Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage

Bron

DWH_ONSS_StatbaseC

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2006 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
809Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - commerciële ondernemingen 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotffe.
810Bijzondere bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotffe.
811Bijdrage Fonds Sluiting Ondernemingen - niet-commerciële ondernemingen 01/04/2008 - 31/12/2016
812Bijzondere bijdrage verbrekingsvergoedingen voor het Sluitingsfonds 01/01/2014 - 31/12/2016
820Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid verschuldigd op de lonen aan 108 % van handarbeiders (inclusief leerplichtigen-handarbeiders en gesubsidieerde contractuelen). Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2006 - 31/12/2016 Voor de werkgevers van uitzendkrachten in de bouw (werkgeverscategorieën 224, 226, 244, 254) gaat het om de bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Uitzendkachten en voor het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector.Ter vervanging van Cotfse.
825Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2006 - 31/12/2016 De aangegeven som onder code 825 = de som van alle bijdragebedragen voor 825 verminderd met 851ex825.
826Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
827Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/07/2010 - 31/12/2016
830Bijdrage voor de Fondsen voor bestaanszekerheid (uitgezonderd de sociale fondsen van het ANPCB (PC nr. 218), van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) en het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076), verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
831Bijdrage voor het Sociaal Fonds van het ANPCB (PC nr. 218) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
832Bijdrage voor het sociaal fonds van de zelfstandige kleinhandel (PC nr. 201) verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfse.
833Bijdrage voor het "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" voor werkgevers met werkgeverscategorie 076, verschuldigd op de lonen van bedienden (inclusief leerplichtigen-bedienden stagiairs en gesubsidieerde contractuelen) 01/01/2006 - 31/12/2016
835Bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/01/2006 - 31/12/2016 De aangegeven som onder code 835 = de som van alle bijdragebedragen voor 835 verminderd met 851ex835
836Forfaitaire bijdrage Fonds voor bestaanszekerheid voor bedienden 01/07/2009 - 30/06/2016 Ter vervanging van Cotfse.
837Forfaitaire bijdrage sectoraal pensioenfonds voor bedienden. Het bedrag van deze bijdrage is inclusief de 8,86 % bijdrage die op extralegale pensioenen van toepassing is. 01/07/2010 - 31/12/2011
852Bijdrage voor maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotfor.
854Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is 01/01/2006 - 31/12/2014 Ter vervanging van Cotach.
855Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers onderworpen aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotm_s.
856Bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid (Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotons.
857Speciale bijdrage ten laste van de werkgevers met belangrijkheidscode 3 tot 9, voor werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage (K.B. 401) 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotm_s.
859Bijzondere werkgeversbijdrage bestemd voor de financiering van tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotcht.
863Solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona 01/07/2009 - 31/12/2016
888Bijzondere bijdrage verschuldigd op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 01/01/2008 - 31/12/2016
889Solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes 01/01/2009 - 31/12/2016
851ex820Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 820. 01/01/2008 - 30/09/2011
851ex825Bijdrage op extralegale pensioenen (arbeiders) vervat in 825 (de bijdrage 825 ter financiering bevat ook de bijdrage op de stortingen op de extralegale pensioenen die normaal op werkgeversniveau worden aangegeven), laat toe om de bijdrage 8,86% op extralegale pensioenen (851) nauwkeuriger te bepalen. 01/01/2006 - 30/09/2011 De hier aangegeven som is afgezonderd uit code 825.
851ex826Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 826. 01/07/2009 - 30/06/2010
851ex827Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 827. 01/07/2010 - 30/09/2011
851ex835Bijdrage op extralegale pensioenen (bedienden) vervat in 835 (de bijdrage 835 ter financiering bevat ook de bijdrage op de stortingen op de extralegale pensioenen die normaal op werkgeversniveau worden aangegeven), laat toe om de bijdrage 8,86% op extralegale pensioenen (851) nauwkeuriger te bepalen. 01/01/2006 - 30/09/2011 De hier aangegeven som is afgezonderd uit code 835.
851ex836Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 836. 01/07/2009 - 30/06/2010
851ex837Bijdrage op extralegale pensioenen vervat in 837. 01/07/2010 - 30/09/2011
Belex820Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor Fondsen bestaanszekerheid. 01/10/2011 - 31/12/2016
Belex825Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/10/2011 - 31/12/2016
Belex827Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor arbeiders. 01/10/2011 - 31/12/2016
belex835Bijdrage die van toepassing is op extra-legale pensioenen voor sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/10/2011 - 31/12/2016
belex837Bijdrage die van toepassing is op de extra-legale pensioenen sectoraal pensioenfonds voor bedienden. 01/10/2011 - 31/12/2011
pat815Patronaal gedeelte van de bijdrage 815 01/01/2015 - 31/12/2016
pat816Patronaal gedeelte van de bijdrage 816 01/01/2015 - 31/12/2016
pat818Patronaal gedeelte van de bijdrage 818 01/01/2016 - 31/12/2016
PataccAlgemene patronale bijdrage voor kinderopvang 01/01/2006 - 31/12/2016
PatasbBijdrage voor de spijzing van het asbestfonds 01/07/2007 - 31/12/2016
PateduPatronale bijdrage voor de financiering van het stelsel betaald educatief verlof 01/01/2006 - 31/12/2016 Ter vervanging van Cotedu.
PatjvPatronale bijdragen voor de jaarlijkse vakantie die op kwartaalbasis wordt geïnd. 01/01/2006 - 31/12/2016 De jaarlijkse bijdrage wordt niet opgenomen in DWH_ONSS_StatbaseC
PatpurePatronale bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid (excl. jaarlijkse vakantie) 01/01/2006 - 31/12/2016
PatseSolidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
PatsoSolidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel patronale bijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
PatxpBijzondere bijdrage aanvullende vergoedingen ingeval ontslagen werknemers en loopbaanonderbrekingen 01/04/2006 - 31/03/2008 Bijvoorbeeld "canada dry"
PatxpWerkgeversbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/04/2008 - 31/12/2016
Patxp0Forfaitaire patronale bijdrage voor bruggepensioneerde werknemer 01/01/2006 - 31/03/2008
patXp0Bijzondere werkgeversbijdrage brugpensioen 01/04/2008 - 31/12/2016
Patxp1Bijzondere compenserende patronale bijdrage voor bruggepensioneerde werknemer 01/01/2006 - 31/03/2008
patXp1Compenserende werkgeversbijdrage brugpensioen 01/04/2008 - 30/09/2013
PerPersoonlijke bijdragen voor het basisstelsel sociale zekerheid 01/01/2006 - 31/12/2016
per815Werknemersgedeelte van de bijdrage 815 01/01/2015 - 31/12/2016
per816Werknemersgedeelte van de bijdrage 816 01/01/2015 - 31/12/2016
per818Werknemersgedeelte van de bijdrage 818 01/01/2016 - 31/12/2016
PerseSolidariteitsbijdrage voor studenten met bediendestatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
PersoSolidariteitsbijdrage voor studenten met arbeidersstatuut - deel werknemersbijdrage 01/01/2006 - 31/12/2016
PerxaBijdragen verschuldigd op de uitkering door de slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte 01/01/2006 - 31/12/2016
perXaWerknemersbijdrage pseudo-bruggepensioneerden tijdskrediet 01/04/2008 - 31/12/2016
PerxpWerknemersbijdrage op aanvullende vergoeding. 01/04/2010 - 31/12/2016
Perxp0Werknemersbijdrage bruggepensioneerden. 01/04/2010 - 31/12/2016
spe854Bijdrage bestemd voor de begeleiding van jongeren op wie een inschakelingsparcours van toepassing is (tot 2014/4 afzonderlijk aangegeven - vanaf 2015/1 berekend) 01/01/2015 - 31/12/2016