Variabele: Type afwezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Type afwezigheid

Afkorting

Absencecd

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan op welk type afwezigheid/verlof de periode betrekking heeft.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_LPB_CAREERDET

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Wanneer een geregistreerde periode betrekking heeft op actieve dienst, neemt de variabele "Absencecd" steeds de waarde "XXX" aan.
  • In het kader van het CAPELO-project (loopbaangegevensbank voor de overheidssector) is er een hergroepering gemaakt van de verschillende types verloven en afwezigheden. Deze codes zullen later worden opgenomen in het DWH AM&SB.
  • Bepaalde perioden van afwezigheid (of bepaalde perioden met verminderde prestaties) worden slechts voor een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten in aanmerking genomen. Het gaat enerzijds om bepaalde niet-bezoldigde perioden van afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit en anderzijds om perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (hetzij gratis aanneembaar hetzij mits validering).
  • Bepaalde perioden van afwezigheid komen nooit in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Het gaat ten om eerste niet-gevalideerde perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking of perioden die niet meer kunnen worden gevalideerd omdat de aanneembare perioden van loopbaanonderbreking in alle gevallen beperkt zijn tot maximum 60 kalendermaanden. Ten tweede betreft het bepaalde perioden van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden die niet gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit en die een maand per kalenderjaar overschrijden.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
001Familiaal verlof van lange duur 01/04/2016 - ∞
002Borstvoedingsverlof 01/04/2016 - ∞
003Ouderschapsverlof 01/04/2016 - ∞
004Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale reden 01/04/2016 - ∞
005Terbeschikkingstelling wegens ziekte 01/04/2016 - ∞
006Verlof voor adoptie en pleegvoogdij 01/04/2016 - ∞
007Verlof voor sociale promotie 01/04/2016 - ∞
008Verlof voor sommige militaire prestaties in vredestijd 01/04/2016 - ∞
009Syndicaal verlof 01/04/2016 - ∞
010Verlof voor stage in overheidsdienst, provincie, gemeente, officiële of gesubsidieerde vrije school 01/04/2016 - ∞
011Verlof wegen dwingende reden van familiaal belang 01/04/2016 - ∞
012Verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer of Senaat erkende politieke groeperingen - bezoldigd 01/04/2016 - ∞
013Verlof voor het vervullen van een ambt in een ministerieel kabinet 01/04/2016 - ∞
015Verlof om kandidatuur voor te dragen voor wetgevende of provinciale verkiezingen 01/04/2016 - ∞
016Verlof om cursus te volgen in de school voor burgerlijke veiligheid 01/04/2016 - ∞
018Verlof voor het volgen van cursussen, het voorbereiden en afleggen van examens 01/04/2016 - ∞
019Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of invaliditeit 01/04/2016 - ∞
020Verlof voor verminderde prestaties toegekend aan het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste heeft 01/04/2016 - ∞
021Bijzonder verlof voor verminderde prestaties toegekend vanaf de leeftijd van 50 jaar 01/04/2016 - ∞
022Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
023Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde 01/04/2016 - ∞
024Terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing 01/04/2016 - ∞
025Terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
026Terbeschikkingstelling in het belang van de dienst zonder wachtwedde 01/04/2016 - ∞
027Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met wachtgeld 01/04/2016 - ∞
028Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/04/2016 - ∞
029Terbeschikkingstelling wegens speciale opdracht met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
030Terbeschikkingstelling wegens speciale opdracht zonder wachtwedde 01/04/2016 - ∞
031Loopbaanonderbreking volledig 01/04/2016 - ∞
032Loopbaanonderbreking deeltijds 01/04/2016 - ∞
033Verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
034Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
035Verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
036Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
037Afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend aan het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste heeft 01/04/2016 - ∞
038Verlof om interimair een ambt uit te oefenen in een officiële of gesubsidieerde school 01/04/2016 - ∞
039Verlof voor opdracht in het belang van het onderwijs 01/04/2016 - ∞
040Verlof voor opdracht 01/04/2016 - ∞
041Preventieve schorsing in het belang van de dienst met behoud van bezoldiging 01/04/2016 - ∞
043Halftijdse vervroegde uitreding 01/04/2016 - ∞
044Vrijwillige vierdagenweek 01/04/2016 - ∞
045Palliatief verlof - voltijds 01/04/2016 - ∞
046Tuchtschorsing 01/04/2016 - ∞
047Verlof voor opdracht (eerste vrijstelling) 01/04/2016 - ∞
048Verlof voor opdracht verlenging - algemeen belang erkend 01/04/2016 - ∞
049Verlof voor opdracht verlenging - algemeen belang niet erkend 01/04/2016 - ∞
050Vrijstelling voor uitoefening ambt in ontwikkelingsland 01/04/2016 - ∞
051Staking - non actief 01/04/2016 - ∞
052Staking - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
053Onwettig afwezig 01/04/2016 - ∞
054Non-activiteit wegens gezondheidsredenen 01/04/2016 - ∞
055Non-activiteit wegens gezondheidsredenen 01/04/2016 - ∞
056Non-activiteit wegens tuchtmaatregel 01/04/2016 - ∞
057Non-activiteit wegens persoonlijke redenen 01/04/2016 - ∞
058In voorlopige hechtenis gevolgd door een veroordeling 01/04/2016 - ∞
059In voorlopige hechtenis niet gevolgd door een veroordeling 01/04/2016 - ∞
060In hechtenis in de strafkamers van het korps 01/04/2016 - ∞
061In hechtenis in de strafkamers van het korps 01/04/2016 - ∞
063Deserteur 01/04/2016 - ∞
064Ontbrekend 01/04/2016 - ∞
068Verlof voor opdracht met halftijdse prestaties 01/04/2016 - ∞
069Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/04/2016 - ∞
070Verlof voorafgaand aan rustpensioen 01/04/2016 - ∞
071Loopbaanonderbreking met onderbrekingsuitkering 01/04/2016 - ∞
072Loopbaanonderbreking zonder onderbrekingsuitkering 01/04/2016 - ∞
073Palliatief verlof - deeltijds 01/04/2016 - ∞
074Onbezoldigd ziekteverlof 01/04/2016 - ∞
075Onbezoldigd bevallingsverlof 01/04/2016 - ∞
076Schorsing van de arbeidsovereenkomst 01/04/2016 - ∞
077Verlof voor opdracht - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
078Verlof voor opdracht - non-activiteit 01/04/2016 - ∞
079Gecontingenteerd verlof - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
080Gecontingenteerd verlof - non-activiteit 01/04/2016 - ∞
081Politiek verlof om deel uit te maken van de Franse deelregering of Franstalige gemeenschapsraad 01/04/2016 - ∞
082politiek verlof om deel uit te maken van een wetgevende vergadering of een regering, andere dan de Franse Gemeenschap 01/04/2016 - ∞
083Facultatief politiek verlof - non-activiteit 01/04/2016 - ∞
084Ambtshalve politiek verlof - non-activiteit 01/04/2016 - ∞
085Ambtshalve voltijds politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/04/2016 - ∞
087Verlof voor verminderde prestaties gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
088Verlof voor verminderde prestaties gelijkgesteld aan non-activiteit 01/04/2016 - ∞
089Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/04/2016 - ∞
090Tijdelijk ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen 01/04/2016 - ∞
091Tijdelijk ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen 01/04/2016 - ∞
092Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens speciale opdracht met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
093Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens speciale opdracht zonder wachtwedde 01/04/2016 - ∞
100Tijdelijke ambtsontheffing wegens tuchtmaatregel 01/04/2016 - ∞
102Non-activiteit wegens familiale redenen 01/04/2016 - ∞
103Tijdelijke ambtsontheffing wegens familiale redenen 01/04/2016 - ∞
104Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke redenen 01/04/2016 - ∞
107Achterwege 01/04/2016 - ∞
109Tijd niet te berekenen bij bestuursmaatregel 01/04/2016 - ∞
111In hechtenis als gevolg van een veroordeling 01/04/2016 - ∞
112Non-activiteit als tuchtmaatregel 01/04/2016 - ∞
113Afwezigheid van lange duur door familiale redenen 01/04/2016 - ∞
114Tuchtschorsing 01/04/2016 - ∞
115Schorsing bij ordemaatregel 01/04/2016 - ∞
117Tijdelijk pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid 01/04/2016 - ∞
118Arbeidsduurvermindering tot 36 uur per week 01/04/2016 - ∞
119Vervroegde uittreding (deeltijds) 01/04/2016 - ∞
120Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het ambtshalve vervroegd pensioen 01/04/2016 - ∞
121Terbeschikkingstelling wegens ziekte (bijambt) 01/04/2016 - ∞
122Non-activiteit - periode zonder prestaties 01/04/2016 - ∞
123Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
124Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen 01/04/2016 - ∞
125Wetenschappelijke opdracht 01/04/2016 - ∞
126Ambtshalve politiek verlof - deeltijds - non-activiteit 01/04/2016 - ∞
127Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking met wachtgeld 01/04/2016 - ∞
128Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtgeld 01/04/2016 - ∞
129Vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het facultatief vervroegd pensioen 01/04/2016 - ∞
130Politiek verlof - vrijstelling van dienst 01/04/2016 - ∞
131Terbeschikkingstelling wegens vrijwillig vertrek 01/04/2016 - ∞
133Non-activiteit - deeltijds 01/04/2016 - ∞
135Vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen 01/04/2016 - ∞
136Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
137Verlof voorafgaand aan pensionering 01/04/2016 - ∞
138Ambtshalve deeltijds politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/04/2016 - ∞
139Facultatief politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/04/2016 - ∞
140Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen zonder wachtgeld 01/04/2016 - ∞
141Verlof voorafgaand aan de pensionering met wachtgeld 01/04/2016 - ∞
142Volledige onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met behoud van salaris 01/04/2016 - ∞
143Gedeeltelijke onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met behoud van salaris 01/04/2016 - ∞
146Volledige onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met verlies van salaris 01/04/2016 - ∞
150Verlof voorafgaand aan de pensionering zonder wachtgeld 01/04/2016 - ∞
151Schorsing bij tuchtmaatregel 01/04/2016 - ∞
152Terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel 01/04/2016 - ∞
153facultatief politiek verlof - deeltijds- non-activiteit 01/04/2016 - ∞
154Ziekteverlof - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
155Verlof zonder wedde gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
156Vrijwillige actieve disponibiliteit met wachtgeld 01/04/2016 - ∞
157Vrijwillige actieve disponibiliteit zonder wachtgeld 01/04/2016 - ∞
158Verlof voorafgaand aan de pensionering 01/04/2016 - ∞
159Eindeloopbaanverlof 01/04/2016 - ∞
160Verlof voor verminderde prestaties van sommige personeelsleden van de gemeenten, OCMW's, agglomeraties en federaties van gemeenten 01/04/2016 - ∞
161Volledige loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/04/2016 - ∞
162Deeltijdse loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/04/2016 - ∞
163Volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/04/2016 - ∞
164Deeltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/04/2016 - ∞
165Volledige loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/04/2016 - ∞
166Deeltijdse loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/04/2016 - ∞
167Verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
168Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 01/04/2016 - ∞
169Verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
170Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (tijdelijk) met aanvraag voor validering 01/04/2016 - ∞
171Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (tijdelijk) zonder aanvraag voor validering 01/04/2016 - ∞
172Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden 01/04/2016 - ∞
173Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden (tijdelijk) 01/04/2016 - ∞
174Vrijwillige indisponibiliteitsstelling 01/04/2016 - ∞
175Verplichte indisponibiliteitsstelling 01/04/2016 - ∞
176Automatische indisponibiliteitsstelling 01/04/2016 - ∞
177Onbezoldigd ziekteverlof - deeltijds 01/04/2016 - ∞
178Onbezoldigd bevallingsverlof - deeltijds 01/04/2016 - ∞
179Ambtshalve politiek verlof - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
180Ambtshalve politiek verlof - deeltijds - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
181Facultatief politiek verlof - deeltijds - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
182Facultatief politiek verlof - dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
183Verlof om deel uit te maken van de jury van het Hof van Assisen 01/04/2016 - ∞
184Verlof voor opdracht bezoldigd 01/04/2016 - ∞
185Preventieve schorsing in het belang van de dienst met verminderde bezoldiging 01/04/2016 - ∞
186Verlof voor ouderschapsbescherming 01/04/2016 - ∞
187Verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant 01/04/2016 - ∞
188Deeltijdse arbeid (30/38 of 3/4 tijds) 01/04/2016 - ∞
189Non-activiteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
190Moederschapsverlof 01/04/2016 - ∞
191Verlof wegens moederschapbescherming (vastbenoemd of stagedoend) 01/04/2016 - ∞
192Verlof wegens moederschapbescherming (contractueel of gesubsidieerd contractueel) 01/04/2016 - ∞
193Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
194Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen - zonder wachtwedde 01/04/2016 - ∞
195Vrijwillige disponibiliteit met beroepsactiviteit zonder voorafgaande toestemming 01/04/2016 - ∞
196Disponibiliteit voor verminderde prestaties eindeloopbaanplanning 01/04/2016 - ∞
197Disponibiliteit wegens eindeloopbaanplanning 01/04/2016 - ∞
198Loopbaanbonus 01/04/2016 - ∞
199Verlof voor verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer of de Senaat erkende politieke groeperingen - niet bezoldigd 01/04/2016 - ∞
200Ambtshalve verlof voor de uitoefening van een management- of staffunctie 01/04/2016 - ∞
201Brugpensioen 01/04/2016 - ∞
202Bonus - volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/04/2016 - ∞
203Bonus - deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/04/2016 - ∞
204Tijdelijke ambtontheffing wegens loopbaanonderbreking 01/04/2016 - ∞
205Preventieve schorsing in het belang van de dienst zonder bezoldiging 01/04/2016 - ∞
206Bevallingsverlof 01/04/2016 - ∞
207Borstvoedingsverlof 01/04/2016 - ∞
208Vrijwillige opschorting van de prestaties 01/04/2016 - ∞
209Vrijwillige opschorting van de prestaties 01/04/2016 - ∞
210Bijzonder verlof voor verminderde prestaties 01/04/2016 - ∞
212Verlof voor opdracht - bezoldigd - algemeen belang erkend 01/04/2016 - ∞
300Volledige onderbreking van de loopbaan - met tussenkomst van de RVA 01/04/2016 - ∞
301Volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/04/2016 - ∞
302Volledige loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/04/2016 - ∞
303Volledige loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/04/2016 - ∞
400Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan - met tussenkomst van de RVA 01/04/2016 - ∞
401Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/04/2016 - ∞
402Gedeeltelijke loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/04/2016 - ∞
403Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/04/2016 - ∞
501Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/04/2016 - ∞
502Niet-bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
503Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
504Ouderschapsverlof 01/04/2016 - ∞
505Onbezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit met het oog op het uitoefenen van een beroepsactiviteit (stage, interim in het onderwijs, opdracht, mandaat, ...) 01/04/2016 - ∞
506Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of vierdagenweek zonder premie (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers) 01/04/2016 - ∞
507Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/04/2016 - ∞
508Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/04/2016 - ∞
509Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/04/2016 - ∞
510Onbezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van non-activiteit zonder wedde 01/04/2016 - ∞
511Bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/04/2016 - ∞
512Verlof zonder wedde in administratieve toestand non-activiteit 01/04/2016 - ∞
513Ambtshalve verlof voor een opdracht van algemeen belang voor de uitoefening van een management- of staffunctie in de overheidsdiensten 01/04/2016 - ∞
514Vierdagenweek of halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers 01/04/2016 - ∞
515Verlof of dienstvrijstelling toegekend aan een personeelslid van het onderwijs om tijdelijk of voorlopig een andere functie in het niet universitair onderwijs van dezelfde gemeenschap uit te oefenen 01/01/2017 - ∞
516Volledige afwezigheid gelijkgesteld met non-activiteit voorafgaand aan pensioen en met wachtwedde (operationeel politiepersoneel) 01/01/2017 - ∞
521Afwezigheid (volledig of deeltijds) van een contractuele werknemer, niet bezoldigd door de werkgever 01/04/2016 - ∞
531Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde 01/04/2016 - ∞
541Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (militairen) of loopbaanonderbreking met vergoeding ten laste van de werkgever 01/04/2016 - ∞
542Tijdelijke ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen (militairen) 01/04/2016 - ∞
543Tijdelijke ambtsontheffing wegens disciplinaire maatregelen of elke andere periode van bezoldigde non-activiteit (militairen) 01/04/2016 - ∞
544Verlof of loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen, verlof voor ouderschapsbescherming of loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, of loopbaanonderbreking voor het verzorgen van een zwaar ziek familielid met een vergoeding ten laste van de werkgever 01/04/2016 - ∞
545Automatische indisponibiliteitsstelling (militairen) 01/04/2016 - ∞
547Tijdelijke Ambtsontheffing Wegens Loopbaanonderbreking (Tijdelijke Maatregel) Met Aanvraag Voor Validering 01/04/2016 - ∞
700Vermindering van de prestaties in de openbare sector overeenkomstig de wet van 10 april 1995 (vrijwillige vierdagenweek, halftijdse vervroegde uitdiensttreding) 01/04/2016 - ∞
801Afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/04/2016 - ∞
802Afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/04/2016 - ∞
803Niet-bezoldigde afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
804Niet-bezoldigde afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/04/2016 - ∞
805Afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
806Afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/04/2016 - ∞
807Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/04/2016 - ∞
808Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/04/2016 - ∞
809Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/04/2016 - ∞
810Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/04/2016 - ∞
811Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/04/2016 - ∞
812Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/04/2016 - ∞
813Onbezoldigde afwezigheid (volledig) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van activiteit zonder wedde 01/04/2016 - ∞
814Onbezoldigde afwezigheid (deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van activiteit zonder wedde 01/04/2016 - ∞
815Bezoldigde afwezigheid (volledig) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/04/2016 - ∞
816Bezoldigde afwezigheid (deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/04/2016 - ∞
817Terbeschikkingstelling (volledig) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/04/2016 - ∞
818Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/04/2016 - ∞
819Afwezigheid (volledig) van een contractuele werknemer, niet bezoldigd door de werkgever 01/04/2016 - ∞
820Afwezigheid (deeltijds) van een contractuele werknemers, niet bezoldigd door de werkgever 01/04/2016 - ∞
XXXNiet van toepassing 01/04/2016 - ∞