruispuntbank worden aangegeven (artikel 7, 1°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997);
  • mededelingen tussen enerzijds het RIZIV en anderzijds het NIC of de ziekenfondsen die nodig zijn om de taken uit te voeren die hen werden toevertrouwd door of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling betreffende de sociale zekerheid (artikel 2, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997); deze mededelingen moeten evenwel door het RIZIV in samenspraak met het NIC aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en de Kruispuntbank worden aangegeven (artikel 7, 2°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997);
  • mededelingen van bepaalde basisidentificatiegegevens binnen het netwerk (artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997) - het betreft het INSZ, de naam en de voornamen, de geboorteplaats en -datum, het geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de plaats en datum van overlijden, het beroep, de burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin en de opeenvolgende wijzigingen van deze gegevens - ; deze mededelingen moeten evenwel door de instelling die de mededeling verricht aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en de Kruispuntbank worden aangegeven (artikel 7, 3°, van het koninklijk besluit van 4 februari 1997).
  • Elke aangifte in de zin van artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 februari 1997 moet worden verricht binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de mededelingen een aanvang namen, en dit door middel van een formulier waarvan het model werd vastgesteld door het Beheerscomité van de Kruispuntbank.

Het Toezichtscomité (thans Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid) heeft in zijn beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 1995 alvast onder bepaalde voorwaarden een globale machtiging verleend tot mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de instellingen van sociale zekerheid enerzijds aan personen en verenigingen die de belangen van de sociaal verzekerden behartigen, mits zij beschikken over een schriftelijke of impliciete lastgeving van de sociaal verzekerde, en anderzijds aan de bestemmelingen van persoonsgegevens bedoeld in artikel 14, eerste lid, 2° tot 4° van de Kruispuntbankwet voor zover ze die nodig hebben voor het vervullen van de in dit artikel vermelde doelstellingen.

Bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996, gecoördineerd op 10 augustus 1999, heeft het Toezichtscomité (thans Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid) de instellingen van sociale zekerheid eveneens op een globale wijze gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan bepaalde privé-mandatarissen en openbare besturen buiten het netwerk van de sociale zekerheid die deze gegevens nodig hebben in het kader van hun wettelijk opgedragen taken. Het betreft onder meer gerechtsdeurwaarders, officieren van gerechtelijke politie, het Rekenhof en de federale ombudsmannen. Bij beraadslagingen nr. 99/25 van 2 maart 1999 en 00/58 van 9 mei 2000 werden de instellingen van sociale zekerheid daarenboven op een algemene wijze gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan schuldbemiddelaars belast met een procedure van collectieve schuldenregeling.

Behandeling van klachten

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid behandelt bovendien klachten met betrekking tot de schending van de rechtsregels waarover het controle uitoefent. Iedere persoon, en in het bijzonder elk personeelslid van een instelling van sociale zekerheid, kan zich, zonder dat hij hier vooraf toestemming nodig heeft, tot het Sectoraal Comité wenden om feiten of toestanden mee te delen die een optreden van het comité nodig maken of om nuttige suggesties te doen.

Onderzoeksbevoegdheden

De leden van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beschikken, individueel of collegiaal, over ruime onderzoeksbevoegdheden. Zo zijn ze bij de uitvoering van hun opdrachten gerechtigd kennis te nemen van alle informatie en documenten gebruikt voor socialezekerheidsdoeleinden, hebben ze vrije toegang tot alle lokalen waar vermoedelijk activiteiten worden verricht in verband met de toepassing van de sociale zekerheid (artikel 47 Kruispuntbankwet) en is elke persoon of instantie die tussenkomt bij de toepassing van de sociale zekerheid ertoe gehouden aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid alle gevraagde inlichtingen te verstrekken (artikel 48 Kruispuntbankwet), zonder zich te kunnen beroepen op de vrijwaring van het (medisch) beroepsgeheim (artikel 28 Kruispuntbankwet). Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid kan bij zijn activiteiten een beroep doen op sociale inspecteurs met uitgebreide controlebevoegdheden en op deskundigen.

Beraadslagingen

Activiteitenverslag

Ieder jaar stelt het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid een uitvoerig activiteitenverslag op ten behoeve van het Parlement, de Regering en het Beheerscomité van de Kruispuntbank. Geïnteresseerden kunnen dit verslag raadplegen of bestellen. Opgelet, dit verslag is dit jaar niet meer beschikbaar in gedrukte versie !

Beraadslagingen

De beraadslagingen kan u gratis bestellen op het secretariaat van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid: 
mevrouw Joke Vanderpoorten tel 02-74 18 427 - joke.vanderpoorten@ksz-bcss.fgov.be.

Machtigingen

Krachtens artikel 15 van de Kruispuntbankwet vereist elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid een principiële machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (wat betreft de mededelingen binnen het netwerk kan de Koning voorzien in uitzonderingen op deze vereiste - zie hiervoor het koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid).

Om een machtiging te verkrijgen dient een aanvraag ingediend te worden bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Het document hierna geeft een aantal richtlijnen die in acht moeten worden genomen bij het opstellen en het indienen van een aanvraag tot machtiging.

Aanbevelingen