Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseC

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
260Activeringsbijdrage 01/01/2018 - ∞
261Verlaagde activeringsbijdrage 01/01/2019 - ∞
800Bijdrage economische werkloosheid 01/01/2017 - ∞
801Bijzondere bijdrage verschuldigd op Coronapremie 01/07/2021 - 31/12/2022
803Bijdrage in het kader van aanvullende pensioenplan Prolocus 01/01/2022 - ∞
807Arbeidsongevallenpremie bestemd voor Fedris verschuldigd door zeevarenden in de koopvaardij-, bagger- of zeesleepvaartsector (werkgeverscategorieën 105, 205 en 305) 01/01/2018 - ∞
809Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - commerciële ondernemingen 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotffe.
810Bijzondere bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotffe.
811Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - niet-commerciële ondernemingen 01/01/2017 - ∞
812Bijzondere bijdrage verbrekingsvergoedingen voor het Sluitingsfonds 01/01/2017 - ∞
820Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid verschuldigd op de lonen aan 108 % van handarbeiders (inclusief leerplichtigen-handarbeiders en gesubsidieerde contractuelen). Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞ Voor de werkgevers van uitzendkrachten in de bouw (werkgeverscategorieën 224, 226, 244, 254) gaat het om de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Uitzendkachten en voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector.Ter vervanging van Cotfse.
825Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞ De aangegeven som onder code 825 = de som van alle bijdragebedragen voor 825 verminderd met 851ex825Ter vervanging van Cotfse.
826Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
827Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞
830Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid (uitgezonderd de sociale fondsen van het ANPCB (PC nr. 218), van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) en het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076), verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen). 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
831Bijdrage voor het Sociaal Fonds van het ANPCB (PC nr. 218) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
832Bijdrage voor het sociaal fonds van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
833Bijdrage voor het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076, verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfse.
835Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2017 - ∞ De aangegeven som onder code 835 = de som van alle bijdragebedragen voor 835 verminderd met 851ex835
836Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor bedienden 01/01/2017 - 31/03/2022
837Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/10/2017 - ∞
845Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de FPD 01/01/2022 - ∞
846Bijdrage voor de Sociale Dienst van de politie 01/01/2022 - ∞
847Bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen 01/01/2021 - ∞
850Bijdrage voor de toekenning en betaling van de vakbondspremie 01/01/2022 - 31/03/2022
852Bijdrage voor maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotfor.
855Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers onderworpen aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotm_s.
856Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid (Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotons.
857Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotm_s.
859Bijzondere werkgeversbijdrage bestemd voor de financiering van tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotacht.
860Solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding 01/01/2018 - ∞
863Solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona 01/01/2017 - ∞
868Solidariteitsbijdrage op de milieuvriendelijke bedrijfswagen ter beschikking gesteld in het kader van het mobiliteitsbudget 01/04/2019 - ∞
869Bijzondere bijdrage op het saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in geld en dat overeenstemt met de 3de pijler 01/04/2019 - ∞
878Bijdrage verschuldigd voor erkende beroepsjournalisten 01/04/2021 - ∞
888Bijzondere bijdrage verschuldigd op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 01/01/2017 - ∞
889Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 01/01/2017 - ∞
belex803Bijdrage die van toepassing is op de bijdrage in het kader van aanvullende pensioenplan Prolocus 01/01/2022 - ∞
Belex820Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor Fondsen bestaanszekerheid. 01/01/2017 - ∞
Belex825Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/01/2017 - ∞
Belex827Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/01/2017 - ∞
belex835Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/01/2017 - ∞
Belex837Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/10/2017 - ∞
pat815Patronaal gedeelte van de bijdrage 815 01/01/2017 - ∞
pat816Patronaal gedeelte van de bijdrage 816 01/01/2017 - ∞
pat818Patronaal gedeelte van de bijdrage 818 01/01/2017 - ∞
PataccAlgemene patronale bijdrage voor kinderopvang 01/01/2017 - ∞
PatasbBijdrage voor de spijzing van het asbestfonds 01/01/2017 - ∞
PateduPatronale bijdrage voor de financiering van het stelsel betaald educatief verlof 01/01/2017 - ∞ Ter vervanging van Cotedu.
PatjvPatronale bijdragen voor de jaarlijkse vakantie die op kwartaalbasis wordt geïnd. 01/01/2017 - ∞ De jaarlijkse bijdrage wordt niet opgenomen in DWH_ONSS_StatbaseC
PatpurePatronale bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid (excl. jaarlijkse vakantie) 01/01/2017 - ∞
PatseSolidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2017 - ∞
PatsoSolidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2017 - ∞
PatxpWerkgeversbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/01/2017 - ∞
patXp0Bijzondere werkgeversbijdrage brugpensioen 01/01/2017 - ∞
PerPersoonlijke bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid 01/01/2017 - ∞
per815Werknemersgedeelte van de bijdrage 815 01/01/2017 - ∞
per816Werknemersgedeelte van de bijdrage 816 01/01/2017 - ∞
per818Werknemersgedeelte van de bijdrage 818 01/01/2017 - ∞
PerseSolidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2017 - ∞
PersoSolidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2017 - ∞
PerxaBijdragen verschuldigd op de uitkering door de slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte 01/01/2017 - ∞
perXaWerknemersbijdrage pseudo-bruggepensioneerden tijdskrediet 01/01/2017 - ∞
PerxpWerknemersbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/01/2017 - ∞
Perxp0Werknemersbijdrage bruggepensioneerden. 01/01/2017 - ∞
spe854Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is (tot 2014/4 afzonderlijk aangegeven - vanaf 2015/1 berekend) 01/01/2017 - ∞