Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

AFDELING 1. OPRICHTING VAN DE KRUISPUNTBANK

Artikel 1.

Onder de benaming "Kruispuntbank van de sociale zekerheid" wordt bij [de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - gewijzigd bij artikel 195 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)] een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, hierna "Kruispuntbank" genoemd.

AFDELING 2. DEFINITIES

Art. 2.

Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en van haar uitvoeringsmaatregelen wordt verstaan onder:

1°) "sociale zekerheid":

a) alle regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, alsmede die van de sociale zekerheid voor de zeelieden ter koopvaardij en voor de mijnwerkers;

[b) alle regelingen bedoeld onder a), waarvan de toepassing is uitgebreid tot de personen tewerkgesteld in de openbare sector, en de regelingen van de openbare sector die een gelijkwaardige functie vervullen als de regelingen bedoeld onder a); – vervangen bij artikel 28 van de wet van 25 juni 1997 (Belgisch Staatsblad van 13 september 1997)]

c) alle regelingen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

d) alle regelingen opgesomd in artikel 12 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid of bedoeld door de wet van 16 juni 1960, die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Rwanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;

[e) alle regelingen van het stelsel van sociale bijstand, bestaande uit de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het recht op maatschappelijke integratie, de gewaarborgde gezinsbijslag, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen; - vervangen bij artikel 126 van de wet van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004)]

f) alle voordelen ter aanvulling van de prestaties verzekerd binnen het verband van de in littera a) bedoelde sociale zekerheid, toegekend binnen de perken van hun statuten door de in 2°, littera c, bedoelde fondsen voor bestaanszekerheid;

g) alle regels betreffende de heffing en de invordering van de bijdragen en andere inkomsten die tot de financiering van de voormelde takken en voordelen bijdragen;

2° "instellingen van sociale zekerheid":

a) de openbare instellingen van sociale zekerheid, andere dan de Kruispuntbank, alsmede [de federale overheidsdiensten - gewijzigd bij artikel 196 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)] die met de toepassing van de sociale zekerheid zijn belast;

b) de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, dat wil zeggen de instellingen van privaatrecht, andere dan de sociale secretariaten voor werkgevers [en de tariferingsdiensten van de apothekersverenigingen, - ingevoegd bij artikel 64, 1°, van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)] die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van de sociale zekerheid;

c) de fondsen voor bestaanszekerheid krachtens de wet van 7 januari 1958 opgericht door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de schoot van de paritaire comités en door de Koning algemeen verbindend verklaard, in de mate dat zij in 1°, littera f, bedoelde aanvullende voordelen toekennen;

[d) de personen die door de in a), b) en c) bedoelde instellingen van sociale zekerheid worden belast met het bijhouden van een bijzonder repertorium van de personen bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°; - ingevoegd bij artikel 64, 2°, van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)];

[e) de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de openbare instellingen bedoeld in artikel 18 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, voor wat betreft hun opdrachten inzake kinderbijslag voor het eigen personeel; – ingevoegd bij artikel 85, 1°, van de wet van 25 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999)]

[f) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor zover zij belast zijn met de toepassing van de sociale zekerheid in de zin van deze wet; - ingevoegd bij artikel 37 van de wet van 1 maart 2007(Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)];

3° "personen": de natuurlijke personen, de verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en alle instellingen of openbare besturen;

4° "sociale gegevens": alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de sociale zekerheid;

5° "sociale gegevensbanken": de gegevensbanken waarin de sociale gegevens door of voor rekening van de instellingen van sociale zekerheid worden bewaard;

6° "sociale gegevens van persoonlijke aard": alle sociale gegevens met betrekking tot een [natuurlijke – ingevoegd bij artikel 85, 2°, van de wet van 25 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999)] persoon die is of kan worden geïdentificeerd;

[7° "[sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen – gewijzigd bij artikel 89 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]": alle sociale gegevens van persoonlijke aard waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand van de natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd, met uitzondering van de louter administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorging; – vervangen bij artikel 85, 3°, van de wet van 25 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999)]

8° "Rijksregister": het Rijksregister van de natuurlijke personen ingesteld door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

9° "netwerk": het geheel bestaande uit de sociale gegevensbanken, de Kruispuntbank en het Rijksregister, eventueel uitgebreid overeenkomstig artikel 18;

[10° [“sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid”– gewijzigd bij artikel 37 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]: het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – gewijzigd bij artikel 37 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] ingesteld binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. – ingevoegd bij artikel 11 van de wet van 26 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2003)].

De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het begrip "sociale zekerheid" bedoeld in het eerste lid, 1°, wijzigen.

HOOFDSTUK II. DE OPDRACHTEN VAN DE KRUISPUNTBANK

AFDELING 1. DE UITWISSELING EN DE INZAMELING VAN DE SOCIALE GEGEVENS

[Art. 2bis.

De Kruispuntbank heeft, binnen de filosofie van de virtuele matrix en in permanente afstemming met de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, tot opdracht:

1° het uitwerken van een gemeenschappelijke strategie inzake e-government binnen de sociale zekerheid en het opvolgen van de naleving ervan;

2° het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie van het beleid met deze gemeenschappelijke strategie;

3° het begeleiden van de instellingen van sociale zekerheid bij de implementatie van deze gemeenschappelijke strategie;

4° het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van de informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van deze strategie, en het opvolgen van de naleving ervan;

5° het uitwerken van projecten en diensten die potentieel de instellingen van sociale zekerheid overkoepelen en deze gemeenschappelijke strategie ondersteunen;

6° het beheren van de samenwerking met andere overheden inzake e-government en informatie- en communicatietechnologie. - ingevoegd bij artikel 247 van de wet van 22 december 2003 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003)]

[7° het aanbieden van een dienst in de zin van artikel 4/2 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid. – ingevoegd bij artikel 54 van de wet van 19 maart 2013 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013)]

Art. 3.

De Kruispuntbank is belast met het leiden en organiseren van en het machtigen tot de uitwisseling van sociale gegevens tussen de sociale gegevensbanken.

Ze coördineert daarenboven de betrekkingen tussen de instellingen van sociale zekerheid onderling en tussen deze instellingen en het Rijksregister.

[Art. 3bis.

De Kruispuntbank is belast met het ondersteunen van de instellingen van sociale zekerheid teneinde hen door middel van nieuwe technologieën in staat te stellen hun opdrachten ten behoeve van de gebruikers van de door hen aangeboden diensten uit te voeren op een effectieve en efficiënte wijze, met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor de betrokkenen en, voor zover mogelijk, op hun eigen initiatief. - ingevoegd bij artikel 248 van de wet van 22 december 2003 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003)]

[Art. 3ter.

De Kruispuntbank maakt, waar nodig, voor elke geïntegreerde dienst afspraken met andere dienstenintegratoren over:

1° wie welke authenticatie van de identiteit, verificaties en controles verricht aan de hand van welke middelen en daarover de verantwoordelijkheid draagt;

2° hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte authenticaties van de identiteit, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch worden bewaard en uitgewisseld;

3° wie welke registratie van toegang, poging tot toegang tot de diensten van de dienstenintegratoren of enige andere verwerking van gegevens via een dienstenintegrator bijhoudt;

4° hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op initiatief van een betrokken instantie of een controle-orgaan of naar aanleiding van een klacht, een volledige reconstructie kan geschieden die ertoe strekt te bepalen welke natuurlijke persoon welke dienst heeft gebruikt met betrekking tot welke persoon, wanneer en voor welke doeleinden;

5° de bewaringstermijn van de geregistreerde gegevens, die minstens tien jaar moet bedragen, evenals de wijze waarop deze kunnen worden geraadpleegd door degenen die hiertoe gerechtigd zijn. – ingevoegd bij artikel 11 van de wet van 5 mei 2014 (Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014)]

[Art. 4.

§1. De Kruispuntbankregisters zijn gegevensbanken beheerd door de Kruispuntbank, waarin overeenkomstig de bepalingen van dit artikel identificatiegegevens aangaande natuurlijke personen worden opgeslagen en ter beschikking gesteld met het oog op de identificatie van de betrokken natuurlijke personen door de instanties bedoeld in § 4 in het kader van doeleinden waarvoor zij toegang hebben tot of mededeling bekomen van de gegevens opgenomen in de Kruispuntbankregisters.

§ 2. De Kruispuntbankregisters zijn complementair en subsidiair aan het Rijksregister. In de Kruispuntbankregisters worden ingeschreven de natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister of van wie niet alle nodige identificatiegegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister, voor zover hun identificatie vereist is voor de toepassing van de sociale zekerheid, voor het uitvoeren van de opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen aan een Belgische openbare overheid of voor het vervullen van de taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd aan een natuurlijke persoon of aan een openbare of private instelling van Belgisch recht.

Tussen de Kruispuntbankregisters en het Rijksregister geschiedt een regelmatige synchronisatie, zodat met betrekking tot de natuurlijke personen die zijn ingeschreven in het Rijksregister en van wie alle nodige identificatiegegevens systematisch in het Rijksregister worden bijgewerkt, geen gegevens in de Kruispuntbankregisters blijven opgeslagen, behoudens de eventuele historiekgegevens met betrekking tot de periode gedurende dewelke ze in de Kruispuntbankregisters waren ingeschreven.

Voor zover de in het eerste lid bedoelde natuurlijke personen niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister, kent de Kruispuntbank hen bij de inschrijving in de Kruispuntbankregisters zelf een identificatienummer toe.

§ 3. Het Beheerscomité van de Kruispuntbank bepaalt, na overleg met het Rijksregister, per categorie natuurlijke personen en/of per categorie identificatiegegevens de rechtvaardigende stukken op grond waarvan identificatiegegevens in de Kruispuntbankregisters kunnen worden opgenomen en gewijzigd en welke instellingen van sociale zekerheid of Belgische openbare overheden, natuurlijke personen en openbare of private instellingen van Belgisch recht bevoegd zijn om op grond van die rechtvaardigende stukken identificatiegegevens in de Kruispuntbankregisters op te nemen en te wijzigen. De aldus aangeduide instellingen van sociale zekerheid, Belgische openbare overheden, natuurlijke personen en openbare of private instellingen van Belgisch recht zijn verantwoordelijk voor de overeenstemming van de betrokken identificatiegegevens met de rechtvaardigende stukken. De aan de Kruispuntbank ter beschikking gestelde gegevens moeten voldoen aan de door het Beheerscomité van de Kruispuntbank vastgelegde kwaliteitsnormen om de betrokken persoon eenduidig te kunnen identificeren.

§ 4. Hebben, onverminderd de toepassing van artikel 15, toegang tot de identificatiegegevens van de Kruispuntbankregisters of bekomen er mededeling van:

1° de instellingen van sociale zekerheid voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de toepassing van de sociale zekerheid;

2° de toekennende instanties bedoeld in artikel 11bis voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de toekenning van een aanvullend recht bedoeld in artikel 11bis;

3° de openbare overheden voor zover zij de identificatiegegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de opdrachten die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen;

4° de natuurlijke personen of openbare of private instellingen voor zover zij de identificatiegegevens nodig hebben voor het vervullen van de taken van algemeen belang die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd;

5° de personen die handelen als onderaannemer van de in 1°, 2°, 3° en 4° bedoelde openbare overheden, natuurlijke personen en openbare of private instellingen.

§ 5. Iedere openbare overheid, natuurlijke persoon en openbare of private instelling die overeenkomstig § 4 toegang heeft tot de identificatiegegevens van de Kruispuntbankregisters of er mededeling van bekomt, wijst, al dan niet onder het personeel, een consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan die onder meer de functie vervult van aangestelde voor de gegevensbescherming bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt meegedeeld aan de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid behalve indien deze reeds met toepassing van een andere bepaling vastgesteld door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of aan een in haar schoot opgericht sectoraal comité werd meegedeeld.

Voor zover reeds met toepassing van artikel 24 een veiligheidsconsulent werd aangewezen, vervult deze tevens de rol van consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

§ 6. Iedere openbare overheid, natuurlijke persoon en openbare of private instelling die overeenkomstig § 4 toegang heeft tot de identificatiegegevens van de Kruispuntbankregisters of er mededeling van bekomt, is verplicht :

1° bij naam de organen of aangestelden aan te wijzen die, omwille van hun bevoegdheden, gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de identificatiegegevens of er mededeling van te bekomen en hen te informeren overeenkomstig artikel 16, § 2, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; van deze organen of aangestelden moeten ze een lijst opstellen;

2° de personen die daadwerkelijk belast zijn met het verwerken van de identificatiegegevens een verklaring te laten ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijke karakter van de identificatiegegevens te bewaren. – vervangen bij artikel 38 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[Art. 5.

§ 1. De Kruispuntbank verzamelt sociale gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen d ie ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.

Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerh eid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 39 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] bedoeld in artikel 37 vooraf een advies te verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau.

§ 2. De Kruispuntbank gebruikt de met toepassing van § 1 verzamelde sociale gegevens eveneens voor het bepalen van de doelgroep van onderzoeken die worden verricht aan de hand van een bevraging van de proefpersonen. Deze bevraging geschiedt in principe door de Kruispuntbank in opdracht van de uitvoerder van het onderzoek, zonder dat sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de proefpersonen aan de uitvoerder van het onderzoek worden meegedeeld en na advies van [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 39 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], tenzij het onderzoek wordt verricht door of in opdracht van de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare inst ellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau.

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de Kruispuntbank beschouwd als een intermediaire organisatie, zoals gedefinieerd krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. - vervangen bij artikel 38 van de wet van 2 augustus 2002 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002)].

AFDELING 2. HET BIJHOUDEN VAN HET REPERTORIUM VAN DE PERSONEN

Art. 6.

[§ 1. – ingevoegd bij artikel 40 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] De Kruispuntbank houdt een repertorium van de personen bij. Dit repertorium geeft per [natuurlijke - ingevoegd bij artikel 40 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] persoon aan welke types van sociale gegevens van persoonlijke aard in het netwerk beschikbaar zijn en waar ze worden bewaard.

Het repertorium geeft deze plaats van bewaring aan:

1° hetzij door de vermelding van de instelling van sociale zekerheid waar de gegevens worden bewaard;

2° hetzij door de vermelding van één of meerdere regelingen van de sociale zekerheid waar deze gegevens beschikbaar zijn, voor zover één of meerdere instellingen van sociale zekerheid belast met de toepassing van deze regeling of van deze regelingen een bijzonder repertorium van de personen bijhouden volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.

[§ 2. Het repertorium van de personen kan ook per natuurlijke persoon aangeven welke soorten sociale gegevens van persoonlijke aard ter beschikking worden gesteld van welke personen die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de opdrachten die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toegewezen of voor het vervullen van de taken van algemeen belang die hen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn toevertrouwd. – ingevoegd bij artikel 40 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

AFDELING 3. DE TOEGANG TOT DE GEGEVENS VAN HET RIJKSREGISTER EN DE IDENTIFICATIEMIDDELEN

Art. 7.

Voor de uitvoering van haar opdrachten heeft de Kruispuntbank:

1° toegang tot de gegevens die in het Rijksregister zijn opgeslagen en die voor een instelling van sociale zekerheid toegankelijk zijn;

2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

[Art. 8.

§ 1. Bij de verwerking van gegevens in toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden uitsluitend de volgende identificatiemiddelen gebruikt:

1° het identificatienummer van het Rijksregister, indien het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in voormeld Rijksregister opgenomen is;

2° het identificatienummer van de Kruispuntbank, vastgesteld op de wijze bepaald door de Koning, indien het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die niet in voormeld Rijksregister opgenomen is.

§ 2. Het gebruik van het onder § 1, 2°, bedoelde identificatienummer van de Kruispuntbank is vrij. - vervangen bij artikel 71 van de wet van 16 januari 2003 (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003)]

[AFDELING 4. DE UITVOERING VAN ANDERE OPDRACHTEN
- ingevoegd bij artikel 13 van de wet van 19 juli 2001 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001)]

[Art. 8bis.

De Kruispuntbank kan opdrachten uitvoeren op het vlak van informatiebeheer en informatieveiligheid, die haar worden toevertrouwd door de federale overheidsdienst informatie- en communicatie-technologie. - ingevoegd bij artikel 13 van de wet van 19 juli 2001 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001 - erratum: Belgisch Staatsblad van 15 augustus 2001)]

HOOFDSTUK III. DE RECHTEN EN DE PLICHTEN VAN DE KRUISPUNTBANK EN VAN DE INS TELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID

AFDELING 1. DE FUNCTIONELE VERDELING VAN DE GEGEVENSOPSLAG

Art. 9.

De Kruispuntbank kan, na het advies van haar Algemeen Coördinatiecomité te hebben ingewonnen, de opslag van de sociale gegevens functioneel opdelen onder de instellingen van sociale zekerheid. Deze instellingen zijn in dat geval verplicht de gegevens, waarvan hen de bewaring is toevertrouwd, in hun sociale gegevensbanken op te slaan en bij te houden.

[Art. 9bis.

§ 1. Er wordt een pensioengegevensbank ingesteld met betrekking tot de wettelijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen alsook met betrekking tot alle andere als zodanig geldende Belgische en buitenlandse voordelen en tot de voordelen bedoeld als aanvulling van een pensioen, zelfs als dit laatste niet is verworven, en toegekend, hetzij bij toepassing van wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, een ondernemingsreglement, een collectieve ondernemings- of sectoriële overeenkomst.

§ 2. De pensioengegevensbank wordt opgebouwd op basis van inlichtingen die worden ingezameld op grond van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

§ 3. De pensioengegevensbank bevat de gegevens vereist voor de toepassing van de bepalingen inzake samenloop tussen de voordelen bedoeld in §1, alsook alle nuttige gegevens met het oog op de uitvoering van volgende bepalingen:

1° artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

2° artikel 68 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;

3° artikelen 270 tot 275 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992.

De pensioengegevensbank kan door de Kruispuntbank tevens gebruikt worden voor de in [artikel 5, § 1, eerste lid, - gewijzigd bij artikel 197 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)] bedoelde doelstellingen.

§ 4. De pensioengegevensbank wordt [… – opgeheven bij artikel 2 van de wet van 13 maart 2013 (Belgisch Staatsblad van 21 maart 2013)] beheerd door [de Federale Pensioendienst – gewijzigd bij artikel 114 van de wet van 18 maart 2016 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2016)] [… – opgeheven bij artikel 2 van de wet van 13 maart 2013 (Belgisch Staatsblad van 21 maart 2013)]. Het beheer van de gegevensbank en de inzameling van de gegevens die erin worden opgenomen geschiedt met inachtneming van de regels vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité. – ingevoegd bij artikel 65 van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)]

AFDELING 2. DE MEDEDELING VAN DE SOCIALE GEGEVENS BINNEN EN BUITEN HET NETWERK

Art. 10.

De instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht aan de Kruispuntbank alle sociale gegevens mee te delen, onder andere langs elektronische weg, die deze nodig heeft voor de uitvoering van haar opdrachten.

[Art. 11.

Alle instellingen van sociale zekerheid winnen de sociale gegevens die ze nodig hebben in in het netwerk, als ze daar beschikbaar zijn.

Ze zijn er bovendien toe gehouden zich tot de Kruispuntbank te richten wanneer ze de juistheid nagaan van de sociale gegevens die in het netwerk beschikbaar zijn.

De instellingen van sociale zekerheid zamelen sociale gegevens waarover ze beschikken in uitvoering van het eerste lid niet meer in bij de betrokkene, zijn lasthebber of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Zodra de betrokkene, zijn lasthebber of zijn wettelijke vertegenwoordiger vaststelt dat een instelling van sociale zekerheid over onvolledige of onjuiste sociale gegevens beschikt bij het uitvoeren van zijn opdracht, meldt hij de nodige verbeteringen of aanvullingen onverwijld aan de betrokken instelling van sociale zekerheid.

De toepassing van de bepalingen van dit artikel kan, onverminderd de toepassing van de geldende regels inzake verjaring en stuiting, er in geen geval toe leiden dat onterecht ontvangen rechten of uitkeringen die gesteund zijn op onvolledige of onjuiste sociale gegevens niet van de burger of de onderneming kunnen worden teruggevorderd of dat verschuldigde betalingen die gesteund zijn op onvolledige of onjuiste sociale gegevens niet door de burger of de onderneming moeten worden betaald. – vervangen bij artikel 12 van de wet van 5 mei 2014 (Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014)]

[Art. 11bis.

§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1° "aanvullend recht": een recht op enig voordeel dat een natuurlijke persoon of diens rechthebbenden genieten als gevolg van het statuut van deze natuurlijke persoon inzake sociale zekerheid, ander dan de rechten vastgesteld in de regelingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°;

2° "toekennende instantie": de persoon die het betrokken voordeel toekent.

§ 2. Voor zover de sociale gegevens nodig voor het toekennen van een aan vullend recht in het netwerk beschikbaar zijn en het Beheerscomité van de Kruispuntbank het betrokken aanvullend recht heeft aangeduid, zijn de toekennende instanties verplicht ze uitsluitend bij de Kruispuntbank op te vragen, onverminderd artikel 4, tweede lid.

[De Kruispuntbank kan daartoe, na machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, de nodige sociale gegevens van persoonlijke aard verzamelen en opslaan gedurende een bepaalde periode en meedelen aan de toekennende instanties. – ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 20 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2016)]

Het Beheerscomité van de Kruispuntbank bepaalt voor elk aanvullend recht dat hij aanduidt de datum vanaf wanneer de toekennende instanties het meedelen van de sociale gegevens nodig voor het toekennen van aanvullende rechten niet langer ten laste kunnen leggen van de betrokken natuurlijke persoon, diens rechthebbenden of hun lasthebbers en de betrokken natuurlijke persoon, diens rechthebbenden of hun lasthebbers gerechtigd zijn om, zonder verlies van het aanvullend recht, te weigeren enig sociaal gegeven ter staving van het statuut van deze natuurlijke persoon inzake sociale zekerheid ter beschikking te stellen van de toekennende instantie. - ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 8 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 17 april 2003)]

Art. 12.

De instellingen van sociale zekerheid zijn in afwijking van artikel 11 vrijgesteld van de verplichting om zich tot de Kruispuntbank te richten wanneer het sociale gegevens betreft waarvan de opslag hun werd toevertrouwd.

Ze kunnen eveneens door [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 41 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] worden vrijgesteld van de verplichting om zich tot de Kruispuntbank te richten in de gevallen bepaald door de Koning.

Art. 13.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 46, eerste lid, 1°, deelt de Kruispuntbank, op eigen initiatief of op hun verzoek, sociale gegevens mee aan personen die deze nodig hebben voor het uitvoeren van de opdrachten die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toegewezen of voor het vervullen van taken van algemeen belang die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie aan hen zijn toevertrouwd . - vervangen bij artikel 42 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

Art. 14.

[De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door of aan instellingen van sociale zekerheid gebeurt met tussenkomst van de Kruispuntbank behalve indien het gaat om een mededeling respectievelijk aan of door volgende personen: - vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

1° de personen waarop de gegevens betrekking hebben, hun wettelijke vertegenwoordigers, evenals degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gegevens [te verwerken; – vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

2° de personen, andere dan de instellingen van sociale zekerheid, [die de betrokken gegevens moeten verwerken met het oog op het vervullen van hun verplichtingen inzake sociale zekerheid – vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], hun aangestelden of lasthebbers, of degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gegevens [te verwerken; – vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[2°bis … – opgeheven bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[3° de personen aan wie door de in 2° bedoelde personen werken in onderaanneming worden toevertrouwd voor de toepassing van de sociale zekerheid; – vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

4° de instellingen naar buitenlands recht in het kader van de toepassing van de internationale overeenkomsten inzake sociale zekerheid;

5° in de gevallen bepaald door de Koning, de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers, evenals degenen die door hen uitdrukkelijk werden gemachtigd om de gegevens [te verwerken – vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], voor de vervulling van hun taken.

[De mededeling door de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 2, i), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, aan de zorgverleners en aan de tariferingsdiensten, respectievelijk bedoeld in artikel 2, n), en 165 van dezelfde wet, van de sociale gegevens van persoonlijke aard die deze bestemmelingen nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten bedoeld in dezelfde wet en die het voorwerp uitmaakt van een principiële machtiging in uitvoering van artikel 15, geschiedt door bemiddeling van het Nationaal Intermutualistisch College en zonder bemiddeling van de Kruispuntbank. - ingevoegd bij artikel 15 van de wet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2004)]

De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder de in het eerste lid bedoelde machtigingen worden verleend. De machtigingen bedoeld in het [eerste lid, 1°, 2° en 5°, – vervangen bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] worden schriftelijk gegeven en kunnen een maximale geldigheidsduur bepalen.

[De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid kan op voorstel van de Kruispuntbank voorzien in een vrijstelling van de in het eerste lid bedoelde tussenkomst van de Kruispuntbank, voor zover deze tussenkomst geen toegevoegde waarde kan bieden. – ingevoegd bij artikel 43 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[Art. 14bis.

De sociale gegevens die met tussenkomst van de Kruispuntbank op een elektronische wijze worden meegedeeld door of aan instellingen van sociale zekerheid of personen tot wie het geheel of een deel van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen met toepassing van artikel 18, werd uitgebreid alsook hun weergave op een leesbare drager, hebben dezelfde bewijswaarde als ze zouden hebben indien ze op een papieren drager waren meegedeeld.

De sociale gegevens die zonder tussenkomst van de Kruispuntbank op een elektronische wijze worden meegedeeld door of aan instellingen van sociale zekerheid in de gevallen bedoeld in artikel 14, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5°, alsook hun weergave op een leesbare drager, hebben dezelfde bewijswaarde als ze zouden hebben indien ze op een papieren drager waren meegedeeld. – ingevoegd bij artikel 55 van de wet van 19 maart 2013 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013)]

Art. 15.

[§ 1. – ingevoegd bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] Elke mededeling binnen het netwerk, van sociale gegevens van persoonlijke aard, door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid, vereist een principiële machtiging van [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], behalve in de door de Koning bepaalde gevallen. Voor deze gevallen kan de Koning voorschrijven dat [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] echter al dan niet vooraf op de hoogte wordt gebracht van de mededeling.

Elke mededeling buiten het netwerk van sociale gegevens van persoonlijke aard, door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid, vereist een principiële machtiging van [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)].

Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] na of de mededeling in overeenstemming met deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen geschiedt, met inbegrip van de door het Beheerscomité van de Kruispuntbank verstrekte onderrichtingen met het oog op de toepassing ervan. De machtigingen worden verleend binnen de termijn, onder de eventuele voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning.

[Een principiële machtiging van [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] is evenwel niet vereist voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens, zoals gedefinieerd krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, die de Kruispuntbank overeenkomstig artikel 5, § 1, eerste lid, verricht aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau. – vervangen bij artikel 40 van de wet van 2 augustus 2002 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002)]

[§2. In afwijking van artikel 42, § 2, 3°, van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, vereist de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in de volgende gevallen geen principiële machtiging van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid:

1° indien de mededeling betrekking heeft op sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen en wordt verricht door een instelling van sociale zekerheid aan een andere instelling van sociale zekerheid voor het vervullen van de taken die haar zijn opgelegd door of krachtens de wet, aan een toekennende instantie bedoeld in artikel 11bis voor het toekennen van een aanvullend recht of aan een persoon tot wie het geheel of een deel van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen werd uitgebreid met toepassing van artikel 18 voor het vervullen van zijn taken, in welk geval een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is;

2° indien een instelling van sociale zekerheid en een andere persoon respectievelijk sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen en persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens meedelen aan eenzelfde bestemmeling voor eenzelfde doeleinde, in welk geval een gezamenlijke principiële machtiging van beide afdelingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is. – ingevoegd bij artikel 44 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[Art. 16.

Onverminderd de toepassing van artikel 35 is de onderlinge mededeling van sociale gegevens tussen de Kruispuntbank, de instellingen van sociale zekerheid en de personen die overeenkomstig artikel 18 in het netwerk zijn ingeschakeld, kosteloos.

Behalve in het geval bedoeld in het eerste lid, kan de mededeling van sociale gegevens aanleiding geven tot het innen van een vergoeding. Het bedrag van die vergoeding wordt bepaald in onderling overleg tussen de Kruispuntbank en de persoon aan wie de sociale gegevens worden meegedeeld en in een overeenkomst vastgelegd. - vervangen bij artikel 41 van de wet van 2 augustus 2002 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002)].

[Art. 16bis.

In de gevallen bepaald door de Koning, geldt voor de toepassing van de sociale zekerheid, benevens de eigenhandig geschreven handtekening, ook als handtekening, het resultaat dat ontstaat uit een asymmetrisch-cryptografische transformatie van een elektronische gegevensverzameling, voorzover een door de Kruispuntbank erkende certificatie-autoriteit heeft gecertifieerd dat deze transformatie toelaat met een redelijke zekerheid de identiteit van de auteur en zijn instemming met de inhoud van de gegevensverzameling vast te stellen, evenals de integriteit van de gegevensverzameling. - ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 (Belgisch Staatsblad van 7 november 1998) - houdt op uitwerking te hebben op 1 juli 2001]

AFDELING 3. DE WERKING VAN HET NETWERK

Art. 17.

De Koning stelt de modaliteiten vast voor de werking van het netwerk.

Hij kan de regelen uitvaardigen op het vlak van de beveiliging die Hij nuttig acht, evenals de modaliteiten om de toepassing ervan te verzekeren.

[Art. 17bis.

§ 1. De volgende instanties kunnen zich verenigen in één of meerdere verenigingen voor het verrichten van hun werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid:

1° de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° , a);

[1°bis de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; – ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

2° de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, c);

[2°bis de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, d); - ingevoegd bij artikel 249 van de wet van 22 december 2003 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003)]

[2°ter de onderlinge verenigingen van instanties bedoeld in 1°, 1°bis, 2° en/of 2°bis; – ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

3° de Kruispuntbank;

[3°bis het eHealth-platform [... - opgeheven bij artikel 57 van de wet van 10 april 2014 (Belgisch Staatsblad van 30 april 2014]; - ingevoegd bij artikel 24, 1°, van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

[4° de federale overheidsdiensten, de federale publiekrechtelijke rechtspersonen en de verenigingen bedoeld in artikel 2 van de wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid; - vervangen bij artikel 132 van de wet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005)]

5° de overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren voor zover hun opdrachten betrekking hebben op één of meerdere van de aangelegenheden vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

[6° het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, opgericht bij artikel 259 van de programmawet (I) van 24 december 2002; - ingevoegd bij artikel 2, 1°, van de wet van 8 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 17 april 2003)]

[7° de wetgevende vergaderingen en de instellingen die eruit voortkomen. - ingevoegd bij artikel 132 van de wet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005)]

[8° de verenigingen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, Hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. – ingevoegd bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 (Belgisch staatsblad) van 22 juni 2006]

[9° de verenigingen zonder winstoogmerk opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bestaande uit overheidsdiensten van de gemeenschappen en de gewesten en/of openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die ressorteren onder de gemeenschappen en de gewesten, voor zover hun doel betrekking heeft op het ondersteunen van hun leden en het aanbieden van gezamenlijke middelen inzake informatie- en communicatietechnologie. – ingevoegd bij artikel 27 van de wet van 25 april 2014 (Belgisch staatsblad van 6 juni 2014)]

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepalen onder welke voorwaarden andere instellingen van sociale zekerheid of soorten instellingen van sociale zekerheid aan dergelijke vereniging kunnen deelnemen.

§ 2. Indien instanties [bedoeld in § 1, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° of 9° - vervangen bij artikel 28 van de wet van 25 april 2014 (Belgisch staatsblad van 6 juni 2014)] aan een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging deelnemen, kan deze vereniging slechts de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk zoals bedoeld in [de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen – gewijzigd bij artikel 2, 3°, van de wet van 8 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 17 april 2003)].

§ 3. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging kunnen aan de vereniging werken inzake informatiebeheer en informatieveiligheid toevertrouwen. Het gespecialiseerd personeel van de vereniging kan aan de leden ter beschikking worden gesteld en door deze laatsten in hun schoot worden tewerkgesteld.

§ 4. De leden van een met toepassing van § 1 tot stand gebrachte vereniging zijn gehouden tot het betalen van de kosten van de vereniging in de mate dat zij een beroep doen op haar diensten. - vervangen bij artikel 199 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)]

AFDELING 4. DE UITBREIDING VAN HET NETWERK

Art. 18.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die Hij bepaalt kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit op voorstel van het Beheerscomité van de Kruispuntbank en na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer [... geschrapt bij artikel 49, 1°, van de wet van 8 december 1992 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 1993)], het geheel of een deel van de rechten en plichten voortvloeiend uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen uitbreiden tot andere personen dan de instellingen van sociale zekerheid.

Deze personen worden in het netwerk ingeschakeld in de mate van de uitbreiding waartoe wordt beslist.

[HOOFDSTUK IV.DE BESCHERMING VAN DE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD - opschrift vervangen bij artikel 90 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

[AFDELING 1.
DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN EN DE VERBETERING EN DE VERWIJDERING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD - opschrift vervangen bij artikel 91 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

Art. 19.

[… -opgeheven bij artikel 87 van de wet van 25 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999)].

Art. 20.

[§ 1. De artikelen 2 tot en met 5 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen zijn van toepassing op de eenzijdige bestuurshandelingen van de instellingen van sociale zekerheid waarbij de rechten van de gerechtigden op sociale zekerheid of van hen die er aanspraak op maken worden bepaald, beoordeeld of gewijzigd.

De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit en na advies van [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 46 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], afwijkingen bepalen op het eerste lid.

§ 2. In afwijking van artikel 12, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, delen de instellingen van sociale zekerheid en de Kruispuntbank de verbeteringen en verwijderingen van sociale gegevens van persoonlijke aard uitsluitend mee aan de persoon waarop de gegevens betrekking hebben. De instellingen van sociale zekerheid delen deze verbeteringen en verwijderingen eveneens mee aan de Kruispuntbank. De Kruispuntbank deelt de verbeteringen en verwijderingen mee aan de instellingen van sociale zekerheid waarvoor uit het repertorium van de personen bedoeld in artikel 6 blijkt dat ze deze gegevens bewaren. – vervangen bij artikel 67 van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)]

Art. 21.

[… - opgeheven bij artikel 88 van de wet van 25 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999)].

[AFDELING 2.
DE MAATREGELEN TER BEVEILIGING VAN DE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD - opschrift vervangen bij artikel 92 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

Art. 22.

De Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid zijn verplicht alle maatregelen te treffen om een perfekte bewaring van de sociale gegevens van persoonlijke aard te verzekeren.

Art. 23.

De personen die tussenkomen in de toepassing van de sociale zekerheid kunnen enkel mededeling bekomen van de [sociale gegevens van persoonlijke aard - g ewijzigd bij artikel 93 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch S taatsblad van 31 augustus 2000)] die zij nodig hebben voor deze toepassing.

Wanneer deze personen mededeling hebben bekomen van sociale gegevens van persoonlijke aard, mogen ze daarover slechts beschikken gedurende de tijd nodig voor de toepassing van de sociale zekerheid en zijn ze ertoe gehouden maatregelen te treffen om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te verzekeren en om ervoor te zorgen dat ze uitsluitend worden aangewend voor de doeleinden vastgelegd door of krachtens deze wet of voor het vervullen van hun wettelijke verplichtingen.

De Koning kan bepalen in welke gevallen, onder welke voorwaarden en volgens welke modaliteiten de tot anonieme informatie verwerkte sociale gegevens van persoonlijke aard na de tijd nodig voor de toepassing van de sociale zekerheid mogen worden bewaard in het belang van het historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor het opmaken van statistieken.

[AFDELING 3. DE VEILIGHEIDSCONSULENTEN – opschrift vervangen bij artikel 24 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1993)]

[Art. 24.

Iedere instelling van sociale zekerheid wijst, al dan niet onder haar personeel, een veiligheidsconsulent aan. De identiteit van deze consulent wordt aan de Kruispuntbank en aan [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 47 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] meegedeeld.

Ook de Kruispuntbank wijst, onder het personeel tewerkgesteld in haar schoot en na advies van [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 47 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], een veiligheidsconsulent aan. – vervangen bij artikel 24 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1993)]

[Art. 25.

De veiligheidsconsulent bedoeld in artikel 24, eerste en tweede lid, staat, met het oog op de veiligheid van de sociale gegevens die door zijn instelling worden verwerkt of uitgewisseld [en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze sociale gegevens betrekking hebben - ingevoegd bij artikel 200 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)], in voor:

1° het verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur;

2° het uitvoeren van opdrachten die hem door de persoon belast met het dagelijks bestuur worden toevertrouwd.

De veiligheidsconsulent van de Kruispuntbank verstrekt bovendien deskundige adviezen over de veiligheid van het netwerk.

De Koning kan de regels bepalen volgens welke de veiligheidsconsulenten hun opdrachten uitvoeren. – vervangen bij artikel 24 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1993)]

[AFDELING 4.
DE MAATREGELEN TER BEVEILIGING VAN DE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DIE DE GEZONDHEID BETREFFEN - opschrift vervangen bij artikel 94 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

Art. 26.

§ 1. De instellingen van sociale zekerheid en de Kruispuntbank wijzen, al dan niet onder hun personeel, een geneesheer aan onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de behandeling, de uitwisseling en de bewaring van de [sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, – gewijzigd bij artikel 95, 1°, van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)] gebeurt.

De identiteit van deze geneesheer wordt aan [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 48 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] medegedeeld.

De Koning kan de regelen bepalen volgens dewelke de verantwoordelijke geneesheer zijn opdracht uitvoert.

§ 2. De natuurlijke personen die de [sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, – gewijzigd bij artikel 95, 1°, van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)] mogen opslaan, raadplegen, wijzigen, verwerken of vernietigen of die er toegang toe mogen hebben wanneer ze in het archief worden bewaard, worden bij naam aangewezen. De inhoud en de draagwijdte van de toegangsmachtiging worden vastgelegd en er word t melding van gemaakt in een regelmatig bijgehouden register.

§ 3. De toegang tot de [sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, – gewijzigd bij artikel 95, 2°, van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)] opgeslagen in de geautomatiseerde sociale-gegevensbanken geschiedt door middel van individuele toegangs- en bevoegdheidscodes. De titularissen van deze codes mogen ze aan niemand bekend maken. De bewaring van de [sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, – gewijzigd bij artikel 95, 1°, van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)] in een geautomatiseerd archief moet gebeuren op niet rechtstreeks toegankelijke informatiedragers.

AFDELING 5. DE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS

[Art. 27.

Iedere werkgever moet de werknemers over wie hij sociale gegevens van persoonlijke aard heeft opgeslagen of heeft ontvangen, kennisgeven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten die strekken tot de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. - vervangen bij artikel 96 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

AFDELING 6. HET BEROEPSGEHEIM

Art. 28.

Hij die uit hoofde van zijn functies betrokken is bij de inzameling, de verwerking of de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard of k ennis heeft van dergelijke gegevens is ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter ervan te eerbiedigen; hij wordt evenwel van die plicht ontheven wanneer hij geroepen wordt om in rechte, in het raam van de uitoefening van het recht van onderzoek toevertrouwd aan de Kamers door [artikel 56 van de gecoördineerde Grondwet - gewijzigd bij artikel 97 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)], in het raam van het onderzoek van een zaak door [het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 49 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] van de Kruispuntbank getuigenis af te leggen, of wanneer de wet hem van deze plicht ontslaat of hem verplicht bekend te maken wat hij weet.

AFDELING 7. DE VERNIETIGING VAN DE GEGEVENSBANKEN VAN DE KRUISPUNTBANK EN VAN DE SOCIALE GEGEVENSBANKEN

Art. 29.

Bij een in Ministerraad overlegd besluit wijst de Koning de personen aan die in oorlogstijd, in omstandigheden daarmee gelijkgesteld krachtens artikel 7 van de wet van 12 mei 1927 op de militaire opeisingen of tijdens de bezetting van het grondgebied door de vijand, belast worden om de gegevensbanken van de Kruispuntbank en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, te vernietigen of te doen vernietigen.

De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van zulke vernietiging, er zoveel mogelijk voor zorgend dat de toepassing van de sociale zekerheid daardoor niet in het gedrang wordt gebracht.

HOOFDSTUK V. DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN DE INKOMSTEN VAN DE KRUISPUNTBANK

AFDELING 1. HET JURIDISCH STATUUT

[Art. 30.

Onverminderd de bepalingen van deze wet is de Kruispuntbank onderworpen aan de regels vastgesteld door of krachtens de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg en het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Voor het overige worden de organisatie en de werking van de Kruispuntbank door de Koning geregeld. - vervangen bij artikel 127 van de wet van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004)]

AFDELING 2. - HET BEHEERSCOMITÉ

Art. 31.

Het Beheerscomité van de Kruispuntbank is samengesteld uit:

1° een voorzitter;

2° een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties van zelfstandigen enerzijds en van de meest representatieve werknemersorganisaties anderzijds;

3° een aantal vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College en van de openbare instellingen van sociale zekerheid, gelijk aan de helft van het aantal leden vermeld in 2°.

De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 2°, zijn stemgerechtigd. De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 3°, hebben een raadgevende stem. De vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College zijn echter stemgerechtigd voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Voor beslissingen over deze materies is een meerderheid van twee derden van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

De Voorzitter en de leden van het Beheerscomité worden door de Koning benoemd [gewijzigd bij artikel 52 van de wet van 20 juli 1991 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1991)]. De vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid worden voorgedragen door de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben.

Het Beheerscomité stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat inzonderheid:

1° de materies vastlegt die de vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen;

2° de aanwezigheid voorschrijft van ten minste de helft van de vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en van de meest representatieve organisaties van zelfstandigen, van de meest representatieve werknemersorganisaties, en, voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, van de vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College, om op geldige wijze te beraadslagen of te beslissen;

3° de regelen stelt, onverminderd de bepalingen van artikel 19, 3°, van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg wat de in het eerste lid, 2°, bedoelde leden betreft, in verband met het herstel van de proportionaliteit wanneer de leden, die respectievelijk de meest representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties van zelfstandigen, de meest representatieve werknemersorganisaties, en, voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, het Nationaal Intermutualistisch College vertegenwoordigen, bij de stemming niet in proportioneel aantal aanwezig zijn.

Wanneer het Beheerscomité in gebreke blijft de punten vermeld in het vorige lid te regelen, kan de Koning hiertoe overgaan en een besluit uitvaardigen nadat de Minister die de sociale voorzorg onder zijn bevoegdheden heeft het Beheerscomité heeft verzocht te handelen binnen de termijn die hij bepaalt.

AFDELING 3. HET ALGEMEEN COÖRDINATIECOMITÉ

Art. 32.

Bij de Kruispuntbank wordt een Algemeen Coördinatiecomité opgericht.

Het Algemeen Coördinatiecomité staat het Beheerscomité van de Kruispuntbank en het bij artikel 37 opgerichte [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 50 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] bij in de vervulling van hun opdrachten. Hiertoe is het gelast alle initiatieven voor te stellen ter bevorde ring en ter bestendiging van de samenwerking binnen het netwerk, en alle maatregelen voor te stellen die kunnen bijdragen tot een rechtmatige en vertrouwelijke behandeling van de sociale gegevens van persoonlijke aard.

Het Algemeen Coördinatiecomité kan inzonderheid adviezen verstrekken of aanbevelingen formuleren inzake informatisering of aanverwante problemen, voorstellen doen omtrent of meewerken aan de organisatie van opleidingscursussen op het vlak van informatica ten behoeve van het personeel van de instellingen van sociale zekerheid en onderzoeken hoe de rationele uitwisseling van gegevens binnen het netwerk kan worden bevorderd.

Het Algemeen Coördinatiecomité kan tevens in zijn schoot werkgroepen oprichten waaraan het bijzondere taken toevertrouwt. Het stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan het Beheerscomité.

Het Algemeen Coördinatiecomité brengt ieder jaar, vóór 31 maart, verslag uit aan het Beheerscomité van de Kruispuntbank en aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegheden hebben, over de uitvoering van zijn opdrachten tijdens het voorbije jaar.

Art. 33.

Het Algemeen Coördinatiecomité heeft bovendien de opdracht om:

1° in samenwerking met de openbare instellingen van sociale zekerheid en met de bestaande gegevensbanken een geïntegreerd documentatiesysteem met betrekking tot het sociale zekerheidsrecht uit te testen en uit te werken;

2° het probleem te onderzoeken van de bewijskracht van de gegevens die op elektronische informatiedragers worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt en dienaangaande voorstellen te formuleren die het administratief beheer van de sociale zekerheid kunnen vergemakkelijken.

Art. 34.

De Koning stelt de samenstelling van het Algemeen Coördinatiecomité vast, omschrijft, zo nodig, nader zijn bevoegdheden, bepaalt de modaliteiten van zijn werking en benoemt zijn Voorzitter.

De Koning bepaalt tevens het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van presentiegeld en van vergoedingen voor verblijfskosten of verrichte werken aan de leden van het comité of aan de deskundigen waarop een beroep wordt gedaan, alsook de voorwaarden voor de terugbetaling van hun verplaatsingskosten.

Iedere instelling van sociale zekerheid of vereniging van meewerkende instellingen van sociale zekerheid heeft het recht in het Comité en in zijn werkgroepen vertegenwoordigd te zijn voor elk agendapunt dat haar aanbelangt.

De Koning kan ook bepalen in welke gevallen de raadpleging van het Algemeen Coördinatiecomité verplicht is.

De Kruispuntbank draagt de werkingskosten van het Algemeen Coördinatiecomité en van de werkgroepen die in zijn schoot worden opgericht en staat in voor het secretariaat ervan.

AFDELING 4. DE FINANCIËLE MIDDELEN

Art. 35.

[§ 1. - ingevoegd bij artikel 133 van de wet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005)] De inkomsten van de Kruispuntbank bestaan uit:

1° een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van [de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - gewijzigd bij artikel 201 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)];

[1°bis een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie, die de kosten dekt die de Kruispuntbank maakt voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 8bis; - ingevoegd bij artikel 14 van de wet van 19 juli 2001 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001)]

2° een bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid; [… - geschrapt bij artikel 42 van de wet van 2 augustus 2002 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002)] [… - geschrapt bij artikel 133 van de wet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005)]

[2°bis een bijdrage van de personen die overeenkomstig artikel 18 in het netwerk zijn ingeschakeld. Het bedrag van die bijdrage wordt bepaald in onderling overleg tussen de Kruispuntbank en de betrokken persoon en in een overeenkomst vastgelegd. - ingevoegd bij artikel 42 van de wet van 2 augustus 2002 (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2002)]

[2°ter een bijdrage van het eHealth-platform, die de kosten dekt die de Kruispuntbank in uitvoering van artikel 18 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform maakt voor de terbes chikkingstelling van diensten, personeel, uitrusting en inrichtingen die nodig zijn voor de werking van het eHealth-platform; - ingevoegd bij artikel 25 van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

[3° alle andere wettelijke en reglementaire ontvangsten, inzonderheid de rechten geïnd krachtens artikel 16, tweede lid, van deze wet en krachtens artikel 14 van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen; – vervangen bij artikel 15 van de wet van 3 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van 23 juli 2007)]

4° de schenkingen en de legaten.

[§ 2. Het bedrag van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid, bedoeld in § 1, 2°, is het bedrag bedoeld in het artikel met betrekking tot de tegemoetkomingen in de werkingskosten van de rubriek “Overdrachten voortkomend van instellingen van sociale zekerheid waarop het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels van toepassing is” van de ontvangstenbegroting van de Kruispuntbank van het betrokken jaar, dat voor elke openbare instelling van sociale zekerheid die instaat voor de betaling van de bijdrage wordt vermenigvuldigd met het relatieve aandeel van de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid.

De Koning bepaalt de openbare instellingen van sociale zekerheid die instaan voor de betaling van het bedrag bedoeld in het eerste lid, het respectieve relatieve aandeel van deze openbare instellingen van sociale zekerheid in het bedrag, de wijze en het tijdstip waarop de betaling van het bedrag wordt verricht, de eventuele afwijkingen, de wijze waarop eventuele verschillen tussen enerzijds de som van alle in § 1 bedoelde inkomsten van de Kruispuntbank en anderzijds de uitgaven van de Kruispuntbank worden geregulariseerd en de gevallen waarin het bedrag bedoeld in het eerste lid kan worden verhoogd. – ingevoegd bij artikel 133 van de wet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005)]

Art. 36.

De Kruispuntbank wordt met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten en verordeningen betreffende de directe belastingen, de taksen, de rechten en de retributies van de Staat, de provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten.

[HOOFDSTUK VI. HET SECTORAAL COMITÉ VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN VAN DE GEZONDHEID
– opschrift vervangen bij artikel 51 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[AFDELING 1. OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN HET COMITE

[Art. 37.

§ 1. Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bedoeld in artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt een sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid opgericht.

Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid bestaat uit volgende twee afdelingen :

1° de afdeling sociale zekerheid;

2° de afdeling gezondheid.

§ 2. In afwijking van artikel 31bis, § 2, eerste lid, van de hogervermelde wet van 8 december 1992, bestaat het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid uit :

1° de voorzitter van de Commissie of een door de Commissie onder haar leden aangewezen lid, aan wie het voorzitterschap van beide afdelingen van het comité is opgedragen;

2° een door de Commissie onder haar leden aangewezen lid, dat deel uitmaakt van beide afdelingen;

[3° twee externe leden met de hoedanigheid van doctor of licentiaat in de rechten, die deel uitmaken van de afdeling sociale zekerheid; - vervangen bij artikel 26, 1°), van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

4° een extern lid met de hoedanigheid van deskundige op het vlak van de informatica, dat deel uitmaakt van de afdeling sociale zekerheid;

5° een extern lid met de hoedanigheid van geneesheer, deskundige op het vlak van het beheer van gezondheidsgegevens, dat deel uitmaakt van beide afdelingen;

[6° drie externe leden met de hoedanigheid van geneesheer, deskundige op het vlak van het beheer van gezondheidsgegevens, die deel uitmaken van de afdeling gezondheid. - vervangen bij artikel 26, 2°), van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

AFDELING 2. BENOEMING EN STATUUT VAN DE LEDEN

Art. 38.

De externe leden bedoeld in artikel 37, § 2, 3°, 4°, 5° en 6° – vervangen bij artikel 53 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, uit een dubbeltal dat door de Ministerraad voor elk van de vacante mandaten wordt voorgedragen. Ze kunnen van hun opdracht worden ontheven door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Onder dezelfde voorwaarden worden [zeven plaatsvervangende externe leden - vervangen bij artikel 27 van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)] benoemd. Ze vervangen de werkende externe leden indien deze verhinderd of afwezig zijn, of in afwachting van hun vervanging bedoeld in het derde lid.

Wanneer het mandaat van een extern lid een einde neemt vóór de vastgestelde datum, wordt binnen drie maanden in de vervanging van de werkende of plaatsvervangende titularis voorzien. Het nieuw extern lid voleindigt het mand aat van degene die hij vervangt.

[De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijst de leden bedoeld in artikel 37, § 2, 1° en 2°, evenals hun respectieve plaatsvervangers aan voor dezelfde hernieuwbare termijn van zes jaar.

Onverminderd artikel 41, tweede lid, vervangt de plaatsvervanger van het lid bedoeld in artikel 37, § 2, 1°, dat lid in afwachting van diens vervanging door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De plaatsvervanger van het lid bedoeld in artikel 37, § 2, 2°, vervangt dat lid indien het verhinderd of afwezig is of in afwachting van diens vervanging door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. – vervangen bij artikel 53 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

Art. 39.

§ 1. Om tot werkend of plaatsvervangend extern lid van [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 54 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] benoemd te kunnen worden en het te kunnen blijven, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° Belg zijn;

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;

[3° niet onder het hiërarchisch gezag van een Minister staan en onafhankelijk zijn van de instellingen van sociale zekerheid, van de organisaties die in het Beheerscomité van de Kruispuntbank vertegenwoordigd zijn en, voor wat betreft de leden bedoeld in artikel 37, § 2, 5° en 6°, onafhankelijk zijn van [het eHealth-platform bedoeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, - ingevoegd bij artikel 28 van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)] de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; - vervangen bij artikel 54 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

4° geen lid zijn van het Europees Parlement of van een federale wetgevende kamer noch van een Gemeenschaps- of Gewestraad.

[§ 2 …- opgeheven bij artikel 54 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

Art. 40.

De artikelen 24, § 6, 27 en 36, tweede en derde lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zijn van toepassing op de werkende en plaatsvervangende externe leden van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. – vervangen bij artikel 55 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

AFDELING 2BIS. WERKING VAN HET COMITE

[Art. 41.

Beide afdelingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zijn gevestigd en hebben hun vergaderingen bij de Kruispuntbank, mits naleving van de voorwaarden beschreven in artikel 31bis, § 5, tweede lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. – vervangen bij artikel 56 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is of niet kan deelnemen aan de besluitvorming in het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 56 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007) ] wegens een belangenconflict, wordt zijn functie uitgeoefend door het lid van de Commissie, bedoeld in [artikel 37, § 2, 2° – vervangen bij artikel 56 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]. Indien het lid van de Commissie, bedoeld in [artikel 37, § 2, 2° – vervangen bij artikel 56 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], niet beschikbaar is, verdelen de overige leden diens taken onder elkaar onder leiding van degene met de grootste anciënniteit of, bij gelijkheid van anciënniteit, van de oudste onder hen.

[Art. 42.

§ 1. Overeenkomstig artikel 31bis, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, staat de Kruispuntbank in voor het opstellen van een juridisch en technisch advies aangaande elke aanvraag met betrekking tot de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan zij vanwege de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid of vanwege de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een afschrift heeft ontvangen.

[§ 2. Overeenkomstig artikel 31bis, § 3, van de hogervermelde wet van 8 december 1992, staat het eHealth-platform bedoeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform in voor het opstellen van het juridisch en technisch advies aangaande elke aanvraag met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in de zin van de hogervermelde wet van 8 december 1992, waarvan het vanwege de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid of vanwege de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een afschrift heeft ontvangen. De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid of het eHealth-platform kunnen beslissen om bij het opstellen van het juridisch en technisch advies een beroep te doen op de ondersteuning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg of de stichting bedoeld in artikel 45qui nquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - vervangen bij artikel 29 van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

In afwijking van het eerste lid, staat de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in voor het opstellen van een juridisch en technisch advies aangaande elke aanvraag met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, die zij bij de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid of bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aanhangig maakt. – vervangen bij artikel 57 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[Art. 43.

De werkingskosten van beide afdelingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid worden gedragen door de Kruispuntbank, met uitzondering evenwel van:

1° de aan de leden uitgekeerde vergoedingen en terugbetalingen van kosten, die worden gedragen door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

2° de kosten voor het opstellen van het juridisch en technisch advies bedoeld in artikel 42, § 2, die worden gedragen door het eHealth-platform bedoeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform;

3° de kosten voor de ondersteuning door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg of de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende d e uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoeld in artikel 42, § 2 in fine, die in voorkomend geval worden gedragen door de instelling op de ondersteuning waarvan een beroep wordt gedaan. - vervangen bij artikel 30, a), van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

Het voorzitterschap van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 58 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] is [een deeltijdse opdracht ten belope van 50%. - vervangen bij artikel 30, b), van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)] De voorzitter oefent zijn opdrachten uit op de zetel van het sectoraal comité volgens een arbeidsrooster afgesproken tussen de voorzitter en de administrateur-generaal van de Kruispuntbank.

In afwijking van artikel 31bis, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de voorzitter van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 58 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] recht op een vergoeding die als loon geldt en [waarvan het bedrag gelijk is aan 50 % - vervangen bij artikel 30, c), van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)] van de wedde en de andere voordelen die hij zou ontvangen mocht hij raadsheer bij het hof van beroep zijn. Dit recht geldt evenwel niet indien het voorzitterschap van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 58 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] wordt waargenomen door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die in dat geval recht hebben op het dubbele van het presentiegeld bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 43bis.

De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid regelt de werkzaamheden van het comité en van de afdelingen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet is de afdeling sociale zekerheid bevoegd voor de behandeling van aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, door de instellingen van sociale zekerheid en de personen tot wie het geheel of een deel van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen met toepassing van artikel 18 werden uitgebreid en voor de behandeling van aangelegenheden betreffende de verwerking van sociale gegevens van persoonlijke aard door de toekennende instanties bedoeld in artikel 11bis.

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet is de afdeling gezondheid bevoegd voor de behandeling van aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met uitzondering van de verwerkingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de instellingen van sociale zekerheid en de personen tot wie het geheel of een deel van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen met toepassing van artikel 18 werden uitgebreid en de verwerkingen van sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen door de toekennende instanties bedoeld in artikel 11bis.

Voor zover een aangelegenheid tot de bevoegdheid van beide afdelingen behoort, wordt deze behandeld tijdens een gezamenlijke vergadering van de afdelingen.

De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zorgt, in overleg met de leden bedoeld in artikel 37, § 2, 2° en 5°, voor de coördinatie van de werkzaamheden tussen de afdelingen. Zij kunnen beslissen om een dossier door de beide afdelingen gezamenlijk te laten behandelen. – ingevoegdbij artikel 59 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

Art. 44.

De voorzitter van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] zorgt, in overleg met het lid bedoeld in [artikel 37, § 2, 2°, – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] voor de coördinatie tussen de werkzaamheden van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] en die van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; hij waakt over de verenigbaarheid van de aan het sectoraal comité voorgelegde ontwerpbesluiten met de beginselen en normen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Daartoe kan hij beslissen een advies, beslissing of aanbeveling uit te stellen en de kwestie eerst aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor te leggen.

Bij een dergelijke beslissing wordt de bespreking van het dossier in het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] opgeschort en het dossier onverwijld aan de Commissie meegedeeld.

De Commissie beschikt over een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier om haar advies aan het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] mee te delen. Indien die termijn niet wordt nageleefd, verleent het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] zijn advies, beslissing of aanbeveling zonder het advies van de Commissie af te wachten.

Het standpunt van de Commissie wordt uitdrukkelijk in het advies, de beslissing of de aanbeveling van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 60 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] opgenomen; in voorkomend geval geeft het sectoraal comité een uitdrukkelijke motivering van de redenen waarom het standpunt van de Commissie geheel of gedeeltelijk niet gevolgd wordt.

Art. 45.

Het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 61 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] stelt zijn huishoudelijk reglement vast.

De administrateur-generaal of de adjunct-administrateur-generaal van de Kruispuntbank, en, in voorkomend geval, op uitnodiging van het comité, de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité wonen de vergaderingen van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 61 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] met raadgevende stem bij. – vervangen bij artikel 13 van de wet van 26 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2003)]

[De leidende ambtenaar van het eHealth-platform woont de vergaderingen van de afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met raadgevende stem bij. - vervangen bij artikel 31 van de wet van 21 augustus 2008 (Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2008)]

AFDELING 3. OPDRACHTEN EN BEVOEGDHEDEN

Art. 46.

[§ 1. – ingevoegd bij artikel 62 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk VII en de bevoegdheid van de rechterlijke macht is [de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 62 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)], met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, belast met de hierna volgende taken:

1° het toezicht verzekeren op de naleving van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen. Het kan daartoe aan de Kruispuntbank, onder de voorwaarden en binnen de perken die het vaststelt, de toestemming geven om de uitvoering van artikel 13 op te schorten zolang de instellingen van sociale zekerheid hun verplichting om de sociale gegevens mede te delen overeenkomstig artikel 10 niet vervullen; het behandelt daartoe elke aanvraag, in het bijzonder om onderzoek, uitgaande van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer; het kan daartoe bij de sociale inspecteurs bedoeld in artikel 53 aangifte doen van alle gevallen die een overtreding uitmaken of kunnen doen vermoeden;

2° alle aanbevelingen formuleren die het nuttig acht voor de uitvoering en de naleving van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen;

3° bijdragen tot het oplossen van elk principieel probleem of elk geschil betreffende de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen, en, zo nodig, de geschillen te beslechten die op geen andere wijze konden worden opgelost;

[4° advies verlenen overeenkomstig artikel 5; - vervangen bij artikel 202 van de wet van 24 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002)];

5° overeenkomstig artikel 12, tweede lid, aan de instellingen van sociale zekerheid vrijstelling verlenen van de verplichting om zich tot de Kruispuntbank te richten om de in het netwerk beschikbare sociale gegevens te bekomen of de juistheid ervan te controleren;

[6° machtiging verlenen voor de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard, overeenkomstig artikel 15; - vervangen bij artikel 62 van de wet van 2 januari 2001 (Belgisch Staatsblad van 3 januari 2001)]

[6°bis een lijst bijhouden die enerzijds betreffende iedere geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die door een instelling van sociale zekerheid wordt verricht met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid tenminste de gegevens bevat bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals ze zijn meegedeeld of gevalideerd door de betrokken instelling van sociale zekerheid, en anderzijds de krachtens artikel 15 toegelaten mededelingen bevat, alsook de mededelingen waarvan het [sectoraal comité van de sociale zekerheid - vervangen bij artikel 14 van de wet van 26 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2003)] krachtens hetzelfde artikel 15 in kennis moet worden gesteld; de Koning bepaalt de nadere regelen volgens welke iedere belanghebbende persoon deze lijst bij de Kruispuntbank kan raadplegen; - ingevoegd bij artikel 62 van de wet van 2 januari 2001 (Belgisch Staatsblad van 3 januari 2001)]

[6°ter … – opgeheven bij artikel 62 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[6°quater … – opgeheven bij artikel 62 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

[7° zijn advies verstrekken omtrent de aanwijzing van de veiligheidsconsulent van de Kruispuntbank, zoals voorzien in artikel 24, tweede lid; - vervangen bij artikel 25 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1993)]

8° nagaan of [de veiligheidsconsulenten - gewijzigd bij artikel 25 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1993)] een passende voortdurende vorming genieten en werken op een gecoördineerde wijze; bij gebreke hieraan, alle nodige maatregelen treffen om die passende vorming te verzekeren of om de coördinatie tot stand te brengen, ondermeer op het technische vlak;

9° ieder jaar, op de eerste dag van de gewone zitting, aan de Wetgevende Kamers verslag uitbrengen over de vervulling van zijn opdrachten gedurende het afgelopen jaar en daarbij de in 6° van dit artikel vermelde lijst te voegen.

Dit verslag wordt gedrukt en verstuurd naar de Koning, naar de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben, naar het Beheerscomité van de Kruispuntbank, naar de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en naar de leden van de commissies voor Sociale Zaken van de Wetgevende Kamers. Het kan door iedere belanghebbende persoon worden geraadpleegd of verkregen.

[§ 2. De afdeling gezondheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is belast met het verlenen van een machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover die wordt opgelegd ingevolge artikel 42 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid of ingevolge een andere bepaling vastgesteld door of krachtens de wet. Zij houdt een lijst bij van de mededelingen waarvoor zij aldus een machtiging verleent.

Zij is voorts belast met het verzekeren van het toezicht op de naleving van de door of krachtens de wet vastgestelde bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Daarbij kan zij alle aanbevelingen formuleren die zij nuttig acht en bijdragen tot het oplossen van principiële problemen of geschillen. – ingevoegd bij artikel 62 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)]

Art. 47.

In het kader van de uitvoering van zijn taken kan het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] onderzoeken instellen, een of meer van zijn leden gelasten met het verrichten van onderzoeken ter plaatse en een beroep doen op deskundigen. Het Comité of zijn leden, eventueel bijgestaan door deskundigen, heeft in dit geval, onder dezelfde voorwaarden, de bevoegdheden om onderzoeken te doen die zijn toegekend aan de ambtenaren belast met het strafrechtelijk toezicht op deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen. Ze kunnen onder meer mededeling eisen van alle documenten die hen bij hun onderzoek van nut kunnen zijn.

Ze hebben tevens toegang tot alle plaatsen waarvan ze redelijkerwijze kunnen vermoeden dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de toepassing van de sociale zekerheid in de zin van deze wet.

De Voorzitter van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] en de andere leden van het Comité en de daarbij betrokken deskundigen zijn gehouden tot het beroepsgeheim zoals bepaald in artikel 28 met betrekking tot alles wat ze uit hoofde van hun functie hebben kunnen vernemen.

Art. 48.

Het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] handelt hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van onder meer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, hetzij ingevolge een aan hem gerichte aanvraag om advies of een bij hem ingediende klacht.

Wanneer de klacht of de aanvraag tot de Commissie wordt gericht, maakt zij ze onverwijld aanhangig bij het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)].

De Kruispuntbank, de instellingen van sociale zekerheid en de personen geroepen om deel te nemen aan de toepassing van de sociale zekerheid, moeten aan het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] of zijn leden die werden belast met een onderzoek, alle nodige informatie verstrekken en medewerking verlenen.

Elke hiërarchische overheid, de werkgevers, hun aangestelden of lasthebbers moeten hun personeelsleden, aangestelden of werknemers toestaan te antwoorden op de vragen welke hen, in het kader van een onderzoek, worden gesteld door het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] of door een van zijn leden, en gevolg te geven aan hun verzoeken of oproepingen.

Art. 49.

Iedere persoon, en in het bijzonder ieder personeelslid van de Kruispuntbank, van een instelling van sociale zekerheid, van een administratief bestuur of van welke openbare dienst dan ook, kan zich, zonder daartoe vooraf toestemming te moeten verkrijgen, tot het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] wenden om het de feiten of toestanden mee te delen welke naar zijn oordeel diens optreden noodzakelijk maken of om het alle nuttige suggesties te doen.

Het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] mag de naam van de persoon, die zich tot hem wendt niet bekendmaken, tenzij met diens uitdrukkelijke toestemming, en evenmin aan wie dan ook laten weten dat het op die wijze werd gevat.

Art. 50.

De Voorzitter van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] licht de indieners van klachten, aanvragen of voorstellen binnen een redelijke termijn in over het gevolg dat aan hun tussenkomst werd gegeven en stelt ze in kennis van de redenen die ten grondslag liggen van het standpunt van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] of, in voorkomend geval, van het standpunt van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

[Art. 51.

Wanneer [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] formuleert, een probleem oplost of uitspraak doet over een betwisting, moet het in kennis worden gesteld van het gevolg dat aan zijn optreden wordt gegeven. Bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen de termijn die het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] vaststelt kan het op elk ogenblik de aanbeveling en de beslissing openbaar maken. - vervangen bij artikel 15 van de wet van 26 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2003)]

De bestemmeling van de aanbeveling of van de beslissing kan in dat geval ook zijn antwoord openbaar maken evenals de uiteindelijke getroffen beslissing.

Art. 52.

Onverminderd de bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken met het oog op de toepassing van de algemene beginselen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de Voorzitter van het [sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – vervangen bij artikel 63 van de wet van 1 maart 2007 (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007)] ieder geschil aangaande de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen aan de arbeidsgerechten voorleggen.

HOOFDSTUK VII. TOEZICHT EN STRAFBEPALINGEN

AFDELING 1. DE SOCIALE INSPECTEURS, HUN RECHTEN EN PLICHTEN

Art. 53.

De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan. - vervangen bij artikel 75 van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 54.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 55.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 56.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 57.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 58.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 59.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

AFDELING 2. INBREUKEN, STRAFBEPALINGEN EN BIJZONDERE REGELS TERZAKE

Art. 60.

[... - opgeheven bij artikel 101 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

Art. 61.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 62.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 63.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 64.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 65.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 66.

[... - opgeheven bij artikel 103 van de wet van 12 augustus 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)]

Art. 67.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 68.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 69.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 70.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

Art. 71.

[… - opgeheven bij artikel 109, 38°, van de wet van 6 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010)]

HOOFDSTUK VIII. WIJZIGENDE BEPALINGEN

Art. 72.

In artikel 1, littera D, eerste lid, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 431 van 5 augustus 1986 worden de woorden "Kruispuntbank van de sociale zekerheid" ingelast na de woorden "Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering".

Art. 73.

In artikel 1 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, gewijzigd bij de wet van 25 februari 1964, het koninklijk besluit nr. 66 van 10 november 1967, de wet van 12 december 1968 en de wet van 10 februari 1981, worden de woorden "de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid" vervangen door de woorden "de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

Art. 74.

Een artikel 4bis, luidend als volgt, wordt ingevoerd in de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg:

"Art. 4bis. Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid is samengesteld uit:

1° een voorzitter;

2° een gelijk aantal vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en de meest representatieve organisaties van zelfstandigen enerzijds en van de meest representatieve werknemersorganisaties anderzijds;

3° een aantal vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College en van de openbare instellingen van sociale zekerheid, gelijk aan de helft van het aantal leden vermeld in 2°.

De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 2°, zijn stemgerechtigd. De vertegenwoordigers vermeld in het eerste lid, 3°, hebben een raadgevende stem. De vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College zijn echter stemgerechtigd voor de materies die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen. Voor beslissingen over deze materies is een meerderheid van twee derden van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

De Voorzitter en de leden van het Beheerscomité worden door de Koning benoemd bij in Ministerraad overlegd besluit. De vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid worden voorgedragen door de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheden hebben".

Art. 75.

Een artikel 8bis, luidend als volgt, wordt in dezelfde wet van 25 april 1963 ingevoegd:

"Artikel 8bis. Wanneer de Koning in de schoot van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid één of meerdere Technische comités, andere dan het Algemeen Coördinatiecomité of zijn werkgroepen opricht, kan Hij voorschrijven dat deze comités, zoals het Beheerscomité van de Kruispuntbank, ook zullen samengesteld worden uit leden- vertegenwoordigers van één of meerdere instellingen van sociale zekerheid die Hij benoemt op voorstel van deze instellingen".

Art. 76.

In artikel 1 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid wordt het derde lid vervangen door het volgende lid: "Hij wordt onder de controle geplaatst van de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheden heeft".

Art. 77.

Artikel 2, § 1, van dezelfde wet van 17 juli 1963 wordt vervangen door de volgende bepalingen:

"§ 1. De Dienst wordt beheerd door een Raad van beheer.

De Raad van beheer is samengesteld uit een voorzitter en zestien leden.

De voorzitter en de leden worden door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat kan worden vernieuwd. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een lid van de Raad, voltooit het nieuw lid het mandaat van degene die hij opvolgt.

De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft.

Twee leden worden benoemd op voordracht van de Minister die de Ontwikkelingssamenwerking onder zijn bevoegdheid heeft. Veertien leden, van wie zeven de representatieve werkgeversorganisaties en zeven de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen worden benoemd op voordracht van de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft."

Art. 78.

§ 1. Artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek, voor het laatst aangevuld bij de wet van 28 december 1983, wordt aangevuld als volgt:

"13° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die bedoeld in artikel 587, 3°";

§ 2. In artikel 587 van het Gerechtelijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) het punt 3°, opgeheven bij de wet van 14 juli 1976, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"3° over de betwistingen betreffende het door of krachtens de wet verleende recht om de gegevens van persoonlijke aard die in een gegevensbestand zijn opgenomen, te bekomen, te doen verbeteren of uit te wissen, of het gebruik ervan te verbieden";

b) in het tweede lid worden de woorden "in nrs. 1 en 2" vervangen door de woorden "in het eerste lid".

Art. 79.

In artikel 39ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 532 van 31 maart 1987, worden de woorden "De Kruispuntbank van de sociale zekerheid" ingelast voor de woorden "de instellingen van openbaar nut".

Art. 80.

In de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in artikel 5, tweede lid, worden de woorden "na advies van de commissie bedoeld bij artikel 12" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, bedoeld in artikel 92 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid";

2° in artikel 6, worden de woorden "na advies van de in artikel 12 bedoelde commissie" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer bedoeld in artikel 5, tweede lid";

3° in artikel 8, worden de woorden "na advies van de in artikel 12 bedoelde commissie" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer bedoeld in artikel 5, tweede lid".

Art. 81.

De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen ten einde de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze wet.

HOOFDSTUK IX. OPHEFFINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

AFDELING 1. OPHEFFINGSBEPALINGEN

Art. 82.

Artikel 18 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers wordt opgeheven.

Art. 83.

Artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector wordt opgeheven.

Art. 84.

Artikel 12 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen wordt opgeheven.

AFDELING 2. OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 85.

Gedurende een periode van een jaar, ingaande op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de personeelsformatie van de Kruispuntbank, kunnen de Koning in de betrekkingen van niveau 1 en de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, in de betrekkingen van de andere niveaus, eerste benoemingen doen door een beroep te doen op vastbenoemde statutaire personeelsleden van de [openbare dienstengewijzigd bij artikel 50 van de wet van 26 juni 1992 (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992)].

Voor deze benoemingen gelden geen voorrangsregelingen. Ze geschieden via een oproep tot de kandidaten door middel van een bericht in het Belgisch Staatsblad waarin meer bepaald de vacante betrekkingen, de toelatingsvoorwaarden alsook de termijn en de modaliteiten voor het indienen van de kandidaturen worden vermeld.

Om in de Kruispuntbank benoemd te kunnen worden in een graad die hoger is dan de graad die ze bezitten in hun eigen administratie, of om er benoemd te kunnen worden in een niveau dat hoger is dan het niveau waartoe ze behoren in hun eigen administratie, moeten de kandidaten voldoen aan alle voorwaarden, inzonderheid inzake anciënniteit en diploma, die hun toegang zouden kunnen verlenen tot zulke graad of zulk niveau in de instelling die ze wensen te verlaten.

Art. 86.

De Koning kan eveneens, bij een in Ministerraad overlegd besluit, voorschrijven dat een gedeelte der vacante betrekkingen bij de Kruispuntbank voorbehouden zal worden, volgens de voorwaarden die Hij bepaalt en waartoe een examen behoort, aan het personeel, reeds in functie op 16 juni 1989, tewerkgesteld door de vereniging, opgericht door de instellingen bedoeld in artikel 39ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, tot uitvoering van hun mechanografische en informaticawerkzaamheden.

Art. 87.

In afwijking van het administratief en geldelijk statuut van de instellingen van openbaar nut, kan de Kruispuntbank informaticapersoneel in betrekkingen van [niveau 1 of 2+ onder arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur – gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)] in dienst nemen ten belope van het aantal in haar organieke personeelsformatie vacante betrekkingen die niet volgens de artikelen 85 of 86 of volgens de gewone procedures konden worden begeven.

[... - opgeheven bij artikel 71,2°, van de wet van 29 april 1996 (Be lgisch Staatsblad van 30 april 1996)]

Art. 88.

De openbare instellingen van sociale zekerheid kunnen, op verzoek van de Kruispuntbank, tijdelijk en kosteloos personeel ter hare beschikking stellen.

De Koning maakt een einde aan deze mogelijkheid nadat Hij heeft vastgesteld dat de Kruispuntbank operationeel is geworden.

Art. 89.

[De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden bepalen binnen de welke het overeenkomstig artikel 87 onder arbeidsovereenkomst aangeworven informaticapersoneel kan vragen om in het statutair personeel van de Kruispuntbank te worden opgenomen. – vervangen bij artikel 72 van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)]

De Koning kan het behoud van de verworven anciënniteit en wedde, ten persoonlijke titel, waarborgen aan al degenen die statutaire beambten wensen te worden en alle andere maatregelen treffen ter vrijwaring van hun belangen.

[Art. 90.

… - opgeheven bij artikel 73 van de wet van 29 april 1996 (Belgisch Staatsblad van 30 april 1996)]

Art. 91.

Vanaf de datum en overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de Koning, neemt de Kruispuntbank de rechten en plichten over die voortvloeien uit de maatregelen getroffen voor de in artikel 94 bedoelde inwerkingtreding, ter voorbereiding en verwezenlijking van haar ontwikkeling en installatie.

AFDELING 3. SLOTBEPALINGEN

[Art. 92.

… - opgeheven bij artikel 49 van de wet van 8 december 1992 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 1993)]

[Art. 92bis.

… - opgeheven bij artikel 49 van de wet van 8 december 1992 (Belgisch Staatsblad van 18 maart 1993)]

Art. 93.

De Koning kan, ter gelegenheid van een eventuele codificatie van het geheel of een deel van de sociale zekerheid, bij in Ministerraad overlegd besluit, de bepalingen van deze wet integreren in de codificatie, door de terminologie van deze wet in overeenstemming te brengen met de terminologie van de codificatie, maar zonder de inhoud van deze wet te wijzigen of aan de daarin vervatte beginselen te raken.

Het ontwerp van koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid zal voor advies worden voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad of, in voorkomend geval, aan de Hoge Raad voor de Middenstand; het zal het voorwerp uitmaken van een wetsontwerp tot bekrachtiging voor te leggen aan de wetgevende Kamers, na advies van de Raad van State.

De codificatie heeft uitwerking nadat zij bij wet is bekrachtigd, met ingang van de dag welke in die wet wordt bepaald.

Art. 94.

De bepalingen van deze wet treden in werking voor het geheel of een deel van de sociale zekerheid, op de door de Koning bepaalde datum, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Nationale Arbeidsraad of, in voorkomend geval, van de Hoge Raad voor de Middenstand, zonder dat deze inwerkingtreding mag plaatsvinden vóór de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgische Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 januari 1990.

Tags: 
test