Variabele: Activiteitssector

Een verbetering voorstellen

Naam

Activiteitssector

Afkorting

CODENACE

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Geeft de activiteitssector aan waarin de loopbaanonderbreker actief is/was.

Zie bijlage8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - 30/06/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
.Niet van toepassing 01/01/1998 - 30/06/2016
1landbouw en jacht 01/01/1998 - 30/06/2016
2bosbouw en ontginning 01/01/1998 - 30/06/2016
3visserij 01/01/1998 - 30/06/2016
4winning en bewerking van vaste brandstoffen 01/01/1998 - 30/06/2016
5cokesovenbedrijven, aardolie- en aardgaswinning, aardolieraffinaderijen 01/01/1998 - 30/06/2016
6winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 01/01/1998 - 30/06/2016
7winning en bewerking van ertsen, vervaardiging en eerste verwerking van metalen 01/01/1998 - 30/06/2016
8winning van niet-metaalhoudende en niet-energetische delfstoffen, veenderijen 01/01/1998 - 30/06/2016
9havenarbeiders 01/01/1998 - 30/06/2016
10vervaardiging van producten uit niet-metaalhoudende delfstoffen (excl. glas) 01/01/1998 - 30/06/2016
11glasindustrie 01/01/1998 - 30/06/2016
12chemische industrie, kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken 01/01/1998 - 30/06/2016
13vervaardiging van producten uit metaal 01/01/1998 - 30/06/2016
14machinebouw 01/01/1998 - 30/06/2016
15bureaumachinefabrieken, fabrieken van machines voor informatieverwerking 01/01/1998 - 30/06/2016
16automobielbouw, fabricage van auto-onderdelen, transportmiddelenfabrieken 01/01/1998 - 30/06/2016
17fijnmechanische en optische industrie 01/01/1998 - 30/06/2016
18voedingsmiddelenindustrie, drankbereiding 01/01/1998 - 30/06/2016
19tabaksnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
20ledernijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
21schoennijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
22kledingnijverheid 01/01/1998 - 31/12/2004
23houtindustrie, fabrieken van houten meubelen 01/01/1998 - 30/06/2016
24papier- en papierwarenindustrie 01/01/1998 - 30/06/2016
25grafische nijverheid en uitgeverijen 01/01/1998 - 30/06/2016
26rubberindustrie 01/01/1998 - 30/06/2016
27plasticverwerkende industrie 01/01/1998 - 30/06/2016
28diamantbedrijf 01/01/1998 - 30/06/2016
29overige be- en verwerkende industrie 01/01/1998 - 30/06/2016
30bouwnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
31groothandel, recuperatie, tussenpersonen in de handel, kleinhandel 01/01/1998 - 30/06/2016
32maaltijden-, dranken- en logiesverstrekkende bedrijven 01/01/1998 - 30/06/2016
33reparatie gebruiksgoederen en voertuigen 01/01/1998 - 30/06/2016
34vervoer en verkeer 01/01/1998 - 30/06/2016
35bank- en kredietwezen, verzekeringswezen (exclusief sociale verzekering) 01/01/1998 - 30/06/2016
36dienstverlening aan ondernemingen, verhuur van goederen 01/01/1998 - 30/06/2016
37algemeen overheidsbestuur, defensie, wettelijke sociale verzekering 01/01/1998 - 30/06/2016
38volksgezondheid en diergeneeskunde 01/01/1998 - 30/06/2016
39overige maatschappelijke dienstenverlenende instellingen 01/01/1998 - 30/06/2016
40overige diensten 01/01/1998 - 30/06/2016
63onderwijs 01/01/1998 - 30/06/2016
80kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
81kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
82kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
83textielnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
84textielnijverheid 01/07/1998 - 30/06/2016
85textielnijverheid 01/07/2000 - 30/06/2016
86textielnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
87kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
97schoolverlaters, onvoldoende omschreven activiteiten 01/10/1998 - 30/06/2016
99schoolverlaters, onvoldoende omschreven activiteiten 01/01/1998 - 30/06/2016
codes <> bovenstaande codesschoolverlaters, onvoldoende omschreven activiteiten 01/01/1998 - 30/06/2016

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Algemeen stelsel.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan gedurende bepaalde tijd gedeeltelijk te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het stelsel van tijdskrediet heeft betrekking op de werknemers in de privésector, het stelsel van loopbaanonderbreking is een gelijkaardige maatregel voor de overheidssector. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan de werknemer vragen om een forfaitaire uitkering te ontvangen die door de RVA zal worden uitbetaald. Deze uitkering varieert naargelang de omvang van de prestatievermindering en ze is beperkt in de tijd.
Voor de 50-plus-werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zal de uitkering tot aan de pensioensleeftijd worden uitgekeerd.

Het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zijn rechten van de werknemers, behalve als hun aantal een bepaald percentage in het bedrijf overschrijdt, of als ze strategische functies bekleden. In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) moet de mogelijkheid tot tijdskrediet met de werkgever worden besproken.

Specifieke stelsels

Er bestaan ook specifieke stelsels van loopbaanonderbreking, die aan een welomschreven reden zijn gebonden. Dit is het geval voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, of voor de hervatting van studies. In dit geval kan de uitkering die door de RVA wordt uitbetaald, voor een langere periode worden uitbetaald dan voorzien in het algemeen stelsel.