Variabele: Artikel 61 - Tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de hoofdbegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Artikel 61 - Tewerkstelling in het kader van artikel 61, aanvaard voor de hoofdbegunstigde

Afkorting

CA61BENACP

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan dat de Staat aanvaardt om via een terugbetaling aan het OCMW tussen te komen in de tewerkstelling van een hoofdbegunstigde in het kader van artikel 61.

Zie bijlage4 voor een overzicht van de voorwaarden voor een tewerkstelling met toepassing van artikel 61.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De tewerkstelling in het kader van artikel 61 heeft betrekking op zowel de leefloners als de personen op wie de wetgeving over de maatschappelijke hulp van toepassing is. Deze variabele is echter enkel van toepassing op de maatschappelijke hulp.

De variabele " BUDART_ID " wordt gebruikt om het aantal personen te tellen dat in het kader van de maatschappelijke integratie voorzien in artikel 61 wordt tewerkgesteld, terwijl de variabele " THP_ID " wordt gebruikt om het aantal personen te tellen dat in het kader van de maatschappelijke hulp wordt tewerkgesteld.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet aanvaard 01/10/2002 - 31/12/2015
1Aanvaard 01/10/2002 - 31/12/2015
-Missing 01/01/2016 - ∞
INiet in het bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling die het recht heeft om in het land te verblijven 01/01/2016 - ∞

Een tewerkstelling met toepassing van artikel 61

Artikel 61 geeft aan een OCMW de mogelijkheid om een overeenkomst af te sluiten met een openbare of privé-instelling voor de realisatie van de hem toevertrouwde taken en doelstellingen. Om ook de tewerkstelling in privé-ondernemingen aan te moedigen, werd er beslist om een toelage aan de OCMW’s toe te kennen voor elke rechthebbende op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp die via deze overeenkomst in de privésector tewerkgesteld wordt. Deze toelage moet volledig besteed worden aan de begeleiding en/of opleiding van de tewerkgestelde.
Artikel 61 steunt op twee ideeën:

  • de samenwerking die altijd in een overeenkomst moet worden vastgelegd. Dit is de belangrijkste doelstelling van artikel 61.
  • het element toelage zit niet vervat in artikel 61 van de organieke wet, maar wel in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in de wet van 2 april 1965. De toelage wordt enkel toegekend in het kader van samenwerkingsakkoorden via dewelke het OCMW een rechthebbende op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp tewerkstelt bij een privé-onderneming. Het kan gaan om een terbeschikkingstelling (het OCMW is en blijft de juridische werkgever en vertrouwt de werknemer toe aan de privé-onderneming) of de privé-onderneming kan zelf de werkgever van de rechthebbende worden. De toelage is hoofdzakelijk bedoeld om de werknemer een opleiding en begeleiding aan te bieden op de arbeidsplaats. Zowel het OCMW als de privé-onderneming kunnen hiervoor zorgen. In de overeenkomst met de privé-onderneming wordt de inhoud van de omkadering en van de opleiding vastgelegd alsook de partij die ermee belast wordt. Deze afspraken en de modaliteiten ervan bepalen wie uiteindelijk de toelage krijgt. Deze toelage wordt de “omkaderings- en opleidingspremie” genoemd.

De volgende personen kunnen door het OCMW tewerkgesteld worden bij een privé-onderneming en daarbij recht geven op een toelage indien zij een begeleiding en/of opleiding krijgen:
de rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp ; vóór de inwerkingtreding van de wet op de maatschappelijke integratie (mei 2005) ging het om de buitenlanders die ingeschreven waren in het vreemdelingenregister en die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak konden maken op het recht op maatschappelijke integratie. De rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp met de hoedanigheid van politiek vluchteling die ingeschreven zijn in het wachtregister openen niet het recht op een omkaderings- en opleidingspremie.
Enkel een tewerkstelling bij een privé-onderneming geeft recht op een omkaderings- en opleidingspremie. Onder “privé-onderneming” dient te worden verstaan: iedere natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die een activiteit met winstoogmerk uitoefent.