Overzicht

Juridisch kader

Netwerk van de KSZ

 • Wet van 15 januari 1990 - Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • Koninklijk besluit van 13 augustus 1990 - Koninklijk besluit van 13 augustus 1990 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Koninklijk besluit van 4 februari 1997 - Koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid
 • Koninklijk besluit van 9 juli 2001 - Koninklijk besluit van 9 juli 2001 tot regeling van de vernietiging van de gegevensbanken van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de sociale gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, in uitvoering van artikel 29 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2002 - Koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten,  openbare instellingen en meewerkende instellingen van privaatrecht van de Gemeenschappen en Gewesten met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • Koninklijk besluit van 15 oktober 2004
 • Koninklijk besluit van 4 maart 2005 - Koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Koninklijk besluit van 27 april 2007 - Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Bewijskracht

 • Wet van 24 februari 2003 - Wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid
 • Koninklijk besluit van 7 december 2016 - Koninklijk besluit van 7 december 2016 over de bewijskracht van de gegevens die door de instellingen van sociale zekerheid worden verwerkt          

Veiligheid van de gegevens

 • Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 - Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2005 - Koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, voor wat betreft de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • Wet van 5 september 2018

isi+ -kaart

Varia

 • Koninklijk besluit van 2 december 2002 - Koninklijk besluit van 2 december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot het wachtregister wordt geregeld
 • Wet van 17 juli 2001 - Wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid
 • Wet van 9 juli 2001 - Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten
 • Wet van 20 oktober 2000 - Wet van 20 oktober 2000 betreffende de elektronische handtekening - artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek
 • Koninklijk besluit van 8 februari 1991 - Koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen