Variabele: Type afwezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Type afwezigheid

Afkorting

Absencecd

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan op welk type afwezigheid/verlof de periode betrekking heeft.

Bron

DWH_SDPSP_LPB_CAREERDET

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Wanneer een geregistreerde periode betrekking heeft op actieve dienst, neemt de variabele "Absencecd" steeds de waarde "XXX" aan.
  • In het kader van het CAPELO-project (loopbaangegevensbank voor de overheidssector) is er een hergroepering gemaakt van de verschillende types verloven en afwezigheden. Deze codes zullen later worden opgenomen in het DWH AM&SB.
  • Bepaalde perioden van afwezigheid (of bepaalde perioden met verminderde prestaties) worden slechts voor een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten in aanmerking genomen. Het gaat enerzijds om bepaalde niet-bezoldigde perioden van afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit en anderzijds om perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (hetzij gratis aanneembaar hetzij mits validering).
  • Bepaalde perioden van afwezigheid komen nooit in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Het gaat ten om eerste niet-gevalideerde perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking of perioden die niet meer kunnen worden gevalideerd omdat de aanneembare perioden van loopbaanonderbreking in alle gevallen beperkt zijn tot maximum 60 kalendermaanden. Ten tweede betreft het bepaalde perioden van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden die niet gelijkgesteld zijn met dienstactiviteit en die een maand per kalenderjaar overschrijden.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
001Familiaal verlof van lange duur 01/01/2004 - 31/03/2016
002Borstvoedingsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
003Ouderschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
004Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale reden 01/01/2004 - 31/03/2016
005Terbeschikkingstelling wegens ziekte 01/01/2004 - 31/03/2016
006Verlof voor adoptie en pleegvoogdij 01/01/2004 - 31/03/2016
007Verlof voor sociale promotie 01/01/2004 - 31/03/2016
008Verlof voor sommige militaire prestaties in vredestijd 01/01/2004 - 31/03/2016
009Syndicaal verlof 01/01/2004 - 31/03/2016
010Verlof voor stage in overheidsdienst, provincie, gemeente, officiële of gesubsidieerde vrije school 01/01/2004 - 31/03/2016
011Verlof wegen dwingende reden van familiaal belang 01/01/2004 - 31/03/2016
012Verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer of Senaat erkende politieke groeperingen - bezoldigd 01/01/2004 - 31/03/2016
013Verlof voor het vervullen van een ambt in een ministerieel kabinet 01/01/2004 - 31/03/2016
015Verlof om kandidatuur voor te dragen voor wetgevende of provinciale verkiezingen 01/01/2004 - 31/03/2016
016Verlof om cursus te volgen in de school voor burgerlijke veiligheid 01/01/2004 - 31/03/2016
018Verlof voor het volgen van cursussen, het voorbereiden en afleggen van examens 01/01/2004 - 31/03/2016
019Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of invaliditeit 01/01/2004 - 31/03/2016
020Verlof voor verminderde prestaties toegekend aan het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste heeft 01/01/2004 - 31/03/2016
021Bijzonder verlof voor verminderde prestaties toegekend vanaf de leeftijd van 50 jaar 01/01/2004 - 31/03/2016
022Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
023Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
024Terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing 01/01/2004 - 31/03/2016
025Terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
026Terbeschikkingstelling in het belang van de dienst zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
027Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
028Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
029Terbeschikkingstelling wegens speciale opdracht met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
030Terbeschikkingstelling wegens speciale opdracht zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
031Loopbaanonderbreking volledig 01/01/2004 - 31/03/2016
032Loopbaanonderbreking deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
033Verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
034Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
035Verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
036Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
037Afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend aan het personeelslid dat de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste heeft 01/01/2004 - 31/03/2016
038Verlof om interimair een ambt uit te oefenen in een officiële of gesubsidieerde school 01/01/2004 - 31/03/2016
039Verlof voor opdracht in het belang van het onderwijs 01/01/2004 - 31/03/2016
040Verlof voor opdracht 01/01/2004 - 31/03/2016
041Preventieve schorsing in het belang van de dienst met behoud van bezoldiging 01/01/2004 - 31/03/2016
043Halftijdse vervroegde uitreding 01/01/2004 - 31/03/2016
044Vrijwillige vierdagenweek 01/01/2004 - 31/03/2016
045Palliatief verlof - voltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
046Tuchtschorsing 01/01/2004 - 31/03/2016
047Verlof voor opdracht (eerste vrijstelling) 01/01/2004 - 31/03/2016
048Verlof voor opdracht verlenging - algemeen belang erkend 01/01/2004 - 31/03/2016
049Verlof voor opdracht verlenging - algemeen belang niet erkend 01/01/2004 - 31/03/2016
050Vrijstelling voor uitoefening ambt in ontwikkelingsland 01/01/2004 - 31/03/2016
051Staking - non actief 01/01/2004 - 31/03/2016
052Staking - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
053Onwettig afwezig 01/01/2004 - 31/03/2016
054Non-activiteit wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
055Non-activiteit wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
056Non-activiteit wegens tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
057Non-activiteit wegens persoonlijke redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
058In voorlopige hechtenis gevolgd door een veroordeling 01/01/2004 - 31/03/2016
059In voorlopige hechtenis niet gevolgd door een veroordeling 01/01/2004 - 31/03/2016
060In hechtenis in de strafkamers van het korps 01/01/2004 - 31/03/2016
061In hechtenis in de strafkamers van het korps 01/01/2004 - 31/03/2016
063Deserteur 01/01/2004 - 31/03/2016
064Ontbrekend 01/01/2004 - 31/03/2016
068Verlof voor opdracht met halftijdse prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
069Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
070Verlof voorafgaand aan rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
071Loopbaanonderbreking met onderbrekingsuitkering 01/01/2004 - 31/03/2016
072Loopbaanonderbreking zonder onderbrekingsuitkering 01/01/2004 - 31/03/2016
073Palliatief verlof - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
074Onbezoldigd ziekteverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
075Onbezoldigd bevallingsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
076Schorsing van de arbeidsovereenkomst 01/01/2004 - 31/03/2016
077Verlof voor opdracht - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
078Verlof voor opdracht - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
079Gecontingenteerd verlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
080Gecontingenteerd verlof - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
081Politiek verlof om deel uit te maken van de Franse deelregering of Franstalige gemeenschapsraad 01/01/2004 - 31/03/2016
082politiek verlof om deel uit te maken van een wetgevende vergadering of een regering, andere dan de Franse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
083Facultatief politiek verlof - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
084Ambtshalve politiek verlof - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
085Ambtshalve voltijds politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
087Verlof voor verminderde prestaties gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
088Verlof voor verminderde prestaties gelijkgesteld aan non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
089Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
090Tijdelijk ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
091Tijdelijk ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen 01/01/2004 - 31/03/2016
092Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens speciale opdracht met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
093Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens speciale opdracht zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
100Tijdelijke ambtsontheffing wegens tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
102Non-activiteit wegens familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
103Tijdelijke ambtsontheffing wegens familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
104Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
107Achterwege 01/01/2004 - 31/03/2016
109Tijd niet te berekenen bij bestuursmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
111In hechtenis als gevolg van een veroordeling 01/01/2004 - 31/03/2016
112Non-activiteit als tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
113Afwezigheid van lange duur door familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
114Tuchtschorsing 01/01/2004 - 31/03/2016
115Schorsing bij ordemaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
117Tijdelijk pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid 01/01/2004 - 31/03/2016
118Arbeidsduurvermindering tot 36 uur per week 01/01/2004 - 31/03/2016
119Vervroegde uittreding (deeltijds) 01/01/2004 - 31/03/2016
120Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het ambtshalve vervroegd pensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
121Terbeschikkingstelling wegens ziekte (bijambt) 01/01/2004 - 31/03/2016
122Non-activiteit - periode zonder prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
123Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
124Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen 01/01/2004 - 31/03/2016
125Wetenschappelijke opdracht 01/01/2004 - 31/03/2016
126Ambtshalve politiek verlof - deeltijds - non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
127Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
128Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
129Vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het facultatief vervroegd pensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
130Politiek verlof - vrijstelling van dienst 01/01/2004 - 31/03/2016
131Terbeschikkingstelling wegens vrijwillig vertrek 01/01/2004 - 31/03/2016
133Non-activiteit - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
135Vrijwillige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
136Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
137Verlof voorafgaand aan pensionering 01/01/2004 - 31/03/2016
138Ambtshalve deeltijds politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
139Facultatief politiek verlof - Vlaamse Gemeenschap 01/01/2004 - 31/03/2016
140Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
141Verlof voorafgaand aan de pensionering met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
142Volledige onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met behoud van salaris 01/01/2004 - 31/03/2016
143Gedeeltelijke onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met behoud van salaris 01/01/2004 - 31/03/2016
146Volledige onderbreking van de ambtsvervulling om persoonlijke redenen met verlies van salaris 01/01/2004 - 31/03/2016
150Verlof voorafgaand aan de pensionering zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
151Schorsing bij tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
152Terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel 01/01/2004 - 31/03/2016
153facultatief politiek verlof - deeltijds- non-activiteit 01/01/2004 - 31/03/2016
154Ziekteverlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
155Verlof zonder wedde gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
156Vrijwillige actieve disponibiliteit met wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
157Vrijwillige actieve disponibiliteit zonder wachtgeld 01/01/2004 - 31/03/2016
158Verlof voorafgaand aan de pensionering 01/01/2004 - 31/03/2016
159Eindeloopbaanverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
160Verlof voor verminderde prestaties van sommige personeelsleden van de gemeenten, OCMW's, agglomeraties en federaties van gemeenten 01/01/2004 - 31/03/2016
161Volledige loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2004 - 31/03/2016
162Deeltijdse loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2004 - 31/03/2016
163Volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
164Deeltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
165Volledige loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2004 - 31/03/2016
166Deeltijdse loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2004 - 31/03/2016
167Verlof wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
168Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 01/01/2004 - 31/03/2016
169Verlof voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
170Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (tijdelijk) met aanvraag voor validering 01/01/2004 - 31/03/2016
171Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (tijdelijk) zonder aanvraag voor validering 01/01/2004 - 31/03/2016
172Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden 01/01/2004 - 31/03/2016
173Tijdelijke ambtsontheffing wegens persoonlijke aangelegenheden (tijdelijk) 01/01/2004 - 31/03/2016
174Vrijwillige indisponibiliteitsstelling 01/01/2004 - 31/03/2016
175Verplichte indisponibiliteitsstelling 01/01/2004 - 31/03/2016
176Automatische indisponibiliteitsstelling 01/01/2004 - 31/03/2016
177Onbezoldigd ziekteverlof - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
178Onbezoldigd bevallingsverlof - deeltijds 01/01/2004 - 31/03/2016
179Ambtshalve politiek verlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
180Ambtshalve politiek verlof - deeltijds - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
181Facultatief politiek verlof - deeltijds - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
182Facultatief politiek verlof - dienstactiviteit 01/01/2004 - 31/03/2016
183Verlof om deel uit te maken van de jury van het Hof van Assisen 01/01/2004 - 31/03/2016
184Verlof voor opdracht bezoldigd 01/01/2004 - 31/03/2016
185Preventieve schorsing in het belang van de dienst met verminderde bezoldiging 01/01/2004 - 31/03/2016
186Verlof voor ouderschapsbescherming 01/01/2004 - 31/03/2016
187Verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant 01/01/2004 - 31/03/2016
188Deeltijdse arbeid (30/38 of 3/4 tijds) 01/01/2004 - 31/03/2016
189Non-activiteit wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
190Moederschapsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
191Verlof wegens moederschapbescherming (vastbenoemd of stagedoend) 01/01/2004 - 31/03/2016
192Verlof wegens moederschapbescherming (contractueel of gesubsidieerd contractueel) 01/01/2004 - 31/03/2016
193Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen met wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
194Deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen - zonder wachtwedde 01/01/2004 - 31/03/2016
195Vrijwillige disponibiliteit met beroepsactiviteit zonder voorafgaande toestemming 01/01/2004 - 31/03/2016
196Disponibiliteit voor verminderde prestaties eindeloopbaanplanning 01/01/2004 - 31/03/2016
197Disponibiliteit wegens eindeloopbaanplanning 01/01/2004 - 31/03/2016
198Loopbaanbonus 01/01/2004 - 31/03/2016
199Verlof voor verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de Kamer of de Senaat erkende politieke groeperingen - niet bezoldigd 01/01/2004 - 31/03/2016
200Ambtshalve verlof voor de uitoefening van een management- of staffunctie 01/01/2004 - 31/03/2016
201Brugpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
202Bonus - volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
203Bonus - deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 01/01/2004 - 31/03/2016
204Tijdelijke ambtontheffing wegens loopbaanonderbreking 01/01/2004 - 31/03/2016
205Preventieve schorsing in het belang van de dienst zonder bezoldiging 01/01/2004 - 31/03/2016
206Bevallingsverlof 01/01/2004 - 31/03/2016
207Borstvoedingsverlof 01/01/2014 - 31/03/2016
208Vrijwillige opschorting van de prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
209Vrijwillige opschorting van de prestaties 01/01/2004 - 31/03/2016
210Bijzonder verlof voor verminderde prestaties 01/01/2010 - 31/03/2016
212Verlof voor opdracht - bezoldigd - algemeen belang erkend 01/01/2010 - 31/03/2016
300Volledige onderbreking van de loopbaan - met tussenkomst van de RVA 01/01/2012 - 31/03/2016
301Volledige loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2013 - 31/03/2016
302Volledige loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2013 - 31/03/2016
303Volledige loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2012 - 31/03/2016
400Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan - met tussenkomst van de RVA 01/01/2012 - 31/03/2016
401Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof 01/01/2012 - 31/03/2016
402Gedeeltelijke loopbaanonderbreking teneinde palliatieve zorg te verstrekken 01/01/2013 - 31/03/2016
403Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor het bijstaan of verzorgen van een lid van zijn gezin of van een familielid tot in de 2de graad dat lijdt aan een ernstige ziekte 01/01/2012 - 31/03/2016
501Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2012 - 31/03/2016
502Niet-bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2012 - 31/03/2016
503Afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
504Ouderschapsverlof 01/01/2012 - 31/03/2016
505Onbezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit met het oog op het uitoefenen van een beroepsactiviteit (stage, interim in het onderwijs, opdracht, mandaat, ...) 01/01/2012 - 31/03/2016
506Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden of vierdagenweek zonder premie (wet van 19 juli 2012) voor vastbenoemde werknemers) 01/01/2012 - 31/03/2016
507Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2012 - 31/03/2016
508Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2012 - 31/03/2016
509Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2012 - 31/03/2016
510Onbezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van non-activiteit zonder wedde 01/01/2012 - 31/03/2016
511Bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2013 - 31/03/2016
512Verlof zonder wedde in administratieve toestand non-activiteit 01/01/2012 - 31/03/2016
513Ambtshalve verlof voor een opdracht van algemeen belang voor de uitoefening van een management- of staffunctie in de overheidsdiensten 01/01/2013 - 31/03/2016
521Afwezigheid (volledig of deeltijds) van een contractuele werknemer, niet bezoldigd door de werkgever 01/01/2012 - 31/03/2016
531Terbeschikkingstelling (volledig of deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
541Tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (militairen) of loopbaanonderbreking met vergoeding ten laste van de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
542Tijdelijke ambtsontheffing wegens gezondheidsredenen (militairen) 01/01/2013 - 31/03/2016
543Tijdelijke ambtsontheffing wegens disciplinaire maatregelen of elke andere periode van bezoldigde non-activiteit (militairen) 01/01/2013 - 31/03/2016
544Verlof of loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen, verlof voor ouderschapsbescherming of loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, of loopbaanonderbreking voor het verzorgen van een zwaar ziek familielid met een vergoeding ten laste van de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
545Automatische indisponibiliteitsstelling (militairen) 01/01/2014 - 31/03/2016
700Vermindering van de prestaties in de openbare sector overeenkomstig de wet van 10 april 1995 (vrijwillige vierdagenweek, halftijdse vervroegde uitdiensttreding) 01/01/2012 - 31/03/2016
801Afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2013 - 31/03/2016
802Afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit of met actieve dienst, met een andere bezoldiging dan de activiteitswedde 01/01/2013 - 31/03/2016
803Niet-bezoldigde afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2013 - 31/03/2016
804Niet-bezoldigde afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit 01/01/2013 - 31/03/2016
805Afwezigheid (volledig) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
806Afwezigheid (deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit, voorafgaand aan het pensioen en met wachtwedde 01/01/2013 - 31/03/2016
807Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2012 - 31/03/2016
808Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging 01/01/2013 - 31/03/2016
809Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2013 - 31/03/2016
810Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde en met verlies van het recht op weddenverhoging 01/01/2013 - 31/03/2016
811Terbeschikkingstelling (volledig) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2013 - 31/03/2016
812Terbeschikkingstelling (deeltijds) met wachtwedde, voorafgaand aan het pensioen 01/01/2013 - 31/03/2016
813Onbezoldigde afwezigheid (volledig) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van activiteit zonder wedde 01/01/2013 - 31/03/2016
814Onbezoldigde afwezigheid (deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit, of terbeschikkingstelling zonder wachtwedde, of - voor militairen - elke andere vorm van activiteit zonder wedde 01/01/2013 - 31/03/2016
815Bezoldigde afwezigheid (volledig) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2013 - 31/03/2016
816Bezoldigde afwezigheid (deeltijds) in administratieve toestand non-activiteit of - voor militairen - vrijwillige indisponibiliteitsstelling met beroepsactiviteit zonder toestemming 01/01/2014 - 31/03/2016
817Terbeschikkingstelling (volledig) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/01/2013 - 31/03/2016
818Terbeschikkingstelling (deeltijds) wegens ontstentenis van betrekking zonder wachtwedde (onderwijs) 01/01/2013 - 31/03/2016
819Afwezigheid (volledig) van een contractuele werknemer, niet bezoldigd door de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
820Afwezigheid (deeltijds) van een contractuele werknemers, niet bezoldigd door de werkgever 01/01/2013 - 31/03/2016
XXXNiet van toepassing 01/01/2004 - 31/03/2016