Variabele: Normaal bezoldigde deeltijdse dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Normaal bezoldigde deeltijdse dagen

Afkorting

Jrsrem_p

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal 'normaal bezoldigde dagen' in het kwartaal voor deeltijdse prestaties waarvoor een aantal uren is aangegeven, exclusief dagen in vooropzeg waarvoor geen prestaties zijn geleverd.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele 'bezoldigde dagen' bevat niet alleen de effectief gewerkte dagen of daggedeelten maar omvat eveneens:

  • de gepresteerde dagen of dagen waarvoor de werkgever verplicht is een bezoldiging te betalen waarop bijdragen moeten berekend worden (ondermeer de wettelijke feestdagen en hun vervangingsdagen);
  • de dagen die overeenstemmen met een voltijdse arbeidsbetrekking in een onderneming waar experimenten voor aanpassing van de arbeidstijd plaatsvinden en de werknemer een loon ontvangt dat overeenstemt met een voltijdse betrekking;
  • de dagen die overeenstemmen met een voltijdse arbeidsbetrekking in een onderneming wanneer de prestaties verminderd worden in uitvoering van een collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en dit voor elke maand waarin de werknemer in de bedoelde arbeidsregeling tewerkgesteld wordt en een bezoldiging ontvangt die minstens gelijk is aan het bedrag van het gemiddeld minimum maandinkomen;
  • de dagen waarop geen arbeid wordt verricht tijdens de weken die vijf arbeidsdagen omvatten wanneer de wekelijkse arbeid van de werknemer in de loop van het kwartaal nu eens over vijf dan weer over meer dan vijf dagen verdeeld is;
  • de inhaalrustdagen bestemd om de wekelijkse arbeidsduur te brengen op gemiddeld veertig uren of minder, toegekend in uitvoering van de wetgeving op de arbeidsduur.

Elk daggedeelte heeft de waarde van één bezoldigde dag. In geval van gelijktijdige betrekkingen betekent dit dat het aantal bezoldigde dagen hoger is dan het aantal gepresteerde dagen.

Opmerking: het aantal normaal bezoldigde Dtdagen is geen indicator voor het arbeidsvolume noch voor het percentage deeltijdarbeid van de werknemer. Hiervoor verwijzen we naar de variabele Percentage deeltijdarbeid (Tauxpt).

Internationale compatibiliteit

/