Variabele: Loopbaancode

Een verbetering voorstellen

Naam

Loopbaancode

Afkorting

Career_code

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsprestatie, Beroepsziekte, Brugpensioenen, Invaliditeit, Loopbaan, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft per loopbaanjaar loopbaangegevens over de tewerkstelling/arbeidsongeschiktheid als werknemer

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription_old, DWH_SIGEDIS_Période_old, DWH_SIGEDIS_Droit_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De loopbaancodes 200-264 verwijzen naar periodegegevens, de codes 500, 501 en 524 verwijzen naar periodes met behoud van rechten. De overige codes verwijzen naar jaargegevens. Voor periodegegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum gekend, voor jaargegevens niet.Voor periodes met behoud van rechten zijn de begindatum van het recht van het statuut en het deeltijds contract gekend. De einddatum van het deeltijds contract is echter onbekend.
  • Een persoon kan in één loopbaanjaar verschillende loopbaancodes hebben. Dit is onder andere het geval wanneer een werknemer meerdere jobs per jaar uitoefende of wanneer de werknemer loopbaanonderbreking nam in dat jaar. Daarnaast worden ook bepaalde looncomponenten weergegeven in afzonderlijke loopbaancodes (vakantiegeld, premies).
  • Voor de meeste loopbaancodes is het gemakkelijk de sociale zekerheidsinstelling die de loopbaangegevens doorgeeft aan Sigedis (variabele 'source_code') rechtstreeks af te leiden uit de code. De loopbaancode 'loopbaanonderbreking' wordt bijvoorbeeld logischerwijs doorgegeven door RVA (bron 6). De loopbaancode '000' bijvoorbeeld komt echter bij verschillende bronnen voor en krijgt bij elke bron een andere betekenis. Deze loopbaancode moet dus in combinatie gezien worden met de variabele 'source_code'. Voor 1990 is de variabele 'source_code' bijna nooit beschikbaar waardoor het voor die periode moeilijk is om de betekenis van loopbaancode '000' te achterhalen.
  • Bepaalde loopbaancodes vallen onder de categorie "werknemer", het onderscheid tussen arbeiders en bedienden kan bij deze codes niet worden gemaakt.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
000Arbeider:loon- en arbeidstijdgegevens als arbeider (RSZ en RSZPPO)gelijkgestelde dagen werkloosheid voor 01/01/1996 (RVA)gelijkgestelde dagen ziekte en invaliditeit voor 01/01/1997 (mutualiteiten)gelijkgestelde dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval en beroepsziekte voor 01/01/2003militaire dienst (wederoproeping) 01/01/1954 - ∞
001Arbeider: loon- en arbeidstijdgegevens als arbeider in familie-ondernemingen 01/07/1955 - 31/12/1970
002Arbeiders:: inwonend huispersoneel: loon- en arbeidstijdgegevens 01/07/1955 - 31/12/1970
003Arbeider: loon- en arbeidstijdgegevens als uitwonend huispersoneel vanaf 1971 in - en uitwonend huispersoneel 01/07/1954 - 01/01/2003 Vanaf 1971 omvat deze code zowel in - als uitwonend huispersoneel
004Regularisatie: vrijwillige betaling van bijdragen voor arbeiders tewerkgesteld in uitvoering van een arbeidsovereenkomst waarvoor de pensioenbijdragen geheel of gedeeltelijk ontbreken 31/12/1953 - 01/01/1968
005Regularisatie: Belgische arbeiders tewerkgesteld in het buitenland. 01/01/1955 - 01/01/1968
006Arbeiders: loon - en arbeidstijdgegevens + aanvullende bijdrage voor een tewerkstelling als zeevisser. 29/06/1970 - 01/04/1986
007Werknemer: regularisatie werknemer art 3ter van het KB 21/12/67: arbeider na 31/12/1953 en bediende na 30/06/1957 01/01/1971 - ∞
008Arbeider: regularisatie arbeider voor periodes voor de opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar (of 6 jaar indien het kind gehandicapt is of aan een langdurige ziekte lijdt) ten vroegste vanaf 03/12/1973 (Toep. art 6 §3bis van het KB 21/12/1967) 03/12/1973 - ∞
009Arbeider: regularisatie arbeider voor periodes na 31/12/1953 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst. (Toep. KB van 28/07/1975) 31/12/1953 - ∞
010Voltijdse werknemers: volledige loopbaanonderbreking. 01/01/1985 - 31/12/1989
011Deeltijdse werknemers: volledige loopbaanonderbreking. 01/01/1985 - 31/12/1989
012Voltijdse werknemers: vermindering van de prestaties met de helft. 01/01/1985 - 31/12/1989
013Werknemer: Premie ter (gedeeltelijke) compensatie van een beperking van de arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel - voltijdse prestaties. 01/01/2003 - ∞
014Werknemer: Premie ter (gedeeltelijke) compensatie van een beperking van de arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel - deeltijdse prestaties. 01/01/2003 - ∞
015Werknemer: Loon- en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties:1. Aangepaste arbeid of gedeeltelijke werkverwijdering met loonverlies in het kader van de moederschapsbescherming bij zwangerschap, na bevalling of bij borstvoeding (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 044 en 218)2. Aangepaste arbeid met loonverlies bij werkhervatting na primaire of secundaire arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserend geneesheer (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 023 en 216) - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
016Werknemer: Loon- en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties:1. Aangepaste arbeid of gedeeltelijke werkverwijdering met loonverlies in het kader van de moederschapsbescherming bij zwangerschap, na bevalling of bij borstvoeding (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 044 en 218)2. Aangepaste arbeid met loonverlies bij werkhervatting na primaire of secundaire arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserend geneesheer (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 023 en 216) - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
017Werknemer - Loon- en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties: - beperking arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel. (vb.invoering vierdagenweek, collectieve arbeidsduurvermindering, ...)- nieuwe arbeidsregelingen ingevoerd krachtens CAO nr 42 van 12/06/87 en wet van 17/03/87- volledige loopbaanonderbreking- gedeeltelijke loopbaanonderbreking- halftijds brugpensioen - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
018Artiest: Loon - en arbeidstijdgegevens met betrekking tot deeltijdse prestaties als kunstenaar. Het betreft gewone contracten en kortlopende contracten (geen seizoenarbeid). ∞ - ∞
019Arbeider: Loon - en arbeidstijdgegevens voor arbeiders tewerkgesteld in ongezonde beroepen. 01/01/1971 - 31/12/1974
020Arbeider: Loon - en arbeidstijdgevens voor seizoenarbeiders - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
021Loon - en arbeidstijdgevens voor seizoenarbeid uitgeoefend door bedienden of kunstenaars - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
022Arbeider: verbrekingsvergoeding / bijberoep / tewerkstelling zelfde sector - voltijdse prestaties. 01/07/1970 - ∞
023Werknemer gelijkgestelde dagen ingevolge normale uitkering voor:- primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, bevallingsrust, vaderschapsverlof, 'nieuw vaderschapsverlof' en adoptieverlof met een normale uitkering - aangepaste arbeid met loonverlies bij werkhervatting met toestemming adviserend geneesheer ∞ - ∞
024Arbeider werkloos: volledige daguitkering van werkloze voltijdse arbeider vanaf 01/01/1996 + bijkomende uitkering voor oudere grensarbeiders 01/01/1996 - ∞
025Arbeider - gelijkgestelde dagen ingevolge: - primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, vaderschapsverlof, nieuw vaderschapsverlof, adoptieverlof met een normale uitkering- aangepaste arbeid met loonverlies bij een werkhervatting met toestemming van de adviserende geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2002 Voor 1997 waren deze dagen ondergebracht in code "000".
026Werknemer: Premies onafhankelijk van prestaties (bv. eindejaarspremies en anciënniteitspremies)- voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
027Werknemer: Premies onafhankelijk van prestaties (bv. eindejaarspremies en anciënniteitspremies)- deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
028Arbeider: Loon - en arbeidstijdgegevens bij deeltijdse prestaties (vermelding uren en maatpersoon). 01/01/1954 - ∞
029Arbeiders: Grens - en seizoenarbeiders 01/01/1968 - 01/10/1972
030Arbeider: behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1954 - ∞
031- Arbeider: regularisatie onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst voor periodes voor 01/01/1970 (Toep. art 6§1 KB 21/12/1967)- Arbeider: regularisatie loopbaanonderbreking voor periodes vanaf 1986 (Toep. art 34§1,N, 3de lid KB 21/12/1967) 01/01/1965 - ∞
032Arbeider: regularisatie ongeval van gemeen recht met arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% (Toep. art 6§2 KB 21/12/1967) 01/01/1964 - 31/12/1987
033Arbeider: regularisatie voor een periode van inactiviteit na een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling van ten minste 30 jaar als werknemer of om een reden die door de RVP is aangenomen (Toep. art 6§3 KB 21/12/1967). 01/01/1963 - 31/12/1991
034Werknemer: gelijkgestelde dagen ingevolge prestaties bij uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering; normale uitkering of uitkering aangepast werk; sanctie laattijdige aangifte. 01/01/2003 - ∞
035Arbeider: regularisatie openbare sector ontslag vanaf 01/01/1954(Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - ∞
036Arbeider: regularisatie openbare sector vaste benoeming vanaf 01/01/1954 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/01/1954 - ∞
037Arbeider: regularisatie studieperiode vanaf 01/01/1954 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/01/1954 - ∞
038Regularisatie: arbeiders.Voor zover er een bijdrage van ten minste 350 BEF/maand werd gestort aan de Rijksdienst voor pensioenen voor werknemers en voor zover aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de echtgescheiden vrouw van een werknemer die onder de toepassing van het KB nr 50 valt genieten van een rustpensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot. Dat pensioen is dan niet alleen op de huwelijksperiode, maar ook op de navolgende tijdvakken van regularisatie gebaseerd. (Art. 8 KB 21/12/67 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers , opgeheven door KB 12/05/75; BS 21/05/75; IW 01/05/75). 01/01/1957 - 31/12/1997
039Omzetten van prestaties die initieel als bediende werden beschouwd naar prestaties als arbeider. 01/01/1954 - ∞
040Arbeider werkloos - volledige uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
041Arbeider werkloos - halve uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
042Arbeider werkloos- halve uitkering van vrijwillig deeltijdse arbeider die volledig werkloos is (Toep. art 149bis, 2de lid KB 20/12/1963). 01/01/1963 - ∞
043Arbeider werkloos - behoud van recht op werkloosheidsuitkeringen voor arbeiders die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld waren. (Toep. art 128 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
044Werknemer gelijkgestelde dagen ingevolge: - gedeeltelijke werkverwijdering (of aangepaste arbeid) met loonverlies in het kader van de moederschapsbescherming. (zie overeenstemmende loon- en arbeidstijdgegevens onder loopbaancodes 01, 016 en 218)- volledige werkverwijdering zonder loon als maatregel van moederschapsbescherming of ingevolge profylactisch verlof 01/01/2003 - ∞
045Arbeider werkloos - halvedaguitkeringen voor bepaalde categorie van arbeiders (Toep art 149 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
046Werknemer - regularisatie periode tewerkgesteld bij de NAVO 01/01/1968 - ∞
047Arbeider werkloos - volledige daguitkering van onvrijwillig deeltijdse arbeider (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995 Vanaf 1996 is deze categorie vervangen door het stelsel van deeltijdse arbeid met behoud van rechten.
048Arbeider werkloos - halve daguitkering van onvrijwillig deeltijdse arbeider(Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - ∞
049Arbeiders: onbepaalde verbeteringen - technische code 01/01/1954 - 31/12/1989
050Arbeider - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
051Bediende - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
052Arbeider - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
053Bediende - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
054Arbeider - enkel vakantiegeld 01/01/2003 - ∞
055Werknemer - bijdragen berekend op forfaitaire lonen - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
056Werknemer - bijdragen berekend op forfaitaire lonen - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
057Werknemer: Loon - en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties: - beperking arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel. (vb.:invoering vierdagenweek, collectieve arbeidsduurvermindering, ...)- nieuwe arbeidsregelingen ingevoerd krachtens CAO nr 42 van 12/06/87 en wet van 17/03/87- volledige loopbaanonderbreking- gedeeltelijke loopbaanonderbreking- halftijds brugpensioen- deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
058Uitgestelde overdracht van privé-sector naar openbare sector als gevolg van vaste benoeming van contractuele werknemer in openbare dienst. Het betreft tewerkstellingsperiodes onder het repartitiesysteem en dit vanaf 1.07.1957 voor bedienden. 01/01/1957 - ∞
060Werknemer- overdracht pensioenrechten van instellingen internationaal publiek recht naar Belgische pensioenregelingen (Toep. art 14 wet 10/02/2003) 01/01/1985 - ∞
061Werknemer - overdracht pensioenrechten van Belgische pensioenregelingen naar instellingen internationaal publiek recht (Toep. art 4 wet 10/02/2003) 01/01/1954 - ∞
062Zeevarenden - vaartdagen in de 7-dagenweek 01/01/1968 - ∞
063Zeevarenden - lonen vaartdagen + loon- en arbeidstijdgegevens shoregangers (= werknemer die tewerkgesteld is aan boord van een Belgisch koopvaardijschip gedurende de aanwezigheid van dat schip in een Belgische haven) + gelijkgestelde dagen 01/01/1968 - ∞
064Arbeider: halve uitkering, stelsel 56/57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
065Arbeider: halve uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
066Arbeider: halve uitkering, stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
067Arbeider: halve uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
068Bediende: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
069Bediende: volledige uitkering, stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
070Bediende: volledige uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
071Bediende: halve uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
072Bediende: halve uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
074Bediende: halve uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jarige loopbaan, waarvan 20 jaar nachtarbeid 01/01/2012 - ∞
075Bediende: halve uitkering, stelsel 56/57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
076Bediende: halve uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
077Bediende: halve uitkering, stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
078Bediende: halve uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
079Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, vanaf 2012 01/01/2012 - ∞
080Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, vanaf 2012 01/01/2012 - ∞
082Zeevarenden - regularisatie varende onder vreemde vlag, behoudt als hoofdverblijfplaats België 01/11/1967 - ∞
083Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, vanaf 2012 01/01/2012 - ∞
085Zeevarenden - regularisatie openbare sector ontslag (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/04/1961 - ∞
090Werknemer: vakantiedagen opgenomen tijdens werkloosheid 01/01/2013 - ∞
095Zeevarenden - regularisatie studieperiode vanaf 01/01/1956 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/01/1956 - ∞
096Zeevarenden - regularisatie periode tijdelijk ontslag wegens persoonlijke redenen (Toep. art 36§1F KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
097Zeevarenden - studieverlof (oep. art 7 KB09/12/1968) 01/01/1968 - ∞
098Zeevarenden - syndicale opdracht (Toep. art 11§3 KB 09/12/1968) 01/01/1954 - ∞
099Zeevarenden - onbepaalde categorie - technische code 01/01/1954 - 31/12/1990
100Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
101Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
102Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
106Ondergronds mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens 01/01/1968 - ∞
107Bovengronds mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens 01/01/1968 - ∞
108Mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens met ondergrond gelijkgesteld 01/01/1968 - 31/12/1996
109Mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens mijnwerker tewerkgesteld in gesloten groeven 01/01/1968 - ∞
110Mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens mijnwerker tewerkgesteld in open groeven 01/01/1968 - ∞
111Mijnwerker: onbepaalde categorie - werkloosheid - beroepsziekte - arbeidsongeval + wederoproeping militaire dienst 01/01/1966 - ∞
112Mijnwerker: wachtvergoeding (Toep. KB 12/05/72) 01/01/1971 - ∞
113Arbeider: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
114Arbeider: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
115Bediende: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
116Ondergronds mijnwerker: invaliditeit 01/01/1968 - ∞
117Bovengronds mijnwerker: invaliditeit 01/01/1968 - ∞
118Bediende: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
119Mijnwerker: gesloten groeven - invaliditeit 01/01/1968 - ∞
120Mijnwerker: open groeven - invaliditeit 01/01/1968 - ∞
121Mijnwerker: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
122Arbeider: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen), 3de periode 01/01/2012 - ∞
124Bediende: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen), 3de periode 01/01/2012 - ∞
125Bediende: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen), 3de periode 01/01/2012 - ∞
133Mijnwerker: regularisatie studieperiode na 31/12/1967- oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967) 01/01/1967 - ∞
139Werknemer: vakantiedagen niet opgenomen ingevolge ziekte 01/01/2013 - ∞
143Mijnwerker werkloos - behoud van recht op werkloosheidsuitkeringen voor mijnwerkers die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld waren. (Toep. art 128 KB 20/12/1963) 01/01/1970 - 31/12/1995
144Mijnwerker werkloos - volledige daguitkering van onvrijwillig deeltijdse mijnwerker (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1984 - 31/12/1995
145Mijnwerker werkloos - halve daguitkering van onvrijwillig deeltijdse mijnwerker (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1983 - 31/12/1985
147Mijnwerker: studieopdracht 01/01/1988 - 31/12/1988
148Mijnwerker: regularisatie vervullen van een wetgevend mandaat 01/01/1989 - 31/12/1989
149Mijnwerker: onbepaalde categorie 01/01/1954 - ∞
150Bediende: loon - en arbeidstijdgegevens als bediende RSZ en RSZPPO 01/07/1957 - ∞
151Bediende: loon - en arbeidstijdgegevens als bediende in een familieonderneming 01/07/1957 - 31/12/1969
152Bediende: regularisatie na 30/06/1957 private sector 30/06/1957 - ∞
153Bediende: regularisatie na tijdelijke intrekking vliegvergunning stuurpersoneel voor periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞ Deze code heeft betrekking op loon waarvoor bijzondere bijdragen zijn betaald.
154Bediende werkloos: volledige daguitkering van werkloze voltijdse bediende 01/07/1957 - 31/12/1995
155Bediende: gelijkgestelde dagen ingevolge prestaties bij uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering. ∞ - 31/12/2002
156Bediende: gelijkgestelde dagen ingevolge arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval en beroepsziekte 01/07/1957 - 31/12/1995
157Bediende: regularisatie na tijdelijke intrekking vliegvergunning cabinepersoneel voor periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞
158Bediende: Regularisatie arbeiders van Belgische nationaliteit die in het buitenland tewerkgesteld zijn voor rekening van een Belgische werkgever en van een ondernemingszetel in België afhangen en uit dien hoofde niet aan de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid voor arbeiders vallen (Toep. art. 3 KB 17/06/1955) 01/01/1957 - 31/12/1983
159Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞
160Bediende: prestaties internationaal bureau voor douanetarieven voor 01/01/1973 01/01/1973 - ∞
161Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie militaire piloten perioden na 31/12/1963 01/01/1963 - ∞
162Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: regularisatie periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞
163Bediende: regularisatie bediende voor periodes na 30/06/57 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst; toepassing KB van 28/07/1975 30/06/1957 - ∞
164Bediende werkloos - halvedaguitkeringen voor bepaalde categorie van bedienden (Toep. art 149 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - ∞
165Beroepsjournalisten: regularisatie 01/01/1978 - 31/12/1982
166Bediende: prestaties minder dan 2uur per dag 01/07/1957 - 31/12/2002
167Bedienden: interimarissen onderwijzend personeel 01/07/1957 - ∞
168Bedienden: conventionele pensioenen voor 09/05/1973 01/01/1968 - 31/12/1968
169Bediende: behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1985 - 31/12/1985
170Beroepsjournalisten: bijzondere bijdrage (Toep. art 8 KB 27/07/1971) 01/07/1970 - 31/12/1982
171Artiest: loon - en arbeidstijdgegevens met betrekking tot voltijdse of deeltijdse prestaties als kunstenaar voor 01/01/2003. 01/07/1957 - ∞
172Bediende: verbrekingsvergoeding / bijberoep/ tewerkstelling zelfde sector - voltijdse prestaties 01/07/1970 - ∞
173Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: basisprestaties (loon - en arbeidstijdgegevens). 01/01/1964 - ∞
174Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: bijzondere bijdrage 01/01/1964 - ∞
175Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: basisprestaties (loon - en arbeidstijdgegevens). 01/01/1964 - ∞
176Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: bijzondere bijdrage 01/01/1964 - ∞
177Burgerluchtvaart: vliegminuten 01/01/1964 - ∞ Registratie van de vliegminuten van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart dient om te bepalen of de tewerkstelling als gewoonlijk en hoofdzakelijk kan worden beschouwd.
178Bediende: Loon - en arbeidstijdgegevens bij deeltijdse prestaties (vermelding uren en maatpersoon). 01/07/1957 - ∞
179Bediende: volledig of gedeeltelijk betaald op commissieloon 01/07/1957 - 31/12/2002
180- Bediende: regularisatie onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst periodes voor 01/01/1970 (Toep. art 6§1 KB 21/12/1967)- Bediende: regularisatie loopbaanonderbreking periodes vanaf 1986 (Toep. art 34§1,N, 3de lid KB 21/12/1967) 01/01/1957 - ∞
181Bediende: regularisatie ongeval van gemeen recht (Toep. art 6§2 KB 21/12/1967 01/01/1959 - 31/12/1994
182Bediende: regularisatie na een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling van ten minste 30 jaar (Toep. art 6§3 KB 21/12/1967). 01/01/1957 - ∞
183Bediende: regularisatie studieperiode vanaf 01/07/1957 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/07/1957 - ∞
184Bediende: regularisatie openbare sector ontslag vanaf 01/07/1957 (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/07/1957 - ∞
185Bediende: regularisatie openbare sector vaste benoeming vanaf 01/07/1957 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/07/1957 - ∞
186Bediende: grens - en seizoenarbeid toepassing (Toep. art 4 KB 21/12/67) 01/01/1957 - 31/12/1977
187Beroepsjournalisten: regularisatie studieperiode - oude wet (Toep. art 6 KB 27/07/71) 01/01/1970 - 31/12/1980
188Bediende: regularisatie echtgescheiden vrouwen (Toep. art 8 KB 21/12/1967). 01/01/1958 - ∞
189Omzetten van prestaties die initieel als arbeider werden beschouwd naar prestaties als bediende. 01/07/1957 - ∞
190Bediende werkloos - volledige uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
191Bediende werkloos - halve uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
192Bediende werkloos- halve uitkering van vrijwillig deeltijdse bediende die volledig werkloos is (Toep. art 149bis, 2de lid KB 20/12/1963). 01/01/1963 - ∞
193Bediende werkloos - behoud van recht op werkloosheidsuitkeringen voor bedienden die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld waren. (Toep. art 128 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
194Bediende werkloos - volledige daguitkering van onvrijwillig deeltijdse bediende (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
195Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie studieperiode na 31/12/1963 oude wet (Toep. art 16 KB 03/11/1969) 01/01/1964 - ∞
196Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: regularisatie studieperiode na 31/12/1963oude wet (Toep. art 16 KB 03/11/1969) 01/01/1964 - ∞
197Bediende werkloos - halve daguitkering van onvrijwillig deeltijdse bediende (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 01/03/1972
198Bediende: regularisatie bediende voor periodes voor de opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar ten vroegste vanaf 03/12/1973 (Toep. art 6 §3bis van het KB 21/12/1967) 03/12/1973 - ∞
199Bediende: onbepaalde verbeteringen - technische code 01/01/1957 - 31/12/1990
200Werknemer: periode militaire dienst 01/01/1954 - ∞ Deze code bevat niet alle gelijkgestelde dagen wegens militaire dienst, vermits niet al deze periodes zijn aangegeven bij Sigedis.
201Arbeider: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
202Arbeider: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
203Arbeider: regularisatie arbeider voor periodes voor 01/01/54 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst (Toep. KB van 28/07/1975) 01/01/1954 - ∞
204Arbeider: periode aangepast werk - deeltijdse werkhervatting met toelating adviserend geneesheer 01/01/1954 - ∞
205Arbeider: periodes minder - validen 01/01/1954 - ∞
206Arbeider: regularisatie perioden (Toep. art 32bis KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
207Arbeider: regularisatie studiepeioden voor 01/01/1954 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
208Arbeider: regularisatie openbare sector ontslag periodes voor 01/01/1954 (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - ∞
209Arbeider: regularisatie openbare sector vaste benoeming periode voor 01/01/1954 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/01/1954 - ∞
210Arbeider: regularisatie periodes voor 01/01/1954 (Toep. art 6§1,2,3 KB21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
211Werknemer: regularisatie periodes (Toep. art 3ter KB 21/12/1967) arbeider vóór 01/01/1954 en bediende vóór 01/07/1957 01/01/1954 - ∞
212Zeevarenden - regularisatie periodes openbare sector ontslag (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - ∞
213Zeevarenden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
214Zeevarenden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
215Zeevarenden: periodes minder - validen 01/01/1954 - ∞
216Werknemer: werkhervatting met toestemming adviserend geneesheer vanaf 01/01/2003 01/01/2003 - ∞
217Werknemer: gelijkgestelde periode - sanctie wegens laattijdige aangifte 01/01/1954 - ∞
218Werknemer: periode gehele of gedeeltelijke werkverwijdering 01/01/2003 - ∞
219Werknemer: periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte vanaf 01/01/2003. 01/01/2003 - ∞
220Bediende: regularisatie bediende voor periodes voor 01/07/57 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst (Toep. KB van 28/07/1975). 01/01/1954 - ∞
221Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie militaire piloten perioden voor 01/01/1964. 01/01/1954 - ∞
222Werknemer: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte vanaf 01/01/2003. 01/01/2003 - ∞
223Werknemer: periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval vanaf 01/01/2003. 01/01/2003 - ∞
224Werknemer: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval vanaf 01/01/2003. 01/01/1954 - ∞
225Mijnwerker: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
226Mijnwerker: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
227Werknemer: regularisatie periode loopbaanonderbreking voor kinderen jonger dan 6 jaar (Toep. art 34§1 N KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
228Mijnwerker: regularisatie tussen stopzetting activiteit en 31/12/1996 (Toep. art 35 §3 - betaling werkgevers- en werknemersbijdrage) 01/01/1954 - ∞
229Mijnwerker: regularisatie studieperiode voor 01/01/1968 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967) 01/01/1954 - 01/01/1968
230Mijnwerker: periodes werkloosheid ingevolge sluiting mijn (Toep. art 35 §1A KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
231Mijnwerker: periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞
233Mijnwerker: regularisatie (Toep. art 32bis KB21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
234Werknemer: periode variabele arbeidsstelsels 01/01/2003 - ∞
235Werknemers: datum vaste benoeming 01/01/2014 - ∞
236Burgerluchtvaart: regularisaties periodes voor 01/01/1964 01/01/1954 - 01/01/1964
237Bedienden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
238Bedienden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
239Beroepsjournalisten: regularisatie periodes bijzondere bijdrage. 01/01/1954 - ∞
240Bedienden: periode aangepast werk - deeltijdse werkhervatting met toelating adviserend geneesheer 01/01/1954 - ∞
241Bedienden: periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞
242Bediende: regularisatie studieperiode voor 01/07/1957 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/01/1954 - 01/07/1957
243Bediende: regularisatie openbare sector ontslag voor 01/07/1957 (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - 01/07/1957
244Bediende: regularisatie openbare sector vaste benoeming voor 01/07/1957 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/01/1954 - 01/07/1957
245Bedienden: regularisaties periode (Toep. art 32bis KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
246Bedienden: regularisaties periodes (Toep. art 6§ 1,2,3 KB 21/12/1967 voor 01/07/1957) 01/01/1954 - 01/07/1957
247Burgerluchtvaart: regularisatie studieperiodes voor 01/01/1964 - oude wet (Toep. art 16 KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
248Arbeider: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
249Arbeider: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
250Zeevarenden: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
251Zeevarenden: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
252Mijnwerker: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
253Mijnwerker: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
254Bediende: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
255Bediende: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
256Werknemer: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
257Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
258Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
259Beroepsjournalisten: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
260Werknemer: periode inkomensvervangende tegemoetkoming 01/01/1954 - ∞
261Werknemer: periode integratietegemoetkoming 01/01/1954 - ∞
262Werknemer: regularisatie gewezen grens - en seizoenarbeider (Toep. art6§3ter KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
263Inkomensvervangende tegemoetkoming krachtens wet 27.02.1987, gegevens geboekt vanaf eerste kwartaaldoorgave dmv XML-attesten d.i. 1.01.2006 01/01/2006 - ∞
264Integratietegemoetkoming krachtens wet 27.02.1987: gegevens geboekt vanaf eeste kwartaaldoorgave dmv XML-attesten d.i.1.01.2006 01/01/2006 - ∞
300Arbeider - RSZPPO: voltijdse tewerkstelling - schematische methode vanaf 01/01/1992 01/01/1992 - ∞
301Arbeider: loon - en arbeidstijdgegevens voor een voltijdse seizoenarbeider vanaf 01/02/1994 01/02/1994 - ∞
302Arbeider: tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1992 - 31/12/2002
303Arbeider: werkloze met behoud van rechten met inkomensgarantieuitkering - deeltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞
304Arbeider: halftijds conventioneel brugpensioen van een voltijdse arbeider 01/01/1994 - ∞
305Arbeider: volledige daguitkering van een werkloze arbeider tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. 01/01/1985 - ∞
306Arbeider: volledig conventioneel brugpensioen van een voltijdse arbeider 01/01/1996 - ∞ Voor 1996 werd deze code geregistreerd onder LBC "000".
307Arbeider: volledig conventioneel brugpensioen van een deeltijdse arbeider 01/01/1993 - ∞
308Arbeider: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een arbeider jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider jonger dan 50 jaar die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
309Arbeider: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een arbeider van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
310Arbeider: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een arbeider die voltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep. art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - ∞
311Arbeider: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een arbeider die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985)Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1997) Vergoeding toegekend aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - ∞
312Arbeider: Loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een arbeider die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met de helft. (Toep. art 102 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - 31/12/1995
313Loopbaanonderbreking palliatieve zorgenArbeider: Vergoeding toegekend aan een arbeider die voltijds is tewerkgesteld en die de activiteit volledig stopzet. Vergoeding toegekend aan een arbeider onafhankelijk van de leeftijd voor het jaar 1996 die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider jonger dan 50 jaar vanaf 1997 die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling en een arbeider jonger dan 50 jaar die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5.Bediende: Vergoeding toegekend aan een bediende jonger dan 50 jaar vanaf 1997 die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling en een bediende jonger dan 50 jaar die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5. 01/01/1995 - ∞
314Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.Arbeider: Vergoeding toegekend aan een arbeider die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. Bediende: Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. 01/01/1995 - ∞
315Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende van 50 jaar of ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider of een bediende van 50 jaar of ouder die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1997 - ∞
316Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende ongeacht de leeftijd die zijn voltijdse prestaties volledig stopzet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties met de helft vermindert. 01/01/1997 - ∞
317Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende van 50 jaar of ouder die zijn voltijdse prestaties met de helft vermindert. 01/01/1997 - ∞
318Loopbaanonderbreking verzorging zwaar zieke.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende die zijn voltijdse prestaties volledig stopzet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 (vanaf 07/02/2005 vervallen de verminderingen met 1/3 en 1/4) en aan een arbeider of een bediende jonger 50 jaar die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1997 - ∞
319Loopbaanonderbreking verzorging zwaar zieke.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 (vanaf 07/02/2005 vervallen de verminderingen met 1/3 en 1/4) en aan een arbeider of een bediende van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1997 - ∞
320Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende ongeacht de leeftijd die zijn deeltijdse prestaties volledig stopzet. 01/01/1997 - ∞
321Loopbaanonderbreking verzorging zwaar zieke.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende ongeacht de leeftijd die zijn deeltijdse prestaties volledig stopzet. 01/01/1997 - ∞
322Arbeider - RSZPPO: verbrekingsvergoeding vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
323Tijdskrediet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/2002 aan een werknemer ongeacht zijn leeftijd die zijn voltijdse prestaties volledig stopzet. 01/01/2002 - ∞
324Tijdskrediet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/2002 aan een werknemer jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2 of 1/5 en aan een werknemer jonger dan 50 jaar die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2 . 01/01/2002 - ∞
325Tijdskrediet.Vergoeding toegekend vvanaf 01/01/2002 aan een werknemer van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2 of 1/5 en aan een werknemer van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2. 01/01/2002 - ∞
326Tijdskrediet.Periode van tijdskrediet waarvoor geen vergoedingen worden uitgekeerd. 01/01/2002 - ∞
327Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, loopbaanverleden 01/01/2012 - ∞
328Arbeider - RSZPPO: deeltijdse prestaties vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
329Werknemer jonger dan 50 jaar: crisistijdskrediet 01/01/2009 - ∞
330Werknemer: 50 jaar of ouder, crisistijdskrediet 01/01/2009 - ∞
331Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, loopbaanverleden 01/01/2012 - ∞
332Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk, knelpunt 01/01/2013 - ∞
333Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk, knelpunt 01/01/2012 - ∞
334Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking, palliatief, deeltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
335Arbeider / bediende: voltijdse loopbaanonderbreking ouderschap, 4de maand 01/01/2012 - ∞
336Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, herstructurering 01/01/2012 - ∞
338Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk 01/01/2013 - ∞
339Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk 01/01/2012 - ∞
340Vastbenoemd / contractueel: volledige loopbaanonderbreking ouderschap 01/01/2011 - ∞
341Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking voor een zwaar zieke, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
342Werknemer: verbrekingsvergoeding bij deeltijdse prestaties voor periodes vanaf 01/01/1998 01/01/1998 - ∞
344Arbeider: volledige daguitkering van een voltijdse arbeider in tijdelijke werkloosheid 01/01/2003 - ∞
345Arbeider: volledige daguitkering van tijdelijk werkloze arbeider tewerkgesteld in beschutte werkplaats. 01/01/2003 - ∞
346Arbeider: halve daguitkering van vrijwillig deeltijdse arbeider in tijdelijke werklooshied. 01/01/2003 - ∞
347Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
348Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
350Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking ouderschap, voltijdse prestaties, 50 jaar of ouder 01/01/2013 - ∞
351Vastbenoemd / contractueel: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
352Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking, palliatief, deeltijdse prestaties 01/01/2012 - ∞
353Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking ouderschap, deeltijdse prestaties 01/01/2012 - ∞
354Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking voor een zwaar zieke, deeltijdse prestaties 01/01/2012 - ∞
355Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking voor een zwaar zieke, voltijdse prestaties, 50 jaar of ouder 01/01/2012 - ∞
356Vastbenoemd / contractueel: volledig tijdskrediet, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
359Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder uitkering 01/01/2011 - ∞
360Vastbenoemd / contractueel: volledige loopbaanonderbreking ouderschap, 4de maand 01/01/2012 - ∞
361Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, loopbaan verleden 01/01/2013 - ∞
367Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
368Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
369Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking ouderschap, voltijdse prestaties, 50 jaar of ouder, 4de maand 01/01/2012 - ∞
370Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
371Werknemer: volledig tijdskrediet, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
372Werknemer: deeltijds tijdskrediet, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
373Werknemer: loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder uitkering 01/01/2012 - ∞
374Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking ouderschap, deeltijdse prestaties, 4de maand 01/01/2012 - ∞
376Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk 01/01/2012 - ∞
378Arbeider: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, zwaar beroep 01/01/2012 - ∞
379Arbeider: volledige uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jarige loopbaan, waarvan 20 jaar nachtarbeid 01/01/2012 - ∞
380Arbeider: volledige uitkering, stelsel 56 / 57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
381Arbeider: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
382Werknemer: volledig tijdskrediet, voltijdse prestaties, met motief 01/01/2012 - ∞
383Werknemer: deeltijds tijdskrediet, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties met motief 01/01/2012 - ∞
384Arbeider: volledige uitkering ,stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
387Arbeider: volledige uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
388Arbeider: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
389Arbeider: werkloos met volledige daguitkering, 3de periode 01/01/2012 - ∞
390Arbeider: gelijktijdige prestaties zelfde sector / bijberoep voor prestaties vanaf 01/12/1994. 01/12/1994 - ∞
391Arbeider: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, tijdelijk werkloos, 3de periode 01/01/2012 - ∞
393Werknemer: deeltijds met behoud van rechten, 3de periode 01/01/2012 - ∞
394Arbeider: werkloos met volledige daguitkering, beschutte werkplaats, 3de periode 01/01/2012 - ∞
395Bediende: werkloos met volledige daguitkering, 3de periode 01/01/2012 - ∞
396Bediende: werkloos met halve daguitkering, vrijwillig deeltijds werkloos, 3de periode 01/01/2012 - ∞
397Bediende: werkloos met volledige daguitkering, beschutte werkplaats, 3de periode 01/01/2012 - ∞
398Mijnwerker: werkloos met volledige daguitkering, 3de periode 01/01/2013 - ∞
400Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, met motief 01/01/2013 - ∞
401Bediende: loon - en arbeidstijdgegevens voor een voltijdse seizoenarbeider vanaf 01/02/1994 01/02/1994 - 31/12/2002
402Bediende: tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1993 - ∞
403Bediende: werkloze met behoud van rechten met inkomensgarantieuitkeringeeltijdse tewerkstelling 01/01/1987 - ∞
404Bediende: halftijds conventioneel brugpensioen van een voltijdse bediende 01/01/1994 - ∞
405Bediende: volledige daguitkering van een werkloze bediende tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. 01/01/1990 - ∞
406Bediende: volledig conventioneel brugpensioen van een voltijdse bediende 01/01/1990 - ∞
407Bediende: volledig conventioneel brugpensioen van een deeltijdse bediende 01/01/1990 - ∞
408Bediende: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een bediende jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een bediende jonger dan 50 jaar die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
409Bediende: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een bediende van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een bediende van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
410Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een bediende die voltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - ∞
411Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990)Vergoeding toegekend aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - 31/12/1996
412Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990)Vergoeding toegekend aan een bediende die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met de helft. (Toep. art 102 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - 31/12/1996 Vanaf 1996 werd deze code opgenomen in LBC "408" en "409".
413Loopbaanonderbreking palliatieve zorgenBediende: Vergoeding toegekend aan een bediende die voltijds is tewerkgesteld en die de activiteit volledig stopzet.Vergoeding toegekend aan een bediende onafhankelijk van de leeftijd voor het jaar 1996 die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een bediende die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling . 01/01/1997 - ∞
414Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.Bediende: Vergoeding toegekend tot 31/12/1996 aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet . 01/01/1995 - 31/12/1996 Deze code werd vanaf 1997 opgenomen in LBC "314".
415Bediende: volledige uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
416Bediende: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
417Bediende: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief 01/01/2013 - ∞
418Bediende: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief 01/01/2013 - ∞
419Bediende: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
420Bediende: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
421Bediende: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
422Bediende: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
423Bediende: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, zwaar beroep 01/01/2012 - ∞
424Bediende: volledige uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jarige loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid 01/01/2012 - ∞
425Bediende: volledige uitkering, stelsel 56 / 57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
444Bediende: volledige daguitkering van een voltijdse bediende in tijdelijke werkloosheid 01/01/2003 - ∞
445Bediende: volledige daguitkering van tijdelijk werkloze bediende tewerkgesteld in beschutte werkplaats. 01/01/2003 - ∞
446Bediende: halve daguitkering van vrijwillig deeltijdse bediende in tijdelijke werkloosheid. 01/01/2003 - ∞
447Onthaalouder: opvanguitkering voor niet-geleverde pretaties als gevolg van de afweziheid van kinderen die normaal door de onthaalouder worden opgevangen, maar die afwezig om redenen buiten haar/zijn wil. 01/04/2003 - ∞
448Onthaalouder: maximum 20 onbezoldigde vakantiedagen en wettelijke feestdagen per jaar zonder opvang van kinderen - deeltijdse prestaties 01/04/2003 - ∞
449Onthaalouder: loon - en arbeidstijdgegevens - deeltijdse prestaties 01/04/2003 - ∞
450Bediende RSZPPO: voltijdse tewerkstelling vanaf 01/01/1992 - schematische methode 01/01/1992 - ∞
451Werknemer RSZPPO: verzorgend personeel - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
452Werknemer RSZPPO: verzorgend personeel - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
453Onthaalouder: maximum 20 onbezoldigde vakantiedagen en wettelijke feestdagen per jaar zonder opvang van kinderen - voltijdse prestaties 01/04/2005 - ∞
454Onthaalouder: loon - en arbeidstijdgegevens - voltijdse prestaties 01/04/2005 - ∞
455Werknemers: verlof voor pleegzorg 01/01/2013 - ∞
472Bediende - RSZPPO: verbrekingsvergoeding vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
478Bediende - RSZPPO: deeltijdse prestaties vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
490Bediende: gelijktijdige prestaties zelfde sector / bijberoep voor prestaties vanaf 01/12/1994. 01/12/1994 - ∞
500Werknemer: statuut deeltijdse met behoud van rechten (met of zonder IGU) vanaf 1998.Periodegegevens RSZ - begindatum recht 01/01/1998 - ∞
501Werknemer: statuut deeltijdse met behoud van rechten (met of zonder IGU) vanaf 1998.Periodegegevens RSZPPO - begindatum recht 01/01/1998 - ∞
502Werknemer: verbrekingsvergoeding werknemer deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU - deeltijds vanaf 1998 ∞ - ∞
504Werknemer: tijdelijk werkloos statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU vanaf 1997 01/01/1997 - ∞
505Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2013 - ∞
506Vastbenoemd / contractueel - deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
507Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
508Werknemer: prestaties statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU vanaf 1998 01/01/1998 - ∞
510Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
511Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
512Werknemer: verbrekingsvergoeding werknemer statuut deeltijdse met behoud van rechten met IGU vanaf 1998 01/01/1998 - ∞
513Werknemer: statuut deeltijdse met behoud van rechten met IGUOpgave door RVA veelvoud van 26 dagen vanaf 1997 01/01/1997 - ∞
514Werknemer: tijdelijk werkloos statuut deeltijdse met behoud van rechten met IGU vanaf 1997 01/01/1997 - ∞
515Vastbenoemd / contractueel - deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
517Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
518Werknemer: prestaties statuut deeltijdse met behoud van reechten met IGU vanaf 1998 01/01/1998 - ∞
521Vastbenoemd / contractueel - loopbaanonderbreking of tijdskrediet, zonder uitkering 01/01/2012 - ∞
522Arbeider - volledige uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
523Werknemer: inactiviteitsdagen ingevolge adoptieverlof; de dagen die volgen op de 3 dagen met behoud van normaal loon betaald door de werkgever 01/01/2003 - ∞
524Overstappremie: premie voor overstap van zwaar naar lichter werk 01/01/2012 - ∞
525Arbeider / bediende - aanvullende vakantie 01/01/2013 - ∞
530Arbeider - halve uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar nacht 01/01/2013 - ∞
532Werknemer - RSZPPO: verbrekingsvergoeding werknemer statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU - vanaf 1993 01/01/1993 - ∞
533Arbeider - halve uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
534Arbeider - halve uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
537Werknemer - interim onderwijs: prestaties statuut deeltijdse met behoud van rechten vanaf 1993 01/01/1993 - ∞
538Werknemer - RSZPPO: prestaties statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU vanaf 1993 01/01/1993 - ∞
550Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZ - voltijdse prestaties (transcodering) 01/01/2003 - ∞
551Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZPPO - voltijdse prestaties (transcodering) 01/01/2003 - ∞
552Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZ - voltijdse prestaties - verbrekingsvergoeding (transcodering) 01/01/2003 - ∞
553Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZPPO - voltijdse prestaties - verbrekingsvergoeding (transcodering) 01/01/2003 - ∞