Variabele: Stelsels verminderde prestaties

Een verbetering voorstellen

Naam

Stelsels verminderde prestaties

Afkorting

ReorgWorkregime

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Een code die bepaalde stelsels van verminderde prestaties aanduidt.

Bron

DWH_ONSS_StatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De dagen afwezigheid in het kader van andere systemen dan degene waarvoor een tussenkomst van de RVA wordt voorzien, of dan deze overeenkomstig de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, moeten worden aangeduid met prestatiecode 30.
  • Ook de toepassing van een systeem van onderbreking van de loopbaan waar in principe een tussenkomst RVA voor voorzien is, maar de werknemer toch geen recht heeft op deze tussenkomst voortvloeiend uit de feitelijke omstandigheden (bijvoorbeeld cumulaties), valt onder de code 3 of 4.
  • Hetzelfde geldt voor de voortzetting van een systeem van loopbaanonderbreking waarvoor initieel wel een tussenkomst voor voorzien is, maar niet voor de volledige periode van onderbreking.
  • Indien voor een werknemer twee noties "herorganisatie van de arbeidstijd" gelijktijdig van toepassing zijn, moet er chronologisch gewerkt worden. Voor iedere wijziging in de situatie wordt een nieuwe tewerkstellingslijn begonnen. Op die nieuwe lijn wordt alleen de "nieuwe" toestand weergegeven. Voorbeeld: Een voltijdse werknemer werkt in een systeem CAO nr. 42. Hij wordt ziek en na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid, mag hij het werk gedeeltelijk hervatten met toestemming van de adviserende geneesheer. Tot het moment van de werkhervatting worden zijn prestaties (en de periode van volledige arbeidsongeschiktheid) aangegeven op een tewerkstellingslijn met in het veld "maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd" de aanduiding CAO 42. Vanaf het moment dat hij het werk hervat, wordt een nieuwe tewerkstellingslijn begonnen, waarop in het veld "maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd" alleen de aanduiding "aangepaste arbeid" vermeld wordt. Wanneer hij nadien het werk volledig hervat wordt opnieuw een tewerkstellingslijn begonnen met daarop in het veld "maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd" de aanduiding CAO 42.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet van toepassing 01/01/2003 - 31/12/2010
1Wettelijke systemen tot collectieve herverdeling van de arbeid, waarbij werknemers hun arbeidsprestaties beperken met overeenkomstig loonverlies. Het betreft hier enkel de collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagenweek vóór 1 oktober 2001, aangegeven met de verminderingscodes 1331, 1333 en 1341. Dit systeem geldt enkel voor de privé-sector. 01/01/2003 - 31/12/2010 In bepaalde gevallen is voorzien dat deze werknemers een bedrag krijgen met als doel het loonverlies t.o.v. de vroegere prestaties gedeeltelijk te compenseren. Deze bedragen moeten als een apart loonelement worden vermeld.
2Systemen voorzien door de CAO nr 42 van 12 juni 1987 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsstelsels in de ondernemingen. 01/01/2003 - 31/12/2010 De werknemers tewerkgesteld in de zgn. experimenten Hansenne (K.B. 179 van 30/12/1982) niet inbegrepen.
3Volledige onderbreking van de loopbaan; enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien, worden aangeduid. 01/01/2003 - 31/12/2010
4Gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan; enkel de systemen waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien, worden aangeduid. 01/01/2003 - 31/12/2010
5Aangepaste arbeid met loonverlies, d.w.z. wanneer de werknemer effectieve arbeidsprestaties levert waarvoor hij een verminderd loon ontvangt ten opzichte van het loon dat hij normaal zou moeten ontvangen (bv. bij werkhervatting na een ziekte met toestemming van de adviserende geneesheer); dit geldt zowel voor een vermindering van het uurloon als voor een vermindering van het aantal te presteren dagen (uren) of een combinatie van beide. 01/01/2003 - 31/12/2010
6Halftijds brugpensioen 01/01/2003 - 31/12/2010
7Vermindering van de prestaties in de openbare sector overeenkomstig de wet van 10 april 1995 (vrijwillige 4-dagenweek, halftijdse vervroegde uitdiensttreding). 01/04/2005 - 31/12/2010
70Onbestaande of oude codes 01/04/2007 - 30/09/2007 Anomalie
200Onbestaande of oude codes 01/07/2003 - 31/03/2006 Anomalie
999Onbestaande of oude codes 01/01/2004 - 30/09/2008 Anomalie
AFSpecifieke stelsels van arbeid beperkt aantal uren, maar gelijkgesteld met voltijds arbeidsregime. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(1, 2) en Meanworkinghours>0
FIVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is en die in de praktijk gelijken op loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De afwezigheid telt niet als prestatie. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(3, 501, 502, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 514, 531, 541, 544, 545, 546) en Meanworkinghours=0
FMVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt, vermits de afwezigheid komt door omstandigheden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld: langdurige ziekte of economische werkloosheid. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(507, 508, 511, 542, 543) en Meanworkinghours=0
FXVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt. De afwezigheid past in een eindeloopbaanregeling. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(503, 509) en Meanworkinghours=0
PIVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is en die in de praktijk gelijken op loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De afwezigheid telt niet als prestatie. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(4, 5, 7, 501, 502, 505, 506, 510, 512, 514, 531, 541, 544, 545) en Meanworkinghours>0
PMVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt, vermits de afwezigheid komt door omstandigheden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld: langdurige ziekte of economische werkloosheid. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(507, 508, 511, 542, 543) en Meanworkinghours>0
PXVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt. De afwezigheid past in een eindeloopbaanregeling. 01/01/2011 - 31/12/2016 Reorganisationmeasure=(6, 503, 509) en Meanworkinghours>0