LinkRegister

Beschrijving

Het linkenregister is een database waarin de link tussen het Belgische identificatienummer van een persoon en zijn buitenlandse identificatiesleutels bewaard wordt. Het Belgische identificatienummer is steeds een INSZ[1], d.w.z. ofwel een rijksregisternummer, ofwel een BIS-nummer[2].
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen van diverse aard zijn: nummer van rijbewijs, identiteitskaart, paspoort, socialezekerheidsnummer, ...

Een link in het linkenregister omvat de volgende elementen:

 • SSIN
 • Buitenlands identificatienummer (of sleutel)
 • Land van de buitenlandse sleutel
 • Type buitenlandse sleutel
 • Geldigheidsperiode van de buitenlandse sleutel (facultatief)

Er kunnen meerdere linken bestaan voor eenzelfde INSZ, bijvoorbeeld voor verschillende landen en/of verschillende types van sleutel.

De dienst LinkRegister biedt de volgende functionaliteiten:

 • De raadpleging van de linken op basis van het INSZ. Een filtering per land en/of per type document is mogelijk;
 • De raadpleging van de linken op basis van een buitenlandse identificatiesleutel;
 • De aanmaak van een link tussen een INSZ en een buitenlandse identificatiesleutel;
 • De actualisering van een link. Enkel de geldigheidsperiode kan worden gewijzigd. Iedere andere wijziging wordt beschouwd als een nieuwe link.

Opmerkingen:

 • De verwijdering van een link kan enkel gebeuren door de verantwoordelijke van het linkenregister, met name de KSZ.
 • Als er foutieve linken vastgesteld worden, dient er contact te worden opgenomen met de KSZ.
 • De lijst van de verschillende types van buitenlandse identificatiesleutels ligt vast, maar de KSZ kan er indien nodig aan toevoegen..

Doelpubliek en gebruik

Elke overheidsinstelling of dienstenintegrator die in het kader van zijn opdrachten buitenlandse identificatienummers gebruikt voor de identificatie van personen.

Opmerking:

 • Als de instelling over andere persoonsgegevens (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum) beschikt, kan een INSZ worden opgezocht via de dienst PersonService van de KSZ.
 • Indien er een BIS-nummer dient te worden gecreëerd, dan dient dit te gebeuren via BisPersonServices van de registers (zie Identificatiegegevens voor natuurlijke personen)

Integratievoorwaarden

De gebruiker die deze dienst wenst te gebruiken dient de veiligheidsnormen van de KSZ in acht te nemen (zie rubriek Gegevensberscherming)
Dit veronderstelt de implementatie van een informatieveiligheidsbeleid door de klant. Dit beleid dient te worden geconcretiseerd in een veiligheidsplan.

LinkRegister is beschikbaar in de vorm van een webservice (SOAP, WSDL): external@ksz-bcss.fgov.be