Variabele: Aantal jobs bij dezelfde werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal jobs bij dezelfde werkgever

Afkorting

Jobs_wg

Thema

Arbeidsprestatie, Werkgever

Definitie/omschrijving

Som van alle arbeidsprestaties (jobs) van één persoon aangegeven bij eenzelfde werkgever bij de RSZ of RSZPPO op de laatste dag van het kwartaal

Bron

DWH_BCSS_VarDerEmploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor de RSZ worden per gecodeerd INSZ het aantal arbeidsprestaties op de laatste dag van het kwartaal geteld waarvoor het stamnummer (zie RSZ - Matric) gelijk is maar het kengetal (zie RSZ - Cattra) of de werknemerscode (zie RSZ - Codtra) verschillen. Bij de invoering van de DMFA vanaf 2003 wordt de combinatie gecodeerd INSZ-stamnummer (zie RSZ - Matric) als eenheid beschouwd en heeft ieder persoon steeds maar één job bij dezelfde werkgever.

Voor de RSZPPO worden per gecodeerd INSZ het aantal arbeidsprestaties op de laatste dag van het kwartaal geteld waarvoor de werkgever (zie RSZPPO - Wgancd) gelijk is maar de werknemerscategorie (zie RSZPPO - Wcatcd), het statuut (zie RSZPPO - Stfncd) en de activiteitssector (zie RSZPPO - Codnac) verschillen. Bij de invoering van de DMFA vanaf 2005 wordt de combinatie gecodeerd INSZ-aansluitingsnummer werkgever (zie RSZPPO - Matric) als eenheid beschouwd.

Voor personen die bij meerdere werkgevers meerdere jobs combineren, wordt alleen het aantal jobs gegeven die uitgeoefend worden bij de werkgever waarbij de belangrijkste job (zie afgeleide variabelen bij de tewerkstelling - belangcd) wordt uitgeoefend.

Vanaf het jaar 2005 wordt deze variabele niet meer geconstrueerd, omdat dan zowel bij de RSZ als bij de RSZPPO de combinatie gecodeerd INSZ-Matric als eenheid beschouwd wordt, en één persoon dus slechts één job bij dezelfde werkgever kan hebben.

Internationale compatibiliteit

/