Variabele: Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Partnerschapsovereenkomst voor de begeleiding van de tewerkstelling van de hoofdbegunstigde

Afkorting

CBENCONV

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het type begeleiding van de hoofdbegunstigde aan.

Zie bijlage7 voor een overzicht van de maatregel partnerschapsovereenkomst.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele geldt zowel voor de maatschappelijke integratie als voor de maatschappelijke hulp.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen aanvraag van partnerschapovereenkomst 01/01/2006 - ∞
1Individuele begeleiding van minstens 50 uren 01/01/2006 - ∞
2Individuele begeleiding van minstens 100 uren 01/01/2006 - ∞

Partnerschapsovereenkomst

Partnerschapsovereenkomst is een maatregel waarbij het OCMW een partnerschapsovereenkomst afsluit met de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en/of één of meerdere door deze dienst erkende partners voor de individuele begeleiding van een rechthebbende met het oog op zijn tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt. De partners met wie het OCMW samenwerkt, ontvangen een financiële tegemoetkoming vanwege het OCMW voor de uitvoering van de opdracht waarmee ze via het partnerschap belast werden.

Begunstigden :

de rechthebbenden op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon;

de rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp; het gaat om buitenlanders die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en die geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie;

de werknemers tewerkgesteld in toepassing van artikel 60, § 7, voor wie het OCMW een toelage ontvangt;

de werknemers die tewerkgesteld zijn in een doorstromingsprogramma, in de sociale inschakelingseconomie of in het kader van het Activa-plan en voor wie het OCMW financieel tussenkomt in de loonkost (met uitzondering van de werknemers die tewerkgesteld zijn in een privé-onderneming).

→ voor zover ze bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling ingeschreven zijn als vrijwillige of niet-werkende werkzoekende.

Specifieke voorwaarden:

Voor iedere rechthebbende voor wie het OCMW beslist een partnerschap aan te gaan met de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en/of één of meerdere door deze dienst erkende partners, dient het OCMW een individuele partnerschapsovereenkomst af te sluiten waarin duidelijk beschreven staat: welke acties de geïndividualiseerde begeleiding zal omvatten; of de individuele opvolgingsmodule 100 dan wel 50 opvolgingsuren zal omvatten.

Voor de geïndividualiseerde begeleiding van de rechthebbende dienen de partners gebruik te maken van de methodes van actieve zoektocht naar werk en/of jobcoaching.

Indien de rechthebbende tewerkgesteld is in het kader van een inschakelingsmaatregel van het OCMW, moet de geïndividualiseerde begeleiding:

→ voor de helft uitgevoerd worden tijdens de laatste drie maanden van zijn arbeidsovereenkomst en voor de helft tijdens de drie maanden die volgen op zijn tewerkstelling indien het gaat om een begeleidingsmodule van 100 uren;

→ uitgevoerd worden tijdens de laatste drie maanden van zijn arbeidsovereenkomst indien het gaat om een begeleidingsmodule van 50 uren.

Als de rechthebbende tewerkgesteld wordt vóór het einde van zijn geïndividualiseerd begeleidingsplan en hij zijn baan binnen de drie maanden verliest, moet(en) de partner(s) het begeleidingsplan voortzetten voor het resterende aantal uren, zoals oorspronkelijk in de individuele partnerschapsovereenkomst was vastgesteld.

De partners met wie het OCMW kan samenwerken, moeten erkend zijn door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling op het vlak van de methodologie die ze toepassen voor deze specifieke vorm van geïndividualiseerde begeleiding.

Het OCMW dat het partnerschap aangaat, kan zelf een deel van de uitvoering van de samenwerking op zich nemen op voorwaarde dat de door het OCMW toegepaste methodologie erkend is door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in het kader van deze maatregel. Op dezelfde manier kunnen andere OCMW’s als partner optreden. Het aandeel van één of meerdere OCMW’s in het partnerschap mag nooit meer bedragen dan 50 % van de totaliteit van de opdracht.