Variabele: Fysieke eenheden

Een verbetering voorstellen

Naam

Fysieke eenheden

Afkorting

FYS

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Het aantal betalingen dat tijdens een maand verricht werd.

Zie bijlage1 voor een overzicht van de voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het aantal betalingen dat tijdens de maand verricht werd, stemt niet overeen met het totaal aantal uitkeringsgerechtigde personen. Tijdens een maand kunnen immers meerdere betalingen voor 1 persoon worden verricht. Deze betalingen kunnen betrekking hebben op verschillende referentiemaanden (maanden waarop de betalingen betrekking hebben), bijvoorbeeld bij verandering van statuut of bij de administratieve afhandeling van het dossier van een werkloze.

Internationale compatibiliteit

/

Voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen

Om te worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Er zijn drie mogelijkheden:

  • werkloos na een arbeidsperiode. Daarvoor moet de persoon gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan de aanvraag om uitkeringen tewerkgesteld zijn geweest,
  • werkloos na een werkloosheidsonderbreking (omwille van ziekte bijvoorbeeld),
  • werkloos na de beëindiging van de studies. De uitkeringen zullen slechts na een wachtperiode worden ontvangen.

Bovendien moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn om vergoed te kunnen worden:

  • het werk niet vrijwillig hebben verlaten (de “vrijwillige” werkloosheid leidt tot een sanctie onder de vorm van de schorsing van de uitkeringen voor een bepaalde duur),
  • beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt (met uitzondering van de werklozen met vrijstelling, het betreft hier de WE “niet werkzoekend”),
  • geen andere bezoldigingen ontvangen (loon, ontslagvergoedingen,…),
  • niet werken (zelfs niet zonder bezoldiging) voor een derde en geen werk uitvoeren dat een voordeel inhoudt (bijvoorbeeld: eigen huis bouwen),
  • de pensioensleeftijd nog niet hebben bereikt,
  • in België verblijven.