Variabele: Loopbaancode

Een verbetering voorstellen

Naam

Loopbaancode

Afkorting

Career_code

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsprestatie, Beroepsziekte, Brugpensioenen, Invaliditeit, Loopbaan, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Ziekte

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft per loopbaanjaar loopbaangegevens over de tewerkstelling/arbeidsongeschiktheid als werknemer

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription_old, DWH_SIGEDIS_Période_old, DWH_SIGEDIS_Droit_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De loopbaancodes 200-264 verwijzen naar periodegegevens, de codes 500, 501 en 524 verwijzen naar periodes met behoud van rechten. De overige codes verwijzen naar jaargegevens. Voor periodegegevens is de exacte begindatum en eventueel ook de einddatum gekend, voor jaargegevens niet.Voor periodes met behoud van rechten zijn de begindatum van het recht van het statuut en het deeltijds contract gekend. De einddatum van het deeltijds contract is echter onbekend.
  • Een persoon kan in één loopbaanjaar verschillende loopbaancodes hebben. Dit is onder andere het geval wanneer een werknemer meerdere jobs per jaar uitoefende of wanneer de werknemer loopbaanonderbreking nam in dat jaar. Daarnaast worden ook bepaalde looncomponenten weergegeven in afzonderlijke loopbaancodes (vakantiegeld, premies).
  • Voor de meeste loopbaancodes is het gemakkelijk de sociale zekerheidsinstelling die de loopbaangegevens doorgeeft aan Sigedis (variabele 'source_code') rechtstreeks af te leiden uit de code. De loopbaancode 'loopbaanonderbreking' wordt bijvoorbeeld logischerwijs doorgegeven door RVA (bron 6). De loopbaancode '000' bijvoorbeeld komt echter bij verschillende bronnen voor en krijgt bij elke bron een andere betekenis. Deze loopbaancode moet dus in combinatie gezien worden met de variabele 'source_code'. Voor 1990 is de variabele 'source_code' bijna nooit beschikbaar waardoor het voor die periode moeilijk is om de betekenis van loopbaancode '000' te achterhalen.
  • Bepaalde loopbaancodes vallen onder de categorie "werknemer", het onderscheid tussen arbeiders en bedienden kan bij deze codes niet worden gemaakt.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
000 Arbeider:loon- en arbeidstijdgegevens als arbeider (RSZ en RSZPPO)gelijkgestelde dagen werkloosheid voor 01/01/1996 (RVA)gelijkgestelde dagen ziekte en invaliditeit voor 01/01/1997 (mutualiteiten)gelijkgestelde dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval en beroepsziekte voor 01/01/2003militaire dienst (wederoproeping) 01/01/1954 - ∞
001 Arbeider: loon- en arbeidstijdgegevens als arbeider in familie-ondernemingen 01/07/1955 - 31/12/1970
002 Arbeiders:: inwonend huispersoneel: loon- en arbeidstijdgegevens 01/07/1955 - 31/12/1970
003 Arbeider: loon- en arbeidstijdgegevens als uitwonend huispersoneel vanaf 1971 in - en uitwonend huispersoneel 01/07/1954 - 01/01/2003 Vanaf 1971 omvat deze code zowel in - als uitwonend huispersoneel
004 Regularisatie: vrijwillige betaling van bijdragen voor arbeiders tewerkgesteld in uitvoering van een arbeidsovereenkomst waarvoor de pensioenbijdragen geheel of gedeeltelijk ontbreken 31/12/1953 - 01/01/1968
005 Regularisatie: Belgische arbeiders tewerkgesteld in het buitenland. 01/01/1955 - 01/01/1968
006 Arbeiders: loon - en arbeidstijdgegevens + aanvullende bijdrage voor een tewerkstelling als zeevisser. 29/06/1970 - 01/04/1986
007 Werknemer: regularisatie werknemer art 3ter van het KB 21/12/67: arbeider na 31/12/1953 en bediende na 30/06/1957 01/01/1971 - ∞
008 Arbeider: regularisatie arbeider voor periodes voor de opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar (of 6 jaar indien het kind gehandicapt is of aan een langdurige ziekte lijdt) ten vroegste vanaf 03/12/1973 (Toep. art 6 §3bis van het KB 21/12/1967) 03/12/1973 - ∞
009 Arbeider: regularisatie arbeider voor periodes na 31/12/1953 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst. (Toep. KB van 28/07/1975) 31/12/1953 - ∞
010 Voltijdse werknemers: volledige loopbaanonderbreking. 01/01/1985 - 31/12/1989
011 Deeltijdse werknemers: volledige loopbaanonderbreking. 01/01/1985 - 31/12/1989
012 Voltijdse werknemers: vermindering van de prestaties met de helft. 01/01/1985 - 31/12/1989
013 Werknemer: Premie ter (gedeeltelijke) compensatie van een beperking van de arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel - voltijdse prestaties. 01/01/2003 - ∞
014 Werknemer: Premie ter (gedeeltelijke) compensatie van een beperking van de arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel - deeltijdse prestaties. 01/01/2003 - ∞
015 Werknemer: Loon- en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties:1. Aangepaste arbeid of gedeeltelijke werkverwijdering met loonverlies in het kader van de moederschapsbescherming bij zwangerschap, na bevalling of bij borstvoeding (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 044 en 218)2. Aangepaste arbeid met loonverlies bij werkhervatting na primaire of secundaire arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserend geneesheer (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 023 en 216) - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
016 Werknemer: Loon- en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties:1. Aangepaste arbeid of gedeeltelijke werkverwijdering met loonverlies in het kader van de moederschapsbescherming bij zwangerschap, na bevalling of bij borstvoeding (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 044 en 218)2. Aangepaste arbeid met loonverlies bij werkhervatting na primaire of secundaire arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserend geneesheer (zie overeenstemmende gelijkgestelde dagen onder loopbaancodes 023 en 216) - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
017 Werknemer - Loon- en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties: - beperking arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel. (vb.invoering vierdagenweek, collectieve arbeidsduurvermindering, ...)- nieuwe arbeidsregelingen ingevoerd krachtens CAO nr 42 van 12/06/87 en wet van 17/03/87- volledige loopbaanonderbreking- gedeeltelijke loopbaanonderbreking- halftijds brugpensioen - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
018 Artiest: Loon - en arbeidstijdgegevens met betrekking tot deeltijdse prestaties als kunstenaar. Het betreft gewone contracten en kortlopende contracten (geen seizoenarbeid). ∞ - ∞
019 Arbeider: Loon - en arbeidstijdgegevens voor arbeiders tewerkgesteld in ongezonde beroepen. 01/01/1971 - 31/12/1974
020 Arbeider: Loon - en arbeidstijdgevens voor seizoenarbeiders - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
021 Loon - en arbeidstijdgevens voor seizoenarbeid uitgeoefend door bedienden of kunstenaars - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
022 Arbeider: verbrekingsvergoeding / bijberoep / tewerkstelling zelfde sector - voltijdse prestaties. 01/07/1970 - ∞
023 Werknemer gelijkgestelde dagen ingevolge normale uitkering voor:- primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, bevallingsrust, vaderschapsverlof, 'nieuw vaderschapsverlof' en adoptieverlof met een normale uitkering - aangepaste arbeid met loonverlies bij werkhervatting met toestemming adviserend geneesheer ∞ - ∞
024 Arbeider werkloos: volledige daguitkering van werkloze voltijdse arbeider vanaf 01/01/1996 + bijkomende uitkering voor oudere grensarbeiders 01/01/1996 - ∞
025 Arbeider - gelijkgestelde dagen ingevolge: - primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, vaderschapsverlof, nieuw vaderschapsverlof, adoptieverlof met een normale uitkering- aangepaste arbeid met loonverlies bij een werkhervatting met toestemming van de adviserende geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2002 Voor 1997 waren deze dagen ondergebracht in code "000".
026 Werknemer: Premies onafhankelijk van prestaties (bv. eindejaarspremies en anciënniteitspremies)- voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
027 Werknemer: Premies onafhankelijk van prestaties (bv. eindejaarspremies en anciënniteitspremies)- deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
028 Arbeider: Loon - en arbeidstijdgegevens bij deeltijdse prestaties (vermelding uren en maatpersoon). 01/01/1954 - ∞
029 Arbeiders: Grens - en seizoenarbeiders 01/01/1968 - 01/10/1972
030 Arbeider: behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1954 - ∞
031 - Arbeider: regularisatie onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst voor periodes voor 01/01/1970 (Toep. art 6§1 KB 21/12/1967)- Arbeider: regularisatie loopbaanonderbreking voor periodes vanaf 1986 (Toep. art 34§1,N, 3de lid KB 21/12/1967) 01/01/1965 - ∞
032 Arbeider: regularisatie ongeval van gemeen recht met arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% (Toep. art 6§2 KB 21/12/1967) 01/01/1964 - 31/12/1987
033 Arbeider: regularisatie voor een periode van inactiviteit na een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling van ten minste 30 jaar als werknemer of om een reden die door de RVP is aangenomen (Toep. art 6§3 KB 21/12/1967). 01/01/1963 - 31/12/1991
034 Werknemer: gelijkgestelde dagen ingevolge prestaties bij uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering; normale uitkering of uitkering aangepast werk; sanctie laattijdige aangifte. 01/01/2003 - ∞
035 Arbeider: regularisatie openbare sector ontslag vanaf 01/01/1954(Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - ∞
036 Arbeider: regularisatie openbare sector vaste benoeming vanaf 01/01/1954 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/01/1954 - ∞
037 Arbeider: regularisatie studieperiode vanaf 01/01/1954 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/01/1954 - ∞
038 Regularisatie: arbeiders.Voor zover er een bijdrage van ten minste 350 BEF/maand werd gestort aan de Rijksdienst voor pensioenen voor werknemers en voor zover aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de echtgescheiden vrouw van een werknemer die onder de toepassing van het KB nr 50 valt genieten van een rustpensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot. Dat pensioen is dan niet alleen op de huwelijksperiode, maar ook op de navolgende tijdvakken van regularisatie gebaseerd. (Art. 8 KB 21/12/67 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers , opgeheven door KB 12/05/75; BS 21/05/75; IW 01/05/75). 01/01/1957 - 31/12/1997
039 Omzetten van prestaties die initieel als bediende werden beschouwd naar prestaties als arbeider. 01/01/1954 - ∞
040 Arbeider werkloos - volledige uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
041 Arbeider werkloos - halve uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
042 Arbeider werkloos- halve uitkering van vrijwillig deeltijdse arbeider die volledig werkloos is (Toep. art 149bis, 2de lid KB 20/12/1963). 01/01/1963 - ∞
043 Arbeider werkloos - behoud van recht op werkloosheidsuitkeringen voor arbeiders die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld waren. (Toep. art 128 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
044 Werknemer gelijkgestelde dagen ingevolge: - gedeeltelijke werkverwijdering (of aangepaste arbeid) met loonverlies in het kader van de moederschapsbescherming. (zie overeenstemmende loon- en arbeidstijdgegevens onder loopbaancodes 01, 016 en 218)- volledige werkverwijdering zonder loon als maatregel van moederschapsbescherming of ingevolge profylactisch verlof 01/01/2003 - ∞
045 Arbeider werkloos - halvedaguitkeringen voor bepaalde categorie van arbeiders (Toep art 149 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
046 Werknemer - regularisatie periode tewerkgesteld bij de NAVO 01/01/1968 - ∞
047 Arbeider werkloos - volledige daguitkering van onvrijwillig deeltijdse arbeider (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995 Vanaf 1996 is deze categorie vervangen door het stelsel van deeltijdse arbeid met behoud van rechten.
048 Arbeider werkloos - halve daguitkering van onvrijwillig deeltijdse arbeider(Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - ∞
049 Arbeiders: onbepaalde verbeteringen - technische code 01/01/1954 - 31/12/1989
050 Arbeider - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
051 Bediende - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
052 Arbeider - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
053 Bediende - kortlopende contracten (statuut LP in aangifte) - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
054 Arbeider - enkel vakantiegeld 01/01/2003 - ∞
055 Werknemer - bijdragen berekend op forfaitaire lonen - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
056 Werknemer - bijdragen berekend op forfaitaire lonen - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
057 Werknemer: Loon - en arbeidstijdgegevens in de volgende situaties: - beperking arbeidsprestaties met loonverlies in het kader van een wettelijke collectieve arbeidsherverdelende maatregel. (vb.:invoering vierdagenweek, collectieve arbeidsduurvermindering, ...)- nieuwe arbeidsregelingen ingevoerd krachtens CAO nr 42 van 12/06/87 en wet van 17/03/87- volledige loopbaanonderbreking- gedeeltelijke loopbaanonderbreking- halftijds brugpensioen- deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
058 Uitgestelde overdracht van privé-sector naar openbare sector als gevolg van vaste benoeming van contractuele werknemer in openbare dienst. Het betreft tewerkstellingsperiodes onder het repartitiesysteem en dit vanaf 1.07.1957 voor bedienden. 01/01/1957 - ∞
060 Werknemer- overdracht pensioenrechten van instellingen internationaal publiek recht naar Belgische pensioenregelingen (Toep. art 14 wet 10/02/2003) 01/01/1985 - ∞
061 Werknemer - overdracht pensioenrechten van Belgische pensioenregelingen naar instellingen internationaal publiek recht (Toep. art 4 wet 10/02/2003) 01/01/1954 - ∞
062 Zeevarenden - vaartdagen in de 7-dagenweek 01/01/1968 - ∞
063 Zeevarenden - lonen vaartdagen + loon- en arbeidstijdgegevens shoregangers (= werknemer die tewerkgesteld is aan boord van een Belgisch koopvaardijschip gedurende de aanwezigheid van dat schip in een Belgische haven) + gelijkgestelde dagen 01/01/1968 - ∞
064 Arbeider: halve uitkering, stelsel 56/57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
065 Arbeider: halve uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
066 Arbeider: halve uitkering, stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
067 Arbeider: halve uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
068 Bediende: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
069 Bediende: volledige uitkering, stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
070 Bediende: volledige uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
071 Bediende: halve uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
072 Bediende: halve uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
074 Bediende: halve uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jarige loopbaan, waarvan 20 jaar nachtarbeid 01/01/2012 - ∞
075 Bediende: halve uitkering, stelsel 56/57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
076 Bediende: halve uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
077 Bediende: halve uitkering, stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
078 Bediende: halve uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
079 Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, vanaf 2012 01/01/2012 - ∞
080 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, vanaf 2012 01/01/2012 - ∞
082 Zeevarenden - regularisatie varende onder vreemde vlag, behoudt als hoofdverblijfplaats België 01/11/1967 - ∞
083 Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, vanaf 2012 01/01/2012 - ∞
085 Zeevarenden - regularisatie openbare sector ontslag (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/04/1961 - ∞
090 Werknemer: vakantiedagen opgenomen tijdens werkloosheid 01/01/2013 - ∞
095 Zeevarenden - regularisatie studieperiode vanaf 01/01/1956 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/01/1956 - ∞
096 Zeevarenden - regularisatie periode tijdelijk ontslag wegens persoonlijke redenen (Toep. art 36§1F KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
097 Zeevarenden - studieverlof (oep. art 7 KB09/12/1968) 01/01/1968 - ∞
098 Zeevarenden - syndicale opdracht (Toep. art 11§3 KB 09/12/1968) 01/01/1954 - ∞
099 Zeevarenden - onbepaalde categorie - technische code 01/01/1954 - 31/12/1990
100 Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
101 Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
102 Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
106 Ondergronds mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens 01/01/1968 - ∞
107 Bovengronds mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens 01/01/1968 - ∞
108 Mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens met ondergrond gelijkgesteld 01/01/1968 - 31/12/1996
109 Mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens mijnwerker tewerkgesteld in gesloten groeven 01/01/1968 - ∞
110 Mijnwerker: loon - en arbeidstijdgegevens mijnwerker tewerkgesteld in open groeven 01/01/1968 - ∞
111 Mijnwerker: onbepaalde categorie - werkloosheid - beroepsziekte - arbeidsongeval + wederoproeping militaire dienst 01/01/1966 - ∞
112 Mijnwerker: wachtvergoeding (Toep. KB 12/05/72) 01/01/1971 - ∞
113 Arbeider: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
114 Arbeider: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
115 Bediende: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
116 Ondergronds mijnwerker: invaliditeit 01/01/1968 - ∞
117 Bovengronds mijnwerker: invaliditeit 01/01/1968 - ∞
118 Bediende: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
119 Mijnwerker: gesloten groeven - invaliditeit 01/01/1968 - ∞
120 Mijnwerker: open groeven - invaliditeit 01/01/1968 - ∞
121 Mijnwerker: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen) 01/01/2012 - ∞
122 Arbeider: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen), 3de periode 01/01/2012 - ∞
124 Bediende: werkloos, volledige daguitkering, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen), 3de periode 01/01/2012 - ∞
125 Bediende: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, 'CanadaDry' (pseudo-brugpensioen), 3de periode 01/01/2012 - ∞
133 Mijnwerker: regularisatie studieperiode na 31/12/1967- oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967) 01/01/1967 - ∞
139 Werknemer: vakantiedagen niet opgenomen ingevolge ziekte 01/01/2013 - ∞
143 Mijnwerker werkloos - behoud van recht op werkloosheidsuitkeringen voor mijnwerkers die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld waren. (Toep. art 128 KB 20/12/1963) 01/01/1970 - 31/12/1995
144 Mijnwerker werkloos - volledige daguitkering van onvrijwillig deeltijdse mijnwerker (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1984 - 31/12/1995
145 Mijnwerker werkloos - halve daguitkering van onvrijwillig deeltijdse mijnwerker (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1983 - 31/12/1985
147 Mijnwerker: studieopdracht 01/01/1988 - 31/12/1988
148 Mijnwerker: regularisatie vervullen van een wetgevend mandaat 01/01/1989 - 31/12/1989
149 Mijnwerker: onbepaalde categorie 01/01/1954 - ∞
150 Bediende: loon - en arbeidstijdgegevens als bediende RSZ en RSZPPO 01/07/1957 - ∞
151 Bediende: loon - en arbeidstijdgegevens als bediende in een familieonderneming 01/07/1957 - 31/12/1969
152 Bediende: regularisatie na 30/06/1957 private sector 30/06/1957 - ∞
153 Bediende: regularisatie na tijdelijke intrekking vliegvergunning stuurpersoneel voor periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞ Deze code heeft betrekking op loon waarvoor bijzondere bijdragen zijn betaald.
154 Bediende werkloos: volledige daguitkering van werkloze voltijdse bediende 01/07/1957 - 31/12/1995
155 Bediende: gelijkgestelde dagen ingevolge prestaties bij uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering. ∞ - 31/12/2002
156 Bediende: gelijkgestelde dagen ingevolge arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval en beroepsziekte 01/07/1957 - 31/12/1995
157 Bediende: regularisatie na tijdelijke intrekking vliegvergunning cabinepersoneel voor periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞
158 Bediende: Regularisatie arbeiders van Belgische nationaliteit die in het buitenland tewerkgesteld zijn voor rekening van een Belgische werkgever en van een ondernemingszetel in België afhangen en uit dien hoofde niet aan de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid voor arbeiders vallen (Toep. art. 3 KB 17/06/1955) 01/01/1957 - 31/12/1983
159 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞
160 Bediende: prestaties internationaal bureau voor douanetarieven voor 01/01/1973 01/01/1973 - ∞
161 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie militaire piloten perioden na 31/12/1963 01/01/1963 - ∞
162 Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: regularisatie periodes gelegen na 31/12/1963 31/12/1963 - ∞
163 Bediende: regularisatie bediende voor periodes na 30/06/57 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst; toepassing KB van 28/07/1975 30/06/1957 - ∞
164 Bediende werkloos - halvedaguitkeringen voor bepaalde categorie van bedienden (Toep. art 149 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - ∞
165 Beroepsjournalisten: regularisatie 01/01/1978 - 31/12/1982
166 Bediende: prestaties minder dan 2uur per dag 01/07/1957 - 31/12/2002
167 Bedienden: interimarissen onderwijzend personeel 01/07/1957 - ∞
168 Bedienden: conventionele pensioenen voor 09/05/1973 01/01/1968 - 31/12/1968
169 Bediende: behoud loon bij ongeschiktheid 01/01/1985 - 31/12/1985
170 Beroepsjournalisten: bijzondere bijdrage (Toep. art 8 KB 27/07/1971) 01/07/1970 - 31/12/1982
171 Artiest: loon - en arbeidstijdgegevens met betrekking tot voltijdse of deeltijdse prestaties als kunstenaar voor 01/01/2003. 01/07/1957 - ∞
172 Bediende: verbrekingsvergoeding / bijberoep/ tewerkstelling zelfde sector - voltijdse prestaties 01/07/1970 - ∞
173 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: basisprestaties (loon - en arbeidstijdgegevens). 01/01/1964 - ∞
174 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: bijzondere bijdrage 01/01/1964 - ∞
175 Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: basisprestaties (loon - en arbeidstijdgegevens). 01/01/1964 - ∞
176 Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: bijzondere bijdrage 01/01/1964 - ∞
177 Burgerluchtvaart: vliegminuten 01/01/1964 - ∞ Registratie van de vliegminuten van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart dient om te bepalen of de tewerkstelling als gewoonlijk en hoofdzakelijk kan worden beschouwd.
178 Bediende: Loon - en arbeidstijdgegevens bij deeltijdse prestaties (vermelding uren en maatpersoon). 01/07/1957 - ∞
179 Bediende: volledig of gedeeltelijk betaald op commissieloon 01/07/1957 - 31/12/2002
180 - Bediende: regularisatie onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst periodes voor 01/01/1970 (Toep. art 6§1 KB 21/12/1967)- Bediende: regularisatie loopbaanonderbreking periodes vanaf 1986 (Toep. art 34§1,N, 3de lid KB 21/12/1967) 01/01/1957 - ∞
181 Bediende: regularisatie ongeval van gemeen recht (Toep. art 6§2 KB 21/12/1967 01/01/1959 - 31/12/1994
182 Bediende: regularisatie na een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling van ten minste 30 jaar (Toep. art 6§3 KB 21/12/1967). 01/01/1957 - ∞
183 Bediende: regularisatie studieperiode vanaf 01/07/1957 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/07/1957 - ∞
184 Bediende: regularisatie openbare sector ontslag vanaf 01/07/1957 (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/07/1957 - ∞
185 Bediende: regularisatie openbare sector vaste benoeming vanaf 01/07/1957 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/07/1957 - ∞
186 Bediende: grens - en seizoenarbeid toepassing (Toep. art 4 KB 21/12/67) 01/01/1957 - 31/12/1977
187 Beroepsjournalisten: regularisatie studieperiode - oude wet (Toep. art 6 KB 27/07/71) 01/01/1970 - 31/12/1980
188 Bediende: regularisatie echtgescheiden vrouwen (Toep. art 8 KB 21/12/1967). 01/01/1958 - ∞
189 Omzetten van prestaties die initieel als arbeider werden beschouwd naar prestaties als bediende. 01/07/1957 - ∞
190 Bediende werkloos - volledige uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
191 Bediende werkloos - halve uitkeringen aan vrijwillig deeltijds werkende (Toep. art 149bis, 1ste lid KB 20/12/63) 01/01/1963 - ∞
192 Bediende werkloos- halve uitkering van vrijwillig deeltijdse bediende die volledig werkloos is (Toep. art 149bis, 2de lid KB 20/12/1963). 01/01/1963 - ∞
193 Bediende werkloos - behoud van recht op werkloosheidsuitkeringen voor bedienden die onder bepaalde voorwaarden tewerkgesteld waren. (Toep. art 128 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
194 Bediende werkloos - volledige daguitkering van onvrijwillig deeltijdse bediende (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 31/12/1995
195 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie studieperiode na 31/12/1963 oude wet (Toep. art 16 KB 03/11/1969) 01/01/1964 - ∞
196 Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: regularisatie studieperiode na 31/12/1963oude wet (Toep. art 16 KB 03/11/1969) 01/01/1964 - ∞
197 Bediende werkloos - halve daguitkering van onvrijwillig deeltijdse bediende (Toep. art 130 KB 20/12/1963) 01/01/1963 - 01/03/1972
198 Bediende: regularisatie bediende voor periodes voor de opvoeding van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar ten vroegste vanaf 03/12/1973 (Toep. art 6 §3bis van het KB 21/12/1967) 03/12/1973 - ∞
199 Bediende: onbepaalde verbeteringen - technische code 01/01/1957 - 31/12/1990
200 Werknemer: periode militaire dienst 01/01/1954 - ∞ Deze code bevat niet alle gelijkgestelde dagen wegens militaire dienst, vermits niet al deze periodes zijn aangegeven bij Sigedis.
201 Arbeider: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
202 Arbeider: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
203 Arbeider: regularisatie arbeider voor periodes voor 01/01/54 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst (Toep. KB van 28/07/1975) 01/01/1954 - ∞
204 Arbeider: periode aangepast werk - deeltijdse werkhervatting met toelating adviserend geneesheer 01/01/1954 - ∞
205 Arbeider: periodes minder - validen 01/01/1954 - ∞
206 Arbeider: regularisatie perioden (Toep. art 32bis KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
207 Arbeider: regularisatie studiepeioden voor 01/01/1954 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
208 Arbeider: regularisatie openbare sector ontslag periodes voor 01/01/1954 (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - ∞
209 Arbeider: regularisatie openbare sector vaste benoeming periode voor 01/01/1954 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/01/1954 - ∞
210 Arbeider: regularisatie periodes voor 01/01/1954 (Toep. art 6§1,2,3 KB21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
211 Werknemer: regularisatie periodes (Toep. art 3ter KB 21/12/1967) arbeider vóór 01/01/1954 en bediende vóór 01/07/1957 01/01/1954 - ∞
212 Zeevarenden - regularisatie periodes openbare sector ontslag (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - ∞
213 Zeevarenden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
214 Zeevarenden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
215 Zeevarenden: periodes minder - validen 01/01/1954 - ∞
216 Werknemer: werkhervatting met toestemming adviserend geneesheer vanaf 01/01/2003 01/01/2003 - ∞
217 Werknemer: gelijkgestelde periode - sanctie wegens laattijdige aangifte 01/01/1954 - ∞
218 Werknemer: periode gehele of gedeeltelijke werkverwijdering 01/01/2003 - ∞
219 Werknemer: periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte vanaf 01/01/2003. 01/01/2003 - ∞
220 Bediende: regularisatie bediende voor periodes voor 01/07/57 voor iemand die ten onrechte werd onderworpen aan de pensioenregeling voor werknemers omwille van het feit dat hij met terugwerkende kracht werd benoemd in openbare dienst (Toep. KB van 28/07/1975). 01/01/1954 - ∞
221 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie militaire piloten perioden voor 01/01/1964. 01/01/1954 - ∞
222 Werknemer: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte vanaf 01/01/2003. 01/01/2003 - ∞
223 Werknemer: periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval vanaf 01/01/2003. 01/01/2003 - ∞
224 Werknemer: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval vanaf 01/01/2003. 01/01/1954 - ∞
225 Mijnwerker: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
226 Mijnwerker: periode blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
227 Werknemer: regularisatie periode loopbaanonderbreking voor kinderen jonger dan 6 jaar (Toep. art 34§1 N KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
228 Mijnwerker: regularisatie tussen stopzetting activiteit en 31/12/1996 (Toep. art 35 §3 - betaling werkgevers- en werknemersbijdrage) 01/01/1954 - ∞
229 Mijnwerker: regularisatie studieperiode voor 01/01/1968 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967) 01/01/1954 - 01/01/1968
230 Mijnwerker: periodes werkloosheid ingevolge sluiting mijn (Toep. art 35 §1A KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
231 Mijnwerker: periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞
233 Mijnwerker: regularisatie (Toep. art 32bis KB21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
234 Werknemer: periode variabele arbeidsstelsels 01/01/2003 - ∞
235 Werknemers: datum vaste benoeming 01/01/2014 - ∞
236 Burgerluchtvaart: regularisaties periodes voor 01/01/1964 01/01/1954 - 01/01/1964
237 Bedienden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
238 Bedienden: periode blijvende arbeidsongeschiktheid van tenminste 30% ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
239 Beroepsjournalisten: regularisatie periodes bijzondere bijdrage. 01/01/1954 - ∞
240 Bedienden: periode aangepast werk - deeltijdse werkhervatting met toelating adviserend geneesheer 01/01/1954 - ∞
241 Bedienden: periodes minder-validen 01/01/1954 - ∞
242 Bediende: regularisatie studieperiode voor 01/07/1957 - oude wet (Toep. art 7 KB 21/12/1967). 01/01/1954 - 01/07/1957
243 Bediende: regularisatie openbare sector ontslag voor 01/07/1957 (Toep. art 8 wet 05/08/1968) 01/01/1954 - 01/07/1957
244 Bediende: regularisatie openbare sector vaste benoeming voor 01/07/1957 (Toep. art 1 wet 05/08/1968). 01/01/1954 - 01/07/1957
245 Bedienden: regularisaties periode (Toep. art 32bis KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
246 Bedienden: regularisaties periodes (Toep. art 6§ 1,2,3 KB 21/12/1967 voor 01/07/1957) 01/01/1954 - 01/07/1957
247 Burgerluchtvaart: regularisatie studieperiodes voor 01/01/1964 - oude wet (Toep. art 16 KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
248 Arbeider: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
249 Arbeider: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
250 Zeevarenden: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
251 Zeevarenden: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
252 Mijnwerker: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
253 Mijnwerker: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
254 Bediende: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval 01/01/1954 - ∞
255 Bediende: periodes blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge beroepsziekte 01/01/1954 - ∞
256 Werknemer: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
257 Burgerluchtvaart - stuurpersoneel: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
258 Burgerluchtvaart - cabinepersoneel: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
259 Beroepsjournalisten: regularisatie studieperiode - nieuwe wet 01/01/1954 - ∞
260 Werknemer: periode inkomensvervangende tegemoetkoming 01/01/1954 - ∞
261 Werknemer: periode integratietegemoetkoming 01/01/1954 - ∞
262 Werknemer: regularisatie gewezen grens - en seizoenarbeider (Toep. art6§3ter KB 21/12/1967) 01/01/1954 - ∞
263 Inkomensvervangende tegemoetkoming krachtens wet 27.02.1987, gegevens geboekt vanaf eerste kwartaaldoorgave dmv XML-attesten d.i. 1.01.2006 01/01/2006 - ∞
264 Integratietegemoetkoming krachtens wet 27.02.1987: gegevens geboekt vanaf eeste kwartaaldoorgave dmv XML-attesten d.i.1.01.2006 01/01/2006 - ∞
300 Arbeider - RSZPPO: voltijdse tewerkstelling - schematische methode vanaf 01/01/1992 01/01/1992 - ∞
301 Arbeider: loon - en arbeidstijdgegevens voor een voltijdse seizoenarbeider vanaf 01/02/1994 01/02/1994 - ∞
302 Arbeider: tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1992 - 31/12/2002
303 Arbeider: werkloze met behoud van rechten met inkomensgarantieuitkering - deeltijdse tewerkstelling 01/01/1954 - ∞
304 Arbeider: halftijds conventioneel brugpensioen van een voltijdse arbeider 01/01/1994 - ∞
305 Arbeider: volledige daguitkering van een werkloze arbeider tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. 01/01/1985 - ∞
306 Arbeider: volledig conventioneel brugpensioen van een voltijdse arbeider 01/01/1996 - ∞ Voor 1996 werd deze code geregistreerd onder LBC "000".
307 Arbeider: volledig conventioneel brugpensioen van een deeltijdse arbeider 01/01/1993 - ∞
308 Arbeider: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een arbeider jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider jonger dan 50 jaar die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
309 Arbeider: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een arbeider van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
310 Arbeider: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een arbeider die voltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep. art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - ∞
311 Arbeider: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een arbeider die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985)Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1997) Vergoeding toegekend aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - ∞
312 Arbeider: Loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een arbeider die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met de helft. (Toep. art 102 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - 31/12/1995
313 Loopbaanonderbreking palliatieve zorgenArbeider: Vergoeding toegekend aan een arbeider die voltijds is tewerkgesteld en die de activiteit volledig stopzet. Vergoeding toegekend aan een arbeider onafhankelijk van de leeftijd voor het jaar 1996 die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider jonger dan 50 jaar vanaf 1997 die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling en een arbeider jonger dan 50 jaar die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5.Bediende: Vergoeding toegekend aan een bediende jonger dan 50 jaar vanaf 1997 die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling en een bediende jonger dan 50 jaar die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5. 01/01/1995 - ∞
314 Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.Arbeider: Vergoeding toegekend aan een arbeider die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. Bediende: Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. 01/01/1995 - ∞
315 Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende van 50 jaar of ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een arbeider of een bediende van 50 jaar of ouder die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1997 - ∞
316 Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende ongeacht de leeftijd die zijn voltijdse prestaties volledig stopzet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties met de helft vermindert. 01/01/1997 - ∞
317 Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende van 50 jaar of ouder die zijn voltijdse prestaties met de helft vermindert. 01/01/1997 - ∞
318 Loopbaanonderbreking verzorging zwaar zieke.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende die zijn voltijdse prestaties volledig stopzet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 (vanaf 07/02/2005 vervallen de verminderingen met 1/3 en 1/4) en aan een arbeider of een bediende jonger 50 jaar die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1997 - ∞
319 Loopbaanonderbreking verzorging zwaar zieke.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 (vanaf 07/02/2005 vervallen de verminderingen met 1/3 en 1/4) en aan een arbeider of een bediende van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1997 - ∞
320 Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende ongeacht de leeftijd die zijn deeltijdse prestaties volledig stopzet. 01/01/1997 - ∞
321 Loopbaanonderbreking verzorging zwaar zieke.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/1997 aan een arbeider of een bediende ongeacht de leeftijd die zijn deeltijdse prestaties volledig stopzet. 01/01/1997 - ∞
322 Arbeider - RSZPPO: verbrekingsvergoeding vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
323 Tijdskrediet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/2002 aan een werknemer ongeacht zijn leeftijd die zijn voltijdse prestaties volledig stopzet. 01/01/2002 - ∞
324 Tijdskrediet.Vergoeding toegekend vanaf 01/01/2002 aan een werknemer jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2 of 1/5 en aan een werknemer jonger dan 50 jaar die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2 . 01/01/2002 - ∞
325 Tijdskrediet.Vergoeding toegekend vvanaf 01/01/2002 aan een werknemer van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2 of 1/5 en aan een werknemer van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 van een voltijdse prestatie is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met 1/2. 01/01/2002 - ∞
326 Tijdskrediet.Periode van tijdskrediet waarvoor geen vergoedingen worden uitgekeerd. 01/01/2002 - ∞
327 Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, loopbaanverleden 01/01/2012 - ∞
328 Arbeider - RSZPPO: deeltijdse prestaties vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
329 Werknemer jonger dan 50 jaar: crisistijdskrediet 01/01/2009 - ∞
330 Werknemer: 50 jaar of ouder, crisistijdskrediet 01/01/2009 - ∞
331 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, loopbaanverleden 01/01/2012 - ∞
332 Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk, knelpunt 01/01/2013 - ∞
333 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk, knelpunt 01/01/2012 - ∞
334 Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking, palliatief, deeltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
335 Arbeider / bediende: voltijdse loopbaanonderbreking ouderschap, 4de maand 01/01/2012 - ∞
336 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, herstructurering 01/01/2012 - ∞
338 Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk 01/01/2013 - ∞
339 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk 01/01/2012 - ∞
340 Vastbenoemd / contractueel: volledige loopbaanonderbreking ouderschap 01/01/2011 - ∞
341 Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking voor een zwaar zieke, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
342 Werknemer: verbrekingsvergoeding bij deeltijdse prestaties voor periodes vanaf 01/01/1998 01/01/1998 - ∞
344 Arbeider: volledige daguitkering van een voltijdse arbeider in tijdelijke werkloosheid 01/01/2003 - ∞
345 Arbeider: volledige daguitkering van tijdelijk werkloze arbeider tewerkgesteld in beschutte werkplaats. 01/01/2003 - ∞
346 Arbeider: halve daguitkering van vrijwillig deeltijdse arbeider in tijdelijke werklooshied. 01/01/2003 - ∞
347 Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
348 Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
350 Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking ouderschap, voltijdse prestaties, 50 jaar of ouder 01/01/2013 - ∞
351 Vastbenoemd / contractueel: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
352 Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking, palliatief, deeltijdse prestaties 01/01/2012 - ∞
353 Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking ouderschap, deeltijdse prestaties 01/01/2012 - ∞
354 Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking voor een zwaar zieke, deeltijdse prestaties 01/01/2012 - ∞
355 Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking voor een zwaar zieke, voltijdse prestaties, 50 jaar of ouder 01/01/2012 - ∞
356 Vastbenoemd / contractueel: volledig tijdskrediet, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
359 Vastbenoemd / contractueel: loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder uitkering 01/01/2011 - ∞
360 Vastbenoemd / contractueel: volledige loopbaanonderbreking ouderschap, 4de maand 01/01/2012 - ∞
361 Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, loopbaan verleden 01/01/2013 - ∞
367 Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
368 Arbeider: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
369 Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking ouderschap, voltijdse prestaties, 50 jaar of ouder, 4de maand 01/01/2012 - ∞
370 Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
371 Werknemer: volledig tijdskrediet, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
372 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
373 Werknemer: loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder uitkering 01/01/2012 - ∞
374 Arbeider / bediende: loopbaanonderbreking ouderschap, deeltijdse prestaties, 4de maand 01/01/2012 - ∞
376 Vastbenoemd / contractueel: deeltijdse loopbaanonderbreking, 50 jaar of ouder, voltijdse prestaties, zwaar werk 01/01/2012 - ∞
378 Arbeider: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, zwaar beroep 01/01/2012 - ∞
379 Arbeider: volledige uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jarige loopbaan, waarvan 20 jaar nachtarbeid 01/01/2012 - ∞
380 Arbeider: volledige uitkering, stelsel 56 / 57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
381 Arbeider: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, 35 jarige loopbaan, CAO 91 01/01/2012 - ∞
382 Werknemer: volledig tijdskrediet, voltijdse prestaties, met motief 01/01/2012 - ∞
383 Werknemer: deeltijds tijdskrediet, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties met motief 01/01/2012 - ∞
384 Arbeider: volledige uitkering ,stelsel 56 jaar, 40 jarige loopbaan, CAO 92 01/01/2012 - ∞
387 Arbeider: volledige uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
388 Arbeider: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
389 Arbeider: werkloos met volledige daguitkering, 3de periode 01/01/2012 - ∞
390 Arbeider: gelijktijdige prestaties zelfde sector / bijberoep voor prestaties vanaf 01/12/1994. 01/12/1994 - ∞
391 Arbeider: werkloos, halve daguitkering, vrijwillig deeltijds, tijdelijk werkloos, 3de periode 01/01/2012 - ∞
393 Werknemer: deeltijds met behoud van rechten, 3de periode 01/01/2012 - ∞
394 Arbeider: werkloos met volledige daguitkering, beschutte werkplaats, 3de periode 01/01/2012 - ∞
395 Bediende: werkloos met volledige daguitkering, 3de periode 01/01/2012 - ∞
396 Bediende: werkloos met halve daguitkering, vrijwillig deeltijds werkloos, 3de periode 01/01/2012 - ∞
397 Bediende: werkloos met volledige daguitkering, beschutte werkplaats, 3de periode 01/01/2012 - ∞
398 Mijnwerker: werkloos met volledige daguitkering, 3de periode 01/01/2013 - ∞
400 Arbeider: volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, met motief 01/01/2013 - ∞
401 Bediende: loon - en arbeidstijdgegevens voor een voltijdse seizoenarbeider vanaf 01/02/1994 01/02/1994 - 31/12/2002
402 Bediende: tewerkstelling bij tussenpozen 01/01/1993 - ∞
403 Bediende: werkloze met behoud van rechten met inkomensgarantieuitkeringeeltijdse tewerkstelling 01/01/1987 - ∞
404 Bediende: halftijds conventioneel brugpensioen van een voltijdse bediende 01/01/1994 - ∞
405 Bediende: volledige daguitkering van een werkloze bediende tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. 01/01/1990 - ∞
406 Bediende: volledig conventioneel brugpensioen van een voltijdse bediende 01/01/1990 - ∞
407 Bediende: volledig conventioneel brugpensioen van een deeltijdse bediende 01/01/1990 - ∞
408 Bediende: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een bediende jonger dan 50 jaar die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een bediende jonger dan 50 jaar die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
409 Bediende: loopbaanonderbreking (vanaf 01/01/1996) Vergoeding toegekend aan een bediende van 50 jaar en ouder die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een bediende van 50 jaar en ouder die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling. 01/01/1996 - ∞
410 Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990) Vergoeding toegekend aan een bediende die voltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - ∞
411 Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990)Vergoeding toegekend aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet. (Toep art 100 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - 31/12/1996
412 Bediende: loopbaanonderbreking.(vanaf 01/01/1990)Vergoeding toegekend aan een bediende die voltijds is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert met de helft. (Toep. art 102 herstelwet 22/01/1985) 01/01/1990 - 31/12/1996 Vanaf 1996 werd deze code opgenomen in LBC "408" en "409".
413 Loopbaanonderbreking palliatieve zorgenBediende: Vergoeding toegekend aan een bediende die voltijds is tewerkgesteld en die de activiteit volledig stopzet.Vergoeding toegekend aan een bediende onafhankelijk van de leeftijd voor het jaar 1996 die zijn voltijdse prestaties vermindert met 1/2, 1/3, 1/4 of 1/5 en aan een bediende die ten minste 3/4 is tewerkgesteld en die zijn prestaties vermindert tot de 1/2 van een voltijdse tewerkstelling . 01/01/1997 - ∞
414 Loopbaanonderbreking palliatieve zorgen.Bediende: Vergoeding toegekend tot 31/12/1996 aan een bediende die deeltijds is tewerkgesteld en die zijn activiteit volledig stopzet . 01/01/1995 - 31/12/1996 Deze code werd vanaf 1997 opgenomen in LBC "314".
415 Bediende: volledige uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
416 Bediende: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
417 Bediende: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief 01/01/2013 - ∞
418 Bediende: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief 01/01/2013 - ∞
419 Bediende: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
420 Bediende: volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
421 Bediende: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
422 Bediende: deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
423 Bediende: volledige uitkering, stelsel 58 jaar, zwaar beroep 01/01/2012 - ∞
424 Bediende: volledige uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jarige loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid 01/01/2012 - ∞
425 Bediende: volledige uitkering, stelsel 56 / 57 jaar, 38 jarige loopbaan 01/01/2012 - ∞
444 Bediende: volledige daguitkering van een voltijdse bediende in tijdelijke werkloosheid 01/01/2003 - ∞
445 Bediende: volledige daguitkering van tijdelijk werkloze bediende tewerkgesteld in beschutte werkplaats. 01/01/2003 - ∞
446 Bediende: halve daguitkering van vrijwillig deeltijdse bediende in tijdelijke werkloosheid. 01/01/2003 - ∞
447 Onthaalouder: opvanguitkering voor niet-geleverde pretaties als gevolg van de afweziheid van kinderen die normaal door de onthaalouder worden opgevangen, maar die afwezig om redenen buiten haar/zijn wil. 01/04/2003 - ∞
448 Onthaalouder: maximum 20 onbezoldigde vakantiedagen en wettelijke feestdagen per jaar zonder opvang van kinderen - deeltijdse prestaties 01/04/2003 - ∞
449 Onthaalouder: loon - en arbeidstijdgegevens - deeltijdse prestaties 01/04/2003 - ∞
450 Bediende RSZPPO: voltijdse tewerkstelling vanaf 01/01/1992 - schematische methode 01/01/1992 - ∞
451 Werknemer RSZPPO: verzorgend personeel - voltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
452 Werknemer RSZPPO: verzorgend personeel - deeltijdse prestaties 01/01/2003 - ∞
453 Onthaalouder: maximum 20 onbezoldigde vakantiedagen en wettelijke feestdagen per jaar zonder opvang van kinderen - voltijdse prestaties 01/04/2005 - ∞
454 Onthaalouder: loon - en arbeidstijdgegevens - voltijdse prestaties 01/04/2005 - ∞
455 Werknemers: verlof voor pleegzorg 01/01/2013 - ∞
472 Bediende - RSZPPO: verbrekingsvergoeding vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
478 Bediende - RSZPPO: deeltijdse prestaties vanaf 01/01/1992; schematische methode. 01/01/1992 - ∞
490 Bediende: gelijktijdige prestaties zelfde sector / bijberoep voor prestaties vanaf 01/12/1994. 01/12/1994 - ∞
500 Werknemer: statuut deeltijdse met behoud van rechten (met of zonder IGU) vanaf 1998.Periodegegevens RSZ - begindatum recht 01/01/1998 - ∞
501 Werknemer: statuut deeltijdse met behoud van rechten (met of zonder IGU) vanaf 1998.Periodegegevens RSZPPO - begindatum recht 01/01/1998 - ∞
502 Werknemer: verbrekingsvergoeding werknemer deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU - deeltijds vanaf 1998 ∞ - ∞
504 Werknemer: tijdelijk werkloos statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU vanaf 1997 01/01/1997 - ∞
505 Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2013 - ∞
506 Vastbenoemd / contractueel - deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
507 Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, met motief (tweede kind) 01/01/2012 - ∞
508 Werknemer: prestaties statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU vanaf 1998 01/01/1998 - ∞
510 Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties 01/01/2011 - ∞
511 Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
512 Werknemer: verbrekingsvergoeding werknemer statuut deeltijdse met behoud van rechten met IGU vanaf 1998 01/01/1998 - ∞
513 Werknemer: statuut deeltijdse met behoud van rechten met IGUOpgave door RVA veelvoud van 26 dagen vanaf 1997 01/01/1997 - ∞
514 Werknemer: tijdelijk werkloos statuut deeltijdse met behoud van rechten met IGU vanaf 1997 01/01/1997 - ∞
515 Vastbenoemd / contractueel - deeltijdse loopbaanonderbreking, jonger dan 50 jaar, voltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
517 Vastbenoemd / contractueel - volledige loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties, zonder motief 01/01/2012 - ∞
518 Werknemer: prestaties statuut deeltijdse met behoud van reechten met IGU vanaf 1998 01/01/1998 - ∞
521 Vastbenoemd / contractueel - loopbaanonderbreking of tijdskrediet, zonder uitkering 01/01/2012 - ∞
522 Arbeider - volledige uitkering, onderneming in herstructurering 01/01/2012 - ∞
523 Werknemer: inactiviteitsdagen ingevolge adoptieverlof; de dagen die volgen op de 3 dagen met behoud van normaal loon betaald door de werkgever 01/01/2003 - ∞
524 Overstappremie: premie voor overstap van zwaar naar lichter werk 01/01/2012 - ∞
525 Arbeider / bediende - aanvullende vakantie 01/01/2013 - ∞
530 Arbeider - halve uitkering, stelsel 56 jaar, 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar nacht 01/01/2013 - ∞
532 Werknemer - RSZPPO: verbrekingsvergoeding werknemer statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU - vanaf 1993 01/01/1993 - ∞
533 Arbeider - halve uitkering, stelsel 60 jaar, CAO 17 01/01/2012 - ∞
534 Arbeider - halve uitkering, stelsel 58 jaar, lange loopbaan 01/01/2012 - ∞
537 Werknemer - interim onderwijs: prestaties statuut deeltijdse met behoud van rechten vanaf 1993 01/01/1993 - ∞
538 Werknemer - RSZPPO: prestaties statuut deeltijdse met behoud van rechten zonder IGU vanaf 1993 01/01/1993 - ∞
550 Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZ - voltijdse prestaties (transcodering) 01/01/2003 - ∞
551 Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZPPO - voltijdse prestaties (transcodering) 01/01/2003 - ∞
552 Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZ - voltijdse prestaties - verbrekingsvergoeding (transcodering) 01/01/2003 - ∞
553 Werknemer: variabele arbeidsstelsels RSZPPO - voltijdse prestaties - verbrekingsvergoeding (transcodering) 01/01/2003 - ∞