Variabele: Bruto loon RSZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto loon RSZ

Afkorting

brutoloon_rsz

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de inkomens - bruto - gekend bij de RSZ in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende looncomponenten zijn opgenomen in deze variabele: alle looncomponenten waarop gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, gewaarborgd loon, voordelen in natura, enkel en dubbel vakantiegeld, haard- en standtoelagen, compententietoelagen, premies die rechtstreeks zijn verbonden met de prestaties, premies die niet rechtstreeks zijn verbonden met de prestaties maar wel afgeleid uit de dienstbetrekking, schadevergoeding wegens willekeurig ontslag en vergoedingen bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg.
  • Onder andere volgende looncomponenten zijn niet opgenomen in deze variabele: aanvullingen op het dubbel vakantiegeld, vergoedingen voor het onrechtmatig beëindigen van de opzegtermijn, vergoedingen wegens ontslag van beschermde werknemers, maaltijdcheques, gebruik bedrijfswagen.
  • Sinds 1 januari 2017 heeft de RSZ een deel van de bevoegdheid van de RSZPPO overgenomen en bevat deze variabele eveneens de looncomponenten van werknemers tewerkgesteld bij lokale besturen.
  • Deze variabele bevat een bruto bedrag, dit wil zeggen voor aftrek van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/